251

NAŘÍZENÍ

Vlády České republiky

ze dne 22. dubna 1992

o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a), b), d) a e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (dále jen „zákon“):


§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení stanoví

a) katalog prací a kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,

b) příplatky za vedení,

c) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku,

d) podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši a

e) podmínky pro poskytování odměn

zaměstnancům rozpočtových organizací včetně zaměstnanců školských úřadů, jejichž postavení není dosud upraveno podle § 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., a příspěvkových organizací, pokud tak stanoví zákon.

§ 2

Platové třídy a platové stupně

(1) Zaměstnanec se zařadí na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě1) a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací (dále jen „sjednaný druh práce“) a plnění kvalifikačních předpokladů, případně požadavků (§ 3) do platové třídy podle katalogu prací uvedeného v příloze č. 1, která je součástí tohoto nařízení (dále jen „katalog“).

(2) Vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, a vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele2) se zařadí do platové třídy, ve které jsou v katalogu zařazeny nejnáročnější práce jemu podřízených zaměstnanců nebo nejnáročnější práce jím vykonávané.

(3) Zaměstnanec se zařadí do jednoho z deseti platových stupňů v závislosti na délce praxe započtené zaměstnavatelem podle § 5. Zaměstnavatel může vnitřním platovým předpisem (dále jen „vnitřní předpis“) stanovit pravidla pro postup zaměstnanců do vyššího platového stupně podle hodnocení jejich pracovních výsledků a způsob a podmínky tohoto hodnocení.

§ 3

Kvalifikační předpoklady a požadavky

(1) Kvalifikační předpoklad stupně vzdělání, potřebného pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, je uveden v katalogu.

(2) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit

a) požadavek3) zaměření nebo oboru vzdělání, potřebného pro výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví kvalifikační předpoklad zaměření nebo oboru vzdělání katalog nebo zvláštní předpis,4)

b) požadavky3) pro řádný výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví další kvalifikační předpoklady, než je zaměření nebo obor vzdělání, katalog nebo zvláštní předpis.4)

§ 4

Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnance zařadí zaměstnavatel do té platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti; při porovnání vychází z obecné charakteristiky platové třídy uvedené v zákoně.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud splňuje předpoklady i požadavky potřebné pro řádný výkon práce zařazené v této platové třídě; k dosažení vyššího než potřebného stupně vzdělání se nepřihlíží. Nestanoví-li zvláštní předpis4) jinak, může zaměstnavatel výjimečně zařadit zaměstnance, který nesplňuje potřebný stupeň, zaměření nebo obor vzdělání

a) do první až třetí platové třídy,

b) do čtvrté a vyšší platové třídy, avšak nejdéle na dobu dvou let, nestanoví-li se dále jinak.

(3) Na dobu delší než dva roky lze zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebný stupeň, zaměření nebo obor vzdělání, jestliže

a) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadovaných prací a je starší než 45 let, nebo

b) zahájil v době, po kterou byl výjimečně zařazen do platové třídy podle odstavce 2 písm. b), nebo před tímto výjimečným zařazením, studium, jehož absolvováním si doplní potřebné vzdělání a řádně pokračuje ve studiu, nebo

c) je zařazen do čtvrté platové třídy a dosáhl středního vzdělání nebo středního odborného vzdělání (dále jen „střední odborné vzdělání“), nebo

d) je zařazen nejvýše do sedmé platové třídy, pokud řádný výkon na něm požadované dělnické nebo obdobné práce vyžaduje podle katalogu jen střední odborné vzdělání nebo absolvování speciálních kursů nebo podle vnitřního předpisu zaměstnavatele jen vyučení v oboru nebo zvláštní zkoušku odborné způsobilosti stanovenou zvláštním předpisem, nebo

e) je zařazen do osmé platové třídy a dosáhl bakalářského vzdělání nebo alespoň úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání (dále jen „úplné střední vzdělání“).

(4) Zaměstnance, který nezískal před ukončením potřebného stupně vzdělání odbornou praxi, lze po dobu získávání praktických zkušeností pro řádný výkon sjednaného druhu práce zařadit nejvýše do čtvrté platové třídy, jestliže ukončil úplné střední vzdělání, nebo nejvýše do šesté platové třídy, jestliže ukončil bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání, anebo nejvýše do osmé platové třídy, jestliže ukončil vysokoškolské vzdělání. Není-li toto zařazení v souladu s ustanovením odstavce 1 věty první, může být zaměstnanec zařazen do čtvrté, šesté nebo osmé platové třídy nejvýše po dobu jednoho roku od ukončení potřebného stupně vzdělání.

§ 5

Doba rozhodná pro zařazení zaměstnance do platového stupně

(1) Do doby rozhodné pro zařazení zaměstnance do platového stupně (dále jen „započitatelná praxe“) příslušné platové třídy započte zaměstnavatel dobu

a) praxe v oboru požadované práce dosaženou po ukončení stupně vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem [§ 4 odst. 3 písm. d)] nebo po ukončení středního odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do čtvrté platové třídy nebo úplného středního vzdělání u zaměstnance zařazeného do osmé platové třídy,

b) jiné praxe v závislosti na míře jejího využití pro úspěšný výkon požadované práce, nejvýše však v rozsahu dvou třetin při prvním zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy,

c) výkonu vojenské základní (náhradní) služby v rozsahu zvláštním zákonem stanovené doby a civilní služby v rozsahu nejvýše osmnácti měsíců a

d) mateřské a další mateřské dovolené nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let.

(2) Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(3) Z doby započitatelné praxe podle odstavce 1 zaměstnavatel odečte, není-li dále stanoveno jinak, u zaměstnance zařazeného do

a) čtvrté až sedmé platové třídy, který nedosáhl úplného středního vzdělání, dobu dvou roků, nebo dobu čtyř roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do této třídy podle § 4 odst. 3 písm. d),

b) do osmé a vyšší platové třídy, který dosáhl jen bakalářského nebo vyššího odborného vzdělání, dobu dvou roků, nebo jen úplného středního vzdělání, dobu pěti roků, nebo dobu devíti roků, pokud dosáhl nižšího než úplného středního vzdělání.

(4) Z doby započitatelné praxe podle odstavce 1 může zaměstnavatel odečíst jinou dobu, než jsou doby uvedené v odstavci 3, pouze na základě hodnocení pracovních výsledků zaměstnance, pokud stanovil podle § 2 odst. 3 věty druhé pravidla pro postup zaměstnanců do vyššího platového stupně podle hodnocení jejich pracovních výsledků a způsob a podmínky tohoto hodnocení.

§ 6

Platový tarif

Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Platové tarify jsou stanoveny v příloze č. 2, která je součástí tohoto nařízení. Ode dne 1. ledna 1993 jsou platové tarify stanoveny v příloze č. 3, která je součástí tohoto nařízení.

§ 7

Osobní příplatek

(1) Zaměstnanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 40 % platového tarifu desátého platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až dvanácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu desátého platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(3) O zvýšení nebo snížení osobního příplatku zaměstnance rozhoduje zaměstnavatel v závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2.

§ 8

Příplatek za vedení

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, a vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele2) přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení stanovený v příloze č. 4, která je součástí tohoto nařízení.

§ 9

Zvláštní příplatek

(1) Zaměstnanci, který pracuje ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, poskytuje zaměstnavatel příplatek ve výši a za podmínek stanovených zvláštním předpisem.5)

(2) Zaměstnanci, který zabezpečuje výchovnou, vzdělávací nebo diagnostickou činnost ve speciální škole a speciální mateřské škole,6) ve speciálním výchovném zařízení nebo v diagnostickém ústavu,7) se poskytuje příplatek ve výši 200 Kčs až 800 Kčs měsíčně. Výši příplatku v rámci stanoveného rozpětí určí zaměstnavatel.

§ 10

Odměny

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu

a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,

b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod, popřípadě v souvislosti s jeho uvolněním z dosavadního zaměstnání, pokud zaměstnanec splní podmínky mimořádného poskytování starobního důchodu podle zvláštního předpisu,8)

c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život,

d) za zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace.9)


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 11

(1) Zaměstnanci zařazenému do první až třetí platové třídy (§ 4) může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro první až desátý platový stupeň příslušné platové třídy.

(2) Zaměstnance vykonávajícího umělecké práce může zaměstnavatel zařadit i do platové třídy, pro kterou nesplňuje kvalifikační předpoklad nebo požadavek (§ 3).

(3) Zaměstnavatel může zaměstnanci vykonávajícímu umělecké práce určit v závislosti na rozsahu jeho pracovních povinností platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro první až desátý platový stupeň příslušné platové třídy.

(4) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit okruh zaměstnanců vykonávajících umělecko-technické práce, kterým určí platový tarif obdobně podle odstavce 3.

(5) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou,10) může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě

a) způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do čtvrté až dvanácté platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro první až desátý platový stupeň příslušné platové třídy odchylně od § 6,

b) podmínky pro poskytování odměn podle § 10.

§ 12

Platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší zaměstnanci od prvého dne měsíce, v němž dosáhl stanovené doby započitatelné praxe.

§ 13

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele,2) stanoví platový tarif a výši příplatků a odměn podle tohoto nařízení orgán, který ho do funkce jmenoval, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;11) rektorovi vysoké školy stanoví tyto náležitosti ministr školství České republiky.

§ 14

Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 5 odst. 1 písm. b) v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu.12)

§ 15

Zaměstnavatel nemusí zaměstnance, kterého zařadil do platové třídy před určením zaměření nebo oboru vzdělání anebo dalšího požadavku pro řádný výkon sjednaného druhu práce, přeřazovat do jiné platové třídy, jestliže tyto požadavky nesplňuje, avšak jeho odborné znalosti zaručují kvalitní výkon sjednaného druhu práce.

§ 16

Zaměstnavatel může v kalendářním roce 1992 poskytovat odměny podle § 10 odst. 1 písm. a), c) a d) z fondu vedoucího.

§ 17

(1) Zrušují se:

1. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 368/1991 Sb., o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury.

2. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 225/1991 Sb., o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost.

3. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 119/1991 Sb., o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací.

4. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-16.11.1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 21. dubna 1983 č. j. 431-1112-17.3.1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení (reg. částka 1/1988 Sb.).

5. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-17.10.1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. listopadu 1984 č. j. 431-1112-17.9.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 1/1988 Sb.).

6. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-10.9.1987 o mzdovém zvýhodnění zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení ve vymezeném území pohraničí (reg. částka 1/1988 Sb.).

7. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-26.5.1986 o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech v zařízeních sociální péče (reg. částka 27/1986 Sb.).

8. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-13.9.1984 o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů v odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 13/1985 Sb.).

9. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-17.9.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům v odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 13/1985 Sb.).

10. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. VI/3-1466-14.6.1971 o výjimečném poskytování paušálních odměn za práci přesčas některým pracovníkům Úřadu důchodového zabezpečení v Praze (reg. částka 22/1971 Sb.).

11. Směrnice předsedy Československé akademie věd č. 68 483-17/78 o odměňování pracovníků dělnických povolání v Úřadu Presidia Československé akademie věd (reg. částka 31/1978 Sb.).

12. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 128/1988-22, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 9. listopadu 1982 č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 35/1988 Sb.).

13. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 2520/1986-22, kterým se mění a doplňuje výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 9. 11. 1982 č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1986 Sb.).

14. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4890/1982-22 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 6/1983 Sb.).

15. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4889/1982-22 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 6/1983 Sb.).

16. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 30/1982 Sb.).

17. Výnos Českého geologického úřadu č. 1 o odměňování dělníků (reg. částka 24/1982 Sb.).

18. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 9.728/89-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. 3. 1988 č. j. 5.626/88-V/3 o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. 9. 1984 č. j. 51-12430-3156 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (reg. částka 24/1989 Sb.).

19. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 5695/-V/3, kterým se stanoví nomenklatura funkcí, kvalifikačních stupňů a mzdových tarifů (reg. částka 22/1989 Sb.).

20. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 3017/88-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 14. května 1987 č. j. 4163/87-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 35/1988 Sb.).

21. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 5 626/88-V/3 o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 1984 č. j. 51-12430-3156 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků (reg. částka 7/1988 Sb.).

22. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 4 163/87-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 27. 1. 1983 č. j. 3 707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1987 Sb.).

23. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 9 450/1987-V/3 pro uplatňování mzdových forem v příspěvkových, rozpočtových a jiných organizacích odvětví kultury (reg. částka 18/1987 Sb.).

24. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 6 194/84-V/3 o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období kalendářního roku (reg. částka 19/1984 Sb.).

25. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 10 580/83-V/3 o odměňování pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a v organizacích spravovaných národními výbory s výzkumnou, vývojovou, odbornou a metodickou činností (reg. částka 6/1984 Sb.).

26. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 9/1983 Sb.).

27. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 20 308-V/3 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků podniků a účelových zařízení kulturních fondů (reg. částka 10/1982 Sb.).

28. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 20 307-V/3 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků jiných socialistických organizací v oboru působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 10/1982 Sb.).

29. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 18 963/80-Va/3 o odměňování zdravotnických pracovníků v charitativních domovech České katolické Charity (reg. částka 1/1982 Sb.).

30. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16 820/78-Va/3 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků Ústřední státní památkové péče a ochrany přírody, ústředního ředitelství (reg. částka 28/1978 Sb.).

31. Směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky č. 9889/77-Va/3 pro poskytování ohodnocení dělníků v resortu ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 2/1977 Sb.).

32. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 8536/69-V/2, kterým se upravuje odměňování lékařů doprovázejících umělecké soubory při zahraničních zájezdech (reg. částka 30/1969 Sb.).

33. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 1837/OELH/86, kterým se ruší směrnice pro poskytování osobního ohodnocení pracovníků lesního hospodářství ze dne 15. 6. 1982 č. j. 38 346/1982/OELH/82, ve znění výnosu ze dne 30. 11. 1982 č. j. 38 580/2326/OELH/82 (reg. částka 24/1986 Sb.).

34. Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.38 096/OEVH/3/83 pro poskytování osobního ohodnocení technicko-hospodářským pracovníkům v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 23/1983 Sb.).

35. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 25 933/OEVH/3/81 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice (reg. částka 12/1982 Sb.).

36. Směrnice ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 1/1980, kterými se mění a doplňují směrnice ministerstva stavebnictví č. 2 ze dne 27. června 1973 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích stavební a průmyslové výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a v podnicích stavební výroby řízených národními výbory (reg. částka 14/1981 Sb.).

37. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 53 pro poskytování osobního ohodnocení technicko-hospodářským pracovníkům (reg. částka 10/1983 Sb.).

38. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 9 o odměňování některých vedlejších činností a poskytování některých odměn v organizacích spotřebního družstevnictví (reg. částka 20/1980 Sb.).

39. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 14 100/90-42, č. 189/1990 Sb., o odměňování technicko-hospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

40. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 26 087/88-42 o odměňování dělníků ve Státním pedagogickém nakladatelství (reg. částka 49/1988 Sb.).

41. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 21 850/89-42, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování pracovníků odvětvových středisek vrcholového sportu a pracovníků sportovních škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky (reg. částka 36/1989 Sb.).

42. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 9 870/89-42, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 19. listopadu 1984 č. j. 30 100/84-42 o odměňování učitelů vysokých škol - platový řád pro učitele vysokých škol (reg. částka 6/1989 Sb.).

43. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 16 720/88-42, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. j. 6 095/74-42, kterým se vydává platový řád pro učitele Ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze, ve znění pozdějších předpisů.

44. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 21000/87-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 19. listopadu 1984 č. j. 29 700/84-42 o odměňování pedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení - platový řád pro pedagogické pracovníky (reg. částka 17/1987 Sb.).

45. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 20 900/87-42, kterým se mění výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 19. listopadu 1984 č. j. 30 100/84-42 o odměňování učitelů vysokých škol - platový řád pro učitele vysokých škol (reg. částka 17/1987 Sb.).

46. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 16 506/87-42, kterým se doplňuje výnos ze dne 27. listopadu 1974 č. j. 31 042/74-42 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro pracovníky pedagogickopsychologických poraden (reg. částka 10/1987 Sb.).

47. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 16 084/87-42 o naturálních požitcích poskytovaných technicko-hospodářským pracovníkům ve školních lesních podnicích vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol v působnosti národních výborů (reg. částka 10/1987 Sb.).

48. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování dělníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol spravovaných národními výbory (reg. částka 7/1986 Sb.).

49. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních polesí škol spravovaných národními výbory (reg. částka 7/1986 Sb.).

50. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 29 202/84-42 pro poskytování osobního ohodnocení technicko- hospodářským pracovníkům školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory (reg. částka 29/1984 Sb.).

51. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 30 100/84-42 o odměňování učitelů vysokých škol - platový řád pro učitele vysokých škol (reg. částka 27/1984 Sb.).

52. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 29 700/84-42 o odměňování pedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení - platový řád pro pedagogické pracovníky (reg. částka 27/1984 Sb.).

53. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 15 335/83-42 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství a školních statků škol řízených národními výbory (reg.částka 26/1983 Sb.).

54. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 15 334/83-42 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství a školních polesí škol řízených národními výbory (reg. částka 26/1983 Sb.).

55. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 15 333/83-42 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům národního podniku Komenium (reg. částka 26/1983 Sb.).

56. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 20 785/82-42 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze (reg. částka 25/1982 Sb.).

57. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 25 352/82-42 o odměňování dělníků v národním podniku Komenium (reg. částka 32/1982 Sb.).

58. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 22 965/82-42 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory.

59. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 18 560/81-42 o odměňování mistrů odborné výchovy a odborných instruktorů ve výchovných ústavech pro mládež a v diagnostických ústavech pro mládež (reg.částka 23/1981 Sb.).

60. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 34 395/80-42 o odměňování pracovníků odvětvových středisek vrcholového sportu a pracovníků sportovních škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky (reg. částka 14/1981 Sb.).

61. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 7970/81-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 28. 3. 1979 č. 10 800/79-42 o odměňování pracovníků dělnických povolání na školách a ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 14/1981 Sb.).

62. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 14 556/80-42 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků rozšířených dílenských provozů středních průmyslových škol (reg. částka 24/1980 Sb.).

63. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č.29 300/78-42 o odměňování pracovníků Ústavu školských informací při ministerstvu školství České socialistické republiky (reg. částka 15/1979 Sb.).

64. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 6 955/78-42 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků ve stavební činnosti školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory (reg. částka 16/1978 Sb.).

65. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č.29 950/77-42 o odměňování vedoucích pionýrských skupin z povolání (reg. částka 29/1977 Sb.).

66. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 8750/75-42 o nástupních platech absolventů vysokých škol, středních odborných, odborných škol a gymnasií (reg.částka 11/1975 Sb.).

67. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 31 402/1974-42 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro pracovníky pedagogicko-psychologických poraden (reg. částka 10/1975 Sb.).

68. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 21 337/73-132, kterým se mění a doplňuje platový řád pro provozní a technicko-hospodářské pracovníky na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství, ve znění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 23 248/78-42 a výnosu ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 9 311/78-42.

69. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 14 246/72-132 o odměňování učitelů a vychovatelů za činnost vedoucích pionýrské skupiny (reg. částka 16/1972 Sb.).

70. Výnos ministerstva školství č. j. 9000/68-VI/3 o úpravě platových poměrů provozních a technickohospodářských pracovníků na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství (reg. částka 34/1968 Sb.).

71. Výnos ministerstva školství a kultury č. 32354/66-E/I/11, kterým se vydává platový řád pro učitele bohosloveckých fakult (reg. částka 32/1966 Sb.).

72. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky č. MH/13-9517/2807/88 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 23/1988 Sb.).

73. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky č. MH/13-1094/344/88, kterým se ruší výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 17. března 1987 č. j. MH/13-2335/780/87 o odchylném uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství, drobných provozovnách národních výborů a rozpočtových zařízeních pro komunální služby (reg. částka 17/1988 Sb.).

74. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-3500/1090/1985 o odměňování pracovníků rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 11/1985 Sb.).

75. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-13415/2861/1983 o výjimkách při uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství (reg. částka 5/1984 Sb.).

76. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-3234/83, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. července 1982 č.j. MH/4-762/7584/82 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů, ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 28. června 1983 č. j. MH/4-486/4600/1983 (reg. částka 5/1984 Sb.).

77. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-486/4600/83, kterým se mění výnos ze dne 12. července 1982 č.j. MH/4-762/7584/1982 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg.částka 23/1983 Sb.).

78. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-762/7584/82 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg. částka 9/1983 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-486/4-600/83 (reg. částka 23/1983 Sb.),výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-14 344/3234/84 (reg. částka 5/1984 Sb.).

79. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-772/8120/79, o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizaci Databanka krajských orgánů Brno (reg. částka 20/1979 Sb.).

80. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.VS/2-5648/79, kterým se mění výnos č.j. VS/2-631/1972 o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku národních výborů (reg. částka 15/1979 Sb.).

81. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.HC-571/14-1974 o odměňování pracovníků archivů národních výborů (reg. částka 11/1975 Sb.).

82. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. VS/2-631/72 o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku národních výborů (reg. částka 14/1972 Sb.).

83. Výnos ministerstva zdravotnictví České republiky č. 351/1991 Sb., kterým se doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků.

