Vyhláška č. 275/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva kontroly o odbornej spôsobilosti pracovníkov poverených vykonávaním kontrolnej činnosti a podmienkach jej overovania

Čiastka 57/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 29.05.1992

275

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva kontroly

z 11. mája 1992

o odbornej spôsobilosti pracovníkov poverených vykonávaním kontrolnej činnosti a podmienkach jej overovania

Federálne ministerstvo kontroly podľa § 3 ods. 3 zákona č. 405/1991 Zb. o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Táto vyhláška upravuje základný obsah a podmienky overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov orgánov štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky poverených vykonávaním kontrolnej činnosti podľa § 3 ods. 1 zákona (ďalej len „pracovníci“).

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na vykonávanie vnútornej kontrol.1)

(3) Ustanoveniami tejto vyhlášky nie sú dotknuté požiadavky na odbornú kvalifikáciu pracovníkov pre zastávanie funkcií v orgánoch štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ustanovené osobitnými predpismi.

§ 2

Odborná spôsobilosť

(1) Odbornou spôsobilosťou pracovníkov sa rozumie súhrn teoretických znalostí a schopnosť ich praktického používania, ktoré sú nevyhnutné na riadny výkon kontrolného zisťovania, ukladanie opatrení nadväzujúcich na kontrolné zistenie, ako aj na ochranu práv kontrolovaných osôb.

(2) Teoretickými znalosťami sa rozumejú znalosti všeobecnej právnej úpravy kontroly včítane činností nadväzujúcich na kontrolné zisťovanie a postupov pri kontrole (ďalej len „všeobecné odborné znalosti“) a znalosti právnej úpravy a postupov v príslušnom odbore kontrolnej činnosti (ďalej len „osobitné odborné znalosti“).

(3) Všeobecné odborné znalosti predstavujú:

a) znalosť základných pravidiel kontrolnej činnosti (kontrolného poriadku),2)

b) znalosť právnej úpravy správneho konani.3)

(4) Osobitné odborné znalosti predstavujú:

a) znalosť pravidiel kontrolnej činnosti v príslušnom odbore,

b) znalosť metodiky a techník kontroly v príslušnom odbore,

c) znalosť problematiky, ktorá je predmetom kontroly v príslušnom odbore, a znalosť jej právnej úpravy.

(5) Schopnosťou praktického používania teoretických znalostí sa rozumie schopnosť tieto znalosti pri vykonávaní kontroly v príslušnom odbore kontrolnej činnosti samostatne uplatňovať.

§ 3

Spôsob overovania spôsobilosti

(1) Overovanie všeobecných odborných znalostí a schopnosti ich praktického používania vykonáva príslušný ústredný orgán štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, do ktorého pôsobnosti kontrolný orgán patrí (ďalej len „príslušný ústredný orgán“), alebo na základe jeho požiadavky Federálne ministerstvo kontroly (ďalej len „ministerstvo“). Úspešný výsledok tohto overenia je predpokladom pre overenie osobitných odborných znalostí.

(2) Overovanie osobitných odborných znalostí a schopnosti ich praktického používania vykonáva príslušný ústredný orgán.

(3) Overovanie odbornej spôsobilosti vykonáva formou písomnej a ústnej skúšky skúšobná komisia zriadená príslušným ústredným orgánom alebo ministerstvom.

(4) Na základe overenia znalostí podľa odsekov 1 a 2 skúškou osvedčí príslušný ústredný orgán odbornú spôsobilosť pracovníka. Tento orgán môže vzhľadom na výsledok skúšok podľa osobitných predpisov4) rozhodnúť, že pracovník je spôsobilý už po úspešnom overení všeobecných odborných znalostí a schopnosti ich praktického používania.

§ 4

Obsahová náplň skúšky

(1) Obsahovú náplň skúšky overujúcej všeobecné odborné znalosti a schopnosť ich praktického používania ustanoví ministerstvo, obsahovú náplň skúšky overujúcej osobitné odborné znalosti a schopnosť ich praktického používania ustanoví príslušný ústredný orgán.

(2) Pri ustanovení obsahovej náplne skúšky dbajú orgány uvedené v odseku 1 na vyváženosť požiadaviek kladených na teoretické znalosti a na ich praktické používanie.

§ 5

Skúšobná komisia

(1) Skúšobné komisie zriaďujú vedúci orgánov uvedených v § 4 ods. 1; ich členov vymenúvajú z radov odborníkov teórie a praxe, ktorí poskytujú záruku odborného a nestranného posudzovania kandidátov pri skúške.

(2) Skúšobná komisia je trojčlenná; skladá sa z predsedu a dvoch ďalších členov.

(3) Na priebeh písomnej skúšky dozerá najmenej jeden člen skúšobnej komisie. Ústna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou.

§ 6

Skúšobný poriadok

(1) Skúšobný poriadok pre overovanie všeobecných odborných znalostí ustanoví ministerstvo a pre overovanie osobitných odborných znalostí príslušné ústredné orgány pre pracovníkov v odbore ich pôsobnosti.

