160

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. března 1992

o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje podmínky a rozsah poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních (dále jen „nestátní zařízení“) a podmínky provozování nestátních zařízení.

§ 2

Nestátní zařízení

(1) Nestátním zařízením se rozumí jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu.1)

(2) Provozovat nestátní zařízení může fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění podle tohoto zákona (dále jen „provozovatel“).

ČÁST DRUHÁ

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

§ 3

Rozsah poskytované zdravotní péče

(1) V nestátních zařízeních lze poskytovat zdravotní péči poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační, lázeňskou, léčebnou a lékárenskou. V nestátních zařízeních lze poskytovat péči ambulantní i ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných.

(2) V nestátních zařízeních nelze poskytovat zdravotní péči vyhrazenou podle zvláštních předpisů státu.2)

Podmínky poskytování zdravotní péče

§ 4

(1) Nestátní zařízení musí být pro druh a rozsah jím poskytované zdravotní péče personálně, věcně a technicky vybaveno a musí splňovat požadavky kladené na jeho provoz.

(2) Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví vyhláškami

a) hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení,

b) technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení.

§ 5

Povinnosti nestátních zařízení

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na poskytování zdravotní péče v nestátních zařízeních, včetně povinností těchto zařízení, zákony o zdravotní péči3) a předpisy vydané k jejich provedení.

(2) Nestátní zařízení je dále povinno:

a) poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o registraci,

b) spolupracovat s jinými zdravotnickými zařízeními, pokud je toho třeba při poskytování zdravotní péče,

c) předem informovat, jaký druh zdravotní péče, v jakém rozsahu a za jakých podmínek poskytuje,

d) vést provozní a zdravotnickou dokumentaci a plnit úkoly pro všeobecnou a zdravotnickou informační soustavu,4)

e) vést účetnictví podle zvláštních předpisů.5)

§ 6

Odborná způsobilost

Zdravotní péči v nestátních zařízeních jsou oprávněni poskytovat v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti lékaři, farmaceuti, kliničtí psychologové, kliničtí logopedové, zdravotničtí pracovníci s jiným vysokoškolským vzděláním, střední, nižší a pomocní zdravotničtí pracovníci a dentisté.6)

§ 7

Způsob úhrady zdravotní péče

(1) Zdravotní péče v nestátních zařízeních se poskytuje:

a) bez přímé úhrady od osoby, které byla zdravotní péče poskytnuta

1. na základě všeobecného zdravotního pojištění nebo na základě smluvního zdravotního pojištění,7)

2. jsou-li náklady poskytnuté zdravotní péče uhrazeny jiným zdravotnickým zařízením nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou na základě smluvního vztahu uzavřeného s provozovatelem nestátního zařízení,

3. pokud od ní provozovatel nestátního zařízení upustí, nebo

b) za přímou úhradu od osoby, které byla zdravotní péče poskytnuta, anebo

c) kombinací způsobu úhrady podle písmen a) a b).

(2) Ceny zdravotní péče za přímou úhradu se sjednávají podle zvláštních předpisů.8)

ČÁST TŘETÍ

PROVOZOVÁNÍ NESTÁTNÍHO ZAŘÍZENÍ

§ 8

Oprávnění k provozování

(1) Oprávnění k provozování nestátního zařízení vzniká rozhodnutím o registraci okresního úřadu příslušného podle místa provozování nestátního zařízení.

(2) Oprávnění k provozování nestátního zařízení, jehož provozovatelem je v hlavním městě Praze fyzická osoba nebo jiná právnická osoba než městská část nebo hlavní město Praha, vzniká rozhodnutím o registraci obvodním úřadem. Oprávnění k provozování nestátního zařízení, jehož provozovatelem je v hlavním městě Praze městská část, vzniká rozhodnutím o registraci Magistrátním úřadem hlavního města Prahy. Oprávnění k provozování nestátního zařízení, jehož provozovatelem je hlavní město Praha, vzniká rozhodnutím o registraci ministerstvem zdravotnictví České republiky.

§ 9

Obecné podmínky registrace

(1) Je-li provozovatelem nestátního zařízení fyzická osoba, musí být plně způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a mít odbornou způsobilost podle § 6 odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované nestátním zařízením.

(2) Je-li provozovatelem nestátního zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která nemá odbornou způsobilost podle § 6 odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované nestátním zařízením, je povinna ustanovit odborného zástupce, který musí splňovat podmínky uvedené v odstavci 1. Odborný zástupce musí být v pracovním poměru nebo v obdobném pracovněprávním vztahu k provozovateli nestátního zařízení, pokud není společníkem obchodní společnosti, která je provozovatelem, a odpovídá za odborné vedení nestátního zařízení.