84. Výnos ministerstva zdravotnictví České republiky č.EP-600-28.6.1991, č.307/1991 Sb., o přiznávání příplatku pracovníkům obecně ohroženým profesionální nákazou.

85. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č.EP-600-23.3.1990, č.226/1990 Sb., o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů.

86. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. EP-600-19.4.1990, č.218/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků.

87. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č.EP-600-20.7.1989, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 27. června 1984 č. j. EP-600-7.6.1984 o poskytování odměn kolektivům zdravotnických pracovníků za odběr orgánů pro transplantaci.

88. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č.EP-600-18.1.1989 o poskytování odměn za odběr tvrdé pleny mozkové (reg. částka 7/1989 Sb.).

89. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č.EP-600-4.5.1988 o odměňování pracovníků a tvorbě prostředků na mzdy ve společných podnicích (reg. částka 30/1988 Sb.).

90. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. EP-600-28.4.1988, kterým se doplňuje výnos ze dne 28. května 1982 č. j. EP-600-26.5.1982 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. částka 18/1988 Sb.).

91. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-20.1.1988, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 2. září 1982 č. j. EP-600-22.7.1982, ve znění výnosu ze dne 13. září 1985 č. j. EP-600-15.3.1985 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 12/1988 Sb.).

92. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-602-3.12.1987, kterým se doplňuje výnos ze dne 27. června 1984 č.j. EP-602-25.5.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 1/1988 Sb.).

93. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-28.2.1973 o poskytování odměn lékařům za výkony pro Českou státní pojišťovnu (reg. částka 1/1988 Sb.).

94. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-1.9.1987, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 25/1987 Sb.).

95. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-27.5.1985, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 25/1985 Sb.).

96. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-22.4.1985 o stanovení odměny za sběr krve a zpracování leukocytárního koncentrátu (reg. částka 25/1985 Sb.).

97. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-602-11.7.1985, jimiž se vydává resortní seznam prací pro přiznávání příplatků za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí (reg. částka 25/1985 Sb.).

98. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-602-25.5.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 20/1984 Sb.).

99. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-7.6.1984 o poskytování odměn kolektivům zdravotnických pracovníků za odběr orgánů pro transplantaci.

100. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-21.5.1984 o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů a farmaceutů na práci ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 20/1984 Sb.).

101. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.EP-600-21.5.1984, jimiž se upravuje postup při poskytování odměn závodním obvodním lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům organizacemi (reg. částka 20/1984 Sb.).

102. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-27.6.1983, kterým se mění výnos o stanovení odměn za sběr hypofýz (reg. částka 25/1983 Sb.).

103. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-12.4.1983 o odměňování pracovníků ústředního sekretariátu České lékařské společnosti (reg. částka 25/1983 Sb.).

104. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.EP-600-7.8.1982 pro uplatňování mzdových forem ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. částka 25/1983 Sb.).

105. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-10.7.1981 Věst. MZ ČSR č. 9/1981 o stanovení odměn za sběr hypofýz.

106. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-17.2.1981, kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze.

107. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-28.9.1978, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. KP/3-600-26.10.1971 o platovém řádu pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 5/1979 Sb.).

108. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-3.3.1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 28. října 1971 č. j. KP/3-600-26.9.1971, kterým se vydává platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze v platném znění.

109. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-601.4-20.12. 1977 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků rozpočtových zdravotnických organizací (reg. částka 7/1978 Sb.).

110. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-10.3.1977, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 8. dubna 1975 č. j. E/PM-600-25.3.1975 o odměňování pracovníků Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR) (reg. částka 11/1977 Sb.).

111. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.E/PM-600-13.9.1976, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 11/1977 Sb.).

112. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-25.3.1975 o odměňování pracovníků Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR) (reg. částka 20/1975 Sb.).

113. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-22.8.1973 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v hospodářských organizacích (reg. částka 15/1974 Sb.).

114. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.KP/3-600-26.10.1971, kterým se vydává platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 16/1972 Sb.).

115. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 2610/82-224 o odměňování odborných veterinárních pracovníků.

116. Výnos ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č.18/27 777/88 o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory (reg. částka 1/1989 Sb.).

117. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 20-1349/78-232 o odměňování pedagogického dozoru při účasti žáků a učňů na špičkových zemědělských pracích (reg. částka 34/1978 Sb.).

118. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-614-20.7.1987 o mzdovém zvýhodnění zdravotnických pracovníků ve vymezeném území pohraničí (reg. částka 25/1987 Sb.).

119. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.E/PM-602-22.10.1976 o poskytování náborových příspěvků pracovníkům Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR) (reg. částka 11/1977 Sb.).

120. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. OP/1-062-8.3.1972, kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích resortu zdravotnictví (reg. částka 7/1972 Sb.).

(2) Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje toto nařízení, se po dni jeho účinnosti nepoužijí:

1. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 571/1990 Sb., o odměňování učitelů náboženství.

2. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 514-10779-3123 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).

3. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 514-9348-3123 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).

4. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. F 314-4674-3145-040 682 o odměňování uměleckých pracovníků (reg. částka 20/1982 Sb.).

5. Výnos předsedy Československé akademie věd č. 7/1985, kterým se upravuje odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na všech pracovištích ČSAV a ve vědeckých společnostech při ČSAV (reg. částka 19/1985 Sb.).

6. Směrnice Československé akademie věd č. 61 197-EO/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. částka 34/1981 Sb.).

7. Výnos Československé akademie věd, kterým se vydávají „Podmínky pro uzavírání dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr v ČSAV a zásady pro odměňování prací podle těchto dohod“ (reg. částka 4/1972 Sb.).

8. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 57 o odměňování dělníků v organizacích Československého filmu (reg. částka 9/1986 Sb.).

9. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 55 o odměňování technickohospodářských pracovníků v kinech a na správách kin (reg. částka 14/1984 Sb.).

10. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 54, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 37 ze dne 31. 5. 1976 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. částka 6/1984 Sb.).

11. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 52 o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. částka 32/1983 Sb.).

12. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 41 o odměňování některých pracovníků Ústředního ředitelství Československého filmu (reg. částka 14/1977 Sb.).

13. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 37 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. částka 33/1976 Sb.).

14. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č.5031/1981-22 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. částka 34/1981 Sb.).

15. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 39 o uplatňování mzdových forem v Československém rozhlase (reg. částka 3/1985 Sb.).

16. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 38 o zásadách mzdové politiky v Československém rozhlase (reg. částka 3/1985 Sb.).

17. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 8 o uplatňování mzdových forem v Československé televizi (reg. částka 21/1983 Sb.).

18. Výnos Československé televize č. 56 o poskytování osobního ohodnocení dělníkům v Československé televizi (reg. částka 19/1983 Sb.).

19. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 32 o odměňování dělníků v Československé televizi (reg. částka 6/1983 Sb.).

20. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 57, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 19. 12. 1977 o odměňování pracovníků Československého rozhlasu - útvar centrálního řízení (reg. částka 10/1981 Sb.).

21. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 43, kterým se mění a doplňuje rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 27 ze dne 1. 11. 1977 o odměňování pracovníků útvaru centrálního řízení v působnosti Československé televize (reg. částka 3/1981 Sb.).

22. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 27 o odměňování pracovníků útvaru centrálního řízení v oboru působnosti Československé televize (reg. částka 37/1980 Sb.).

23. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 9 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků orchestru a baletu Československé televize (reg. částka 37/1980 Sb.).

24. Výnos Československé televize č. 13, kterým se mění a doplňuje výnos č. 14 Československé televize ze dne 30. října 1968 o úpravě platových poměrů uměleckých, ostatních programových a výtvarně realizačních pracovníků Československé televize (reg. částka 12/1979 Sb.).

25. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č.38, kterým se mění úprava ze dne 16. 11. 1967 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků hudební oblasti Československého rozhlasu (reg. částka 7/1979 Sb.).

26. Výnos náměstka ústředního ředitele Československého rozhlasu pro techniku, ekonomiku a správu č.35 o odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení Československého rozhlasu (reg. částka 7/1979 Sb.).

27. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 5, kterou se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásady pro odměňování pracovníků činných na základě těchto dohod (reg. částka 20/1980 Sb.).

28. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 12/1982 Sb.).

29. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 12/1982 Sb.).

30. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře č. 236/1988 o odměňování pracovníků dělnických povolání v Československé tiskové kanceláři.

31. Výnos ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře č. 1000/79 o odměňování odborných, technických, provozních a administrativních pracovníků Československé tiskové kanceláře.

§ 18

Plat podle zákona a tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc květen 1992.

§ 19

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou přílohy č. 3, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Pithart v. r.


Příloha 01

Příl.1

KATALOG PRACÍ

A) SPOLEČNÉ PRÁCE

1. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Uvaděčské práce, podávání informací, kontrola vstupenek, prodej propagačních materiálů, dohled a zajišťování provozu v šatnách.

2. Vydávání klíčů, prádla apod. a podávání základních informací o provozním řádu zařízení a o poskytovaných službách.

3. Provádění běžného úklidu včetně větrání místností, výměny ložního prádla, vynášení odpadků, čištění koberců elektrickým vysavačem, úklid a desinfekce.

4. Ruční čištění komunikací a ploch zametáním, sbíráním, seškrabováním, shrnováním, mytím apod. nečistot všeho druhu včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu odpadů.

5. Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojově a sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.

6. Žehlení a skládání ložního a rovného prádla na jednoválcovém žehlicím stroji nebo žehliči a ruční dožehlování prádla žehličkami.

7. Pomocné práce při výrobě jídel (sběr nádobí, mytí, čištění, obsluha jednoduchých kuchyňských strojů apod.).

8. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních.

9. Příprava surovin k výrobě moučníků a jednoduché práce při jejich výrobě, např. vytloukání vajec, příprava ovoce ke zdobení výrobků, krájení korpusů, krájení hotových výrobků.

10. Ruční manipulace se zbožím, výrobky a materiálem, obaly a surovinami do 15 kg hmotnosti.

11. Hlídání objektů a zařízení, zajišťování ochrany proti krádežím, přepadení, živelním pohromám apod., kontrola příchodů a odchodů osob a příjezdů a odjezdů vozidel, popřípadě kontrola zavazadel a vozidel.

12. Dozor v expozicích sbírek muzeí, galerií, výstav apod. a dozorčí a pořádková služba při kulturních akcích.

13. Obsluha jednotlivých dopravníků a násypek.

14. Obstarávání přesnídávek, nápojů a jejich transport s vyúčtováním svěřených částek.

15. Jednoduchá obsluha rozmnožovacích a kopírovacích strojů.

16. Vykonávání jednoduchých prací ve výrobě a ve skladech, např. pomocné čištění písmovek, přemisťování lehkých předmětů jako krabic, tiskopisů a nářadí, pochůzky s korekturami, skládání novin a časopisů, lepení adres na časopisy, třídění časopisů a balíků.

17. Třídění písemností a došlé pošty z hlediska místa určení, zapisování do protokolu, doručování roztříděných písemností jednotlivým útvarům, zprostředkování oběhu spisů a tiskovin.

18. Mytí a asanace laboratorního skla a aparatur, sterilizace laboratorního skla suchým teplem.

19. Provádění činností sezónního figuranta v zeměměřičství.

2. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Obsluha reverzačních rotačních zásobníků při homogenizaci a dávkování odpadů do předkomory kotle.

2. Obsluha zásobníků s roštem, vibračního podávače nebo paketovacího lisu včetně ruční manipulace s tuhým odpadem.

3. Vykonávání dozoru nad provozem lázní, saun, klubů důchodců apod. v zájmu dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků včetně běžné údržby využívaných zařízení, např. výměna vody a dezinfekce vodních bazénů.

4. Prodej vstupenek na různé akce včetně vyúčtování.

5. Ruční příprava půdy rytím, okopáváním, urovnáváním, pletím apod. Výsadba a ošetřování běžných květin a rostlin včetně školkování sazenic.

6. Příjem prádla s kontrolou stavu, stupně a charakteru zašpinění i poškození s určením technologie praní a čištění s ohledem na druh a srážlivost textilního materiálu včetně označkování.

7. Obsluha zařízení na praní a odstřeďování prádla včetně přípravy pracích, bělicích, desinfekčních, avivážních a ostatních roztoků.

8. Strojní žehlení prádla a pracovních oděvů na víceválcových žehlicích strojích včetně ručního dožehlování a skládání.

9. Napínání záclon na apretačních válcích.

10. Nabídka a prodej zboží omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, např. tisku, cenin, vstupenek, tabáku a tabákových výrobků, mražených výrobků, nápojů, suvenýrů apod. ve stáncích i pochůzkovým způsobem. Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s úpravou na talíře, případné ošetřování jídel dodávaných v teplé, chlazené nebo jinak konzervované podobě.

11. Výroba jednoduchých druhů teplých jídel, cukrářských výrobků a teplých moučníků nebo jídel studené kuchyně, dohotovování a výdej jídel z polotovarů.

12. Výroba a výdej teplých nebo nealkoholických nápojů, pohárů, zmrzlin za studena ze zmrzlinových směsí apod., výroba polévek nebo různých příloh k hlavním jídlům.

13. Výdej výrobků a zboží spojený s úpravou jídel na talíře.

14. Obsluha v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s inkasem.

15. Zhotovení plošných poutačů, dekoračních prvků, nápisů podle šablony, běžná úprava a výzdoba výkladních skříní, prodejních prostorů apod. podle schválených typových návrhů, upevňování poutačů a doplňování instalovaného zboží a výrobků pomůckami, technické opracování různých materiálů při výrobě jednotlivých prvků pro aranžování.

16. Zhotovování sítotiskového rámu pro jedno i vícebarevný tisk s dodržením přesného krytí, úprava dřevěných nebo kovových rámů, vypínání rámů, přilepení, oříznutí a začištění síťovin.

17. Otevírání a zavírání domů a drobná údržba, např. výměna žárovek, udržování čistoty a pořádku ve svěřeném objektu a jeho okolí, dozor nad správným používáním společných prostor objektu.

18. Provádění školnických prací (např. otevírání a zavírání školních budov, úklid a udržování venkovních prostor školy, dozor nad dodržováním pořádku), s případnou obsluhou vytápění.

19. Provádění komplexního těžkého úklidu po malířích, zednících apod. za použití různých mechanických úklidových strojů při trvale vykonávané práci.

20. Provádění komplexního úklidu na lůžkových odděleních zařízení sociální péče a zdravotnictví.

21. Čištění velkých úklidových ploch pomocí samohybných mechanismů.

22. Čištění všech typů oken včetně jejich případného rozebírání.

23. Obsluha výměníkových stanic bez automatické regulace a redukčních stanic dálkového vytápění.

24. Zajištění kotelny palivem ručně nebo mechanizačními prostředky.

25. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej výrobků, materiálů a surovin o hmotnosti od 15 do 50 kg včetně vedení evidence a kontroly.

26. Řízení, denní ošetřování a běžné opravy akumulátorových vozíků, tahačů a regálových zakladačů včetně manipulace s náklady.

27. Střežení objektů, zařízení, sbírek apod., obchůzky se služebním psem včetně péče o psa, s případným provedením zákroku.

28. Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti od 15 kg do 50 kg.

29. Nakládání a skládání přepravovaných hmot, výrobků nebo zboží na vozidlo.

30. Vykonávání pomocných, zednických, truhlářských, lakýrnických, malířských, natěračských, instalatérských prací a prací jemné mechaniky.

31. Provádění činností stálých figurantů v zeměměřičství.

32. Opisování textu z rukopisu nebo psaní podle diktátu.

33. Ukládání spisů do registratury a skartace běžných písemných materiálů.

34. Operativní výkaznictví a evidence zásob, inventáře, základních prostředků apod.

35. Obsluha pobočkových telefonních ústředen a účastnických dálnopisných stanic a telefaxů.

36. Vybírání poplatků za výkon služeb včetně odvodu z tržeb, příjem a výdej zakázek.

37. Rozkreslování konstrukčních podkladů podle pokynů.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace včetně přípravy zařízení, pomůcek a chemických prostředků, vlastní aplikace chemických insekticidů při zaplynování, práškování nebo postřiky v závislosti na charakteru a rozsahu zamořených prostor, kladení nástrah a návnad na hubení hlodavců.

2. Příprava a kultivování půdy malou mechanizací pro zakládání trávníků, květinových záhonů, trvalek, léčivek apod. Výsev semen secím strojem. Výsadba okrasných a ovocných stromů včetně úpravy kořenů a nadzemních částí. Provádění ochranných postřiků a dezinfekce půdy, aplikace výživných látek různého skupenství.

3. Strojní žehlení oděvů na lisech.

4. Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně, inkaso nebo vystavení potřebného dokladu pro pokladnu.

5. Výroba a prodej běžných druhů teplých jídel, moučníků nebo cukrářských výrobků, složitých jídel studené kuchyně, výroba polotovarů z předzpracovaných surovin pro přípravu hlavních jídel.

6. Obsluha jednoúčelových velkokapacitních kuchyňských strojů, víceúčelového velkokapacitního kuchyňského stroje na výrobu pokrmů, velkokapacitních chladících a mrazících zařízení. Výroba zmrzlin vařením.

7. Samostatná expedice zboží, výrobků, popřípadě polotovarů v centrálních výrobnách nebo ve velkokapacitních kuchyních, vystavování expedičních dokladů, určování způsobu balení a přepravy.

8. Individuální zhotovení poutačů technicky náročných, samostatné přizpůsobení rámcových nebo typových návrhů podle požadavků místních nebo časových podmínek.

9. Zhotovování jedno- i vícebarevných montáží pro nátiskové a maloofsetové stroje včetně rozměrových archů.

10. Zhotovování sítotiskové fotochemické šablony pro jednobarevný tisk pracovní metodou pro monofilové síťoviny včetně nasazování používaných roztoků.

11. Stanovení hustoty sítotiskové šablony podle náročnosti tisku včetně přípravy roztoku.

12. Připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk jednobarevných prací na maloformátovém stroji.

13. Kreslení barevných plošných prací, zpracování jednobarevných pérových reprodukcí o síle kresby nad 1/3 mm. Kartografické zpracování jednoduchých geometrických plánů.

14. Fotografování černobílých informativních a dokumentačních snímků při zobrazování vzhledu předmětů, časových a vývojových fází nebo vzhledu výjevů k účelům archivačním, studijním, instrukčním apod., s vyššími požadavky na technickou kvalitu snímku.

15. Vyvolávání, zesilování nebo zeslabování negativů černobílé inverze filmů svitkových a plochých, desek včetně přípravy vývojek, ustalovačů i jiných lázní a provádění negativní černobílé retuše.

16. Zhotovování fotokopií z mikrofilmů s běžnými textovými předlohami do formátu A4.

17. Provádění běžných domovnických prací včetně řemeslné údržby objektu, jako např. opravy zámků, různých uzávěrů, drobné práce zednické, truhlářské, zahradnické.

18. Provádění běžných školnických prací včetně řemeslné údržby objektu, jako např.opravy zámků, různých uzávěrů, drobné opravy a údržba elektrických, signalizačních, topenářských, vodovodních a klimatizačních instalací a armatur. Provádění drobných stavebních oprav, jako např. zasklívání oken, truhlářské a zednické práce a další práce řemeslného charakteru včetně případné obsluhy vytápění.

19. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění o výkonu kotle nad 0,12 MW (0.106 Gcal/hod.).

20. Obsluha parního kotle o jmenovitém výkonu nebo více kotlů o přepočteném výkonu do 2.22 kg/s (8t/h).

21. Kontrola a výměna kapsových filtrů a čištění stejnosměrných ploch výměníků ionizačních jednotek v rozsáhlých objektech.

22. Obsluha a údržba strojních a rozvodních soustav malých lázeňských a rehabilitačních zařízení s bazénem a ohřívanou vodou nebo s vanovými a sprchovými boxy a dalšími procedurami (výměníková a čerpací a filtrační zařízení s případnou úpravou vody).

23. Čištění odpadních jímek a obsluha čistírny odpadních vod.

24. Identifikace a odběr hrubých vzorků širokého sortimentu podle zjevných fyzikálních vlastností dle ČSN pro vzorkování, přípravu analytických a referenčních vzorků vč. vedení evidence.

25. Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti nad 50 kg.

26. Zajišťování ochrany sbírkových, muzejních a výstavních fondů včetně předběžného šetření krádeží, s případným využíváním průmyslové televize, videotechniky apod. Spolupráce s policií.

27. Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.

28. Řízení a údržba jeřábových vozíků o nosnosti do 2 tun na háku motorových vozíků s přídavnými a doplňkovými zařízeními a mechanismy; řízení motorových vozíků a tahačů se spalovacím motorem včetně manipulace s břemeny.

29. Samostatná kvantitativní a případná kvalitativní přejímka zboží, výrobků, materiálů a surovin, jejich skladování, kompletace pro odběratele, obsluha skladovacích mechanizmů s využitím výpočetní techniky, provádění inventarizací a přeceňování zásob vč. expedice hotových výrobků, zásilek.

30. Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondence, stenografování.

31. Práce na elektronických psacích strojích s pamětí RAM (Random Acces Memory), příp. i se záznamem na paměťové medium (FD, HD, mg páska) včetně využívání předprogramovaných úkonů a operací (např. formátování stran, zarovnání pravého okraje, centrování, opravy, tisk, tabulky, grafy apod.).

