Vyhláška č. 340/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Čiastka 71/1992
Platnosť od 01.07.1992
Účinnosť od 01.07.1992

OBSAH

ČÁST PRVNÍ (§ 1 - § 9)

340

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 21. května 1992

o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Český báňský úřad podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb., stanoví:


ČÁST PRVNÍ

DÍL I

KVALIFIKACE A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

§ 1

Požadavky na kvalifikaci

(1) Kvalifikací se podle této vyhlášky rozumí předepsané školní vzdělání a předepsaná praxe v příslušném oboru.

(2) Kvalifikace se prokazuje předložením vysvědčení nebo diplomu, pokud jde o školní vzdělání, a pokud jde o praxi potvrzením o vykonané praxi.

(3) Závodní dolu,1) kterým je vedoucí pracovník ustanovený k zajištění bezpečného a odborného řízení odborné činnosti na důlní organizační jednotce ve výstavbě, v těžbě, v zajištění nebo v likvidaci (dále jen „závodní dolu“), musí mít vysokoškolské vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru pět let.

(4) Závodní lomu,1) kterým je vedoucí pracovník ustanovený k zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na důlní organizační jednotce ve výstavbě, v těžbě, v zajištění nebo v likvidaci lomu, pokud je při této činnosti zaměstnáno více než deset pracovníků (dále jen „závodní lomu“) s roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 tisíc tun, musí mít vysokoškolské vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru pět let. Hranice počtu pracovníků se uvažuje i jejich součtem při provozu na více lokalitách jedné organizace.

(5) Závodní lomu s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun musí mít vysokoškolské vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru jeden rok, nebo alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru dva roky.

(6) Vedoucí pracovník ustanovený k zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem musí mít vysokoškolské vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru dva roky, nebo alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru čtyři roky.

(7) Vedoucí útvaru a pracovník způsobilý pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu2) (dále jen „bezpečnostní technik“) musí mít vysokoškolské vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru dva roky nebo alespoň ukončené úplné střední odborné vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru čtyři roky.

(8) Pracovník, který projektuje nebo navrhuje objekty, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem,1) vypracovává plány a dokumentaci, týkající se hornické činnosti3) (dále jen „projektant“). Musí mít vysokoškolské vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru jeden rok nebo alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru čtyři roky.

(9) Pracovník odborného orgánu, odborného pracoviště nebo znalec, který je podle určení Českým báňským úřadem oprávněn zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky typů vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek4) (dále jen „odborný znalec“), musí mít vysokoškolské vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru pět let.

(10) Pracovník ustanovený k vykonávání technického dozoru1) (dále jen „technický dozor“) musí mít vysokoškolské vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru jeden rok nebo alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru a praxi v příslušném oboru dva roky.

(11) Má-li být funkce závodního dolu, bezpečnostního technika a technického dozoru vykonávána na plynujícím dole, na dole nebezpečném důlními otřesy, průtržemi hornin a plynů nebo na uhelném dole, požaduje se, aby alespoň polovina předepsané praxe byla vykonána na takovém dole.

(12) Vysokoškolským vzděláním příslušného směru podle odstavců 3 a 4 se rozumí úspěšné ukončení hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské nebo hornické fakulty Technické university.

(13) Vzděláním příslušného směru podle odstavců 5 až 10 se rozumí úspěšné ukončení škol, ve kterých se vyučují technické obory potřebné k vykonávání hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

(14) V pochybnostech, zda jde o příslušný směr vzdělání a příslušný obor praxe, rozhoduje

a) u závodních dolů a u závodních lomů podle odstavce 4 Český báňský úřad,

b) u ostatních funkcí obvodní báňský úřad.

(15) O kvalifikaci pracovníků, kteří v organizaci vykonávají hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, rozhoduje organizace, pokud obecně závaznými právními předpisy5) nejsou stanoveny zvláštní požadavky. K výkonu činnosti určí organizace jen pracovníky, kteří jsou způsobilí tuto činnost vykonávat.

