Vyhláška č. 187/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách

Čiastka 39/1992
Platnosť od 05.05.1992
Účinnosť od 01.09.1992

OBSAH

187

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 31. března 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky stanoví podle § 20 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, se mění a doplňuje takto:

V § 24 odst. 1 se v předposlední větě slova „§ 23 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 23 odst. 3“.

Čl. II

Příloha č. 1 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, se mění a doplňuje takto:

1. V oddílu A se za kódy 24-11-4/03, 64-46-4 vkládají nové studijní obory, které znějí:

„24-11-4/04 Programování a obsluhu technologických pracovišť H, D 12 12
64-61-4/01 Obchodník
Obchodnice
H, D 12 12"

2. V oddílu A se před kód 37-91-4 vkládá studijní obor, který zní:

„37-58-4 Operátor provozu a ekonomiky dopravy
Operátorka provozu a ekonomiky dopravy
H, D 12 10”.

3. V oddílu A se u kódu 21-52-4, 22-62-4, 24-11-4/02, 24-11-4/03, 26-71-4, 29-60-4, 34-51-4, 34-53-4, 34-71-4, 36-56-4, 36-57-4, 36-58-4, 45-03-4, 45-56-4, 64-42-4 a 64-46-4 připojuje za název studijního oboru poznámka1), která zní:

1) Studijní obor, popř. zaměření oboru se ruší od 1. 9. 1993 počínaje 1. ročníkem.“.

