Nariadenie vlády č. 260/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992

(v znení č. 531/1992 Zb.)

Čiastka 55/1992
Platnosť od 01.06.1992
Účinnosť od 03.12.1992

260

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 21. mája 1992

o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 10 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu nariaďuje:


§ 1

Subjekty odvodu

(1) Regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov (ďalej len „odvod“) vykonávajú subjekty uvedené v § 2 ods. 1 zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a subjekty podliehajúce dôchodkovej dani podľa zákona o dôchodkovej dani1) alebo dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani,2) pokiaľ podiel vkladu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky, obcí a fondov národného majetku3) na ich základnom imaní4) alebo kmeňovom imaní5) k 1. júnu 1992 je vyšší ako 50 % a pokiaľ sa v odseku 2 neustanovuje inak.

(2) Zo subjektov uvedených v odseku 1 nevykonávajú odvod

a) subjekty, u ktorých podiel zahraničného účastníka (účastníkov) na základnom imaní je k 1. júnu 1992 viac ako 30 %,1)

b) subjekty, ktoré vznikli po 31. decembri 1991; to neplatí pre akciové a iné obchodné spoločnosti založené fondami národného majetku,6) ako aj pre subjekty, ktoré vznikli zo subjektov uvedených v odseku 1 premenou na obchodnú spoločnosť alebo na inú formu obchodnej spoločnosti alebo splynutím, zlúčením, prípadne rozdelením podľa osobitného predpisu7) (§ 5 ods. 5),

c) subjekty, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. januárom 1992.8)

§ 2

Mzdové a ostatné osobné náklady

(1) Pre určenie odvodu je rozhodný objem plnení uvedených v odseku 2, ktoré subjekt odvodu zahrnul do mzdových a ostatných osobných nákladov (ďalej len „regulované mzdové náklady“).

(2) Regulovanými mzdovými nákladmi sa na účely tohto nariadenia rozumejú

a) mzdy9) s výnimkou miezd uhrádzaných zo štátneho rozpočtu, doplatkov do priemerného zárobku poskytnutých pri prevedení zamestnancov na inú prácu10) a na základe rozhodnutia subjektu odvodu tiež s výnimkou miezd poskytnutých zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou,11)

b) odmeny za prácu podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,12)

c) odmeny podľa zmlúv o dielo a príkazných zmlúv,13)

d) odmeny členov správnych, dozorných, revíznych a obdobných orgánov,

e) sumy, ktoré subjekt odvodu poskytuje ako úhradu iným subjektom v prípadoch uvedených v písmenách a) až d).

§ 3

Odvodové obdobie

(1) Odvodovým obdobím je obdobie od 1. júna do 31. decembra 1992, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.

(2) U subjektu odvodu, ktorý v období po 31. máji do 31. decembra 1992 bude zrušený v súvislosti s privatizáciou podľa osobitných predpisov,3) s likvidáciou,14) alebo s vyhlásením konkurzu,15) končí sa odvodové obdobie posledným dňom kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom došlo ku zrušeniu alebo k vyhláseniu konkurzu; pokiaľ ku zrušeniu alebo k vyhláseniu konkurzu došlo posledný deň kalendárneho mesiaca, končí sa odvodové obdobie tento deň.

Základ odvodu

§ 4

Základom odvodu je suma, o ktorú regulované mzdové náklady zúčtované za odvodové obdobie na výplatu alebo na úhradu prekročia objem týchto nákladov nepodliehajúci odvodu.

§ 5

(1) Objem regulovaných mzdových nákladov nepodliehajúci odvodu zistí subjekt odvodu za odvodové obdobie tak, že východiskovú základňu (odseky 2 až 5) upraví podľa odseku 6 a zvýši o percento smerného rastu miezd (§ 6).

(2) Východiskovou základňou, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, je 58,8 % objemu regulovaných mzdových nákladov zúčtovaných na výplatu alebo na úhradu za rok 1991.

(3) Subjekt odvodu, u ktorého sa odvodové obdobie ustanovuje podľa § 3 ods. 2, zistí východiskovú základňu tak, že 8,4 % objemu regulovaných mzdových nákladov zúčtovaných na výplatu alebo na úhradu za rok 1991 vynásobí počtom kalendárnych mesiacov odvodového obdobia.

(4) Subjekt odvodu, ktorý vznikol po 1. januári 1991 do 31. decembra 1991, zistí východiskovú základňu tak, že regulované mzdové náklady zúčtované na výplatu alebo na úhradu v roku 1991 vydelí počtom platených dní v období, za ktoré tieto náklady zúčtoval, a vynásobí číslom, ktoré sa rovná súčinu čísla 22 a počtu kalendárnych mesiacov odvodového obdobia.