§ 2

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí se podle této vyhlášky rozumí souhrn technických a dalších odborných znalostí, jakož i znalost obecně závazných právních předpisů, zejména pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní podmínky při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, požární ochranu v podzemí, bezpečnost technických zařízení, zabezpečení chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti, používání výbušnin při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i schopnost jejich uplatnění při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a to v rozsahu potřebném pro bezpečný a spolehlivý výkon práce nebo funkce.

(2) Pokud pro výkon práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem je předepsána jinými obecně závaznými právními předpisy6) jiná další odborná způsobilost, nejsou tyto předpisy touto vyhláškou dotčeny.

(3) Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou.

§ 3

Ověřování odborné způsobilosti

(1) Orgány státní báňské správy ověřují odbornou způsobilost

a) závodního dolu,

b) závodního lomu,

c) vedoucího pracovníka,

d) bezpečnostního technika,

e) projektanta,

f) odborného znalce.

(2) Právnické a fyzické osoby, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (dále jen „organizace“), ověřují odbornou způsobilost

a) technického dozoru,

b) ostatních pracovníků vykonávajících v organizaci hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.

Ověřování odborné způsobilosti orgány státní báňské správy

§ 4

(1) Pokud zvláštní předpis7) nestanoví jinak, ověřuje odbornou způsobilost

a) závodních dolů,

b) závodních lomů s roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 tisíc tun,

c) odborných znalců

zkouškou komise jmenovaná předsedou Českého báňského úřadu.

(2) Odbornou způsobilost

a) závodních lomů s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun,

b) ostatních vedoucích pracovníků podle § 3 odst. 1 písm. c),

c) bezpečnostních techniků,

d) projektantů

ověřuje zkouškou komise jmenovaná předsedou obvodního báňského úřadu.

(3) Ke zkoušce podle odstavců 1 a 2 se podává přihláška příslušnému orgánu. K přihlášce se přikládají doklady o kvalifikaci.

(4) Příslušným orgánem podle odstavce 3 je obvodní báňský úřad, v jehož obvodu má být hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem vykonávána. Má-li být taková činnost vykonávána v místech, která přísluší do obvodů více obvodních báňských úřadů, je příslušný ten, v jehož obvodu má sídlo organizace, která činnost vykonává. V ostatních případech je příslušný ten, v jehož obvodu má trvalé bydliště přihlašovaná osoba.

(5) Při ověřování odborné způsobilosti závodního dolu a závodního lomu podle odstavce 1 komise rovněž ověří a posoudí dosavadní výsledky při výkonu technických funkcí včetně schopnosti řídit podřízené pracovníky a schopnosti řešit provozní situace a mimořádné události.

(6) Výsledek zkoušky se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl. O zkoušce se vyhotoví záznam, ve kterém se uvedou otázky, hodnocení odpovědí a výsledek zkoušky.

(7) Na základě úspěšně vykonané zkoušky se vydá pracovníkovi osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce.8)

(8) Neúspěšná zkouška může být opakována nejvýše dvakrát v termínu stanoveném zkušební komisí, ne však dříve než za šest měsíců od předcházející zkoušky.

§ 5

(1) Osvědčení vydané podle § 4 odst. 7 platí v rozsahu v něm uvedeném na celém území České republiky.

(2) Osvědčení má platnost deset let od doby jeho vydání. O prodloužení platnosti rozhoduje orgán, který je vydal.

(3) Osvědčení pozbývá platnost, pokud jeho nositel nevykonával činnost v oboru po dobu pěti let.

(4) Osvědčení pozbývá platnost také, jestliže jeho nositel neuspěl u periodické zkoušky podle § 7 nebo bylo osvědčení odejmuto.9)

§ 6

Ověřování odborné způsobilosti organizací

Odbornou způsobilost technického dozoru a pracovníků, kteří v organizaci vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, ověřuje zkouškou organizace, u níž jsou v pracovním poměru. Při ověřování odborné způsobilosti postupuje organizace podle této vyhlášky obdobně.