32. Práce na počítačích různých typů, např. PC XT, PC AT apod. v prostředí textového editoru nebo vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem nebo systémem, včetně jejich kontroly, oprav, třídění, výpisu apod., popř. s vytvářením předprogramovaných tabulek a grafů.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění prací při dezinsekci a navazující dezinfekci objektů včetně ochrany území před zavlečením původců nákaz nebo karanténních škůdců se stanovováním postupů a podmínek k zajištění kooperace více pracovníků při hubení škůdců a obtížného hmyzu v ohniscích výskytu nebezpečných nákaz různými prostředky a formami.

2. Množení, hrnkování a přesazování náročných druhů rostlin včetně přepichování rostlin pinzetou.

3. Ošetřování a regulace rychlého růstu rostlin s úpravou vlhkosti, teploty a světla.

4. Aplikace chemických postřiků, dezinfekce půdy, konzervace stromů a přihnojování všech zahradnických kultur včetně stanovení druhu prostředku, dávky a doby aplikace.

5. Výsadba květinových barevně laděných skupin uspořádaných do ornamentů a váz podle návrhu architekta.

6. Provádění výchovného a udržovacího řezu dřevin podle druhů nebo odrůd včetně klasifikace školkařských výpěstků.

7. Ošetřování hospodářských zvířat.

8. Kladení travnatého povrchu s určením postupu prací, způsobu ošetřování, přihnojování, kosení apod.

9. Samostatný prodej zboží nebo služeb vyžadující speciální odborné znalosti, jeho přejímka, skladování, ošetřování, aranžování v prodejně, průzkum spotřebitelské poptávky, účast na inventarizacích, samostatné vyřizování reklamací.

10. Výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně; výroba více než tří druhů dietních jídel.

11. Obsluha skupiny velkokapacitních i programových kuchyňských strojů na výrobu nebo mrazení pokrmů v centrálních kuchyních včetně stanovení technologického postupu a kontroly hotových výrobků.

12. Úprava jatečného masa, drůbeže a ryb pro kuchyňské zpracování.

13. Organizace a zajišťování doplňujících a úklidových prací ve stravovacích a ubytovacích provozech, vedení příručního skladu, organizace práce podřízených pracovníků.

14. Individuální prostorové řešení a samostatné provedení složitého aranžování (např. exkluzivních výkladních skříní, prodejních prostorů, výstav apod.), názorné vystižení ideového záměru výběrem a harmonickou kombinací zboží a materiálů s prostředky názorné reklamy.

15. Ruční psaní různými druhy ozdobného písma na různé druhy materiálů. Lámání publikací včetně korektur hladké vazby i vícesloupečné.

16. Zhotovování (včetně rozměrových archů) textových i obrázkových montáží jedno- i dvoubarevných (podle makety). Zhotovování sítotiskové fotochemické šablony pro vícebarevný tisk pracovní metodou pro monofilové síťoviny včetně přípravy používaných roztoků, stanovení hustoty sítotiskové šablony podle náročnosti tisku včetně přípravy roztoku.

17. Připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk jednobarevných prací jednostranných i oboustranných na archovém stroji; tisk vícebarevných prací na maloformátových strojích.

18. Údržbářské práce elektro, strojního, stavebního charakteru, truhlářských, lakýrnických, malířských, natěračských, instalatérských prací a prací jemné mechaniky včetně provedení méně náročných oprav.

19. Vykonávání méně obtížných zednických, truhlářských, lakýrnických, malířských, natěračských, instalatérských prací a prací jemné mechaniky.

20. Obsluha a údržba klimatizačního zařízení sestávajícího z topných a chladících elementů (chladící výkon cca 3,5 MN), seřizování termostatů vstupní vody, předehřívačů LTD a uzavírání armatur na okruzích topného media.

21. Obsluha a běžná údržba strojních a rozvodných soustav plaveckého bazénu nad 20 m délky s ohřívanou vodou nebo středních lázeňských zařízení s běžnými speciálními vodoléčitelnými procedurami (horký vzduch, pára, sauna apod.), čerpací, filtrační, výměníkové klimatizační stanice, úprava a provádění zkoušek vody.

22. Řízení silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do 12 t.

23. Ochrana návštěvníků a jejich majetku, ochrana majetku významných kulturních zařízení a památek včetně chráněných objektů, zjišťování a předběžné šetření trestných činů nebo přečinů, spolupráce s orgány policie.

24. Sériové analýzy standardních vzorků instrumentálními metodami, vážková stanovení, měření pracovních podmínek - osvětlení, mikroklima, vibrace, hluk.

25. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.

26. Vyřizování cestovních dokladů pro zahraniční cesty.

27. Vyřizování administrativní agendy vedoucího organizace.

28. Fakturace, likvidace faktur.

29. Fyzický soupis zboží a obalů, propočet a sumarizace hodnoty zásob včetně kontroly pokladní hotovosti a pokladních dokladů.

30. Samostatná práce na počítačích typu PC XT, PC AT a srovnatelných v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, editorů apod.

31. Kreslení složitých výkresů podle předloh a pokynů odborných pracovníků, kartografická kresba.

32. Fotografování barevných snímků.

33. Vyvolávání, zesilování nebo zeslabování negativů pro barevnou fotografii včetně přípravy vyvolávacích roztoků a provádění negativní retuše.

34. Zhotovování fotokopií z mikrofilmů, novin, časopisů a publikací a ilustracemi a fotokopií formátů A3 a větších.

35. Duplikování mikrofilmů a mikrofiší na diazoduplikační filmy se čpavkovým vyvoláváním; kopírování mikrofilmů a mikrofiší na halogenidostříbrné filmy.

36. Vyvolávání halogenidostříbrných filmů na vyvolávacích automatech a příprava provozních lázní.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Pěstování a tvarování zvlášť náročných druhů rostlin a okrasných dřevin včetně přípravy půdy, roubování, očkování, ručního setí a ošetřování zvlášť náročných druhů setých pod lupou.

2. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného v zdravotnických a školských zařízeních a v zařízeních sociální péče.

3. Individuální zhotovení reklamních poutačů nejobtížnějších tvarů (např. figurálních, stylizovaných, pohybových, světelných, ornamentálních, plošných i plastických) podle vlastních návrhů různými technikami tvarování, modelování, kreslení apod.

4. Samostatná realizace námětů s texty, nápisy apod., samostatná realizace výtvarně vysoce náročného aranžování a dekorování podle vlastních návrhů.

5. Náročná kartografická kresba státních mapových děl.

6. Lámání včetně korektur časopisů jedno- i dvousloupečných kombinovaných s obrázky, vzorci, tabulkami apod., s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.

7. Zhotovování (včetně rozměrových archů) kombinovaných montáží pro ofset a hlubotisk.

8. Zhotovování sítotiskové fotochemické šablony pro tři- a vícebarevný barvotisk pracovní metodou pro monofilové síťoviny včetně přípravy používaných roztoků, stanovení hustoty sítotiskové šablony podle náročnosti tisku včetně přípravy roztoku.

9. Připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk na archovém stroji jednobarevných oboustranně současně tištěných prací, vícebarevných prací; tisk barvotiskových prací na maloformátových strojích.

10. Individuální fotografování a zhotovování dokumentačních, propagačních, technických černobílých a barevných snímků i diapozitivů velkých formátů podle výtvarného záměru nebo technického projektu jako složka emotivního působení v synchronizaci obrazu, času a zvuku.

11. Specializované fotografování s dělením podle oborů výroby nebo činnosti, např. v lékařství při fotografování endoskopickém nebo gastroskopickém, pod vodou, v jaderné fyzice a chemii k zachycení oku neviditelných jevů, v televizní publicistice, meteorologii k dokumentaci a registraci jevů, v biologii, architektuře apod.

12. Snímání na mikrografických krokových i souřadnicových kamerách s ruční volbou expozice nebo automatickým řízením expozice v případech faktorů zmenšení větších než A2.

13. Zhotovování mikrofilmů a mikrofiší vzácných knižních předloh zařazených jako kulturní památky na černobílé a barevné materiály.

14. Provádění doplňujících, provozních údržbářských a úklidových prací v rozsáhlém školském, stravovacím nebo ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu předmětů postupné spotřeby a pomocného materiálu, komplexní řízení práce podřízených pracovníků, vedení předepsané evidence.

15. Řízení silničních motorových vozidel s více než devíti místy k sezení včetně řidiče a silničních motorových vozidel s celkovou hmotností nad 12 t.

16. Provádění náročných údržbářských a opravárenských prací strojního, elektro a stavebního charakteru, truhlářských, lakýrnických, malířských, natěračských, instalatérských prací a prací jemné mechaniky.

17. Opravy a seřízení opticko-mechanických přístrojů.

18. Zajišťování provozu, údržba a opravy velkých klimatizačních zařízení sestávajících z parovodních nebo teplovodních kotlových jednotek o výkonu cca 8,1 MW (6 Gcal/h), turbokompresorů, chladících směsí, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.

19. Zajišťování provozu strojního zařízení velkého plaveckého, lázeňského nebo rehabilitačního zařízení s více bazény a speciálními vodními nebo vodoléčebnými zařízeními.

20. Ozbrojená ochrana a střežení nejvýznamnějších kulturních památek a historických objektů.

21. Provádění analýz nestandardních vzorků instrumentálními metodami, preparační metody, popřípadě kombinace preparačních metod vývojového charakteru, speciální rozbory rafinerských výrobků.

22. Provádění jednoduchých účetních prací.

23. Příprava, zpracování a kontrola statistických údajů ve statistických listech.

24. Fyzický soupis zboží a obalů, propočet a sumarizace hodnoty zásob, odsouhlasení s účetními doklady, vyčíslení inventurních rozdílů, vyhotovení protokolu, popř. řízení práce inventarizační skupiny.

25. Vedení registratury a ukládání závažných spisů.

26. Revize stavu technických zařízení.

27. Zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využití dopravních prostředků, mechanizačních prostředků apod.

28. Výkon rutinních technických prací při zabezpečení dílčích odborných činností při výkonu správy rozsáhlých majetkových souborů.

29. Vykonávání odborných prací na úseku bezpečnosti práce, civilní obrany a požární ochrany.

30. Vedení personální evidence, zpracování přehledů, výkazů nebo statistik.

31. Vytváření uživatelských programů nebo rutin (zpravidla v jazyku BASIC) pro tzv. kapesní počítače (Pocket Computer) o kapacitě paměti RAM nad 1 kB nebo programovatelné kalkulátory s kapacitou nad 500 programovatelných kroků (příkazů).

32. Zajištění provozu výpočetní stanice včetně organizace zpracování, distribuce vstupních a výstupních dat a zajištění jejich bezpečnosti.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Pěstování náročných druhů hrnkových květin, růží, karafiátů, gerber, Orchideaceae, kaktusů apod.,náročných školkařských výpěstků (konifer, skalniček), množení náročných kultur na podnožích (roubování konifer apod.) a při umělém ovlivňování růstu a květu rostlin (termínovaná kultura) včetně stanovení časového a technologického postupu prací.

2. Stanovení technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků při dodržování jejich správné gastronomické skladby, vyřizování reklamací s dodavateli, popř. zákazníky, kontrolní a personální činnost.

3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle závazného dietního systému.

4. Technické zabezpečení a řízení údržby a oprav technologických zařízení a budov.

5. Technické zabezpečení a zajišťování dopravy, energetického a vodního hospodářství.

6. Zajišťování provozu, údržba a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačních zařízení pro velmi rozsáhlé objekty o výkonu tepelných zdrojů cca 11,6 MW (10 Gcal/h, turbokompresorů, chladících věží, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství).

7. Provádění přípravných a dokončovacích prací na síťových pozitivech a negativech zhotovených na výtažkových elektronických přístrojích.

8. Lámání (včetně korektur) náročných publikací (vícesloupečných s vysvětlivkami, poznámkami, margináliemi, oblomením obrázků, iniciálkami, nepravidelnou úpravou apod. vyskytujících se převážně v celém díle) kombinované s obrázky, vzorci, tabulkami apod. s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.

9. Zhotovování barvotiskových montáží (včetně rozměrových archů) montovaných na kresbu bez krycích znamének a bez použití kolíčkového způsobu. Připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk barvotiskových prací na archovém stroji.

10. Kartografické zpracování kresbou nebo rytinou včetně lepení popisu značek nebo ruční kresby popisu značek a ostatních dílčích prvků mapy s prováděním oprav na tiskové formě.

11. Opravy složitých automatických zařízení reprografické techniky.

12. Zhotovení fotosazby popisu a kartografických značek pro státní mapová díla. Samostatné zpracování dat na sálových počítačích. Náročná rytina státních mapových děl a kartografická kresba spojená s generalizací polohopisu a výškopisu.

13. Samostatné řešení a provádění rozsáhlého, umělecky originálního a výtvarně mimořádně náročného aranžování, dekorování a výzdob nejobtížnějších ideových záměrů.

14. Samostatné laboratorní práce ve výzkumných laboratořích včetně dokumentace. Provádění analýz nestandardních látek na nejsložitějších přístrojích.

15. Samostatné zajišťování účetních prací.

16. Zajišťování jednotlivých úseků personální agendy včetně odměňování.

17. Zajišťování propagace a reklamy.

18. Komplexní zajišťování správy majetku méně rozsáhlých majetkových souborů.

19. Výkon ucelených odborných činností při technickém zabezpečování výkonu správy rozsáhlých majetkových souborů.

20. Komplexní zabezpečování evidence utajovaných skutečností tvořících předmět státního, hospodářského nebo služebního tajemství.

21. Zpracování výsledků terénních a laboratorních prací, spolupráce na mapovacích procesech.

22. Samostatné zpracování kresličských podkladů včetně přípravy podkladů pro vedoucí projektů.

23. Opravy elektronických přístrojů v zeměměřičství, stavění měřických věží, sestavování podkladů pro kartografické výrobky.

24. Samostatný nákup vymezeného sortimentu zboží, sjednávání kontraktů.

25. Příprava podkladů pro uzavírání hospodářských a autorských smluv a sledování jejich plnění.

26. Sestavování kalkulace nákladů, materiálu a cen jednoduchých výrobků a služeb.

27. Vypracování norem spotřeby práce na podkladě časových studií nebo na podkladě rozborů a sborníků normativů.

28. Komplexní zajišťování nezávadnosti pracovního prostředí z hlediska bezpečnostních předpisů.

29. Zajišťování technického dozoru méně složitých investičních akcí. Kontrola realizace investic.

30. Výkon funkčních zkoušek výrobků včetně hodnocení jejich způsobilosti a zpracování zkušebních protokolů.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění náročných tiskařských prací v zeměměřičství, např. vyhotovení vydavatelských originálů map s náročnou generalizací polohopisu a výškopisu (bez konceptu), popřípadě s transformacemi těchto map z jiného kartografického zobrazení. Vyhotovení vydavatelských originálů stínovaného nebo barevného terénu s detailním propracováním terénních tvarů (kresba skalnatých terénů).

2. Zhotovení složitých plastických modelů s detailním propracováním terénních tvarů s dodržením geomorfologických zásad, případně s úpravou pro fotografování.

3. Náročné geodetické práce v terénu.

4. Sestavitelské práce v kartografii.

5. Zajišťování prací při přípravě tiskové formy, seřizování stroje a tisk náročných barvotiskových prací vyžadujících přesné dodržení barev a výtvarného rukopisu podle originálu; tisk náročných barvotiskových prací na rychloběžných kotoučových rotačních strojích.

6. Provádění dílčích ekonomických rozborů, sledování vývoje nákladů a výdajů včetně návrhů opatření.

7. Samostatný výkon dílčích odborných činností při výkonu správy rozsáhlých majetkových souborů.

8. Samostatný výkon mzdové agendy.

9. Komplexní výkon personální agendy.

10. Příprava podkladů pro obchodní jednání v oblasti vnějších ekonomických vztahů.

11. Samostatný nákup širokého sortimentu zboží od tuzemských i zahraničních partnerů; uzavírání, změny a vypovídání smluv podle vývoje poptávky.

12. Zpracování rozboru prodeje, nákupu a zásob podle jednotlivých sortimentních typů a navrhování obchodně technických opatření ke zvýšení účinnosti prodeje.

13. Příprava, realizace, posuzování a vyhodnocování obtížnějších stavebních strojních investic nebo jednotlivých částí velkých investičních celků.

14. Revize technického stavu vybraných technických zařízení (zdvíhacích, tlakových, elektrických nebo plynových).

15. Vytváření uživatelských aplikací (uživatelských software) pro počítače typu PC XT, PC AT a srovnatelné, prostřednictvím programových prostředků zvoleného prostředí, případně vyšších programovacích jazyků včetně jejich odladění.

16. Projektování staveb menšího rozsahu s běžně používanou konstrukcí a technologií a technicky méně náročných staveb.

17. Jednoduché projektové práce v oblasti vytápění, zdravotní techniky, elektroinstalace.

18. Vytváření nových jednoduchých vzorů výrobků.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zajišťování cenové tvorby.

2. Zajišťování financování organizace.

3. Komplexní zajišťování složitých účetních agend.

4. Zajišťování personálního rozvoje organizace s rozmanitou kvalifikační a profesní strukturou pracovníků. Zajišťování poradenské, rozborové a studijní činnosti.

5. Analýza obchodní činnosti.

6. Revizní práce v kartografii.

7. Samostatný výkon odborných geodetických prací ve státních trigonometrických, výškových a tíhových sítích.

8. Samostatný výkon ucelených odborných činností (např. diagnostika a hodnocení stavu, přípravy a realizace reprodukce a výstavby) při výkonu správy rozsáhlých majetkových souborů.

9. Příprava a realizace rozsáhlých investic (technologické celky včetně stavební části) s posuzováním a vyhodnocováním efektivnosti.

10. Určování postupu časového měření včetně provádění časových studií a náměrů; tvorba norem a sborníků normativů spotřeby práce včetně spolupráce při jejich uplatňování.

11. Projektování běžných stavebních objektů (obytných objektů do čtyř podlaží, pozemních průmyslových objektů s jednoduchým založením).

12. Konstrukční řešení výrobků (přístroje, mechanické zemědělské stroje apod.).

13. Samostatné navrhování nových modelů, vzorů a tvarů výrobků nebo částí souborů a kolekcí, popř. ucelených částí složitých výrobků včetně případné spolupráce při realizaci nových výrobků ve výrobě.

14. Výkon náročných odborných programátorských prací včetně úprav software dodavatele a přípravy programů pro speciální zařízení z oblasti hromadného zpracování dat, vědeckotechnických a matematických výpočtů nebo počítačové grafiky.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zajišťování komplexních ekonomických rozborů.

2. Zajišťování veškeré podnikové právní agendy včetně zastupování organizace v právních sporech.

3. Zajišťování mzdové politiky (tvorba vnitřních předpisů) v organizaci s rozmanitou kvalifikační a profesní strukturou pracovníků.

4. Komplexní řízení cenové tvorby za ucelené cenové skupiny.

5. Komplexní zajišťování obchodní činnosti.

6. Komplexní řízení zahraniční propagace včetně plánování a organizování výstav a veletrhů.

7. Řízení investiční činnosti na uceleném úseku organizace s rozsáhlou investiční výstavbou nebo při obnově rozsáhlého souboru nemovitých památek.

8. Výkon souhrnných odborných činností při výkonu správy rozsáhlých majetkových souborů.

9. Výkon velmi náročných geodetických prací ve státních trigonometrických výškových a tíhových sítích a při zakládání a vedení Automatizovaného systému geodézie a kartografie včetně zpracování úloh celostátního významu na sálových počítačích.

10. Projektování rozsáhlých a složitých investičních celků.

11. Zajišťování funkce generálního projektanta podle platných předpisů na příslušných stavbách v plném rozsahu.

12. Konstrukční řešení technicky velmi náročných výrobků a zařízení.

13. Zajišťování nejsložitějších prací při montáži, oživování a uvádění do provozu složitých elektronických systémů (funkčních celků).

14. Šlechtění rostlin a zvířat.

15. Vytváření uživatelských systémů, případně sítí pro počítače typu PC XT, PC AT a srovnatelné včetně jejich doladění.

16. Technická údržba rozsáhlých počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné vykonávání nejsložitějších prací koncepčního a tvůrčího charakteru.

2. Samostatné vykonávání nejnáročnější koncepční a tvůrčí činnosti v základních geodetických sítích, státních mapových dílech a bázích dat celostátního a mezinárodního významu.

3. Stanovení zásadní orientace podniku (výrobního programu, ekonomické orientace, technologického vybavení, technické úrovně).

4. Samostatné vykonávání prací koncepčního tvůrčího charakteru při výkonu správy rozsáhlých majetkových souborů.

5. Samostatné tvůrčí konstrukční řešení unikátních strojů a zařízení.

6. Projektování velmi složitých staveb, např. dopravních.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních a projektových úkolů, významných staveb (městské čtvrti, urbanistické celky apod.), unikátních strojů a složitých investičních zařízení založených na funkčně nových principech se špičkovými parametry.

B) ARCHIVNICTVÍ

1. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Dislokační a manipulační práce v archivech.

2. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výkon pomocných a obslužných prací v archivech, náročných na fyzickou námahu, přesnost a spolehlivost (práce manipulační, ukládací, sanitární, kurýrní apod.).

3. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondence, stenografování.

2. Výkon opakovaných kontrolovatelných prací administrativního, evidenčního nebo administrativně technického charakteru a výkon základních archivních služeb.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Vyřizování administrativní agendy vedoucího organizace.