(5) Subjekt odvodu založený fondom národného majetku a subjekt uvedený v § 1 ods. 1, ktorý sa premenil na obchodnú spoločnosť alebo na inú formu obchodnej spoločnosti alebo sa zlúčil alebo splynul s iným subjektom, prípadne sa rozdelil v období po 31. decembri 1991 do 31. decembra 1992, vychádza pri zisťovaní východiskovej základne z príslušných údajov zrušeného subjektu.

(6) Subjekt odvodu východiskovú základňu

a) zvýši o percento prírastku skutočného prepočítaného priemerného evidenčného počtu zamestnancov (pracovníkov)16) dosiahnutého medzi odvodovým obdobím a rokom 1991 (ďalej len „počet zamestnancov“),

b) zníži o polovicu percenta úbytku počtu zamestnancov do hranice 10 % úbytku dosiahnutého medzi odvodovým obdobím a rokom 1991; nad túto hranicu zníži východiskovú základňu o percento úbytku počtu zamestnancov.

§ 6

Smerný rast miezd

(1) Smerný rast miezd je:

a)pri bankách a sporiteľniach0 %,
b)pri ostatných subjektoch
1 . ktoré vykázali pomer zisku k nákladom vo výške do 12 % a pri poisťovniach12 %,
2. ktoré vykázali pomer zisku k nákladom vo výške nad 12 %17 %.

(2) Subjekt odvodu vypočíta pomer zisku k nákladom zo súčtu údajov uvedených v mesačných účtovných výkazoch o výsledku hospodárenia hospodárskych organizácií za

a) kalendárny rok, ak je preňho odvodové obdobie ustanovené v § 3 ods. 1, alebo

b) ucelené štvrťroky predchádzajúce koncu odvodového obdobia, ak je preňho odvodové obdobie ustanovené v § 3 ods. 2.

§ 7

Sadzby odvodu

(1) Sadzby odvodu sú zo základu odvodu (§ 4) pri prekročení objemu regulovaných mzdových nákladov, ktorý nepodlieha odvodu (§ 5)

sadzba odvodu v % prekročenie objemu
regulovaných mzdových
nákladov nepodliehajúceho
odvodu v %
0
200
750
do 3
do 5
nad 5

(2) Prekročenie objemu regulovaných mzdových nákladov nepodliehajúceho odvodu v percentách sa zisťuje z podielu základu odvodu (§ 4) na objeme regulovaných mzdových nákladov nepodliehajúcom odvodu (§ 5).


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 8

(1) Subjekt odvodu je povinný podať výpočet odvodu tomu orgánu vykonávajúcemu správu odvodov, v ktorého obvode mal sídlo posledný deň odvodového obdobia, a to do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Orgán vykonávajúci správu odvodu môže v odôvodnených prípadoch lehotu na podanie výpočtu predĺžiť, a to najdlhšie o 15 kalendárnych dní.

(2) Pokiaľ subjekt odvodu vykonáva výpočty podľa § 1, § 5 ods. 6 a § 7 v percentách, robí tak na dve desatinné miesta bez zaokrúhlenia.

(3) Subjekt odvodu vykonáva odvod zo zisku po zdanení, pokiaľ nerozhodne, že ho vykoná z fondu odmien.

§ 9

Odvod je splatný v lehote ustanovenej pre podanie jeho výpočtu.

§ 10

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 511/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 531/1991 Zb. Tým nie je dotknutá povinnosť vykonať tieto odvody za rok 1991.

§ 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení zákona č. 108/1990 Zb. a zákona č. 578/1991 Zb.

2) Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení zákona č. 574/1990 Zb. a zákona č. 578/1991 Zb.

3) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodov majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb.
Zákon ČNR č. 171/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Českej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4) Napr. § 58 zákona č. 513/1992 Zb. Obchodný zákonník, § 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.

5) § 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.

6) § 28 zákona č. 92/1991 Zb.

7) Napr. § 69 zákona č. 513/1991 Zb.

8) § 70 až 75 a § 761 zákona č. 513/1991 Zb.

9) § 4 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.

10) § 8 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 1/1992 Zb.

11) Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

12) Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky č. 425/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v znení vyhlášky č. 183/1992 Zb.

13) § 631 až 656 a § 724 až 741 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

14) § 68 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

15) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.

16) § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií v znení zákona č. 128/1989 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.