DÍL II

ZKOUŠKY Z BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ

§ 7

Periodické zkoušky

(1) Každý pracovník, který bude vykonávat hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, se musí podrobit zkoušce z bezpečnostních předpisů.

(2) Zkoušky podle odstavce 1 se opakují ve lhůtě tří let od předcházející zkoušky.

(3) Zkouška pracovníků podle § 1 odst. 3 až 9, jakož i pracovníků, kteří jsou těmto pracovníkům nadřízeni ve věcech technických, se koná před komisí jmenovanou předsedou obvodního báňského úřadu příslušného podle § 4 odst. 4. V případě pochybnosti o výběru těchto pracovníků rozhodne obvodní báňský úřad. O přihlášce k takové zkoušce platí § 4 odst. 3.

(4) Neúspěšná zkouška podle odstavce 1 může být opakována nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí.

(5) Zkouška pracovníků podle § 1 odst. 10 a 15 se koná před komisí organizace. Při zkoušce se postupuje podle této vyhlášky obdobně.

§ 8

Doklady o zkoušce

(1) Po zkoušce podle § 6 se vyhotoví záznam, který obsahuje údaje podle § 4 odst. 6 a § 6.

(2) Výsledek zkoušky se pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 3 až 9 zapíše do osvědčení.

DÍL III

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ

§ 9

(1) Pracovníci, kteří úspěšně vykonali zkoušku podle dosavadních předpisů10) před Českým báňským úřadem nebo obvodním báňským úřadem, mohou po dobu tří měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávat funkci závodních dolů, závodních lomů, vedoucích pracovníků a bezpečnostních techniků podle této vyhlášky. V této době organizace musí přihlásit tyto pracovníky ke zkoušce podle § 4. Přihlásit se mohou i fyzické osoby.

(2) Projektanti a odborní znalci, kteří vykonávali činnost bez zkoušek podle dosavadních předpisů, musí získat osvědčení podle této vyhlášky do šesti měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST DRUHÁ

Změna směrnice Ústředního báňského úřadu ze dne 1. 4. 1966 č. j. 2200/66 pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod při hornické činnosti prováděné povrchovým způsobem s výjimkou povrchových provozů v hlubinných dolech (povrchové havarijní směrnice), ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 č. j. 6500/1987

§ 10

Směrnice Ústředního báňského úřadu ze dne 1. 4. 1966 č. j. 2200/66 pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod při hornické činnosti prováděné povrchovým způsobem s výjimkou povrchových provozů v hlubinných dolech (povrchové havarijní směrnice), ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 č. j. 6500/1987, se mění takto:

1. V § 4 odst. 2, § 6 odst. 3, § 7 odst. 2, § 10, § 13 odst. 5, § 14 odst. 1 a 2 a § 15 se slova „vedoucí závodu“ nahrazují slovy „závodní lomu nebo vedoucí pracovník“.

2. V § 9 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „závodní lomu nebo vedoucí pracovník“.

ČÁST TŘETÍ

Změna výnosu Českého báňského úřadu ze dne 12. 5. 1976 č. j. 3939/1976 a federálního ministerstva dopravy ze dne 13. 7. 1976 č. j. 275/1976, kterým se vydávají pravidla technického provozu pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů (PTP-D)

§ 11

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 12.5.1976 č. j. 3939/1976 a federálního ministerstva dopravy ze dne 13.7.1976 č. j. 275/1976, kterým se vydávají pravidla technického provozu pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů (PTP-D), se mění takto:

V § 8 odst. 3 a § 47 odst. 1 se slova „vedoucí důlního podniku“ nahrazují slovy „závodní lomu“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna výnosu Českého báňského úřadu ze dne 23. 7. 1981 č. j. 4600/81 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, ve znění výnosu ČBÚ ze dne 30. 6. 1986 č. j. 4601/86 a vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., o výbušninách