2. Samostatné vykonávání základních prací, archivní výpůjční služby (kontrola badatelů, výdej a vracení archiválií).

3. Samostatné zpracování tiskové dokumentace dlouhodobého charakteru.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné vykonávání různorodých odborných prací archivářských, knihovnických, technických nebo administrativních.

2. Samostatné zajišťování svěřených odborných činností pod metodickým vedením spojené s osobní odpovědností za vykonanou práci.

3. Komplexní výkon archivní výpůjční služby (vyhledávání, deponování archiválií, vedení badatelské evidence, poskytování odborných informací).

4. Provádění účetních prací.

5. Vykonávání prací na úseku bezpečnosti práce v organizaci.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Ošetřování, konzervování archiválií pod vedením odborných pracovníků.

2. Restaurování archiválií.

3. Zajišťování jednotlivých úseků personální agendy.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné pořádání a inventarizace archivních fondů a sbírek pod metodickým dohledem odborného pracovníka.

2. Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.

3. Zpracování správních a odborných rešerší.

4. Vedení odborných prací archivní výpůjční služby.

5. Výkon odborných prací hospodářského charakteru, vypracování odborných posudků.

6. Komplexní výkon personální agendy.

7. Samostatné restaurování archiválií a knih, koordinace průzkumů včetně vyhodnocování jejich výsledků.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výkon vysoce specializovaných odborných činností a samostatné zajišťování náročných odborných úkolů, prací a agend na svěřeném úseku (předarchivní péče, zpřístupňování archiválií, konzervace a restaurování, využívání archiválií, ediční činnost, archivní informační systémy, technicko-organizační a administrativní zabezpečení archivů, teorie a metodologie oboru) spojené s teoretickým zvládnutím a úplným praktickým osvojením odborné problematiky.

2. Samostatné řešení dílčích vědeckých a odborných úkolů v rámci pracovního týmu nebo specializovaného pracoviště spojené s přímou a úplnou osobní odpovědností za svěřené hodnoty a za dosažené pracovní výsledky včetně samostatné publikační činnosti.

3. Podíl na přípravě vědeckých edic archivních dokumentů.

4. Zajišťování personálního rozvoje organizace s rozmanitou kvalifikační a profesní strukturou pracovníků.

5. Zpracování znaleckých posudků a recenzí odborných a vědeckých prací z oboru.

6. Samostatné a iniciativní řešení informativních a hospodářských problémů archivů na teoretické úrovni.

7. Zabezpečování a samostatné provádění speciálních prací při restaurování archiválií a knih, provádění průzkumu a jeho koordinace včetně vyhodnocení výsledků.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických a jazykově náročných archivních fondů a sbírek.

2. Komplexní zajištění ochrany, odborné správy a propagace archivních fondů nejvyšší kategorie. Zpracování složitých archivních rešerší. Odborný dohled nad spisovou službou a vyřazováním písemností.

3. Příprava a zpracování vědeckých edic archivních dokumentů včetně samostatné publikační činnosti v oboru archivnictví a historie.

4. Samostatný výkon velmi náročných odborných prací a zajišťování komplexních agend spojený s hlubokým teoretickým zvládnutím a úplným praktickým osvojením všech navazujících specializovaných úseků archivní práce.

5. Pořádání, inventarizace a kategorizace odborně složitých a jazykově náročných archivních fondů a sbírek.

6. Samostatná teoretická příprava náročných kulturně vzdělávacích a osvětových akcí (výstavy, přednášky, konference).

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zajišťování, organizace a koordinace činností samostatných archivních pracovišť a pracovních týmů, spojené s osobní odpovědností za uchování, ochranu a racionální využití svěřených částí Jednotného archivního fondu.

2. Teoretické stanovení postupu a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací včetně ediční a publikační činnosti.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zpracování diplomaticky mimořádně náročných edic archivních dokumentů s výrazným podílem tvůrčí práce.

2. Zajišťování a koordinace činnosti velkých archivních pracovišť nebo pracovních týmů a komisí s celostátní působností, spojené s přímou osobní odpovědností za ochranu, uchování, zpřístupňování a společensky přínosné využití archivních fondů jako klíčové součásti národního historického dědictví včetně ediční a publikační činnosti.

3. Provádění speciálních restaurátorských prací při záchraně mimořádně cenných archiválií s tvůrčí aplikací výsledků základního a aplikovaného výzkumu včetně ediční a publikační činnosti.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výkon nejnáročnějších vědeckovýzkumných činností celostátního i mezinárodního dosahu.

C) KULTURA

I. Umělecké a umělecko-technické práce

ČÁST 1)

Cirkusy a varieté, divadla, taneční a hudební soubory, sbory a orchestry, umělecké agentury

1. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Technická a bezpečnostní asistence s možností zastupitelnosti, která není přímo součástí artistické produkce (nekostýmovaná).

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění doplňujících artistických výkonů, jakožto nezastupitelné součásti artistické produkce, umožňující výkon sólisty včetně jeho zabezpečení při rizikových výkonech (asistence v kostýmu).

2. Zajištění průběhu programu, navazujících pódiových vystoupení.

3. Sledování textu díla a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění doplňujících náročných artistických výkonů, jakožto nezastupitelné součásti artistické produkce, umožňující výkon sólisty včetně jeho zabezpečení při rizikových výkonech (asistence v kostýmu).

2. Příprava a reprodukce konferenciérských textů při představení česky i cizojazyčně.

3. Sledování notového záznamu a českého, ev. cizojazyčného textu a napovídání účinkujícím při představení.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Pedagogická příprava umělců na zvládnutí studovaných artistických vystoupení, udržování a zdokonalování technické a umělecké úrovně artistů.

2. Tvůrčí interpretace hudebních děl jednodušších forem.

3. Organizační zajišťování průběhu představení a průběhu zkoušek s odpovědností za bezpečnost provozu a bezpečnou přípravu technického zařízení.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Interpretace méně náročné souborné části artistické produkce, méně náročných sólových artistických výkonů a předvádění převzatých, nastudovaných drezúr drobných exotických zvířat a domácích zvířat, tvůrčí realizace komických čísel bez náročnější artistiky.

2. Interpretace kolektivní části vokálně symfonického nebo hudebně dramatického díla.

3. Interpretace kolektivní části tanečního díla (lidového tance).

4. Hudební doprovod nácviku, popř. veřejného provedení baletního nebo tanečního díla.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Sólová interpretace artistických výkonů nebo interpretace souborové části.

2. Vytvoření, nastudování a předvádění drezúrních čísel drobných exotických a domácích zvířat a předvádění převzatých nastudovaných drezúr šelem, exotických a velkých stájových zvířat.

3. Interpretace kolektivní části baletního díla, hudebního, symfonického a komorního díla a hudební stránky hudebně dramatického díla.

4. Nastudování a dirigování hudebních děl jednodušších forem (taneční, dechové orchestry).

5. Udržování technické úrovně zpěvu podle potřeby sólistů i členů sboru, příprava umělců na technické zvládnutí studovaného díla.

6. Nastudování pódiových pásem,pohybová spolupráce.

7. Nastudování pěveckých partů hudebně dramatických děl a vokálně symfonických děl se sólisty a sborem.

8. Příprava studijních a propagačních materiálů, vyhledávání a doporučování textů pro dramaturga.

9. Režie pódiových vystoupení, pásem.

10. Tvůrčí interpretace sólových instrumentálních partů.

11. Příprava umělců na zvládnutí studovaného díla, včetně jejich pravidelného udržování na potřebné interpretační úrovni.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Tvůrčí realizace náročné artistické produkce (dramaturgie a praktická realizace artistického výkonu, vytvoření, nastudování a předvádění drezúry šelem, exotických a velkých stájových zvířat).

2. Sólová interpretace nejnáročnějších artistických výkonů.

3. Nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety a sborem podle uměleckých záměrů choreografa.

4. Dirigování instrumentálních souborů a činoherní hudby.

5. Sestavování návrhu dramaturgického plánu na základě znalosti a soustavného sledování příslušné umělecké oblasti, v agenturách i poskytování poradenského servisu interpretům a pořadatelským organizacím.

6. Interpretace jednotlivých rolí dramatického díla.

7. Tvůrčí interpretace orchestrálních sól, spolupráce s dirigentem při uměleckém vedení orchestru.

8. Režie komponovaných pořadů. Tvůrčí realizace nahrávky slovesných děl podle dramatické předlohy nebo scénáře (režisér slovesné edice).

9. Tvůrčí realizace nahrávky hudebních děl s odpovědností za soulad notového záznamu a hudebního snímku (hudební režisér).

10. Tvůrčí interpretace sólových rolí operety a muzikálu a pěveckých partů menšího rozsahu.

11. Tvůrčí interpretace sólových pantomimických rolí a tanečních rolí menšího rozsahu.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Interpretace jednotlivých partů komorních děl.

2. Nastudování a dirigování hudební stránky děl operetních a muzikálů.

3. Nastudování jednotlivých lidových tanců, tanečních pásem a celovečerních tanečních vystoupení, nastudování tanečních a baletních vložek do divadelních představení.

4. Tvůrčí interpretace rozsáhlých sólových partů hudebního díla.

5. Nastudování velkých sborových a vokálně symfonických děl a sborové pěvecké části hudebně dramatických děl.

6. Tvůrčí interpretace sólových rolí operních a baletních.

7. Tvůrčí interpretace rozsáhlých nebo velmi náročných rolí dramatického díla na významných profesionálních scénách.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Nastudování a dirigování děl symfonických a komorních a hudební stránky děl operních a baletních.

2. Vyhledávání a tvůrčí úprava dramatických textů ve spolupráci s autorem a režisérem, v baletu autorský podíl na vytváření repertoáru.

3. Inscenační ztvárnění baletního a pantomimického díla.

4. Inscenační ztvárnění děl dramatických, hudebně dramatických a pantomimických.

5. Vytvoření scénické nebo kostýmní výpravy divadelního představení nebo návrhu loutek.

ČÁST 2a)

Televize

3. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zpracování grafické části televizních pořadů.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zajišťování provozní a administrativní agendy výrobního štábu. Evidování počtu záběrů a jejich metráže.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Vytváření ruchů a zvukových efektů.

2. Provádění dílčích prací a úkolů při výrobě televizních pořadů (asistent scény, asistent finiše).

3. Sledování vysílání, zpracování hlášení o jeho průběhu. Zachycování údajů pro statistiku odvysílaných pořadů. Předávání doplňkových materiálů na technická pracoviště, spolupráce při upřesňování denního vysílacího plánu.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zaznamenávání informací o průběhu a stavu natáčení jednotlivých scén.

2. Malířské dotváření scénografického návrhu dekorace realizovaného pořadu, jako např. provádění malby pozadí, dekorací, prospektů, maket a hracích rekvizit.

3. Zajišťování souladu barevného ladění a tónové stupnice malby s potřebami použité snímací techniky.

4. Provádění maskérských a vlásenkářských prací. Výběr vlásenek, zajišťování jejich výroby, oprav a čištění.

5. Zajišťování rekvizit pro natáčení televizních pořadů.

6. Samostatné zajišťování úkolů kostýmní výpravy podle dispozic kostýmního výtvarníka. Výběr kostýmů a jejich doplňků z fundusu, zkoušení nově vyráběných kostýmů.

7. Provádění drobných úprav kostýmů a jejich ošetřování. Provádění převleků účinkujících.

8. Provádění náročnějších dílčích prací při výrobě televizních pořadů (asistent výroby, asistent režie, asistent střihu, asistent zvuku, asistent kamery, asistent architekta, asistent kostýmního výtvarníka).

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné řízení dokončovacích prací při výrobě televizních filmů.

2. Organizování střihu, ozvučení a laboratorního zpracování filmů v souladu s natáčecím plánem.

3. Zajišťování dodržování termínů a hospodárnosti výroby televizních filmů. Vypracování harmonogramu dokončovacích prací.

4. Samostatné řešení a realizace výtvarné koncepce televizních pořadů. Zajišťování převedení originálů výtvarných předloh a pozadí pro potřebu stanovené technologie při zachování režijní koncepce a rukopisu autora výtvarných návrhů, spolupráce s autorem výtvarných návrhů.

5. Přednes textů určených ke zprostředkování obsahu a sledu vysílání tvůrčím způsobem. Účast na televizních besedách a ostatní umělecké výkony mluveného slova, kromě samostatných rolí v dramatických dílech, konferenciérských a reportérských výkonů a moderování (hlasatel I).

6. Samostatné provádění nejnáročnějších grafických prací. Zodpovědnost za výtvarnou kvalitu všech výtvarných návrhů a grafických prací použitých v jednotlivých televizních pořadech.

7. Úprava textů - dialogů scénářů televizních pořadů.

8. Zpracování a úprava překladů komentářů a dialogů zahraničních pořadů pro potřeby dabingu.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zajišťování hladkého průběhu vysílání pořadů podle denního vysílacího plánu, řízení vysílání v přestávkách mezi pořady, zodpovědnost za dodržování vysílacích časů. Zařazování vhodných programových rezerv. Účast na přípravě a výběru doplňkových materiálů. Operativní rozhodování o náhlých zásazích do vysílání (režisér dne).

2. Vodění a mluvení loutek v televizních pořadech.

3. Režie zvukové a hudební části televizních pořadů. Řízení prací při přepisu a střihu zvukových sekvencí. Dramaturgický výběr hudby, ruchů a hluků (režisér ozvučení).

4. Organizačně umělecká spolupráce při režii televizních pořadů, spolupráce při zpracování technického scénáře, provádění dílčích úkolů v oblasti režie pořadů (pomocný režisér).

5. Vypracování návrhů kostýmní výpravy televizních pořadů. Zodpovědnost za uměleckou kvalitu jejího výtvarného řešení při dodržování ekonomických a výrobních možností realizace pořadu (kostýmní výtvarník).

6. Vypracování návrhů jednotlivých postav a masek, včetně dozoru nad zajišťováním odborného a umělecky hodnotného provádění maskérských a vlásenkářských prací pro televizní pořady.

7. Spolupráce s kameramanem, zodpovědnost za kompozice záběrů, pohyb kamery, ostrost záběrů a transfokaci (švenkr).

8. Zajišťování přípravy a průběhu činností jednotlivých pracovních úseků podle realizační koncepce a technologie výroby pořadů.

9. Zajišťování činnosti kolektivu pracovníků zúčastněných při výrobě pořadu na místě natáčení.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Navrhování výtvarně dekorativní části televizních pořadů.

2. Tvůrčí realizace a řízení nahrávek a zvukových záznamů hudebních děl, provádění potřebných režijních úprav k dosažení příslušné umělecké a zvukové kvality nahrávek.

3. Zajišťování umělecké a technické kvality střihu podle tvůrčího záměru režiséra. Organizace a vedení týmu pracovníků střihové skladby uměleckého díla.

4. Tvůrčí spolupráce s režisérem při komplexním dotváření kompozice pořadu (audiovizuálního díla).

5. Zajišťování vysoké umělecké a technické kvality zvuku televizních pořadů, určování způsobu snímání zvuku, způsobu natáčení nebo výběru zvláštních zvukových efektů.

6. Snímání televizních pořadů, zajišťování estetické účinnosti a technické dokonalosti obrazové části televizních pořadů.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Sestavování, organizování a řízení výrobního štábu při výrobě televizních pořadů. Zajišťování uměleckých a materiálně technických podmínek pro realizaci televizních pořadů při dodržení rozpočtu.

2. Zpracování dramaturgických plánů, literární příprava, výběr a zajišťování vhodných umělecky hodnotných děl. Spolupráce při realizaci televizních pořadů. Vyhledávání námětů, úprava scénářů, spolupráce s autory. Hodnocení odvysílaných pořadů. 3. Vytváření obrazové stránky díla, určování výtvarné koncepce obrazu výběrem a organizací výrazových prostředků v souladu s požadavky stylové jednoty a technické kvality obrazu.

4. Tvorba rozborové složky audiovizuálního díla, vypracování zvukového a hudebního scénáře (režisér audiovizuálních děl).

11. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Režie televizních pořadů.

ČÁST 2 b)

Rozhlas

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Vytváření ruchů a zvukových efektů.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění dílčích prací při výrobě rozhlasových pořadů.

2. Sledování vysílání, zpracování hlášení o jeho průběhu; zachycování údajů pro statistiku odvysílaných pořadů; předávání doplňkových materiálů na technická pracoviště, spolupráce při upřesňování denního vysílacího plánu.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění nejnáročnějších dílčích prací a úkolů při výrobě rozhlasových pořadů.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Přednes textů určených ke zprostředkování obsahu a sledu vysílání tvůrčím způsobem; umělecké výkony mluveného slova, kromě samostatných rolí v dramatických dílech, konferenciérských a reportérských výkonů a moderování.

2. Vyhledávání, shromažďování a vyhodnocování údajů o literární, dramatické a publicistické produkci.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zajišťování hladkého průběhu vysílání pořadů podle denního vysílacího plánu, řízení vysílání v přestávkách mezi pořady, zodpovědnost za dodržování vysílacích časů; zařazování vhodných programových rezerv; účast na přípravě a výběru doplňkových materiálů; operativní rozhodování o náhlých zásazích do vysílání.

2. Komponování a tvůrčí interpretace průvodního slova, zpráv apod.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výběr předesloví, podkreslové a efektové hudby, ruchů a hluků, snímání zvukových efektů pro použití v pořadu, kombinování zvuků a jejich kompozice do příslušného rytmického a výrazového řádu, tvůrčí používání hotových hudebních snímků k uměleckému zvýraznění specifických forem pořadů; kultivování hudebních a zvukových záznamů.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Tvůrčí realizace a řízení nahrávek a zvukových záznamů hudebních děl, provádění potřebných režijních úprav k dosažení příslušné umělecké a zvukové kvality nahrávek.

2. Tvůrčí realizace zvukového záznamu rozhlasového pořadu nebo přímého vysílání, tvorba uměleckoakustické složky nahrávaného nebo přenášeného díla.

11. TŘÍDA

1. Režie rozhlasových uměleckých, dramatických a hudebně dramatických děl.

II. Odborné práce

3. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Vykonávání jednoduchých knihovnických prací (výpůjční služba, vracení a výdej dokumentů, volný výběr fondu, upomínky).

2. Vykonávání jednoduchých organizačně administrativních prací při zajišťování kulturně osvětových akcí místního významu.

3. Doprovod skupin návštěvníků zpřístupněných památek nebo kulturních zařízení včetně odborného výkladu spojeného s odpověďmi na dotazy návštěvníků.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zpracování dokumentace základních výsledků průzkumů památek, památkového fondu a sbírkových předmětů podle pokynů odborných pracovníků.

2. Odběr vzorků včetně provádění jednoduchých analýz a měření, zpracování dílčích protokolů.

3. Vykonávání základních knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích prací (práce se čtenářem, adjustace knihovního fondu, revize fondu, budování kartoték).

4. Zajišťování kulturně osvětových akcí zpravidla místního významu.

5. Zabezpečování činnosti kulturních klubů, souborů a kolektivů zájmové činnosti pod odborným vedením.

6. Prodej kulturních služeb a pořadů kulturních zařízení.

7. Zajišťování dílčích redaktorských, textových a výtvarných činností.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné zpracování dokumentace výsledků průzkumů památek, památkového fondu a sbírkových předmětů podle požadavků odborných pracovníků.

2. Odebírání vzorků materiálů z památek a sbírkových předmětů (s výjimkou děl výtvarných umění), dokumentační zpracování výsledků analýz a vedení příslušných protokolů.

3. Samostatné vykonávání základních knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích činností (budování informačního systému knihovny, propagace, faktografické informace).

4. Provádění méně složitých korektorských prací, kontrola správnosti a kvality autorských korektur.

5. Samostatné zajišťování kulturně osvětových akcí a programů regionálního významu.

6. Samostatné zabezpečování činností kulturních klubů, uměleckých komisí, souborů a kolektivů zájmové umělecké činnosti.

7. Organizování prodeje kulturních služeb a doplňkových činností kulturních zařízení.

8. Samostatné provádění dokumentace tisku dlouhodobého charakteru, výběr informací a jejich aktualizace.

9. Podávání českých i cizojazyčných všeobecných informací.

10. Organizace kulturních akcí, navrhování a příprava témat a tras okružních jízd, zprostředkování tlumočnických a překladatelských služeb a písařských prací pro veřejnost.

11. Obsluha a nastavení pracovních charakteristik reprodukčních zařízení včetně speciálních studiových strojů při výrobě a vysílání, provádění střihů zvuku elektronickou cestou.

12. Organizační zajišťování návštěvnického provozu na zpřístupněné památce nebo v kulturním zařízení, poskytování kvalifikovaného výkladu návštěvníkům s většími nároky na informace z humanitních a přírodovědních oborů s transformací do jednoho cizího jazyka.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné pořizování dokumentace a vedení evidence průzkumů památek a sbírkových předmětů, prováděných odbornými pracovníky a příprava dalších podkladů k stanovení požadavků na ochranu, obnovu a způsoby využití památkového fondu a sbírkových předmětů.

2. Samostatné vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních a kulturně vzdělávacích činností včetně účasti ve výpůjční službě.

3. Ošetřování, konzervování (preparování) sbírkových předmětů (včetně archiválií a knih) a mobiliárních fondů pod vedením odborných pracovníků.

4. Zajišťování kulturně osvětových, vzdělávacích, programových a produkčních činností ve velkých kulturních zařízeních.

5. Nastavení a obsluha zařízení pro tvorbu zvuků elektronickou cestou, řízení provozu souboru elektronických studiových i přenosných zařízení a zařízení pro magnetický záznam a reprodukci zvuku, zajištění synchronizace obrazu a zvuku. Zajištění dokumentačního zpracování zápisů o zvukovém a zvukově obrazovém záznamu, zajištění vstupů pro výpočetní systém.

