257

ZÁKON

z 29. apríla 1992

o súdnych poplatkoch za konanie na Najvyššom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a na vojenských súdoch

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Účel zákona

Účelom zákona je ustanovenie súdnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) za úkony alebo konanie (ďalej len „poplatkový úkon“) vykonávané Najvyšším súdom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vojenskými súdmi (ďalej len „súd“).

§ 2

Predmet poplatku

Predmetom poplatku je poplatkový úkon uvedený v sadzobníku poplatkov (ďalej len „sadzobník“), ktorý je uvedený v prílohe tohto zákona.

§ 3

Poplatníci

(1) Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala návrh na vykonanie poplatkového úkonu, prípadne fyzická alebo právnická osoba, o ktorej tak v zákonom ustanovených prípadoch rozhodne súd.

(2) Ak viacerým poplatníkom podľa odseku 1 vznikne povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho spoločne a nerozdielne.

§ 4

Oslobodenie od poplatkov

(1) Od poplatkov sú oslobodené:

a) Česká a Slovenská Federatívna Republika, Česká republika a Slovenská republika,

b) obce a mestské časti v hlavnom meste Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Prahe a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v prípadoch, keď sa poplatkový úkon týka výkonu štátnej správy, ktorý je na ne prenesený,

c) rozpočtové organizácie a nadácie,

d) diplomatické zastupiteľstvá cudzích štátov, ak je zaručená vzájomnosť,

e) fyzické a právnické osoby na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.

(2) Od poplatkov sú ďalej oslobodené poplatkové úkony:

a) vo veciach nemocenského poistenia, zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti,

b) vo veciach náhrad škôd spôsobených nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom,

c) vo veciach volebných sťažností,

d) v sporoch o právomoc medzi súdmi jednej republiky a štátnymi notárstvami alebo orgánmi štátnej správy druhej republiky, ako aj medzi súdmi, štátnymi notárstvami a federálnymi orgánmi štátnej správy,

e) o určenie príslušnosti súdu, ak ide o vec, ktorá patrí do právomoci česko-slovenského súdu, ale chýbajú podmienky miestnej príslušnosti alebo ich nemožno zistiť,

f) vo veciach súdnych rehabilitácií podľa osobitných predpisov.1)

§ 5

Sadzby poplatkov

Sadzby poplatkov sú pevné a percentné zo základu poplatku a sú ustanovené v sadzobníku za každý predmet poplatku.

§ 6

Základ poplatku

(1) Základom poplatku ustanoveného percentnou sadzbou je cena,2) prípadne hodnota predmetu poplatkového úkonu obvyklá v mieste a čase splatnosti poplatku. Cenu alebo hodnotu je povinný oznámiť súdu poplatník.

(2) Ak poplatník neoznámi súdu cenu alebo hodnotu predmetu poplatkového úkonu alebo uvedie cenu alebo hodnotu zjavne nízku, určí ju súd na trovy poplatníka.

(3) Ak sa predmet poplatkového úkonu rozšíri na pojednávaní, súd poplatok dodatočne vyrubí, ak dodatočne vyrubená časť poplatku je viac ako 100 Kčs. Ak sa predmet poplatkového úkonu obmedzí pred prvým pojednávaním, vráti súd zodpovedajúcu časť poplatku ako preplatok.

(4) Ak sa jedným návrhom uplatňuje viac nárokov, vyberie sa poplatok vo výške súčtu poplatkov ustanovených v sadzobníku pre jednotlivé poplatkové úkony obsiahnuté v návrhu.

(5) Ak predmetom poplatkového úkonu je opakujúce sa plnenie, je základom poplatku súčet cien alebo hodnôt všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na dobu dlhšiu než tri roky, na neurčitú dobu alebo na dobu života, považuje sa za cenu alebo hodnotu plnenia trojnásobok ceny alebo hodnoty ročného plnenia.

(6) Cena, prípadne hodnota príslušenstva predmetu poplatkového úkonu sa zahŕňa do základu poplatku, ak je aj príslušenstvo predmetom poplatkového úkonu.

(7) Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé stokoruny hore a poplatok na celé koruny dole.