(2) Skúšobný poriadok obsahuje najmä:

a) úlohy skúšobnej komisie pred začatím skúšky a v jej priebehu,

b) podrobné pravidlá vykonávania písomnej skúšky (formou písomnej práce, vyhotovenie úradného záznamu podľa § 9 zákona a ďalších úradných písomností alebo písomného testu) a ústnej skúšky,

c) spôsob určenia a zverejnenia skúšobných otázok na ústnu skúšku,

d) spôsob hodnotenia skúšky,

e) podrobnosti o vyhlásení výsledkov skúšky,

f) pravidlá pre dokumentáciu skúšok.

§ 7

Príprava na skúšku

(1) Prípravu na skúšku zabezpečujú príslušné ústredné orgány vo svojej pôsobnosti formami organizovaného štúdia, seminárov, konzultácií alebo individuálneho štúdia. Vedúci týchto orgánov môžu ustanoviť, že absolvovanie niektorej formy prípravy je podmienkou pripustenia na skúšku.

(2) Na základe požiadaviek vedúcich príslušných ústredných orgánov zabezpečuje organizované štúdium pre prípravu na overovanie všeobecných odborných znalostí ministerstvo.

Skúška

§ 8

(1) Určené termíny konania skúšok zverejnia vedúci orgánov uvedených v § 3 ods. 1 a 2 vždy najneskôr do 30. septembra na prvý polrok nasledujúceho roka a najneskôr do 31. marca na druhý polrok bežného roka.

(2) Prihlášku na skúšku podáva pracovník príslušnému ústrednému orgánu najmenej dva mesiace pred termínom jej konania. V prihláške uvedie údaje o dosiahnutom stupni a smere alebo odbore vzdelania a o dĺžke a priebehu praxe.

(3) Správnosť údajov v prihláške overuje zamestnávateľ pracovníka.

(4) Pokiaľ sa pracovník z vážnych osobných dôvodov nemôže na skúške zúčastniť, prijme predseda skúšobnej komisie jeho odôvodnené ospravedlnenie, doručené príslušnému ústrednému orgánu alebo ministerstvu najneskôr do piatich dní po termíne konania skúšky, a určí mu náhradný termín skúšky. Neospravedlnená neúčasť má rovnaké následky, akoby pracovník pri skúške nevyhovel.

§ 9

(1) Skúšku hodnotí skúšobná komisia klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Komisia sa uznáša väčšinou hlasov.

(2) Ak pracovník nevyhovie pri skúške, môže skúšku opakovať na základe novej prihlášky najskôr za šesť mesiacov. S ohľadom na priebeh skúšky môže predseda skúšobnej komisie povoliť opakovanie skúšky v skoršom termíne, najskôr však za tri mesiace.

§ 10

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

(1) Pracovníkovi, ktorý úspešne vykonal skúšku zo všeobecných odborných znalostí pred komisiou Federálneho ministerstva kontroly, vydá ministerstvo doklad o tejto skúške. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 3 ods. 4 vydá príslušný ústredný orgán pracovníkovi písomne.

(2) Osvedčenie obsahuje najmä:

a) osobné údaje pracovníka,

b) kontrolnú činnosť, ktorú môže pracovník na základe osvedčenia vykonávať,

c) kto osvedčenie vydal a dátum vydania,

d) odtlačok pečiatky príslušného orgánu a podpis predsedu skúšobnej komisie.

(3) Osvedčenie je dokladom o splnení predpokladu ustanoveného v § 3 ods. 3 zákona.

§ 11

Nové overenie odbornej spôsobilosti

Ak vedúci príslušného ústredného orgánu zistí závažné nedostatky v kontrolnej činnosti, ktoré vyplývajú z neznalostí pracovníka, ktorého odborná spôsobilosť bola overená, môže nariadiť nové overenie odbornej spôsobilosti a určiť naň príslušnú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden rok. Ak pracovník s novým overením odbornej spôsobilosti nesúhlasí, osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa mu bez meškania odníme.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12

Náklady na overovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov orgánov štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky včítane nákladov na prípravu na skúšku uhrádzajú tieto orgány.

§ 13

(1) Overenie odbornej spôsobilosti sa vykoná vo dvoch časových etapách:

a) v prvej etape do 30. júna 1993,

b) v druhej etape do 31. decembra 1993.

(2) V prvej etape sa bude overovať odborná spôsobilosť vedúcich kontrolných skupín a pracovníkov, ktorí vykonávajú kontrolné zisťovanie samostatne.

(3) V druhej etape sa bude overovať odborná spôsobilosť ostatných pracovníkov.

(4) Pri prijímaní nových pracovníkov po skončení jednotlivých etáp sa overovanie odbornej spôsobilosti vykonáva do jedného roka po prijatí.

(5) Ak sa na miesta pracovníkov prijímajú osoby, ktorých odborná spôsobilosť sa overila v inom odbore kontrolnej činnosti, nariadi vedúci orgánu ich preskúšanie z osobitných odborných znalostí do jedného roka po prijatí. Pritom na základe porovnania obsahových náplní skúšok v príslušných odboroch kontrolnej činnosti upraví rozsah tohto preskúšania.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

Ing. Kořínková CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 3 zákona č. 405/1991 Zb. o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.

2) Druhá časť zákona č. 405/1991 Zb.

3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

4) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.