(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, ani nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Žádost o registraci

§ 10

(1) Okresní úřad nebo obvodní úřad v hlavním městě Praze nebo Magistrátní úřad hlavního města Prahy nebo ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „orgán příslušný k registraci“) provede registraci na základě žádosti provozovatele nestátního zařízení.

(2) Žádost musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo, je-li provozovatelem nestátního zařízení fyzická osoba; je-li provozovatelem nestátního zařízení právnická osoba, název, sídlo, právní formu, jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem a jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo odborného zástupce,

b) druh a rozsah poskytování zdravotní péče,

c) místo provozování nestátního zařízení včetně uvedení vlastnického nebo nájemního vztahu,

d) den zahájení provozování nestátního zařízení.

(3) K žádosti o registraci je provozovatel nestátního zařízení povinen připojit tyto doklady:

a) osvědčení stavovské profesní organizace ustavené zákonem (dále jen „Komora“),9) je-li zřízena,

b) souhlas orgánu příslušného k registraci s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením, není-li Komora zřízena,

c) doklad o své odborné způsobilosti,6) je-li provozovatelem nestátního zařízení nebo odpovědným zástupcem fyzická osoba, pro kterou vydání osvědčení podle písmena a) není v působnosti Komory; kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu,

d) kladný závazný posudek příslušného orgánu hygienické služby10) ke zřízení a provozování nestátního zařízení,

e) souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jde-li o provozování lékárny nebo výdejny prostředků zdravotnické techniky,11)

f) souhlas Českého inspektorátu lázní a zřídel, jde-li o provozování nestátního zařízení lázeňské péče,12)

g) souhlas ministerstva zdravotnictví České republiky, jde-li o provozování nestátního zařízení zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou,

h) smlouvu se státním zdravotnickým zařízením nebo nestátním zařízením, jejíž účinnost je podmíněna rozhodnutím o registraci, jde-li o poskytování zdravotní péče na základě nájemní smlouvy. Smlouva o nájmu nebo o podnájmu nesmí omezovat nájemce či podnájemce ve svobodném výkonu povolání,

i) výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

(4) Nevydá-li Komora své vyjádření podle odstavce 3 písm. b) do 30 dnů ode dne doručení, rozhodne orgán příslušný k registraci bez tohoto vyjádření.

(5) Je-li provozovatelem právnická osoba nebo fyzická osoba uvedená v § 9 odst. 2, týkají se doklady uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo b), jakož i písmenech c) a i) jejího odborného zástupce.

(6) Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v odstavci 2 nebo k ní není připojen některý z dokladů požadovaných podle odstavce 3, vrátí ji orgán příslušný k registraci žadateli k doplnění. Nedojde-li k doplnění, žádost o registraci zamítne.

§ 11

Rozhodnutí o registraci

(1) Rozhodnutí o registraci obsahuje náležitosti uvedené v § 10 odst. 2.

(2) Orgán příslušný k registraci zašle opis rozhodnutí o registraci příslušnému orgánu vykonávajícímu správu daně, orgánu státní statistiky, příslušné Komoře, která vydala osvědčení podle § 10 odst. 3 písm. a). Je-li provozovatelem nestátního zařízení fyzická osoba, zašle orgán příslušný k registraci opis rozhodnutí o registraci též orgánu, který provádí její sociální zabezpečení.

Změny a zrušení registrace

§ 12

(1) Provozovatel nestátního zařízení je povinen do 15 dnů oznámit orgánu příslušnému k registraci všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci a dokladů, které je povinen k žádosti o registraci připojit.

(2) Dojde-li ke změnám týkajícím se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci nebo dokladů, které je povinen provozovatel nestátního zařízení připojit k žádosti o registraci, orgán příslušný k registraci rozhodne o změně, popřípadě zrušení registrace. Týkají-li se změny údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. a), b), d), e), f) a g), vyžádá si před vydáním rozhodnutí vyjádření Komory nebo orgánů, jichž se změna týká.

§ 13

(1) Orgán příslušný k registraci zruší registraci, jestliže

a) provozovatel nestátního zařízení pozbyl osvědčení nebo souhlas nebo odbornou způsobilost nebo povolení; registraci zruší i při závažném nebo opakovaném porušení hygienických a protiepidemických zásad na provoz zdravotnických zařízení, zjištěném orgánem hygienické služby,

b) o to provozovatel nestátního zařízení požádal.

(2) Podat žádost o zrušení registrace je provozovatel nestátního zařízení povinen tři měsíce přede dnem, od něhož žádá registraci zrušit.

(3) Orgán příslušný k registraci může registraci zrušit, jestliže provozovatel nestátního zařízení porušuje podmínky nebo povinnosti vyplývající z rozhodnutí o registraci, z tohoto zákona, nebo ze zákona o péči o zdraví lidu.3)

(4) Orgán příslušný k registraci zašle opis rozhodnutí o změně nebo zrušení registrace orgánům uvedeným v § 11 odst. 2 a též zdravotní pojišťovně, s níž je zdravotnické zařízení ve smluvním vztahu.