§ 7

Vznik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká:

a) podaním návrhu na vykonanie poplatkového úkonu,

b) spísaním podania do zápisnice na súde,

c) v ostatných prípadoch rozhodnutím súdu.

§ 8

Splatnosť poplatku

(1) Poplatok je splatný vznikom poplatkovej povinnosti. V prípadoch, keď poplatková povinnosť vzniká rozhodnutím súdu, určí súd v rozhodnutí lehotu na zaplatenie poplatku, ktorá nebude dlhšia ako 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Poplatník je povinný preukázať súdu zaplatenie poplatku.

Platenie poplatku

§ 9

Poplatky sa platia na účet súdu poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu poplatníka. Poplatky, ktorých sadzba neprevyšuje 500 Kčs, možno platiť aj v hotovosti na súde.

§ 10

(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu federácie.

(2) Poplatky zaplatené na účet súdu sa prevádzajú vždy za uplynulý štvrťrok kalendárneho roka na účet štátneho rozpočtu federácie vedený územným finančným orgánom miestne príslušným podľa sídla súdu, najneskôr však do 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka.

§ 11

Následky nezaplatenia poplatku

(1) Ak sa splatný poplatok nezaplatil pri podaní návrhu alebo pri spísaní návrhu do zápisnice, a to ani dodatočne v lehote určenej súdom, súd poplatkový úkon nevykoná. Ak súd začal na základe podaného návrhu konať vo veci, vyrubí alebo dodatočne vyrubí poplatok v rozhodnutí. Ak súd nezačal konať vo veci samej, konanie zastaví.

(2) Ak uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku nadobudne právoplatnosť, poplatková povinnosť zaniká.

§ 12

Vracanie poplatku

(1) Súd rozhodne o vrátení poplatku a vráti poplatok alebo jeho časť (preplatok), ak ho zaplatil ten, kto na to nie je povinný, alebo ak sa na poplatku zaplatilo viac, než bola poplatková povinnosť (preplatok), alebo ak sa predmet poplatkového úkonu obmedzil po podaní návrhu, a to ešte pred prvým pojednávaním (preplatok).

(2) Súd rozhodne o vrátení poplatku aj v prípadoch, keď sa konanie zastavilo alebo sa návrh vzal späť pred prvým pojednávaním, alebo bol návrh zamietnutý pre oneskorenosť alebo neprípustnosť alebo preto, že návrh podal ten, kto na to nie je oprávnený.

(3) Poplatok podľa odseku 2 sa nevracia, ak neprevyšuje jeho výška 100 Kčs.

(4) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatok zaplatil.

§ 13

Zánik práva

(1) Poplatok alebo nedoplatok na poplatku nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom nastali skutočnosti rozhodné pre splatnosť poplatku.

(2) Ak sa v tomto čase urobí úkon na vyrubenie alebo vymáhanie poplatku alebo nedoplatku, plynie lehota pre vyrubenie alebo vymáhanie znova od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatník o tomto úkone upovedomený; vyrubiť a vymáhať poplatok alebo nedoplatok na poplatku možno však najneskôr do desiatich rokov počítaných od konca kalendárneho roka, v ktorom nastali skutočnosti rozhodné pre splatnosť poplatku.

(3) Úkonom na vymáhanie poplatku alebo nedoplatku je aj poplatníkovi doručená upomienka na zaplatenie poplatku alebo nedoplatku.

§ 14

Konanie

V konaní vo veciach poplatkov rozhoduje a postupuje súd podľa Občianskeho súdneho poriadku, ak tento zákon, prípadne osobitné predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov neustanovujú inak.

§ 15

Kontrola poplatkov

Pri kontrole správneho a včasného vyrubenia, vyberania a platenia poplatkov sa postupuje podľa osobitných predpisov,3) ak týmto zákonom alebo Občianskym súdnym poriadkom nie je ustanovené inak.


§ 16

Prechodné ustanovenie

(1) Za poplatkové úkony urobené pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov.

(2) Arbitrážny poplatok zaplatený pred účinnosťou tohto zákona podľa doterajších predpisov v správnej výške sa započíta na poplatok podľa tohto zákona. Prípadný preplatok sa nevracia ani sa dodatočne nevyrubí prípadný nedoplatok.