6. Organizační zajišťování návštěvnického provozu na zpřístupněných památkách nebo kulturních zařízeních, poskytování výkladu návštěvníkům s vysokými nároky na informace z humanitních a přírodovědních oborů s transformací do dvou a více světových jazyků.

7. Restaurování umělecko řemeslných předmětů, řešení technických i výtvarných problémů.

8. Ztvárnění umělecky a výtvarně zaměřených barevných fotografií i fotomontáží včetně simultánních fotografií zobrazujících na jediném snímku několik fází, poloh a stavů fotografovaného objektu.

9. Udržování a obnova základního stáda zvěře, řízení transportů a manipulace se zvířaty. Spolupráce při stanovení krmných dávek.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Organizování a provádění průzkumových prací pod vedením odborného pracovníka. Odborné spravování sbírek humanitních a přírodních věd i dokumentace památkového fondu včetně jejich evidence a zabezpečení.

2. Komplexní zabezpečování ochrany a provozu, správy a kulturně vzdělávacího využití památky nižší kategorie, zpřístupněné veřejnosti.

3. Samostatné zajišťování odborných specializovaných knihovnických, bibliografických, informačních a kulturně vzdělávacích činností včetně případné účasti ve výpůjční službě (odborná bibliografie, rešerše, vedení odborné specializované knihovny).

4. Odborný průzkum stavu sbírek a mobiliárních fondů, preventivní a profylaktická péče, konzervování (preparování), hotovení kopií a modelů.

5. Samostatná provádění náročných korektorských prací z hlediska zásad typografické úpravy, sazby a norem polygrafické výroby, spolupráce s redaktorem při odstraňování případných obsahových chyb v rukopisu.

6. Samostatné zajišťování obsluhy speciálních zařízení hvězdárny (planetária), provádění astronomických pozorování, spolupráce při přípravě audiovizuálních pořadů.

7. Zpracování analogového a digitálního záznamu zvuku z různých druhů nosičů včetně střihu, provedení nezbytných technických úprav a doplnění PQ kódů.

8. Písemný nebo ústní překlad různorodých jednoduchých textů nevyžadující znalosti odborné terminologie.

9. Publicistická činnost, výtvarné, grafické, fotoreportérské a technické práce podle pokynů.

10. Jazykové, stylistické, výtvarné a grafické redakční práce, redakční zpracování výtvarné a grafické úpravy.

11. Zabezpečení chodu redakce po organizační, ekonomické, obchodní a výrobní stránce.

12. Samostatné restaurování umělecko řemeslných předmětů, koordinace průzkumů včetně vyhodnocování jejich výsledků.

13. Samostatné zajišťování velkoformátové fotodokumentace nemovitých a movitých památek (terénní i laboratorní), organizování terénní práce fotografické skupiny, zhotovování fotografií ze sbírkových negativů velkých formátů.

14. Navrhování rozmístění exponátů, odpovědnost za kontinuitu řemeslných prací, včetně dozoru na instalaci exponátů. Odpovědnost za vystavené exponáty a výstavní fond.

15. Udržování a obnova základního stáda, rozhodování o krmných dávkách, zajišťování podmínek pro zdárný odchov zvěře. Vykonávání odborných prací včetně poradenské činnosti. Zajišťování provozu svěřených pracovišť.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Komplexní zabezpečení ochrany a provozu správy a kulturně vzdělávacího využití památky střední kategorie zpřístupněné veřejnosti.

2. Samostatné odborné průzkumy stavu sbírek a mobiliárních fondů, samostatná a profylaktická preventivní péče, konzervování (preparování), samostatné zhotovení kopií, modelů.

3. Komplexní zajišťování činnosti velkých kulturně osvětových a specializovaných kulturních zařízení.

4. Organizování a samostatné provádění astronomických pozorování, samostatné zajišťování a tvorba audiovizuálních pořadů.

5. Vytváření umělecko akustické složky veřejné hudební produkce v souladu s uměleckými záměry vedoucího souboru a odpovědností za vysokou technickou a umělecko akustickou úroveň.

6. Instalace a zapojování elektronických zvukových zařízení. Samostatné zajišťování složitých úkolů spojených s použitím funkcí a oprav počítačových řídících systémů, provozně technických a zvukových systémů, digitálního záznamu zvuku a všech zařízení s ním souvisejících.

7. Provádění jednoduchých vývojových prací.

8. Písemný a ústní překlad různorodých odborných a obtížných uměleckých textů z běžně používaných jazyků a naopak.

9. Písemný a ústní překlad různorodých jednoduchých textů z běžně nepoužívaných jazyků (čínština, japonština, africké a severské jazyky apod.) do mateřského jazyka a naopak.

10. Samostatná publicistická činnost, zajišťování umělecké, výtvarné a technické úrovně materiálů nebo pořadů. Organizování vydání periodik nebo denního vysílání, zabezpečování odborné, technické, popř. věcné úrovně.

11. Samostatné zabezpečování odborných tiskových, výtvarných nebo technických redaktorských agend, odborné posuzování náročných rukopisů, lektorských posudků, výtvarných, grafických a fotografických předloh po stránce umělecké a odborné.

12. Samostatné provádění a zajišťování speciálních prací při restaurování umělecko řemeslných předmětů, provádění průzkumu a jeho koordinace, včetně vyhodnocení výsledků.

13. Komplexní zajišťování prací při provádění velkoformátové fotodokumentace nemovitých a movitých památek, kontrola výsledků a jejich předávání do sbírkových fondů a objednavatelům. Sledování vývoje fotografické techniky a zařazování vhodných přístrojů do fotodokumentačního procesu.

14. Spolupráce na scénáři a propagaci výstavy. Vypracování postupů a stanovení technologií včetně určování způsobu výtvarného ztvárnění expozic.

15. Organizace prací při realizaci projektových úprav a rekonstrukcí historických zahrad, parků a rekreačních zelených areálů, provádění výzkumu a průzkumu vegetačního krytu.

16. Zajišťování výkonné a kontrolní činnosti, ošetřovatelské a chovatelské práce v rámci zoohygienických a veterinárních předpisů.

17. Odborná spolupráce na expoziční činnosti (prezentace zvířat a jejich ochrana). Odborná poradenská spolupráce v oblasti zabezpečování provozu a investiční činnost. Informativní, popularizační, přednášková a obchodní činnost.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Komplexní zabezpečování ochrany a provozu, správy a kulturně vzdělávacího využití památky nejvyšší kategorie, zpřístupněné veřejnosti.

2. Komplexní zajišťování specializovaných knihovnických, bibliografických, informačních agend, kulturně vzdělávacích a edičních činností včetně automatizovaných systémů, samostatné provádění poradenské činnosti.

3. Navrhování postupů, organizování a samostatné provádění náročných odborných průzkumů, stavu sbírek a mobiliárních fondů, komplexní preventivní a profylaktická péče, složité konzervace (preparace) náročných kopií, modelů a laboratorně experimentálních prací.

4. Zajišťování uměleckého provozu divadla a orchestru, koordinace činnosti režiséra, dramaturga, jevištního a technického personálu kulturního zařízení.

5. Komplexní zajišťování odborné a popularizační činnosti, např. ve hvězdárnách, planetáriích, muzeích, galeriích, včetně přípravy a tvorby náročných audiovizuálních programů.

6. Posuzování odborných prací v oblasti uměleckých komisí výtvarné a architektonické tvorby.

7. Komplexní zajišťování práce skupiny hostesek na tuzemských i zahraničních akcích, včetně organizace práce kongresové skupiny poskytující informační služby.

8. Samostatné utváření, odborné vedení, vědecké zpracování a zprostředkování speciálních, zpravidla regionálních sbírek přírodních a humanitních věd v rámci základního výzkumu a stanovené koncepce.

9. Provádění základních průzkumů památek včetně přípravných heuristických prací, vyhodnocování jejich výsledků a zpracování dokumentace, stanovení příčin poškození památek, ověřování a vyhodnocování činnosti a vhodnosti asanačních a konzervačních zásahů v péči o památkový fond, provádění archeologického a památkového dohledu nad údržbou a obnovou památek.

10. Vytváření umělecko akustické složky nahrávaného díla podle záměrů režiséra s odpovědností za zvukovou a uměleckou úroveň nahrávky.

11. Písemný nebo ústní překlad různorodých odborných nebo obtížných uměleckých textů z běžně nepoužívaných jazyků a naopak.

12. Komplexní zabezpečování a samostatné redigování tématicky nejobtížnějších rukopisů, posuzování jejich umělecké a odborné úrovně, odpovědnost za technické a výtvarné zpracování publikací a periodik.

13. Samostatná tvůrčí odborná publicistická činnost, zajišťování odborné, umělecké, výtvarné a technické úrovně vytvořených materiálů a pořadů.

14. Restaurování uměleckých děl malířství, sochařství a užitého umění včetně provádění odborných průzkumů, pořizování dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

15. Samostatné zpracování scénáře výstavy, včetně základních výtvarných návrhů a dislokace, koordinace činnosti všech zainteresovaných složek.

16. Odborné zajištění výstavy včetně zpracování výsledků výstavy.

17. Vypracování projektů na obnovu přírodních areálů nebo jejich částí.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zpracování koncepcí, koordinace a kontrola odborných specializovaných knihovnických, bibliografických a informačních agend mezinárodního, celostátního, regionálního nebo oborového charakteru, vedení průzkumů a vytváření knihovních a informačních fondů (knihovník - specialista).

2. Zpracování komplexních analýz a koncepcí oboru konzervátorství (preparátorství) s aplikací výsledků základního výzkumu.

3. Posuzování a stanovení postupů včetně mimořádně náročných průzkumů stavu sbírek a mobiliárních fondů, komplexní preventivní a profylaktická péče, nejsložitější konzervace (preparace), tvorba nejnáročnějších kopií a modelů (konzervátor - specialista). 4. Zajišťování uměleckého provozu více souborů v divadlech a orchestrech. Zajišťování mimořádně náročných kulturně vzdělávacích akcí (např. výstav, zájezdů uměleckých souborů, festivalů apod.), zpravidla s mezinárodním obsazením. Zpracování koncepcí a záměrů náročných kulturně osvětových, výukových, programových činností.

5. Samostatné koncipování, utváření, odborné vedení, vědecké zpracování a zprostředkování významných speciálních, zpravidla nadregionálních sbírek přírodních a humanitních věd v rámci náročného základního výzkumu.

6. Provádění náročných průzkumů památek, jejich souborů a historických sídel, komplexní zpracování jejich dokumentace a vyhodnocení výsledků průzkumových prací, řešení koncepcí ochrany, obnovy a prezentace památek a historických sídel, zejména ve stavebním a územním řízení, samostatné provádění poradenské činnosti a zpracování expertiz pro řešení složitých problémů v péči o památkový fond.

7. Koncepční sestavování plánů a záměrů nakladatelské činnosti, organizace redaktorských prací a agend včetně koordinace ediční činnosti po stránce ekonomické, výrobní a obchodní.

8. Samostatný tvůrčí výkon nejvýznamnějších zpravodajských, komentátorských, reportérských nebo jiných publicistických činností, popř. usměrňování činnosti dalších redaktorů.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Komplexní zajišťování odborných prací při koncipování, utváření, odborném vedení, vědeckém zpracování a zprostředkování mimořádně významných speciálních sbírek, zpravidla mezinárodního dosahu, přírodních a humanitních věd v rámci mimořádně náročného základního výzkumu.

2. Organizace činnosti pracovních týmů provádějících multidisciplinární průzkumy památkového fondu, historických sídel a velkých souborů památek, náročných průzkumů vyžadujících speciální znalosti, případně i využití speciálních technických zařízení zpracování koncepcí, koordinace a kontrola odborných prací památkové péče v regionálním a větším rozsahu.

3. Provádění speciálních restaurátorských prací při záchraně zvláště významných uměleckých děl malířských, sochařských a užitého umění s tvůrčí aplikací výsledků základního i aplikovaného výzkumu, včetně aplikace výsledků analytických prací v oboru památkové péče.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Tvůrčí řešení souhrnných prognóz, koncepcí a programů utváření památkového fondu, vědeckých sbírek, včetně archiválií a knih, oboru přírodních a humanitních věd, jejich ochrany, odborné péče a prezentace, s aplikací výsledků základního a aplikovaného výzkumu.

2. Organizace činnosti týmu specialistů restaurátorů při restaurování nejvýznamnějších uměleckých děl malířství, sochařství a užitého umění a tvůrčí aplikací výsledků základního a aplikovaného výzkumu, koordinace a kontrola komplexních průzkumových a dokumentačních prací a restaurátorských zásahů.

III. Dělníci

2. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Pomocné práce při ošetřování a krmení zvířat.

2. Zhotovení jednotlivých částí modelů ze dřeva, plexiskla a novoduru (např. podstavec pro motor, podpěry pod tlakové válce).

3. Úprava povrchu dílčích částí modelů zhotovených ze dřeva, plexiskla a novoduru ke konečné barevné úpravě. Drobné povrchové úpravy při repasi modelů.

4. Zhotovení dratví, vylepování vnitřků obuvi.

5. Manipulace se žárovkovými svítidly na osvětlovacích mostech, roštech, portálech a galeriích. Jejich směrování, seřizování úhlu rozptylu, změkčování a tvarování světelného kužele pomocí klapek, komínů, žaluzií a ostatního příslušenství, včetně údržby.

6. Stavění, obsluha, běžná údržba a doprovod při přepravě méně náročných atrakcí (např. dětské kolotoče bez hydraulického zařízení, dětské houpačky, střelnice, strašidelné zámky průchozí a další atrakce podobného charakteru).

7. Nákup, příprava a udržování osobních a spotřebních divadelních rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně.

8. Sestavování fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken, dveří a jejich spojování se zajištěním jejich stability na vyznačený půdorys členité dekorace.

9. Obsluha jevištní mechanizace (např. pevné točny, tahy na provazišti, propadla).

10. Práce při předvádění zvířat při příchodu do manéže, jejich chytání, odvádění do stájí.

11. Manipulační práce při stavění a bourání manéžové klece pro předvádění šelem.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Drobné opravy poškozených divadelních kostýmů používaných při představení včetně praní, žehlení a balení, součinnost při oblékání účinkujících umělců a oblékání do jednodušších druhů scénických kostýmů.

2. Zhotovení základních prvků scénických kostýmů.

3. Provádění základních ošetřovatelských prací podle pokynů.

4. Zhotovení detailů podle dílčích výkresů na statických modelech, provedení jednoduché terénní úpravy modelů. Zhotovení detailů budov pro architektonické a urbanistické modely (statické).

5. Našívání svršků a opravy scénické a krojové obuvi.

6. Rozmisťování, obsluha a běžná údržba žárovkových a obloukových svítidel včetně seřízení a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických a elektrických částí nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.

7. Stavění, obsluha, běžná údržba a doprovod při přepravě náročnějších atrakcí (např. dětské kolotoče s hydraulikou, velké a přehupovací houpačky, řetízkové kolotoče, dětské vláčky, dětská kolejová autíčka, lochnesky, strašidelné zámky s pojízdnými vozíky a další atrakce podobného charakteru.

8. Příprava a obsluha profesionálního pevně zabudovaného promítacího zařízení včetně přípravy a ošetřování filmových kopií.

9. Sestavování a rozebírání dekorací z jednoduchých dekoračních prvků, pokrývání dekorací lepenkou a jutou.

10. Nakládání, skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních částí scénické výpravy, jejich umisťování na scéně nebo ve skladu podle určeného pořadí druhů.

11. Stavění cirkusového stanu s použitím speciálních kladkostrojů na vytahování a vypínání cirkusového stanu. Obsluha různých mechanických strojů a přístrojů.

12. Sestavení manéžové klece při představení včetně tunelů pro příchod a odchod šelem.

13. Stanovení složitých rekvizit pro přízemní a vzdušná čísla podle instrukce artisty nebo vedoucího artistické skupiny během představení.

14. Sestavení ochranných lodžií a ochranných sítí.

15. Poutkování vlásenek, šití montur, úprava jednodušších účesů, třásnění a lepení vlásenek a vousů.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Úpravy scénických kostýmů a doplňků při alternacích herců, jejich rozvěšování v šatnách účinkujících umělců,vedení evidence scénických kostýmů a oblékání účinkujících sólistů do náročných druhů kostýmů.

2. Zhotovení částí scénických kostýmů.

3. Samostatné provádění běžných ošetřovatelských prací včetně krmení zvířat. Pomoc při veterinárních zákrocích.

4. Odlití částí modelů z umělých hmot (např. dentakryl, epoxydové pryskyřice).

5. Kompletace sestav a podestav do celků podle výkresové dokumentace. Složité (přesné) terénní úpravy modelů.

6. Zhotovení spodků (včetně krájení a vysekávání) a náročných vrchů speciální obuvi.

7. Stavění, obsluha, běžná údržba a doprovod při přepravě náročných atrakcí, např. twistery, ruská kola, zvonkové dráhy, lopingy, hydrauliky, létající koberce, tobogany a další atrakce podobného charakteru.

8. Příprava a obsluha promítacího zařízení včetně řídícího pultu v hledišti, promítání speciálními technologiemi.

9. Technické zajištění funkce rekvizit (např. střelných zbraní) nebo dotváření zvukových nebo optických efektů pyrotechnickými prostředky podle scénáře.

10. Samostatné postavení členitých a velkorozměrných realistických jevištních scénických úprav na točně včetně obsluhy velké a složité mechanizace (např. točny s proměnlivými polohami) a provádění odborných oprav složitých scénických dekoračních prvků.

11. Organizace prací při stavění a rozebírání cirkusových stožárů, amfiteátrové galérie, při vztyčování cirkusového stanu, při úpravách terénu i s použitím mechanických prostředků a zařízení.

12. Organizace prací při sestavování manéžové klece včetně sítě, tunelu a manéžové podlahy.

13. Sestavení nejsložitějších rekvizit pro jednotlivá artistická čísla.

14. Zhotovení běžných divadelních a módních vlásenek různých typů včetně barvení, provedení jednodušších charakterních maskérských prací spojených s úpravou účesů účinkujících umělců.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zhotovení civilních a dobových kostýmů a dobového prádla včetně aranžování jednotlivých kostýmních součástí.

2. Samostatné provádění odborných ošetřovatelských prací včetně přípravy krmiv a krmení zvířat. Asistence při všech typech veterinárních zákroků. Manipulace se zvířaty. Základní údržba expozic včetně provádění základních technických úprav. Základní informační činnost.

3. Zhotovení a sestavení architektonických a urbanistických modelů větších celků (např. město, přehradní hráze).

4. Zhotovení a sestavení funkčních modelů. Zhotovení formy pro odlévání části modelů z epoxydových pryskyřic a dentakrylu.

5. Individuální ruční výroba taneční, baletní a krojové obuvi včetně oprav, barvení a stříkání obuvi.

6. Stavění, obsluha, běžná údržba a doprovod při přepravě technicky nejnáročnějších atrakcí (např. autodromy, autopísty, horské dráhy, bobové dráhy, alpské dráhy, centrifugy, obří kola a další atrakce se složitým mechanickým nebo elektronickým systémem). Řízení podřízených pracovníků.

7. Organizace prací při stavbě členitých jevištních celků, jejich úprav, proměn a demontáží na jevištích se složitou moderní jevištní technologií.

8. Zhotovení výtvarně náročných dobových vlásenkářských výrobků a masek se složitým technologickým a výtvarným řešením podle výtvarného návrhu s použitím přírodních i umělých materiálů.

9. Provedení charakterních maskérských prací (s použitím plastické modelace).

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zhotovení náročných scénických kostýmů s využitím různých druhů materiálů včetně aranžování kostýmních prvků.

2. Samostatné zhotovení střihů jednotlivých kostýmních součástí a dobového prádla.

3. Komplexní ošetřování a chov vzácných a ohrožených druhů zvířat včetně samostatného vedení umělého odchovu jejich mláďat. Samostatná expoziční činnost pro reprezentaci zvířat návštěvníkům.

4. Úprava životního prostředí v expozicích podle biologických a teritoriálních nároků jednotlivých druhů zvířat.

5. Vykonávání speciálních knihařských prací, řízení a organizace práce v knihařské dílně.

6. Organizace prací při zhotovení a montážích velmi složitých architektonických a urbanistických modelů a průmyslových celků (statických) a při zhotovení a stavbě složitých funkčních modelů.

7. Zhotovení velmi složitých funkčních modelů s elektronickým vybavením.

8. Zhotovení ručně šité náročné historické obuvi z různých materiálů a různou technologií podle návrhu výtvarníka, bez dělby práce, podle vlastních znalostí dobových stylů a potřeb scénické praxe.

9. Seřízení všech druhů osvětlovacích zařízení včetně statických a kinetických projekcí na domácí i cizí scéně.

10. Organizování montážních, případně likvidačních prací elektrorozvodů scénického osvětlení v interiérech i exteriérech s využitím střídavého i stejnosměrného proudu různých napětí včetně montáže a připojení přívodu, případně náhradního zdroje energie.

11. Příprava, obsluha, ošetřování, kontrola a seřizování profesionálních promítacích zařízení (pracovišť) ve zvukových halách.

