Nariadenie vlády č. 273/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky

Čiastka 57/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 29.05.1992

273

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 22. dubna 1992

o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky

Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.):


§ 1

Toto nařízení upravuje hmotné a finanční zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky1) (dále jen „vzdělávací zařízení“), kteří studují ve vzdělávacích zařízeních na základě mezivládních dohod (dále jen „stipendisté“). Toto nařízení se nevztahuje na studium cizinců hrazené vzdělávacímu zařízení fyzickou nebo právnickou osobou cizího státu.

§ 2

(1) Ministerstvo zdravotnictví České republiky poskytuje stipendistům po dobu 12 měsíců ve školním roce měsíční stipendium ve výši:

a) 1500 Kčs při studiu, jehož cílem je získání středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání,

b) 1800 Kčs při specializačním studiu v lékařských nebo farmaceutických oborech a při odborných stážích delších než tři měsíce.

(2) Stipendium nenáleží stipendistovi po dobu

a) jeho pobytu mimo území České a Slovenské Federativní Republiky, pokud tento pobyt trvá nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů, nebo

b) přerušení studia.

(3) Stipendisté jsou povinni dobu pobytu mimo území České a Slovenské Federativní Republiky ohlásit přímo nebo prostřednictvím vzdělávacího zařízení ministerstvu zdravotnictví České republiky.

(4) Je-li důvodem přerušení studia podle odstavce 1 písm. b) nepříznivý zdravotní stav stipendisty, poskytuje se mu stipendium po dobu pracovní neschopnosti, nejvýše však po dobu šesti měsíců. Předpokladem poskytování stipendia je pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky.

(5) Po ukončení studia poskytne ministerstvo zdravotnictví České republiky stipendistům jedno měsíční stipendium. Posledním měsícem poskytnutí stipendia je ten, který následuje po měsíci, ve kterém stipendista ukončil studium.

§ 3

Stipendia se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách určených ministerstvem zdravotnictví České republiky.

§ 4

(1) Stipendisté se mohou stravovat a ubytovat ve vzdělávacích zařízeních za stejných podmínek jako studující občané České republiky.2)

(2) Náklady spojené s dopravou stipendistů do České republiky a zpět se nehradí, pokud mezivládní dohoda nestanoví jinak.

§ 5

Hmotné a finanční zabezpečení stipendistů končí dnem, kdy byl zjištěn zdravotní stav, který neodpovídá zdravotní způsobilosti k pokračování ve studiu.3)

§ 6

(1) Stipendistům se poskytuje zdravotní péče podle zvláštních předpisů.4)

(2) Nemocenské a důchodové zabezpečení stipendistů upravují zvláštní předpisy.5)

§ 7

Ustanovení § 2 a 4 se vztahují též na stipendisty, kteří byli přijati ke studiu mimo mezivládní dohody do dne účinnosti tohoto nařízení.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 57 odst. 2 až § 60 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).

2) Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.j. 34699/1982-14 ze dne 6. ledna 1983 o školním stravování (registrovaná v částce 3/1983 Sb.), ve znění směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.j. 22275/1985-400 ze dne 22. července 1985 (registrovaná v částce 19/1985 Sb.).
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.

3) § 6 odst. 2 a 3 směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 49/1967 Věst. ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrovaná v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 17/1970 Věst. ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (registrovaná v částce 20/1970 Sb.).

4) § 30 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb.

5) Zákon č. 54/1976 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.