§ 12

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 23. 7. 1981 č. j. 4600/81 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, ve znění výnosu ČBÚ ze dne 30.6.1986 č. j. 4601/86 a vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., o výbušninách, se mění takto:

V § 2 odst. 2, § 3, § 25 odst. 1 písm. a), § 33 odst. 1, 36 odst. 4 písm. a), § 39 odst. 1, § 40 odst. 3, § 47 odst. 3 písm. a), § 61 odst. 1, 2 a 3, § 64 odst. 1 a 2, § 70 odst. 2, § 123 a § 131 odst. 1 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „vedoucí pracovník“.

ČÁST PÁTÁ

Změna výnosu Českého báňského úřadu ze dne 12. 10. 1982 č. 12/1982 Ú. v. ČSR o ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy, ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 7. 7. 1986 č. j. 2373/86

§ 13

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 12. 10. 1982 č. 12/1982 Ú. v. ČSR o ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy, ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 7. 7. 1986 č. j. 2373/86, se mění takto:

V § 4 odst. 8 a 9, § 6 odst. 1, § 7 odst. 4, 5 a 6, § 13 odst. 1, § 47 odst. 8, § 48 odst. 8, § 54 odst. 5, § 83 odst. 2, § 84 odst. 2, § 86 odst. 5, § 90 odst. 1, § 91 odst. 5 a odst. 6 písm. c), § 94, 95 odst. 4, § 100 odst. 1 a 2, § 141 odst. 3, § 148 odst. 1 a 4, § 154 odst. 1, § 188 odst. 5, § 192 odst. 3 a § 193 odst. 1 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „závodní dolu nebo vedoucí pracovník“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna výnosu Českého báňského úřadu ze dne 18. 8. 1987 č. j. 1003 s/1987, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při pracích k zpřístupňování přírodních jeskyní a pracích k jejich udržování v bezpečném stavu, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách

§ 14

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 18. 8. 1987 č. j. 1003 s/1987, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při pracích k zpřístupňování přírodních jeskyní a pracích k jejich udržování v bezpečném stavu, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách, se mění takto:

V § 2 odst. 1 a 2, § 5 odst. 2, § 19 odst. 4, § 178 odst. 2, § 190 odst. 2 a § 200 odst. 1 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „vedoucí pracovník“.

ČÁST SEDMÁ

Změna výnosu Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 č. j. 6500/1987 o plánech zdolávání závažných provozních nehod při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách

§ 15

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 č. j. 6500/1987 o plánech zdolávání závažných provozních nehod při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, se mění takto:

V § 3 odst. 2 a 4, § 6 odst. 2, § 10 odst. 1, § 12 odst. 3, § 14 odst. 1 a 4, nadpisu § 18, § 18 odst. 1 a 2, § 26 odst. 2, § 27 odst. 1 a 3 a § 28 odst. 1 a 3 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „vedoucí pracovník“.

ČÁST OSMÁ

Změna výnosu Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 č. j. 4555/1987 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech

§ 16

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 č. j. 4555/1987 o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech, se mění takto:

1. V § 3 odst. 2, § 11 odst. 1, § 12 odst. 9, § 15 odst. 1, 4 a 6, § 45 odst. 1 a 3 a § 46 odst. 1 a 3 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „závodní dolu“.

2. V § 3 odst. 3 a 4 se slova „vedoucí dolu“ nahrazují slovy „závodní dolu“.

3. § 23 se vypouští.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna výnosu Českého báňského úřadu ze dne 11. 1. 1988 č. j. 71/1988 o důlní degazaci

§ 17

Výnos Českého báňského úřadu ze dne 11. 1. 1988 č. j. 71/1988 o důlní degazaci, se mění takto:

V § 4 odst. 5, § 18 odst. 1, § 21 odst. 1 a § 24 odst. 1 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „závodní dolu“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna vyhlášky Českého báňského úřadu č. 67/1988 Sb., o báňské záchranné službě