12. Samostatné technologické navržení a kompletní zhotovení individuálních masek a vlásenek v souladu s charakterem výrazu historických, současných nebo jiných charakterních postav s použitím nejrůznějších materiálů a speciální technologie podle návrhu výtvarníka, při použití vlastní tvůrčí metody, snímání masek herců, zhotovení formy, odlévání plastických doplňků, kašírování.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zhotovení nejnáročnějších a speciálních prototypů a modelů scénických kostýmů v souladu s režijní koncepcí inscenace podle návrhů výtvarníka s tvůrčím uplatněním znalostí historických vývojových etap v odívání (uniforma, kroj apod.). Samostatné zhotovení střihů těchto kostýmů včetně zpracování s použitím kombinací různých druhů materiálů a povrchových úprav.

2. Zajišťování prací při zhotovení a montážích technicky i výtvarně nejnáročnějších funkčních modelů pro vývojové účely při dodržení přesných technických parametrů a podmínek včetně jejich průmyslového a výtvarného řešení.

3. Určování grafické úpravy i barevného pojetí modelů a případné předvádění modelů na zahraničních veletrzích a výstavách (např. model historické budovy Národního divadla, modely dostavby Národního divadla, model Anežského kláštera, funkční modely strojně technologické).

4. Samostatné vypracování návrhů a zhotovení vzorů nejnáročnějších modelů scénické a krojové obuvi, různé ortopedické úpravy při dodržení náročných tvarů podle požadavků výtvarníka s využitím speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií, bez dělby práce, podle vlastních znalostí dobových stylů a potřeb scénické praxe.

5. Organizace prací při zasvětlení složitých scén se zajištěním komplikovaných a technicky náročných světelných podmínek podle tvůrčích záměrů inscenátorů s použitím předních i zadních projekcí a jiných divadelních efektů. Sestavení světelného scénáře představení a záznam světelných scén pro regulaci scénického osvětlení do řídícího systému elektronických regulátorů scénického osvětlení na bázi počítačů včetně opravy regulátoru.

D) SOCIÁLNÍ PÉČE

2. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Čištění, desinfekce, sterilizace přístrojů a jiných pomůcek, mytí laboratorního skla, likvidace zbytků vyšetřovaného materiálu, přenášení materiálu k vyšetření.

2. Doprovod obyvatel - svěřenců na příslušná zdravotnická oddělení. Pomocné práce ve všech typech zařízení vč. manipulace s prádlem.

3. Úkony pečovatelské služby v domácnostech mobilních občanů, v domech s pečovatelskou službou pro děti i dospělé osoby a v zařízeních pro denní pobyt starých občanů.

4. Dílčí úkony v péči o občany obtížně sociálně adaptabilní pod vedením sociálního pracovníka.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Obtížné a namáhavé pomocné práce zdravotnického charakteru při ošetřování obyvatel - svěřenců v zařízeních sociální péče pod vedením.

2. Úkony pečovatelské služby ve střediscích osobní hygieny a u imobilních občanů. Komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo a donášky paliva. Samostatné práce v terénu. Odborné ošetření nohou.

3. Jednodušší rutinní odborné práce při ošetřování obyvatel - svěřenců v ústavech sociální péče při ošetřovatelských výkonech.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Převážení a přenášení těžce pohyblivých a nepohyblivých obyvatel - svěřenců ústavů sociální péče. Obtížné pomocné práce zdravotnického charakteru spojené s přímým stykem s obyvateli - svěřenci inkontinentními a s těžkým psychickým postižením v ústavech sociální péče a s občany s obdobným postižením v pečovatelské službě. Manipulace s těly zemřelých.

2. Provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů na úseku léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie a při léčbě prací pod vedením. Nácvik denních běžných činností.

3. Provádění klasických masáží.

4. Odborné rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování hygienických, společenských a pracovních návyků a při ošetřování obyvatel - svěřenců ústavů sociální péče.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Základní ošetřovatelská péče o obyvatele - svěřence na lůžkových odděleních ústavů sociální péče; pomoc středním zdravotnickým pracovníkům při provádění léčebných a ošetřovatelských úkonů. V zařízeních pro děti a mládež zajišťování výchovné části denního programu.

2. Provádění léčebné pracovní terapie se svěřenci a obyvateli ústavů sociální péče.

3. Organizování a odborné zabezpečování pečovatelské služby v územním celku.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výchovná činnost s dětmi předškolního věku v ústavech sociální péče pro mentálně a tělesně postižené.

2. Fixace získaných hygienických, pracovních a společenských návyků u dospělých mentálně postižených obyvatel - svěřenců včetně jejich případného rozvíjení především v oblasti pracovní aktivity včetně odborného výcviku.

3. Provádění sociální práce pod vedením - sociální depistáže, anamnézy, diagnózy a terapie, spoluúčast na řešení jednodušších sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů, přijímání a sociální šetření v ústavní péči a poradenská služba, vedení dokumentace.

4. Ošetřování obyvatel - svěřenců v zařízeních sociální péče s denním provozem, asistence lékaři při vyšetřeních a ošetřeních. Zajišťování standardní dokumentace pro lékařskou, ošetřovatelskou, pečovatelskou, řídící a další činnost v zařízeních sociální péče.

5. Provádění odborných rehabilitačních úkonů na úseku léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie a při léčbě prací, provádění jednodušších kinesiologických rozborů včetně zpracování určených rehabilitačních postupů.

6. Vyhledávání dětí nebo svěřenců s vadami řeči, hlasu, sluchu. Provádění nápravy prostých vad výslovnosti a výchova ke správné výslovnosti.

7. Zabezpečování kulturní a zájmové činnosti a vyhledávání pracovních příležitostí pro léčbu prací obyvatel - svěřenců v zařízeních sociální péče.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné zajišťování sociální práce - sociální depistáže, anamnézy, diagnózy, terapie; realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, příprava klientů na ústavní péči, poradenská činnost, vyhodnocování poradenských testů.

2. Poskytování sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství a sociální pomoci, zpracování písemných podkladů a účast na jednáních v zájmu klientů s jinými odborníky, se správními orgány, soudy a dalšími institucemi.

3. Odborné ošetřovatelské práce a náročné odborné činnosti v lůžkových zařízeních ústavů sociální péče.

4. Spolupráce s lékařem při předpisu, přípravě a podávání speciálních diet. Odpovědnost za úroveň a dodržování správné manipulace se stravou a dohled na přípravu a výdej stravy v kuchyni.

5. Provádění náročných rehabilitačních úkonů v ústavech sociální péče; odborné testování svěřenců - obyvatel ústavů sociální péče a vypracování metodiky k léčbě prací, výběr vhodných pracovních příležitostí.

6. Náročné činnosti související s nápravou vad řeči, hlasu a sluchu, provádění nápravy vad výslovnosti.

7. Fixace získaných hygienických, pracovních a společenských návyků u dospělých mentálně postižených obyvatel - svěřenců včetně jejich případného rozvíjení především v oblasti pracovní aktivity včetně odborného výcviku.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výchovná činnost s dětmi předškolního věku v ústavech sociální péče pro tělesně a mentálně postižené zaměřená na další rozvíjení získaných dovedností v oblasti samostatnosti a soběstačnosti, další rozvíjení psychických procesů a pracovních a společenských návyků.

2. Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci, samostatné nebo skupinové uplatňování metod sociální práce (socializace, resocializace, jednání s institucemi, vymáhání plnění, např. výživného, ošetřovného apod., majetkoprávní záležitosti).

3. Sociálně právní a psychologické poradenství, sociální práce s problémovými rodinami, skupinami nebo jednotlivci, vyhodnocování psychologických dotazníků.

4. Provádění individuálního léčebného tělocviku, zejména polohování paretických a plegických svěřenců - obyvatel, posilovacích cviků a rozcvičování, provádění klasických a reflexních masáží v ústavech sociální péče pro tělesně postižené.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výchovná práce s dětmi školního věku a mládeží v ústavech sociální péče pro tělesně i mentálně postižené s návazností na dříve získané návyky, jejich další rozvoj a fixace a další rozvoj zbytkových rozumových schopností u mentálně retardovaných jedinců.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výchovná práce v diagnostických ústavech sociální péče pro mentálně postižené. Týmová práce vychovatelů s pediatry, neurology, psychiatry a psychology při aplikaci účinných diagnostických a výchovných metod a pokynů.

2. Poskytování komplexních psychoterapeutických a poradenských služeb. Náročné sociálně právní a sociálně zdravotní poradenství a sociální pomoc, psychoterapeutické činnosti (ve vztahu ke klientům s agresivním chováním, spoluúčast na socializaci a resocializaci, zastupování při soudním a právním řízení.

3. Poskytování základní léčebně preventivní péče v zařízeních sociální péče. (lékař)

4. Provádění dílčího sociálního výzkumu, zpracování dílčích analýz, koncepcí a projektů v regionu a mimořádně závažné sociální problematiky (uprchlíci, bezdomovci apod.), metodické řízení sociálních pracovníků, vedení psychoterapeutických skupin, uplatňování poradenských vyšetření, návrhy na umístění v ústavech, prodloužení nebo zrušení ústavní péče, na adopci dětí apod.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatný výkon odborných prací v léčebně preventivní péči včetně konziliární činnosti v ústavech sociální péče.

2. Provádění nejsložitějších agend na různých úsecích v oboru sociální práce včetně odborných analýz a studií pro potřeby řízení, organizace a sestavování prognóz rozvoje sociální práce. Stanovení zásadní sociální zdravotní koncepce v určité sociální oblasti.

3. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb a poradenství.

E) ŠKOLSTVÍ

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Odborné rutinní práce při hygieně, sebeobsluze a výchově dětí v předškolních zařízeních.

2. Odborné procesy vztahující se k upevňování hygienických návyků, zkvalitnění společenského chování mládeže, dohled a kontrola zdravotního stavu ubytovaných.

3. Vykonávání dílčích trenérských a cvičitelských činností podle stanovených programů.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Odborné procesy zaměřené na vytváření základních pracovních návyků.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Přednášení látky (textů) podle osnov a pokynů.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výchovná činnost zaměřená na utváření návyků sebeobsluhy, hygieny, celkový rozvoj socializace a dispozic osobnosti dítěte v předškolních zařízeních.

2. Výchova a vzdělávání dětí a mládeže mimo vyučování rozvíjející jejich zájmovou činnost a systematicky doplňující školní výuku.

3. Výchova a vzdělávání dětí a mládeže, rozvoj jejich tvořivé schopnosti v oblasti umění, společenských a přírodních věd, techniky apod.

4. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na celkový rozvoj dětí a mládeže ve školských zotavovacích zařízeních a školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.

5. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vedení odborného výcviku pro výkon dělnických povolání.

6. Výuka v zájmových kursech (hudebních, výtvarných, pohybové kultury apod.).

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Metodická a koncepční práce v zařízeních předškolní výchovy.

2. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků ve věku povinné školní docházky, s využitím specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod vykonávaná učitelem do splnění kritérií stanovených resortním předpisem.

3. Komplexní výchova a vzdělávání dětí a mládeže mimo vyučování rozvíjející jejich zájmovou činnost a systematicky doplňující školní výuku vykonávaná jiným odborným pracovníkem (vychovatelem) s využitím specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod do splnění kritérií stanovených resortním předpisem.

4. Komplexní výchova a vzdělávání dětí a mládeže rozvíjející jejich tvořivé schopnosti v oblasti umění, společenských a přírodních věd, techniky apod. s využitím specifických diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod vykonávaná jiným odborným pracovníkem (vychovatelem) do splnění kritérií stanovených resortním předpisem.

5. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na celkový rozvoj dětí a mládeže s využitím specifických diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod vykonávaná vychovatelem do splnění kritérií stanovených resortním předpisem.

6. Výchovná vzdělávací činnost zaměřená na vedení odborného praktického výcviku nebo praktickou výuku odborných předmětů pro výkon náročných dělnických povolání.

7. Výuka ve speciálně zaměřených odborných kursech (jazykových, výtvarných, hudebních apod.).

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí a návyků žáků ve věku povinné školní docházky s využitím specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod vykonávaná učitelem po splnění kritérií stanovených resortním předpisem.

2. Komplexní výchova a vzdělávání dětí a mládeže mimo vyučování rozvíjející jejich zájmovou činnost a systematicky doplňující školní výuku vykonávaná jiným odborným pracovníkem (vychovatelem) s využitím specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod po splnění kritérií stanovených resortním předpisem.

3. Komplexní výchova a vzdělávání dětí a mládeže rozvíjející jejich tvořivé schopnosti v oblasti umění, společenských a přírodních věd, techniky apod. s využitím specifických diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod vykonávaná jiným odborným pracovníkem (vychovatelem) po splnění kritérií stanovených resortním předpisem.

4. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na celkový rozvoj dětí a mládeže s využitím specifických diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod vykonávaná vychovatelem po splnění kritérií stanovených resortním předpisem.

5. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí a návyků žáků ve věku od ukončení povinné školní docházky do ukončení studia na střední škole s využitím specifických diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod vykonávaná učitelem do splnění kritérií stanovených resortním předpisem.

6. Výuka ve specializačních zdokonalovacích a doplňkových odborných kursech (pomaturitní, jazykový konverzační apod.).

7. Zajišťování metodické a trenérské činnosti při usměrňování přípravy státních sportovních reprezentantů zajišťované vysokoškolským sportovním centrem a sportovců sportovních škol. Zpracování programů a přímé vedení sportovní přípravy.

8. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných prací a aktivní účast ve cvičeních a ostatních výchovně vzdělávacích a vědeckých nebo uměleckých činnostech vysoké školy, dokumentační zpracování odborné a vědecké literatury.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků ve věku od ukončení povinné školní docházky do ukončení studia na střední škole, popř. výuka dospělých ve studiu při zaměstnání s využitím specifických diagnostických vzdělávacích a kontrolních metod vykonávaná učitelem po splnění kritérií stanovených resortním předpisem.

2. Výkon psychodiagnostické a psychoterapeutické činnosti u zdravotně postižených a obtížně vychovatelných jedinců v návaznosti na výchovně vzdělávací proces; stanovení preventivních a diagnostických postupů k jednotlivým případům.

3. Tvorba koncepce metodické činnosti a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně poskytování přímé metodické pomoci pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení.

4. Komplexní zajišťování nejnáročnější metodické a trenérské činnosti při usměrňování přípravy státních sportovních reprezentantů, sportovců zajišťovaných vysokoškolským sportovním centrem a sportovců sportovních škol. Zpracování programů a přímé vedení sportovní přípravy.

5. Komplexní rozvoj poznávacích a tvůrčích schopností studentů a absolventů vysoké školy, vedení cvičení, seminářů, exkursí. Průběžná kontrola studia a poskytování konzultací.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Tvůrčí řešení nejsložitějších výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu, tvůrčí činnost v oblasti umění spolu s komplexním rozvojem poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké školy prostřednictvím jejich účasti na výzkumu, vedení přednášek, expertizní, publikační a posuzovatelská činnost, realizace aplikovaného a základního výzkumu, vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Tvůrčí specializované a systémové práce zahrnující sledování rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu a umění, tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti do výuky studentů a absolventů vysokých škol a do výchovy mladých vědeckých a uměleckých pracovníků, vedení přednášek, vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného vědního a uměleckého oboru.

F) VĚDA A VÝZKUM

3. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Vykonávání technicky jednodušších řemeslných prací při řešení a realizaci výzkumných úkolů.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění technických nebo jiných odborných prací při řešení výzkumných a vývojových úkolů podle pokynů. Vykonávání technicky méně složitých řemeslných prací při řešení a realizaci výzkumných a vývojových úkolů.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výkon méně obtížných technických nebo jiných odborných prací při řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů, pomoc při zpracování vědeckých a technických poznatků. Vykonávání technicky složitých řemeslných prací při řešení a realizaci výzkumných a vývojových úkolů.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výkon obtížných technických nebo jiných odborných prací při řešení částí výzkumných a vývojových úkolů nebo práce spojené se zpracováním vědeckých a technických poznatků. Vykonávání technicky nejsložitějších řemeslných prací při řešení a realizaci výzkumných a vývojových úkolů s vysokými požadavky na přesnost.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné provádění velmi obtížných a kvalifikovaných prací odborného charakteru při řešení částí výzkumných a vývojových úkolů a při zpracování vědeckých a technických poznatků.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů vědy a techniky.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru; tvůrčí koordinace nejnáročnějších celostátních nebo mezinárodních projektů.

G) VETERINÁRNÍ PÉČE

2. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Příprava biologického materiálu k laboratornímu vyšetření a jednoduchých roztoků. Práce při přípravě půd a laboratorních metod, které vyžadují mechanickou a stereotypní činnost.

2. Čištění, dezinfekce, sterilizace nástrojů a jiných pomůcek, mytí a ukládání laboratorního skla a materiálu, likvidace zbytků vyšetřovacího materiálu, přenášení materiálu k vyšetření, příjem a expedice materiálu.

3. Jednoduché práce při obsluze přístrojů, pochůzková služba mezi jednotlivými pracovišti.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Péče o laboratorní zvířata, krmení včetně přípravy krmiva, napájení a hygienické péče, pomoc při obsluze zařízení na sterilizaci krmiv pro laboratorní zvířata.

2. Ošetřování a odchov laboratorních zvířat podle váhových kategorií, sledování zdravotního stavu zvířat, rozpoznávání příznaků onemocnění, provádění základních zooveterinárních opatření, asistence při veterinárních zákrocích a léčení podle veterinárních pokynů, výběr a expedice laboratorních zvířat podle stanovených kritérií.

3. Příprava pomůcek, biologického materiálu a jednoduchých roztoků k laboratorním výkonům. Práce spojené s přípravou půd.

4. Výkon pomocných prací při obsluze přístrojů, příjem a expedice materiálu včetně zajišťování výměny pracovních oděvů, jejich očisty a desinfekce.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Přípravné práce spojené s pitvou a manipulace s těly mrtvých zvířat. Pomocné práce veterinárního charakteru a jednoduché laboratorní úkony.

2. Jednoduché fyzicky náročné práce ve veterinárních zařízeních.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění laboratorních vyšetřování biologického materiálu a jednoduchých fyzikálních měření.

2. Pomocné a laboratorní práce při pitvách včetně zhotovování nekroptických suchých a vlhkých preparátů.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Složitější laboratorní vyšetřování biologického a s ním souvisejícího materiálu včetně fyzikálních měření. Práce se složitějšími přístroji.

2. Zajišťování standardní dokumentace pro laboratorní, řídící a další činnost příslušných útvarů, pracovišť a zařízení.

3. Odběr biologických materiálů a provádění složitých fyzikálních měření.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění složitých odborných laboratorních prací. Zjišťování stavu přístrojového vybavení a jeho využití. Řešení dílčích tématických a výzkumných úkolů.

2. Provádění náročných vyšetření se složitými přístroji pro grafické vyšetřovací metody a pro složitá funkční vyšetření.

3. Provádění běžného veterinárně hygienického dozoru, hodnocení výsledků laboratorních vyšetření.

4. Provádění vysoce specializovaných vyšetření na úseku biochemie, složitějších vyšetření toxikologických aj. Součinnost při zajišťování vysoce náročných úseků léčebně preventivní péče.

5. Provádění vysoce specializovaných hematologických a imunohematologických vyšetření. Diferencování patologických krevních obrazů, kostní dřeně, uzlin a provádění složitějších testů. Provádění specializovaných barvicích metod, např. histochemické a náročných laboratorních prací na úseku histologie. Samostatné odečítání cytologických výsledků.

6. Příprava individuálně složitých půd pro diagnostiku, diferenciaci, eliminaci apod. na úseku laboratorní služby HS. Provádění vysoce kvalifikovaných prací spojených s používáním složitějších laboratorních přístrojů a vyšetřovacích metod ve všech oborech mikrobiologie a hygieny.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Vykonávání speciálních a složitých prací a řešení ústavních výzkumných prací.

2. Provádění preventivní, léčebné a hygienické činnosti. Prohlídka jatečných zvířat na jatkách, vyšetření na trichidy, kontrola dodržování hygienických podmínek na jatkách.

3. Provádění běžného hygienického dozoru a šetření v terénu včetně provádění odběru vzorků k laboratornímu vyšetření, vedení příslušné evidence a dokumentace k dalšímu využití (např. odběr vzorků mléka, provádění stěrů z dojicích zařízení a pomůcek používaných k získání mléka k mikrobiologickému vyšetření).

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Diagnostická a léčebná činnost konaná lékařem do získání specializace I. stupně pod dohledem kvalifikovanějšího lékaře.

2. Samostatný výkon náročných odborných prací v příslušných oborech hygieny, epizootologie a ekologie.

3. Kontrola dodržování veterinárně hygienických požadavků při výrobě, zpracování, skladování a přepravě živočišných produktů, kontrola dodržování asanačních a sanitárních programů ve zpracovatelských závodech.

4. Vyhodnocování výsledků prohlídky jatečných zvířat včetně účinnosti ozdravovacích programů a jejich předávání k dalšímu využití v chovech hospodářských zvířat.

5. Vyhodnocování výsledků mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetření živočišných produktů a rozhodování o jejich dalším využití.

6. Samostatné provádění náročných prací na různých úsecích léčebně preventivní péče a hygienické služby, kde platný předpis připouští práci pracovníka s jiným odborným vysokoškolským vzděláním.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Kontrola dodržování všech platných legislativních nařízení, veterinárních hygienických požadavků a zásad, plnění všech veterinárních, hygienických a zoohygienických požadavků při chovu a výživě jatečných zvířat.