§ 17

Zrušujú sa:

1. Nariadenie ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú arbitrážne poplatky.

2. Pokyny pre platenie arbitrážnych poplatkov, upravené nariadením ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú arbitrážne poplatky [čiastka 24/1961 Ú. v. (Ú. l.)].

§ 18

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


Príloha zákona č. 257/1992 Zb.

Sadzobník poplatkov

Položka 1

Návrh na prikázanie veci inému súdu alebo štátnemu notárstvu z dôvodu vhodnosti Kčs 200

Položka 2

Návrh na uznanie cudzích rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach zistenia alebo popretia otcovstva Kčs 500

Položka 3

Dovolanie vo veci ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka a ochrany proti uverejňovaniu informácií, ktoré sú zneužitím slobody prejavu, slova a tlače podľa právnych predpisov o hromadných informačných prostriedkoch
a) bez návrhu na peňažnú náhradu nemajetkovej ujmy Kčs 2000
b) s návrhom na peňažnú náhradu nemajetkovej ujmy 4 % z navrhnutej peňažnej náhrady, najmenej Kčs 4000

Položka 4

Dovolanie vo veci nároku vychádzajúceho z autorského zákona alebo nároku vychádzajúceho z obdobných osobitných predpisov4)
a) ak predmet konania nemožno oceniť Kčs 4000
b) z ceny alebo hodnoty predmetu konania 4 %, najmenej Kčs 4000

Položka 5

a) Dovolanie v konkurznom konaní 2 % z konkurznej podstaty, najmenej Kčs 1000, najviac Kčs 100 000
b) Dovolanie v konkurznom konaní, ktoré sa skončilo núteným vyrovnaním 1 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najmenej Kčs 500, najviac Kčs 50 000
c) Dovolanie vo veci vyrovnacieho konania 0,5 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najmenej Kčs 500, najviac Kčs 100 000

Položka 6

Návrh vo veciach, za ktoré nie je ustanovená osobitná sadzba
a) ak predmet konania nemožno oceniť Kčs 2000
b) z ceny (úhrady) alebo hodnoty predmetu konania 4 %, najmenej Kčs 4000, najviac Kčs 200 000

Položka 7

Dovolanie vo veciach obchodných sporov
a) ak predmet konania nemožno oceniť Kčs 1000
b) z ceny (úhrady) alebo hodnoty predmetu konania 4 %, najmenej Kčs 5000, najviac Kčs 1 000 000

Položka 8

Za preskúmanie rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Kčs 1000

Položka 9

Za vyhotovenie rovnopisov, odpisov, kópií alebo výpisov z listín, zápisníc, príloh a iných častí spisov vojenských súdov alebo Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, bývalého Najvyššieho súdu, prípadne tých súdov, ktorých spisy sú na Najvyššom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uložené:
a) v českom alebo slovenskom jazyku
- bez overenia za každú aj začatú stránku Kčs 50
- s overením za každú aj začatú stránku Kčs 80
b) v cudzom jazyku
- bez overenia za každú aj začatú stránku Kčs 100
- s overením za každú aj začatú stránku Kčs 150
Poznámky:1. Poplatku nepodlieha odpis zápisnice o pojednávaní súdu vyhotovený prieklepom bez záhlavia a bez overenia.2. Za kópie vyhotovené na kopírovacích strojoch sa zníži poplatok o 50 %.

Položka 10

Za vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov vojenských súdov alebo Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, bývalého Najvyššieho súdu, prípadne tých súdov, ktorých spisy sú uložené na Najvyššom súde Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, za každú len začatú stránku Kčs 50

Položka 11

Za spísanie návrhu na začatie konania do zápisnice
a) z ceny alebo hodnoty predmetu konania 1 %, najmenej Kčs 100, najviac Kčs 50 000
b) ak predmet konania nemožno oceniť Kčs 500
Poznámka:Poplatok je splatný spísaním návrhu do zápisnice a súd poplatok vyberie po spísaní návrhu.

Položka 12

Za zaslanie súdnych spisov na iný súd, aby do nich nahliadol žiadateľ Kčs 100
Poznámka:Poplatok podľa tejto položky sa vyberie, aj keď je žiadateľ poplatníkom v začatom konaní.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.

2) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

3) § 15 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie.
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

4) Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.