Zákon č. 234/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine, v znení zákona č. 132/1982 Zb.

(v znení č. 36/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 49/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 01.04.2005

234

ZÁKON

z 28. apríla 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb. sa mení takto:

V § 20 odsek 2 sa vypúšťa; zároveň sa zrušuje číslovanie odseku 1.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery o postavení cirkví a náboženských spoločností.

2) § 11 zákona č. 268/1949 Zb. o matrikách.

3) § 4 ods. 1 zákona č. 268/1949 Zb.

4) Zákon ČNR č. 425/1990 Zb. o okresných úradoch, úprave ich pôsobnosti a o niektorých ďalších opatreniach s tým súvisiacich. Zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.