2. Provádění prohlídky jatečných zvířat, masa a drůbeže včetně laboratorní diagnostiky. Výkon veterinárního dozoru nad výrobou, distribucí a prodejem masa a masných výrobků včetně podmínečně poživatelného masa.

3. Vypracování dílčích posudků a stanovisek k návrhům z hlediska uplatňování veterinárních hygienických požadavků při výstavbě a rekonstrukci podniků, závodů, dílen a provozů zpracovávajících maso a vyrábějících masné výrobky.

4. Kontrola plnění všech veterinárně hygienických požadavků při výrobě a odbavování exportních zásilek, bezpečného zpracování, případně likvidace konfiskátů, krmných konfiskátů a nezpracovatelných odpadů.

5. Provádění speciálních laboratorních prací, spolupráce při zavádění nových vyšetřovacích metod v hygienické službě a na ostatních úsecích léčebně preventivní činnosti.

6. Kontrola dodržování zoohygienických parametrů při ustájení, klimatických podmínek ustájení, čištění prostředí, dojícího zařízení a chladírenských nádrží, jejich čistění a dezinfekce včetně kontroly zdravotního stavu dojnic, jejich výživy, ošetřování a organizace práce. Kontrola dodržování hygienického programu dojení apod.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Kontrola uplatňování všech právních předpisů týkajících se veterinárně hygienických požadavků vedoucími hygienické služby a pracovníky veterinární hygienické služby u těch výrobců, kteří se zabývají výrobou, zpracováním, ošetřováním, skladováním, přepravou a prodejem živočišných produktů.

2. Předkládání konečných stanovisek a závazných posudků k návrhům podnikových norem, projektům, technologiím a novým strojům v potravinářských oborech.

3. Sumarizace a vyhodnocování výsledků inspekční činnosti včetně vedení odborné dokumentace na úseku hygieny potravin.

4. Zabezpečení kontroly z hlediska prevence nákaz z úrovně veterinárního dozoru nad chovem a přemísťováním zvířat, nad svody a karanténováním zvířat, nad provozem pohraničních veterinárních stanic, nad výrobou, zpracováním, ošetřováním, skladováním a přepravou krmiv k výživě zvířat, nad sběrem a svozem konfiskátů živočišného původu, desinfekcí, deratizací a desinsekcí a nad odchytem toulavých zvířat.

5. Zabezpečení kontroly úrovně obecné prevence v chovech zvířat, při jejich přepravě a na jatkách.

6. Zpracování pohotovostních plánů pro případ vzniku velmi nebezpečných nákaz, kontrola opatření při nákazách a jiných hromadných onemocněních.

7. Provádění kontroly obvodních inspektorů pro epizootologii a veterinárních lékařů, provádějících zejména státní objednávku kontroly zdraví a vakcinaci.

8. Zpracování návrhů rozhodnutí okresní veterinární správy při ochranných a zdolávacích opatřeních v souvislosti s výskytem nákaz, při nebezpečí vzniku nákaz a závazných posudků pro prevenci vůči nákazám.

9. Sledování vlivu vnějšího prostředí na zdraví zvířat, zajištění monitoringu cizorodých látek na úseku potravního řetězce.

10. Sledování aplikace chemických látek v přírodě, produkčním a výrobním prostředí, sledování radioaktivních látek ve vybraných regionech a dalších indikovaných případech. Řešení problematiky zoonóz, infekčních a invazních chorob volně žijících zvířat včetně organizačního zabezpečení orální vakcinace lišek proti vzteklině.

11. Provádění veterinárního dozoru ve farmových chovech, při jejich zřizování a odchovu zvěře. Zajišťování vyšetření uhynulých volně žijících zvířat s cílem zjišťování infekčních a invazních chorob a reziduí cizorodých látek.

12. Vyšetřování ulovené zvěře a zvěřiny, prohlídka masa a zvěře chované na farmách včetně veterinárního dozoru v podnicích na zpracování zvěřiny.

13. Organizování kontroly krmiv krmných komponentů při exportu, importu, schvalovacích řízeních výroby nových krmiv včetně veterinárního dozoru při jejich zavádění a při intoxikacích.

14. Organizování a kontrola hygieny výroby a nezávadnosti krmiv ve výrobních závodech, medikace krmiv a dodržování ochranných lhůt. Kontrola napájecích vod.

15. Provádění dozoru při odchovu plemeníků a v inseminačních stanicích z hlediska zdravotního stavu plemeníků, epizootologické garance, kvality spermatu, hygieny zpracování inseminačních dávek.

16. Organizace a řízení KDZ v období odchovu, v přirozené plemenitbě, na inseminačních stanicích plemeníků, testace býků a kanců.

17. Zajišťování dozoru při výstavbě nových kapacit včetně projektové dokumentace, při rekonstrukcích, výběrech staveniště, kolaudacích, při posuzování nových výrobků a jejich použití.

18. Provádění dozoru na úseku veterinární asanace při svozu, ukládání kadaverů a jejich zpracování či likvidaci.

19. Přenášení nových metod a poznatků do praxe v jednotlivých úsecích epizootologie, hygieny a ekologie, léčebně preventivní činnosti, konkrétní odborná pomoc při jejich uplatňování v praxi.

H) ZDRAVOTNICTVÍ

2. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Obslužné a technické práce pomocného charakteru při ošetřování nemocných.

2. Pomocné práce v nemocnicích a poliklinických provozech zdravotnických zařízení, transport pacientů.

3. Čištění, dezinfekce, sterilizace, pomocné činnosti v laboratorních provozech, v zařízeních lékárenské péče.

4. Aplikace jednoduchých léčebných lázeňských procedur podle lékařem stanovených podmínek (koupele, suché zábaly).

3. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Jednodušší rutinní práce při ošetřování nemocných v ambulantních i nemocničních složkách zdravotnických zařízení.

2. Provádění jednoduchých odběrů vzorků, příprava pomůcek a jednoduchých roztoků.

3. Asistence při stomatologickém vyšetření, zpracování dentálních kovů.

4. Aplikace jednoduchých lázeňských procedur v lázeňství pod odborným vedením odpovědného pracovníka (např. minerální, peloidní a přísadové koupele, parafinové zábaly).

5. Obtížné a fyzicky namáhavé pomocné práce související zejména s přejímkou, ukládáním léčiv a prostředků zdravotnické techniky, jejich doplňování v zařízeních lékárenské péče.

6. Péče o laboratorní zvířata.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Nižší odborné rutinní práce při ošetřování pacientů.

2. Základní péče o děti v jeslích.

3. Provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů, klasické a sportovní masáže.

4. Transport nemocných se zajištěním základní odborné péče.

5. Manipulace s těly zemřelých.

6. Jednoduché pomocné laboratorní práce při provádění analytických zkoušek (např. základní vyšetření krve a moče prováděné nižším zdravotnickým pracovníkem).

7. Zhotovení protéz, přístrojů a objímkových přístrojů pro dolní končetiny (individuální výroba podle nákresů nebo sádrových negativů), složitých kopyt pro ortopedickou obuv a bandážování protéz, přístrojů a objímkových podpůrných přístrojů pro dolní končetiny.

8. Obtížné pomocné práce zdravotnického charakteru spojené s přímým stykem s pacienty v psychiatrických léčebnách, protialkoholních záchytných stanicích a podobných pracovištích vyžadujících zvýšenou pozornost.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Pomocné práce při odborném vyšetřování a testování zdravotního stavu.

2. Jednoduché šetření v terénu pod odborným vedením odpovědného pracovníka.

3. Výchovná péče o děti v předškolním věku ve stacionářích.

4. Provádění léčebné pracovní terapie.

5. Pomocné a laboratorní práce v pitevnách.

6. Základní analýza biologického materiálu.

7. Sestavování, seřizování a zkoušení narkotizačních nebo chirurgických přístrojů.

8. Návrhy konstrukce a zhotovení dílů protéz (např. bércový díl stehenní protézy, na chodidla a ruce), modelování laminátových pánevních košů, korsetů a jejich částí, zhotovení korekčních vložek do ortopedické obuvi a vyrovnávacích vložek, zhotovování vzorků a výkroj svršků běžné ortopedické obuvi a lepení a šití vzorků pro běžnou ortopedii (např. deformace), bandážování atypických extenčních a redresních korsetů, přístrojů a protéz.

9. Spolupráce při vyprošťování při různých havarijních situacích, poskytování neodkladné péče a převoz zraněných a nemocných z místa havárie.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Asistence při odborných činnostech v ambulantních i nemocničních složkách zdravotnických zařízení, laboratorních provozech pod odborným vedením odpovědného pracovníka.

2. Jednodušší samostatné ošetřovatelské úkony včetně zajišťování standardní dokumentace pro lékařskou ošetřovatelskou, laboratorní, řídící a další činnost, podíl na sběru údajů o stavu životního a pracovního prostředí.

3. Asistence při přípravě léčivých přípravků v lékárnách, obsluha a udržování jednoduchých přístrojů a zařízení pro přípravu léčiv.

4. Opravy a seřízení lékařských elektronických přístrojů.

5. Individuální zhotovení, stavba, zkoušení speciálních typů přístrojů, protéz a léčebných pomůcek mimořádných konstrukcí (např. po exartikulaci kyčelních kloubů), zhotovení vzorků, výkroj svršků a zhotovení spodků těžké ortopedické obuvi - individuální výroba dle nákresů.

6. Odborná laboratorní vyšetření, odběr biologického materiálu, provádění analytických zkoušek.

7. Zhotovování stomatologických náhrad a provádění jednoduchých ortodontických prací.

8. Spolupráce s lékařem při předpisu speciálních diet.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatná odborná činnost v ambulantních nemocničních složkách i ve zvláštní domácí péči, provádění odborných specializovaných vyšetření, odborné ošetřovatelské činnosti, instrumentace, asistence při obtížných zákrocích a výkonech, příprava rodiček k porodu.

2. Provádění odborných rehabilitačních úkonů, pracovní terapie, arteterapie, psychogymnastika.

3. Provádění státního zdravotního dozoru, hodnocení výsledků laboratorních vyšetření, kontrola hygienických a protiepidemických režimů, dodržování zásad prevence nosokomiálních nákaz, sběr a zpracování podkladů pro epidemiologické studie.

4. Zajišťování zpracování anamnézy, diagnózy a prognózy sociální péče.

5. Zdravotní odborná péče o děti ve stacionářích a jiných specializovaných zařízeních.

6. Radiodiagnostická vyšetření, včetně zhotovování snímků, skiagrafická vyšetření.

7. Vydávání léků a ostatních přípravků v lékárnách bez lékařského předpisu, samostatná příprava léčivých přípravků, pokud neobsahují silně účinná a velmi silně účinná léčiva a příprava zkoumadel pro laboratorní účely. Na odděleních nukleární medicíny příprava radiofarmak z generátorů a kitů.

8. Opravy, nastavování a seřizování složitých regulačních obvodů a zařízení dálkového měření a zapisování pro nemocnice, samostatné fyzikální testování diagnostických systémů (např. v oboru nukleární medicíny).

9. Provádění refraktačních zkoušek ve spolupráci s lékařem a stanovení příslušných korekcí na úseku optometrie, provádění dalších vyšetřovacích metod, např. perimetrie, tonometrie pod dohledem lékaře.

10. Náročné činnosti související s nápravou vad řeči, hlasu a sluchu.

11. Odborné práce v multidisciplinárním týmu při psychoterapeutickém zvládání krizových situací.

12. Samostatný sběr a zpracování anamnestických údajů pro epidemiologické studie.

13. Vysoce specializovaná činnost v odborných odděleních nebo specializovaných pracovištích lékáren.

14. Provádění složitějších kinesiologických rozborů a speciálních facilitačních technik.

15. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření, příprava individuálních složitých půd pro diagnostiku, provádění složitých prací v referenčních a výzkumných laboratořích.

16. Provádění vyšetření pomocí mikrofotografické techniky.

17. Provádění náročných vyšetření se složitými přístroji pro grafické vyšetřovací metody.

18. Zhotovování speciálních protetických náhrad fixních i snímacích z kovů drahých i náhradních, provádění speciálních ortodontických prací, speciální práce ve spolupráci se stomatochirurgií, onkologií a foniatrií.

19. Spolupráce s lékařem při předpisu speciálních diet nemocným, zabezpečování podávání potravinových směsí pro enterální výživu.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění vysoce specializovaných a náročných odborných činností při resuscitaci, realimentaci a intenzivní péči o nemocné s využitím všech dostupných prostředků, odborné práce prováděné v multidisciplinárním týmu při složitých diagnostických a terapeutických výkonech.

2. Nejnáročnější specializované práce při ošetřování nemocných ve zdravotnických zařízeních včetně příprav operací a instrumentace, vedení fyziologických porodů a jiné.

3. Aplikace náročných pracovních metod v péči o nemocné, specializovaná péče o nemocné vyžadující zvláštní péči.

4. Provádění státního zdravotního dozoru a šetření v terénu včetně ukládání blokových pokut, vydávání závazných pokynů a příprav pro posuzování návrhů a podání z hlediska ochrany zdraví populace.

5. Zavádění nových metodik odběrů vzorků ovzduší v terénu, nových metodik měření fyzikálních faktorů v terénu.

6. Plánování odběrů vzorků ovzduší, samostatné odborně náročné měření fyzikálních faktorů v terénu.

7. Samostatné provádění vyšetření a měření v oblasti fyziologie a antropologie a vitálních funkcí v terénu, provádění funkčních vyšetření v laboratoři.

8. Provádění speciálních náročných skiagrafických vyšetření, součinnost při provádění speciálních kontrastních vyšetření, práce s vyšetřovacími přístroji na úseku nukleární medicíny, prověřování spektra radioaktivních zářičů, provádění ozařování dle ozařovacích plánů.

9. Konzervační a protetické práce včetně jednoduchých extrakcí zubů.

10. Spolupráce při vyprošťování osob při různých havarijních situacích. Samostatné poskytování neodkladné zdravotní péče (intubace, kardiopulmonální resuscitace, podávání infuze, punkce pneumotoraxu, fixace zlomenin apod.). Zabezpečení odborného transportu zraněných.

11. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost v odborných předmětech na středních zdravotnických školách.

12. Nejnáročnější specializované práce při léčebné rehabilitaci na vybraných pracovištích (v rehabilitačních ústavech, na vybraných nemocničních pracovištích a ve vybraných lázeňských léčebnách).

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Diagnostická a léčebná činnost konaná lékařem do získání specializace I. stupně pod dohledem kvalifikovanějšího lékaře.

2. Provádění odborných prací spojených s přípravou, kontrolou, uchováváním a výdejem léčiv a prostředků zdravotnické techniky.

3. Výkon náročných odborných prací v hygienické službě a léčebně preventivní činnosti včetně vyšetřování klinickými fyziologickými a psychologickými metodami, expertizní, konsiliární a poradenské činnosti pod vedením pracovníka s vyšší kvalifikací, práce na epidemiologických studiích. Samostatné provádění složitých laboratorních prací v hygienické službě.

4. Nejsložitější práce při montáži, oživování, uvádění do provozu a zajišťování provozu složitých elektronických a jiných přístrojů pro diagnostický a léčebný proces.

5. Samostatné provádění odborných náročných prací na různých úsecích léčebně preventivní péče, kde platný předpis připouští práci pracovníka s jiným odborným vzděláním (např. klinický psycholog, klinický logoped).

6. Samostatné provádění výchovné a poradenské činnosti a pomoci pro účely socializace a resocializace.

7. Samostatné provádění odborných náročných prací na úseku sociálně zdravotní péče v oblasti léčebně preventivní péče a kurativní sociální péče (např. posuzování bezmocnosti, metodika nácviku složitých úkonů osobních či pracovních po dlouhodobé nemoci či úrazu).

8. Psychologická vyšetření pod vedením kvalifikovaného pracovníka, účast na řešení vědeckých, výzkumných nebo vývojových problémů.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Výkon odborných diagnostických a léčebných prací na odděleních zdravotnických zařízení.

2. Samostatný výkon náročných odborných prací v lékařských a ostatních oborech hygieny, epidemiologie a mikrobiologie, preventivního a pracovního lékařství, genetiky, včetně konziliární, expertizní a poradenské činnosti.

3. Organizace, zabezpečování a kontrola základních údajů vznikajících na zdravotnických pracovištích, dohled nad dodržováním klasifikace při vyplňování dokladů o nemocných, spolupráce na zpracování analýz výsledných informací.

4. Poskytování základní léčebně preventivní péče včetně posudkové činnosti ve stanoveném obvodu územním nebo závodním.

5. Poskytování základní léčebně preventivní péče dětem a dorostu do 18 let ve stanoveném území včetně školní zdravotní péče a výchovné práce v kolektivních zařízeních pro děti.

6. Spolupráce s pedagogy, mistry a vychovateli u dorostu, nutná k zajištění adaptace dospívajícího na pracovní zatížení a prostředí.

7. Zabezpečování odborné léčebné péče ve stanoveném územním nebo závodním obvodu v oboru péče o ženu a ve stomatologii.

8. Zajištění zásobování zdravotnických zařízení, obyvatelstva a zařízení veterinární péče léčivy a prostředky zdravotnické techniky.

9. Příprava, kontrola, uchovávání, výdej na lékařské předpisy a žádanky, odborné konzultace, spolupráce při vytváření lékové politiky, zajištění provozu zařízení lékárenské péče.

10. Provádění složitých analytických prací v lékárně, kontrola přesnosti přístrojů a zařízení, příprava potřebných zkoumadel.

11. Provádění kontroly jakosti léčiv v lékárně, odběr vzorků pro laboratoře pro kontrolu léčiv, konzultace v otázkách jakosti léčiv, provádění atestů a analýz podle příslušných analytických postupů.

12. Samostatné provádění prací v psychodiagnostice a psychoterapii. Poskytování náročných poradenských a psychoterapeutických služeb; samostatné provádění psychologických vyšetření a diagnostiky.

13. Provádění odborných diagnostických a sociálně zdravotních prací na odděleních zdravotnických zařízení, na pracovištích zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí, samostatné vedení rodinné terapie, psychoterapeutických skupin a komplexní sociální rehabilitace v medicínských oborech. Samostatná konziliární, expertní a poradenská sociální činnost.

14. Samostatné provádění nejsložitějších prací při oživování a uvádění do provozu složitých elektronických a jiných přístrojů a jejich udržování v bezporuchovém provozu na exponovaných pracovištích (jednotky intenzivní péče, poúrazová oddělení, analytická chemie apod.), včetně nastavování parametrů dávek záření apod. při přímé účasti na složitých zdravotnických výkonech.

15. Zabezpečování nejsložitějších agend na různých úsecích v oboru sociálního lékařství a organizace zdravotnictví včetně odborných analýz a studií pro potřeby řízení, organizace a sestavování prognóz rozvoje zdravotnictví, prosazování a zavádění nových postupů a metod práce.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné provádění náročných zdravotnických zákroků a činností na lůžkových odděleních. Součinnost při řízení, výchově a kontrole práce sekundárních lékařů. Výkon konziliární činnosti.

2. Samostatný výkon odborných prací v různých oborech léčebně preventivní činnosti a lékařské genetiky, včetně konziliární a posudkové činnosti, vedení oborů a účast na výchově odborných pracovníků.

3. Zabezpečování základní léčebně preventivní a pracovně lékařské péče včetně posudkové činnosti občanům obvodu a současně i výchovy lékařů zařazených do specializační průpravy.

4. Výkon velmi náročných odborných nebo úzce specializovaných prací v jednotlivých oborech lékárenské činnosti v lékárnách s odbornými odděleními anebo specializovanými pracovišti (v odd. přípravy sterilních léčiv, odd. kontroly a přípravy zkoumadel, pracoviště odborných informací apod.), podíl na vedení úzce specializovaných oborů a na dalším vzdělávání farmaceutů a farmaceutických laborantů.

5. Samostatný výkon nejnáročnějších a vysoce specializovaných odborných prací v lékařských oborech hygieny, epidemiologie, mikrobiologie, preventivního pracovního lékařství, včetně vedení oborů a jejich koordinace, poradenské, analytické a posudkové činnosti a účasti na výchově odborných pracovníků.

6. Vypracování náročných metodik laboratorních nebo terénních a metodik hodnocení výsledků, výkon referenční činnosti v určitém oboru.

7. Provádění nejsložitějších agend na různých úsecích v oboru sociální práce, včetně odborných analýz a studií pro potřeby řízení, organizace a sestavování prognóz rozvoje sociální práce ve zdravotnictví. Stanovení zásadní sociálně zdravotní koncepce v určité sociální oblasti.

8. Samostatné provádění nejnáročnějších a vysoce specializovaných prací na různých úsecích léčebně preventivní péče, farmacie a hygienické služby pracovníky s jiným odborným vzděláním než lékařským nebo farmaceutickým.

9. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb a poradenství.

10. Provádění náročné odborné dozorové, organizační, metodické činnosti.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje na zdravotnických pracovištích s rozhodujícím významem pro rozvoj medicíny. Přenášení nových metod a poznatků do praxe v jednotlivých úsecích léčebně preventivní činnosti, farmacie, hygienické služby a konkrétní pomoc při jejich uplatňování na pracovištích. Řešení vlivu životních a pracovních podmínek na zdraví populace. Zavádění programů pozitivního ovlivňování veřejného zdraví.