4. Za oddíl A se vkládá nový oddíl B, který včetně nadpisu zní:

„ODDÍL B

Studijní obor a zaměření studijního oboru v gymnáziích

Kód Studijní obor Kód odpovídajících stud. oborů a jejich studijní zaměření podle dosavadních předpisů
Zaměření studijního oboru na:
79-02-5 Gymnázium
01 matematiku 79-02-5/01
02 matematiku a fyziku 79-02-5/02
38 programování 79-02-5/38
73 živé jazyky 79-02-5/73
74 klasické jazyky
75 výuku vybraných předmětů v cizím jazyce
76 tělesnou výchovu 79-02-5/76
91 vojenskou techniku 79-02-5/91”.
5. V oddílu C se u kódu 21-45-6 doplňuje studijní obor o zaměření, které zní „Užitá geologie
Zaměření: Užitá geologie
Stavební geologie a ekologie”.
6. V oddílu C se kód 23-86-6 včetně názvu studijního oboru mění takto:
„23-86-6 Technická administrativa
Zaměření: Strojírenství
Hutnictví”.
7. V oddílu C se do skupiny kódů 26 vkládají nové studijní obory, které zní:
„26-62-6 Aplikace osobních počítačů PMS, V
26-65-6 Slaboproudá elektrotechnika V”.
8. V oddílu C se do skupiny kódů 28 vkládají nové studijní obory, které zní:
„28-55-6 Ochrana, tvorba a kontrola životního prostředí PMS
28-56-6 Chemie životního prostředí”.
9. V Oddílu C se do skupiny kódu 33 vkládá nový studijní obor, který zní:
„33-38-6 Dřevařská a nábytkářská výroba DSO, SAUO
Zaměření: Dřevěné konstrukce a stavby
Nábytkářství a čalounlctví”.
10. V oddílu C se kód 36-49-6 včetně názvu studijního oboru mění takto:
„36-49-6,7 Stavební obnova PMS”.
11. V oddílu C se za kód 37-46-6 vkládá nový studijní obor, který zní:
„37-47-6 Zasílatelství”.
12. V oddílu C se u kódu 36-51-6 a 37-42-6 doplňuje ve sloupci 3 vysvětlivka „V”.
13. V oddílu C se do skupiny kódů 42 vkládá nový studijní obor, který zní:
„42-41-3 Lesní hospodářství DSO, SAUO”.
14. V oddílu C se kód 42-17-6 včetně názvu studijního oboru mění takto:
„42-17-6 Mechanizace a služby”.
15. V oddílu C skupina studijních oborů kódu 53 Zdravotnictví zní:
„53-01-6 Všeobecná sestra V 53-01-6 Zdravotní sestra
53-03-6 Porodní asistentka PMS 53-03-6 Ženská sestra
53-06-6 Rehabilitační pracovník PMS 53-06-6 Rehabilitační pracovník
53-07-6 Asistent hygienické služby PMS 53-07-6 Asistent hygienické služby
53-08-6 Zdravotní laborant 53-08-6 Zdravotní laborant
53-09-6 Radiologický laborant PMS 53-09-6 Radiologický laborant
53-10-6 Zubní technik 53-10-6 Zubní technik
53-11-6 Farmaceutický laborant 53-11-6 Farmaceutický laborant
53-12-6 Oční optik PMS 53-12-6 Oční optik
53-14-6 Ortopedický protetik PMS 53-14-6 Ortopedický protetik
53-15-6 Zdravotnický záchranář PMS
53-16-6 Ergoterapeut PMS
53-17-6 Fyzioterapeut PMS
53-18-6 Sestra pro psychiatru
53-19-6 Sestra pro intenzivní péčí PMS
53-20-6 Sestra pro péči o dítě PMS
53-21-3 Ošetřovatel, ošetřovatelka DSO 55-72-2 Zdravotník, zdravotnice, zaměření pro 01 ošetřovatelské a pečovatelské práce
55-93-2 Provoz zdravotnických zařízení”.
16. V oddílu C se za kód 72-36-6 vkládá nový studijní obor, který zní:
„72-37-6 Informační systémy a služby”.
17. V oddílu C se dosavadní kód studijních oborů 82-18-6 a 82-19-6 mění takto: „82-18-7 a 82-19-7”.
18. V oddílu C se za kód 82-19-7 vkládá nový studijní obor, který zní:
„82-21-7 Oděvní výtvarnictví PMS”.
19. Vysvětlivky na konci oddílu C se doplňují a mění takto:
„ŠAUO - pouze studium pro absolventy tříletých učebních oborů
PMS - pomaturitní studium”.
20. V oddílu D se za kód 26-76-4 vkládá nový studijní obor, který zní:
„26-77-4 Provozní elektrotechnika”.
21. V oddílu D se za kód 64-27-4 vkládá nový studijní obor, který zní:
„64-28-4:01 Technickohospodářské a správní činnosti”.
22. V oddílu D se u kódu 33-42-4, 33-43-4, 36-59-4 a 36-60-4 připojuje za název studijního oboru poznámka11, která zní:
„1) Studijní obor, popř. zaměřeni oboru se ruší od 1. 9. 1993 počínaje 1. ročníkem.”.
23. V oddílu E se u kódu 24-66-2/09 ve sloupci 7 doplňuje kód „45-26-4”.
24. V oddílu E se za kód 26-86-2 vkládá nový učební obor, který zní:
„26-87-2 Autoelektrikář H 12 12 26-77-4”.
25. V oddílu E se za kód 28-76-2 vkládá nový učební obor, který zní:
„28-77-2 Chemik - laborant H, D 12 12 28-58-4/01”.
Chemička - laborantka
26. V oddílu E se vypouští kód 28-78-2.
27. V oddílu E se za kódy 29-62-2 a 29-70-2 vkládají nové učební obory, které zní:
„29-67-2/01 Mlékař
Mlekářka
01 výrobu H, D 12 10 29-59-4
02 prodej H, D 12, 10
29-71-2 Sladovník H 12 12 28-78-2/02 29-59-4
29-72-2 Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vína
Biochemická pro lihovarskou výrobu a výrobu vína”.
28. V oddílu E oborů se u učebních oborů kódů 29-64-2 a 29-68-2 zavádějí zaměření učebních oborů, která zní:
„01 výrobu
02 prodej”.
29. V oddílu E se za kód 31-52-2 vkládá nový učební obor, který zní:
„31-76-2:01 Pracovník v textilním a oděvním průmyslu H, D 12 12 31-25-4