§ 18

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 67/1988 Sb., o báňské záchranné službě, se mění takto:

V § 9 odst. 1 a § 16 odst. 2 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „závodní dolu“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách

§ 19

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách, se mění takto:

1. V § 27 odst. 8 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „vedoucí pracovník“.

2. V § 97 písm. b), § 114 odst. 4, § 121 odst. 2 a § 123 odst. 1 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „závodní dolu“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna vyhlášky Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

§ 20

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, se mění takto:

1. V § 4 odst. 7, § 10 odst. 1 a 3,§ 12 odst. 1 a 3, § 15 odst. 2, § 23 odst. 2, § 307 odst. 1, § 312 odst. 9 a § 320 odst. 9 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „závodní dolu nebo vedoucí pracovník“.

2. V § 82 odst. 2 a § 119 odst. 2 se slova „jen na písemný příkaz vedoucího organizace“ a slova „na základě dohody vedoucích těchto organizací“ nahrazují slovy „se souhlasem obvodního báňského úřadu.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna vyhlášky Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

§ 21

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, se mění takto:

1. V § 4 odst. 6, § 9 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1 a 2, § 13 odst. 2, § 17 odst. 2, § 21 odst. 2, § 158 odst. 1, § 163 písm. b) a § 178 odst. 2 se slova “vedoucí organizace“ nahrazují slovy „závodní lomu nebo vedoucí pracovník“.

2. V § 65 odst. 3 se slova „odpovědnému pracovníkovi“ nahrazují slovy „závodnímu sousedního dolu nebo lomu“.

3. V § 120 odst. 3 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „závodní lomu“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna vyhlášky Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

§ 22

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, se mění takto:

V § 4 odst. 5, § 9 odst. 1 a 2, § 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 17 odst. 2, § 21 odst. 2 a § 133 odst. 2 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „vedoucí pracovník nebo závodní dolu nebo závodní lomu“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna výnosu Českého báňského úřadu č. j. 1820/1989, kterým se vydává bezpečnostní předpis s nebezpečím průtrží hornin a plynů

§ 23

Výnos Českého báňského úřadu č. j. 1820/1989, kterým se vydává bezpečnostní předpis s nebezpečím průtrží hornin a plynů, se mění takto:

V § 7 odst. 5, § 24 odst. 5 a § 31 odst. 2 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „závodní dolu“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů

§ 24

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, se mění takto:

V § 3 odst. 4, § 4 odst. 4, § 8 odst. 1, § 11 odst. 4 písm. b) a § 13 odst. 4 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovy „závodní dolu nebo závodní lomu“.


ČÁST SEDMNÁCTÁ

§ 25

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Českého báňského úřadu č. 103/1989 Sb., o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

ČÁST OSMNÁCTÁ

§ 26

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

v z. JUDr. Ing. Makarius CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

2) § 6 odst. 4 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

3) § 9 odst. 1, § 10 odst. 1, § 11 odst. 1 a § 13 odst. 1 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

4) § 8 odst. 3 a odst. 5 písm. a) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

5) Např. výnos ČBÚ č. 12/1982 Ú.v. ČSR o bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy, ve znění výnosu ČBÚ č. 16/1986 Ú.v. ČSR, vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, a vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů.

6) Např. vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb., a vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o výbušninách.

7) Např. vyhláška ČBÚ č. 60/1989 Sb., o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy.

8) § 41 odst. 1 písm. h) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

9) § 45 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.


10) Bezpečnostní předpis ÚBÚ ze dne 5. ledna 1966 č.j. 100/1966 o zkouškách pracovníků hospodářských organizací z horních a souvisejících předpisů (reg. v částce 3/1966 Sb.).
Vyhláška ČBÚ č. 13/1981 Sb., o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků.
Vyhláška ČBÚ č. 103/1989 Sb., o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
Vyhláška ČBÚ č. 67/1988 Sb., o báňské záchranné službě.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.