2. Koncepční vedení programů ochrany a podpory veřejného zdraví s mezinárodní spoluprací.

I) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Kreslení obrázků podle předloh pro dokumentační účely apod.

2. Budování a údržba technického zařízení sloužícího k ochraně dokumentace a výzkumu přírody na povrchu, úpravy turistických tras, označování chráněných území v jednotlivých terénech.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Jednoduché práce v laboratořích včetně úpravy vzorků.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Vedení evidence hmotné dokumentace a evidence dat pro dokumentaci.

2. Budování a údržba technického zařízení ve vstupech do jeskyní i uvnitř. Svařování (plynem, elektrickým obloukem) technického zařízení sloužícího k ochraně přírody, kácení stromů, zabezpečování skalních stěn, budování hlídek, rozhleden, označování chráněného území v obtížných terénech.

3. Odborné laboratorní úkony včetně jednoduchých servisních analýz, náročná úprava laboratorních vzorků a jejich separace.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Provádění kartografických prací, automatizované zpracování dat.

2. Dokumentace technických prací a výchozů.

3. Profesionální pozorování a sledování v oboru meteorologie, klimatologie, hydrologie, ochrany ovzduší.

4. Provádění specializovaných odběrů vzorků.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zpracování výsledků laboratorních a terénních prací, spolupráce na mapovacích pracech.

2. Samostatné zpracování kresličských podkladů včetně přípravy podkladů pro vedoucí projektů.

3. Zajišťování zahraniční spolupráce.

4. Zpracování dat a jejich interpretace v meteorologii, klimatologii, hydrologii, ochraně ovzduší.

5. Komplexní chov zvířat více než tří zoologických skupin (např. velké šelmy, poloopice, drápkaté opice, terarijní zvířata) včetně přípravy a podávání nejsložitějších diet pro zvířecí specialisty a léků podle pokynů veterinárního lékaře, vyhledávání náhražkového krmení.

6. Samostatné provádění složitých laboratorních stanovení.

7. Samostatné zpracování výsledků laboratorních a terénních prací.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Zajišťování a organizování technických a odborných úkolů ochrany přírody v terénu, dohled na dodržování právních předpisů na ochranu přírody a přírodních zdrojů, provádění inspekční činnosti v terénu včetně příslušné dokumentace, organizování a zajišťování činnosti sboru dobrovolných pracovníků ochrany přírody.

2. Organizování, kontrola a zajišťování odborných prací při ochraně přírody a životního prostředí, popřípadě samostatné provádění průzkumů, výzkumů a navrhování opatření pro ochranu částí přírody a jejího kulturně výchovného využití; prosazování zájmů ochrany přírody při územním plánování a při závažných zásazích do přírody a krajiny.

3. Organizování a samostatné provádění terénních a technických prací pod metodickým dohledem.

4. Příprava geologických mapových podkladů.

5. Samostatné zpracování odborných dat včetně jejich kontroly a interpretace.

6. Správa pozorovacích sítí a odborné práce ve specializovaných laboratořích meteorologie, klimatologie, hydrologie a ochrany ovzduší.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Samostatné vykonávání složitých zásahů a průzkumů, vyhodnocování návrhů na ochranu přírody. Metodická řešení ochrany přírody. Komplexní zabezpečení provozu správy chráněné krajinné oblasti národních parků a výchovného využívání přírody zpřístupněné veřejnosti.

2. Vyhodnocování technických prací cizích organizací z hlediska ochrany životního prostředí včetně vypracování odborných posudků.

3. Příprava odborných podkladů pro řízení a koordinaci mezinárodní spolupráce včetně zabezpečení dokumentace.

4. Navrhování a vývoj nových laboratorních postupů.

5. Spolupráce při řešení vývojových prací v meteorologii, klimatologii, hydrologii a ochraně ovzduší.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Organizace a řízení terénních prací včetně podílu na regionálních syntézách.

2. Vypracování a vyhodnocování údajů pro databázi. Navrhování aplikací výpočetní techniky.

3. Zpracování dílčích koncepcí rozvoje jednotlivých odvětví ochrany životního prostředí.

4. Spoluúčast při řešení vývojových prací a jejich zavádění v provozních složkách meteorologie, klimatologie, hydrologie a ochrany ovzduší.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Stanovení prognóz vývoje životního prostředí, vypracovávání oponentských posudků a složitých odborných posudků, spolupráce se zahraničními organizacemi včetně organizování mezinárodních konferencí a seminářů.

2. Koordinace odborných prací při ochraně přírody a životního prostředí v oblastním a větším rozsahu. Vypracování zásad, odborných studií, koncepcí, programů a plánů a rozhodování ve věcech ochrany chráněných částí přírody a jejího kulturně výchovného využití.

3. Samostatné provádění regionálního výzkumu životního prostředí včetně vyvíjení náročných postupů pro řešení základního výzkumu a jeho využití v praxi.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Tvůrčí řešení velkých projektů regionálního a tématického charakteru, složitých regionálních úkolů a jejich realizace v praxi. Organizování mezinárodních akcí k ochraně životního prostředí, spolupráce s národními i mezinárodními organizacemi včetně přednáškové činnosti.

J) TECHNICKÉ SLUŽBY

1. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Ruční čištění komunikací a ploch zametáním, sbíráním, seškrabováním, shrnováním, mytím apod. nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu) včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu odpadů i ošetřování veřejné zeleně, např. zaléváním, shrabováním, okopáváním apod.

2. Kontrola, vážení a spolupráce při vykládání speciálních vozů na sběr tuhých komunálních odpadů včetně vedení příslušné evidence.

3. Připravování a skládání plakátů nebo transparentních vývěsek určených k vylepování, strhávání a čištění plakátovacích ploch od nepotřebných plakátů a transparentů.

4. Zalévání záhonů v lesních školkách ručně s přenášením vody v konvích.

5. Ošetřování obalovaných sazenic na záhonech (např. přihnojování, zavlažování, pletí apod.).

6. Balení a příprava semenáčků a sazenic lesních dřevin k expedici. Zastiňování a odstiňování záhonů v lesních školkách stínidly včetně jejich přenášení a ukládání. Zazimování sazenic v lesních školkách listovkou, rašelinou, pilinami apod.

7. Ruční příprava půdy mělkým zraňováním pro přirozenou obnovu lesa.

2. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Manipulace s nádobami, popelnicemi a kontejnery plnými i prázdnými při svozu tuhého komunálního odpadu, nakládce sběrného vozu a jeho vykládce na složišti, popř. k dalšímu zpracování včetně běžné údržby zdvihacích a vykládacích mechanismů, čištění a hrubé desinfekce prostředků (nádob) a zařízení na sběr odpadků.

2. Obsluha reverzačních rotačních zásobníků při homogenizaci a dávkování tuhých komunálních odpadů do předkomory kotle.

3. Obsluha zásobníků s roštem, vibračního podávače nebo paketovacího lisu včetně ruční manipulace s tuhým komunálním odpadem.

4. Třídění tuhého odpadu pro druhotné zpracování.

5. Příprava lepidel podle druhů plakátů a povětrnostních podmínek; vylepování plakátů a vývěsek různých druhů i velikostí dle přání zákazníka, estetické úpravy na veřejných plakátovacích plochách včetně výškových plakátovacích ploch, v autobusech, tramvajích apod. bez porušení smyslu a významu; vedení evidence o počtu a lhůtách lepení jednotlivých druhů plakátů a transparentních vývěsek na různých stanovištích.

6. Uklízení, mytí a desinfekce podlah a stěn kobek a žárovišť krematorií, manipulačních prostor, obřadní síně, chladících prostor, sociálního zařízení a katafalku.

7. Úprava hrobových míst, zalévání květin, udržování čistoty hřbitovních zařízení, hrobů, kobek, odvážení odpadu, vykopávání jímek pro ukládání uren a vysypávání popela.

8. Ošetřování květin a rostlin na záhonech nebo veřejné zeleně zaléváním, okopáváním, pletím apod.

9. Přípravné práce pro zahradnickou vazačskou výrobu kytic, věnců apod.

10. Osazování, výměna nebo oprava nosných sloupků silničních dopravních značek, montáž i demontáž značek na sloupy veřejného osvětlení nebo jiné účelové konstrukce podél i nad vozovkami včetně úprav nosných konzol apod. pro jejich zachycení.

11. Značení povrchu vozovek stříkací pistolí nebo nátěry formou dělících čar a značek k vymezení jízdních pruhů, křižovatek, přechodu pro chodce apod. včetně vyměřování a čištění povrchu a nástřiku nebo nátěru emulzí s uplatněním opatření omezujících nebo vylučujících silniční provoz.

12. Ruční příprava půdy při zakládání nebo provozu lesní školky, např. hluboké překopávání, planýrování, rigolování, rytí, úprava chodníků, záhonů apod. Ruční školkování sazenic. Okopávání, kypření a pletí záhonů semenáčků a sazenic a lesních kultur. Ruční ukládání a vykládání chlévské mrvy nebo rozhazování kompostu, zeminy, chlévské mrvy, průmyslových hnojiv apod.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Práce na soustředěných skládkách tuhého komunálního odpadu s kontrolou základních fyzikálních, chemických a biologických vlastností svážených odpadů v zájmu ochrany životního prostředí, zavádění dopravních prostředků s odpadky na vhodná místa skládky nebo do míst pro další zpracování odpadu kompostováním, spalováním nebo jinými způsoby likvidace včetně asanace hořlavých a hnilobných míst skládky, planýrování povrchu skládky.

2. Projednávání požadavků na průběh obřadu s pozůstalými, obstarávání pohřebních dokladů, zabezpečování květinové výzdoby, zpěváků, hudebníků, řečníků a organizace plynulého chodu pohřbu, kontrola jednotlivých částí pohřbu.

3. Aranžování věnců a květinové výzdoby katafalku, přejímání květinových darů, opravování poškozených věnců, odstraňování výzdoby po obřadu, obsluhování mechanického zařízení katafalku, aranžování pohřební výzdoby ve smutečních síních a inkasování poplatků a účtů.

4. Vysazování a udržování ovocných a okrasných stromů včetně úpravy kořenů a nadzemních částí.

5. Zhotovování zahradnických výrobků u příležitosti svátků (velikonočních, vánočních apod.) i společenských slavností (kytic a věnců z čerstvých, sušených, preparovaných a umělých květů a částí rostlin) včetně jejich výzdoby a aranžování.

6. Organizace prací při umisťování a montáži dopravních značek a značení povrchu vozovek k usměrnění silničního provozu podle předpisů o rozmisťování a údržbě silničních dopravních značek ve vymezeném prostoru včetně rozhodnutí o opatřeních přechodného omezení nebo usměrnění pohybu silničních vozidel.

7. Obsluha školkovacích a zalesňovacích strojů nesených na traktoru.

8. Ruční odvětvování a odkorňování předkácených stromů.

9. Ochrana lesních kultur a lesů chemickými prostředky, např. nátěrem, postřikem apod. včetně přípravy prostředků.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Vybavení rakví dle objednávek, omývání, holení a oblékání zesnulých do rakví; čištění a desinfekce prostorů aut a přenosných rakví, letování vložek a rakví pro převoz, přenášení zesnulých do pohřebních vozů, chladících zařízení, márnic, patologie a pod., stavění katafalku, popř. nošení rakví.

2. Přejímání zesnulých v rakvích, ukládání rakví do kobek, vedení evidence knih a převozů zesnulých; upravování zesnulých v rakvích před identifikací s pozůstalými, připevňování žáruvzdorných čísel na rakev, kontrola totožnosti, přenášení rakve na katafalk, vydávání rakví s těly na zpopelňování, manipulace s rakvemi v chladírenských prostorách.

3. Vyměňování interiérů objektů pro další pohřbívání, přesuny rakví, čištění, bílení a desinfekce objektů, osazování kolejnic, odčerpávání vody, uzavírání hrobu nebo hrobky, otvírání a zazdívání vchodů do hrobek, exhumace zetlelých a nezetlelých ostatků na určené místo, odnášení a ukládání rakví do hrobu, odklízení starého hrobového příslušenství, ukládání uren s popelem zesnulých, provádění vsypů i rozptylů, vedení příslušné evidence zesnulých a hrobů.

4. Spalování zemřelých, obsluha spalovacích pecí včetně hydraulických zdviží, odsávačů, kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.

5. Seřizování, údržba a běžné opravy ve spalovacích zařízeních; čištění a úprava popela, ukládání popela do uren, vsypávání nebo rozptyl popela, popř. pietní akt vsypu nebo rozptylu popela.

6. Zhotovování individuálních svatebních kytic, slavnostních květinových darů, věnců a kytic; aranžování výzdob interiérů slavnostních, recepčních i pohřebních síní a v exteriérech výsadba květinových barevně sladěných skupin, uspořádaných do ornamentů a váz podle návrhu architekta a přání zákazníka.

7. Vyvětvování vysokých stromů prováděné výstupem do korun.

8. Řízení, obsluha a údržba mechanizačních prostředků v lesnické a zemědělské činnosti v lesních porostech, školkách apod. (např. traktorů s přídavným zařízením, odvětvovacích a odkorňovacích strojů, čelních nakladačů, rotačních sekaček, motorových pil apod.).

5. PLATOVÁ TŘÍDA

1. Těžba dřeva motorovou pilou včetně odvětvování.

Kvalifikační předpoklady vzdělání

Platová třída stupeň vzdělání
1 základní
2 střední odborné
3 střední odborné
4 úplné střední vzdělání
5 úplné střední vzdělání
6 úplné střední vzdělání
7 úplné střední vzdělání
8 vysokoškolské
9 vysokoškolské
10 vysokoškolské
11 vysokoškolské
12 vysokoškolské

Poznámky:

a) základním, středním odborným a úplným středním vzděláním se rozumí stupeň vzdělání podle zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.,

b) úplným středním vzděláním se pro účely tohoto nařízení rozumí i úplné střední odborné vzdělání a vyšší odborné vzdělání,

c) vysokoškolským vzděláním se pro účely tohoto nařízení rozumí studium ukončené vykonáním státní zkoušky (§ 19 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách).

Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon odborných činností na úseku sociální péče

platová třída název funkce kvalifikační předpoklady vzdělání
2 pomocný sociální pracovník základní a kvalifikační kurs podle osnov ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
6 sociální pracovník úplné střední vzdělání a pomaturitní kvalifikační vzdělání se zaměřením na sociální práci
7 sociální pracovník úplné střední vzdělání a pomaturitní kvalifikační vzdělání sociální práce a specializační kurs ukončený atestací úplné střední vzdělání a vyšší odborné vzdělání se zaměřením na sociální práci
8 sociální pracovník vysokoškolské nebo bakalářské vzdělání se zaměřením na sociální práci vysokoškolské nebo bakalářské vzdělání s kvalifikačním kursem sociální práce
9 sociální pracovník rodinný poradce vysokoškolské vzdělání a specializační kurs ukončený atestací
10-11 sociální pracovník rodinný poradce vysokoškolské vzdělání příslušného směru a postgraduální studium

Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon odborných činností na úseku zdravotnictví

platová třída kvalifikační předpoklady vzdělání
2 střední odborné vzdělání základní a kurs pro sanitáře podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR základní a dvouletý obor SOUZ - provoz zdravotnických zařízení základní a kvalifikační kurs ošetřovatelka ČSČK (podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR)
3 střední odborné vzdělání dvouleté střední odborné vzdělání na střední zdravotnické škole (obor ošetřovatelka) střední odborné učiliště zdravotnické (obor zdravotník) střední odborné učiliště - provoz zdravotnických zařízení základní a kurs pro nižší zdravotnické pracovníky podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR základní a kurs organizovaný Katolickou charitou základní a kurs pro sanitáře podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR
4 úplné střední odborné vzdělání dvouleté střední odborné vzdělání na střední zdravotnické škole (obor ošetřovatelka) střední odborné učiliště zdravotnické (obor zdravotník) střední odborné učiliště - provoz zdravotnických zařízení základní a kurs pro nižší zdravotnické pracovníky podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR základní a kurs pro sanitáře podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR
5 úplné střední odborné vzdělání při výjimečném zařazení podle § 4 odst. 3 písm. d) tohoto nařízení dvouleté střední odborné vzdělání na střední zdravotnické škole (obor ošetřovatelka) střední odborné učiliště zdravotnické (obor zdravotník) střední odborné učiliště - provoz zdravotnických zařízení základní a dlouhodobý kurs pro nižší zdravotnické pracovníky podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR základní a dlouhodobý kurs pro řidiče rychlé zdravotnické pomoci podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR
6 úplné střední odborné vzdělání
7 úplné střední odborné vzdělání a u vybraných činností dlouhodobá příprava úplné střední odborné vzdělání a pomaturitní specializační studium jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví s úplným středním vzděláním
8 vysokoškolské vzdělání úplné střední odborné vzdělání a ucelená část vysokoškolského studia s titulem bakalář úplné střední odborné vzdělání a pomaturitní specializační studium zdravotnických pracovníků úplné střední odborné vzdělání a doplňující pedagogické studium
9 vysokoškolské vzdělání a případně zařazení do specializační průpravy v oboru zařazení do průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví u pracovníků s jiným odborným vysokoškolským vzděláním
10 vysokoškolské vzdělání a kvalifikační atestace I. stupně vysokoškolské vzdělání a zařazení do speciální průpravy jiných odborných pracovníků s vysokoškolským vzděláním vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost u jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví
11 vysokoškolské vzdělání a kvalifikační atestace II. stupně vysokoškolské vzdělání a nástavbová specializace vysokoškolské vzdělání a pedagogická hodnost vysokoškolské vzdělání a speciální průprava u pracovníků s jiným odborným vysokoškolským vzděláním
12 vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo pedagogická hodnost vysokoškolské vzdělání a specializace II. stupně vysokoškolské vzdělání a specializace nástavbová vysokoškolské vzdělání a speciální průprava u pracovníků s jiným odborným vysokoškolským vzděláním

Příloha 02

Příl. 2

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
(v Kčs měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2200 2350 2500 2650 2800 3000 3200 3500 3900 4400 5000 5700
2 do 6 2270 2430 2590 2760 2930 3140 3350 3680 4100 4620 5250 5990
3 do 9 2340 2510 2680 2870 3060 3280 3500 3860 4300 4840 5500 6280
4 do 12 2410 2590 2770 2980 3190 3420 3650 4040 4500 5060 5750 6570
5 do 15 2480 2670 2860 3090 3320 3560 3800 4220 4700 5280 6000 6860
6 do 18 2550 2750 2950 3200 3450 3700 3950 4400 4900 5500 6250 7150
7 do 21 2620 2830 3040 3310 3580 3850 4120 4580 5100 5720 6500 7440
8 do 24 2690 2910 3130 3420 3710 4000 4290 4760 5300 5940 6750 7730
9 do 27 2760 2990 3220 3530 3840 4150 4460 4940 5500 6160 7000 8020
10 nad 27 2830 3070 3310 3640 3970 4300 4630 5120 5700 6380 7250 8310

Příloha 03

Příl.3

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
(v Kčs měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2200 2420 2660 2930 3220 3540 3900 4290 4720 5190 5710 6280
2 do 6 2300 2530 2780 3060 3360 3700 4070 4480 4930 5420 5970 6560
3 do 9 2400 2640 2900 3190 3510 3860 4240 4670 5140 5650 6220 6840
4 do 12 2490 2740 3030 3320 3650 4020 4420 4860 5340 5870 6460 7110
5 do 15 2590 2850 3140 3450 3790 4170 4590 5050 5550 6110 6720 7390
6 do 18 2690 2960 3250 3580 3940 4330 4760 5240 5760 6340 6970 7670
7 do 21 2790 3070 3370 3710 4080 4490 4940 5430 5970 6570 7220 7950
8 do 24 2880 3170 3490 3840 4220 4650 5110 5620 6180 6800 7480 8230
9 do 27 2980 3280 3610 3970 4370 4800 5280 5810 6390 7030 7730 8510
10 nad 27 3080 3390 3730 4100 4510 4960 5460 6000 6600 7260 7990 8790

Příloha 04

Příloha č.4 k nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb.

Výše příplatků za vedení
(v Kčs za měsíc)

Stupeň řízení Působnost zaměstnavatele
celorepubliková regionální místní
statutární orgán 3000 - 5000 1800 - 4000 1600 - 2200
zástupce statutárního orgánu 2000 - 3800 1600 - 3000 1200 - 1800
vedoucí zaměstnanec, který řídí více útvarů organizace
s výjimkou zástupce statutárního orgánu
1300 - 2000 900 - 1800 800 - 1400
vedoucí zaměstnanec, který je oprávněn řídit práci
podřízených zaměstnanců
300 - 1200

Vedoucím zaměstnancům určí zaměstnavatel příplatek za vedení v rámci rozpětí stanoveného pro příslušný stupeň řízení a pro druh organizace (podle rozsahu působnosti); druh organizace se řídí rozpětím, v rámci kterého určil příslušný orgán příplatek za vedení statutárnímu orgánu zaměstnavatele (§ 5 odst. 4 zákona).

Poznámky pod čiarou

1) § 29 a 68 zákoníku práce.

2) § 9 odst. 1 a 3 zákoníku práce.

3) § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.

4) Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.), vyhláška ministerstva školství ČSR č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele.

5) Nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách.

6) Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

7) Zákon ČNR č. 76/1987 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 395/1991 Sb.).

8) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb. o mimořádném poskytování starobního důchodu, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 20 vyhlášky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

10) § 13 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

11) Např. zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

12) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.