Pracovnice v textilním a oděvním průmyslu 31-39-4/02”.
30. v oddílu E se u učebního oboru 32-74-2 Obuvník zařazuje nové zaměření učebního oboru, které zní:
„05 gumovou obuv H, D 12 10 32-46-4/02”.
31. V oddílu 4 zaměření se u učebního oboru 33-55-24 Truhlář, Truhlářka vypouští dosavadní zaměření a nahrazují se zaměřeními, která zní:
„01 výrobu nábytku H, D 12 12 33-53-2/01 33-43-4/01
V 36-59-4/01
V 36-59-4/02
02 dřevěné konstrukce H 12 12 33-55-2/02 33-42-4
33-43-4/01
36-59-4/01
36-59-4/02”.
32. V oddílu E skupina učebních oborů kódu 34 Polygrafie a zpracování zní:
„34-51-2 Sazeč H, D 7 7 34-51-4 34-54-4
Sazečka
34-53-2 Tiskař na polygrafických strojích H 7 7 34-53-4 34-54-4
34-68-2 Razítkář H, D 17 7 34-68-2 64-01-4/01
Razítkářka
34-70-2 Tiskař na maloofsetových strojích 2) H, D 12 10 : 34-70-2 34-54-4
Tiskařka na maloofsetových strojích 2)
34-71-2 Reprodukční grafik H, D 7 7 34-71-4 34-54-4
Reprodukční grafická
34-72-2 Lijec v polygrafii2) H 7 7 34-72-2 34-54-4
34-92-2 Filmový laborant H, D 7 10 34-92-2 64-01-4/01”.
Filmová laborantka
33. V oddílu E se za kód 36-66-2 vkládá nový učební obor, který zní:
„36-67-2:01 Montér vodopotrubář H 12 10 není stanoveno
36-71-2:01 Silničář H 12 10 není stanoveno”.
34. V oddílu E se za kód 45-60-2 vkládají nové učební obory, které zní:
„45-61-2 Zemědělec H, D 12 12 45-01-4
45-02-4
45-66-2:01 Farmář H, D 12 12 45-01-4
Farmářka 45-02-4
45-68-2 Kovář H 10 12 24-14-4/03”.
35. V oddílu E se za kód 45-71-2 vkládá nový učební obor, který zní:
„45-74-2 Opravář zemědělských strojů H 12 12 24-14-4/01”.
36. V oddílu E se za kód 45-80-2/04 vkládají nové učební obory, které zní:
„45-81-2 Chovatel koní a jezdec z povolání H, D 12 10 45-80-2/02 45-02-4/01
Chovatelka koní a jezdkyně z povolání
45-82-2 Chovatel laboratorních zvířat H, D 12 10 45-80-2/04 42-02-4/01”.
Chovatelka laboratorních zvířat
37. V oddílu E se před kód 64-51-2 vkládá nový učební obor, který zní:
„64-46-2 Kosmetička D 15 10 64-46-4 není stanoven”.
38. V oddílu E se za kód 64-60-2/12 vkládá nový učební obor, který zní:
„64-61-2/01 Obchodník H, D 17 10 64-11-4/01”.
Obchodnice
39. V oddílu E se za kód 64-90-2/03 vkládá nový učební obor, který zní:
„64-91-2 Provoz služeb pro domácnost H, D 15 15 64-01-4”.
40. V oddílu E se za kód 85-81-2 vkládá nový učební obor, který zní:
„85-82-2 Artista H, D 7 7 není stanoveno”.
41. V oddílu E se u kódu 22-75-2/01, 24-66-2/05, 24-66-2/06, 24-66-2/08, 34-70-2, 34-72-2, 45-76-2, 45-80-2 připojuje za název učebního oboru poznámka2), která zní: „2) Učební obor, zaměřeni učebního oboru se ruší od 1. 9. 1993 počínaje 1. ročníkem.”
42. V oddílu E se u kódu 22-75-2/02, 22-75-2/03, 22-75-2/04, 28-61-2, 32-74-2/02, 32-74-2/04, 32-74-2/05, 36-77-2, 37-62-2, 45-75-2 připojuje za název učebního oboru poznámka3), která zní:
„3) Učební obor, zaměřeni učebního oboru určené od 1. 9. 1993 pouze pro absolventy 9. ročníků základní školy.”.
43. V oddílu E se u kódu 24-35-2/02, 36-77-2 a 36-88-2 ve sloupci 5 poznámka2) označuje jako poznámka4).
44. V oddílu E se u kódů 28-73-2/01, 29-65-2, 29-70-2, 31-43-2, 31-45-2, 31-46-2, 31-49-2, 31-50-2, 31-51-2, 31-77-2/01, 31-85-2, 32-72-2, 32-74-2/01, 33-56-2, 33-62-2, 36-64-2, 36-74-2, 36-76-2, 36-79-2, 36-80-2, 45-77-2 připojuje za název učebního oboru poznámka51, která zní:
„5) Učební obor, zaměřeni učebního oboru, u kterého se od 1. 9. 1993 v třídách absolventů 9. ročníků základní školy zkracuje délka studia na dva roky.”.
45. V oddílu E se u kódu 24-66-2/12 ve sloupci 5 označuje poznámka 3) jako poznámka 6).
46. V oddílu E se u kódu 28-66-2/01 ve sloupci 5 označuje poznámka 4) jako poznámka 7).
47. V oddílu E se před kód 32-50-2 vkládá nový učební obor, který zní:
„32-49-2 Sedlář H 7 10 32-50-2 32-46-4/03”.
48. V oddílu E u kódu 32-50-2 název učebního oboru zní:
„32-50-2 Brašnář H 7 10 32-50-2
32-46-4/03”.

49. V oddílu E se u kódu 64-51-2 ve sloupci 5 označuje poznámka 6) jako poznámka 8).

50. V oddílu E se na konci nadpisu části III připojuje poznámka 9), která zní:

9) Počínaje 1. 9. 1993 se do těchto oborů přijímají pouze absolventi 9. ročníků základní školy
s vyjímkou oborů 64-47-2, 64-48-2 a 64-55-2.“.

51. V oddílu E z části 3 se vypouští učební obory označené kódy 24-75-2, 24-76-2, 26-93-2 a 37-73-2.

52. Oddíl F včetně nadpisu zní:

„ODDÍL F

Studium na školách s vlastním studijním programem

Kód studia Studium
63-46-3 Obchodní škola
63-47-3 Odborná škola
63-17-6 Obchodní akademie (čtyřletá)
63-18-6 Obchodní akademie (pětiletá)
63-44-3,6 Rodinná škola (dvouletá, tříletá nebo čtyřletá
63-19-3,6 Hotelová škola
01 hotelový provoz
02 managering a cestovní ruch”.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.


Ministr.

Vopěnka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.