Zákon č. 314/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu

Čiastka 63/1992
Platnosť od 25.06.1992 do31.10.1995
Účinnosť od 25.06.1992 do31.10.1995
Zrušený 119/1995 Z. z.

314

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 7. mája 1992

o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon ustanovuje podmienky na ochranu verejného záujmu. Vzťahuje sa na

a) poslancov Slovenskej národnej rady (ďalej len „poslanec“),

b) členov vlády Slovenskej republiky (ďalej len „člen vlády“).

§ 2

Poslanec a člen vlády sú povinní:

a) zdržať sa pri výkone svojej funkcie aj v obianskom živote všetkého, čo by mohlo viesť k rozporu verejného záujmu s osobnými záujmami, ohroziť dôveru v nestrannosť jeho osoby a znevážiť vykonávanú funkciu. Nemali by najmä zneužívať svoje postavenie a informácie získané v súvislosti s výkonom svojej funkcie na vlastný prospech alebo na prospech inej osoby,

b) neprijímať v súvislosti s výkonom svojej funkcie dary alebo iné výhody.

§ 3

(1) Poslanec a člen vlády sú povinní písomne oznámiť, že

a) vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, s výnimkou správy vlastného majetku a vykonávania vedeckej, pedagogickej, publicistickej, literárnej alebo umeleckej činnosti,

b) sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť.

(2) Poslanec a člen vlády sú povinní do 1. marca každého roka odovzdať Kancelárii Slovenskej národnej rady druhopis daňového priznania, ak vykonávajú činnosť podľa odseku 1 písm. a), do ktorého možno nahliadnuť.

§ 4

(1) Oznámenie podľa § 3 ods. 1 sa podáva Predsedníctvu Slovenskej národnej rady (ďalej len „predsedníctvo“) do 15 dní

a) odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona alebo

b) odo dňa, keď nastali skutočnosti uvedené v § 3 ods. 1, alebo

c) odo dňa zloženia zákonom predpísaného sľubu poslancom alebo odo dňa vymenovania za člena vlády.

(2) Evidenciu oznámení vedie a k 1. marcu každého roka zverejuje Kancelária Slovenskej národnej rady. O spôsobe zverejnenia rozhodne Slovenská národná rada.

§ 5

(1) Každý poslanec má právo navrhnúť predsedníctvu, aby rozhodlo, i činnosť poslanca je v súlade s týmto zákonom. Predsedníctvo môže rozhodnúť aj bez návrhu. Na rozhodnutie predsedníctva je potrebné stanovisko Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

(2) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo člen vlády majú právo navrhnúť predsedníctvu, aby rozhodlo, či činnosť člena vlády je v súlade s týmto zákonom. Predsedníctvo môže rozhodnúť aj bez návrhu. Ak návrh podáva člen vlády, je na rozhodnutie predsedníctva potrebné stanovisko vlády.

(3) Každý poslanec a len vlády, proti ktorému návrh podľa odsekov 1 a 2 smeruje, má právo sa k nemu vyjadriť.

(4) Predsedníctvo návrh podľa odsekov 1 a 2 prerokuje a vo veci rozhodne do 30 dní odo dňa jeho doručenia.

(5) Člen predsedníctva, proti ktorému návrh smeruje, sa na hlasovaní nezúčastní.

§ 6

Ak predsedníctvo rozhodne, že innosť poslanca alebo člena vlády nie je v súlade s týmto zákonom, vyzve ho, aby túto činnosť zanechal.

§ 7

(1) Proti výzve podľa § 6 môže poslanec alebo člen vlády podať námietky do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia.

(2) Námietky sa podávajú písomne predsedníctvu, ktoré ich predloží Slovenskej národnej rade.

§ 8

(1) O námietkach poslanca podľa § 7 ods. 1 rozhoduje Slovenská národná rada. Ak podal návrh poslanec proti inému poslancovi (§ 5 ods. 1), Slovenská národná rada rozhoduje na neverejnom rokovaní.

(2) O námietkach vlády alebo člena vlády podľa § 7 ods. 1 rozhoduje predsedníctvo.

(3) Rozhodnutie Slovenskej národnej rady (odsek 1) alebo predsedníctva (odsek 2) je konečné.

§ 9

(1) Poslanec a člen vlády sú povinní zanechať činnosť, ak boli na to vyzvaní (§ 6), alebo ak o tom rozhodla Slovenská národná rada (§ 8 ods. 1), alebo ak o tom rozhodlo predsedníctvo (§ 8 ods. 2), do 15 dní odo dňa doručenia ich uznesenia a v tejto lehote oznámiť predsedníctvu, že činnosť zanechali.

(2) Ak poslanec nezanechá činnosť, predsedníctvo to oznámi Slovenskej národnej rade, ktorá rozhodne o spôsobe zverejnenia tejto skutočnosti.

(3) Ak člen vlády nezanechá činnosť, predsedníctvo ho z funkcie odvolá.


§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.