Zákon č. 236/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/1991 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 49/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 29.05.1992

236

ZÁKON

z 30 apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/1991 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomoto zákone:


Čl. I

Zákon č. 56/1991 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 ods. 1 znie:

(1) Poslanci zvolení na tej istej kandidátnej listine politickej strany, politického hnutia alebo volebnej koalície sa môžu združovať v poslaneckom klube. V priebehu volebného obdobia sa poslanec nemôže stať členom iného poslaneckého klubu.“.

2. V § 12 ods. 4 v druhej vete sa za slovami „Predsedníctva Federálneho zhromaždenia“ vkladajú slová „na základe návrhov príslušných poslaneckých klubov“.

3. V § 97 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňajú sa nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Kancelária Federálneho zhromaždenia je právnickou osobou.

(3) Organizačný poriadok a platový poriadok Kancelárie Federálneho zhromaždenia schvaľuje Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia. Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia prislúcha ustanoviť opatrením k platovému poriadku náležitosti, na ktorých úpravu inak splnomocňuje osobitný zákon;1) vydanie sa oznamuje v Zbierke zákonov.“.

Čl. II

Zákon č. 135/1991 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kancelária je právnickou osobou.“

2. V § 3 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Platový poriadok pracovníkov kancelárie schvaľuje Predsedníctvo zhromaždenia. Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia prislúcha ustanoviť opatrením k platovému poriadku náležitosti, na ktorých úpravu inak splnomocňuje osobitný zákon;1) vydanie sa oznamuje v Zbierke zákonov.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 zákona č. 143/1992 Zb. o plate o odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciach a orgánoch.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.