(5) Pro zrušení registrace nestátních zařízení zřizovaných obcemi platí dále zvláštní předpis.13)


ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

Pokuty

(1) Orgán příslušný k registraci může provozovateli nestátního zařízení uložit pokutu za porušení povinnosti vyplývající z tohoto zákona, s výjimkou povinnosti podle § 13 odst. 2, nebo ze zákona o péči o zdraví lidu.3) Pokutu lze uložit až do výše 200 000 Kčs.

(2) Pokutu lze uložit do tří měsíců ode dne, kdy se orgán příslušný k registraci dověděl o porušení povinnosti, která opravňuje k uložení pokuty, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy ji provozovatel nestátního zařízení porušil.

(3) Správu pokut vykonává orgán příslušný k registraci, který pokutu uložil. Pokuty jsou příjmem rozpočtu orgánu příslušného k registraci.

Pojištění odpovědnosti za škodu

§ 15

Zaměstnává-li provozovatel nestátního zařízení alespoň jednoho pracovníka, je povinen uzavřít smluvní pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, za kterou provozovatel odpovídá. Provozovatel nestátního zařízení je povinen uzavřít smluvní pojištění vždy tak, aby smlouva o pojištění byla účinná ke dni vzniku pracovního poměru.

§ 16

Provozovatel nestátního zařízení je povinen před zahájením činnosti uzavřít smlouvu s pojišťovnou vykonávající činnosti na území České republiky o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Toto pojištění musí trvat po celou dobu, po kterou provozovatel nestátního zařízení poskytuje zdravotní péči.

§ 17

Odbornost poskytované péče

(1) Na odbornost poskytované zdravotní péče dbají u svých členů příslušné Komory.14)

(2) Na odbornost poskytované péče v ostatních případech dbá orgán příslušný k registraci podle místa provozování nestátního zařízení. Přitom spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví České republiky, s profesními organizacemi a profesními občanskými sdruženími.15)

§ 18

Rozhodování

Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahují obecné předpisy o správním řízení. Tyto předpisy se vztahují i na rozhodování podle § 10 odst. 3 písm. b), e), f) a g).

§ 19

Pracovněprávní vztahy mezi provozovatelem nestátního zařízení a jeho pracovníky se řídí zvláštními předpisy.16)

§ 20

Do 31. prosince 1993 zasílá orgán příslušný k registraci opis rozhodnutí podle § 11 odst. 2 též Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

§ 21

Zdravotnická zařízení, která byla ke dni účinnosti tohoto zákona zřízena nebo spravována obcemi,17) se považují za nestátní zařízení ve smyslu tohoto zákona. Tato nestátní zařízení musí splnit podmínky stanovené tímto zákonem nejpozději do 31. prosince 1992.

§ 22

Zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. c) za slova „svých členů“ se doplňují slova „a k výkonu funkce odborných zástupců podle zvláštního předpisu a vedoucích lékařů a primářů v nestátních zdravotnických zařízeních“.

2. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „soukromé praxe svých členů“ nahrazují slovy „podle písmena c)“.

§ 23

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r


&nbsp &nbsp Kvalifikační předpoklady &nbsp
Obor Náplň činnosti v zaměstnaneckém poměru v ambulantním zdravotnickém zařízeni v zaměstnaneckém poměru v lůžkovém zdravotnickém zařízení Poskytující samostatně odbornou činnost v oboru Poznámka
Zdravotní sestra (zdravotní sestra, absolventka bakalářského studia) §2 směrnic1) úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzděláni úplné střední odborné vzdělání, ukončená nástupní praxe, 5 let odborné praxe z toho 2 roky odborné praxe v lůžkovém zařízení 2)
Dětská sestra § 11 směrnic úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzděláni úplné střední odborné vzdělání, ukončená nástupní praxe, 5 let odborné praxe z toho 2 roky odborné praxe v lůžkovém zařízení 3)
Ženská sestra § 20 směrnic úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzdělání, ukončená nástupní praxe. 5 let odborné praxe z toho 2 roky odborné praxe v lůžkovém zařízení 4)
Dietní seslra § 26 směrnic úplné střední odborné vzdělání Úplné střední odborné vzdélání úplné střední odborné vzdělaní. Ukončená nástupní praxe, 5 let odborné praxe z toho 2 roky odborné praxe v lůžkovém zařízení 5)
&nbsp &nbsp Kvalifikační předpoklady &nbsp
Obor Náplň činností v zaměstnaneckém poměru v ambulantním zdravotnickém zařízení v zaměstnaneckém poměru v lůžkovém zdravotnickém zařízení Poskytující samostatně odbornou činnost v oboru Poznámka
Rehabilitační pracovník (absolvent bakalářského studia) § 29 směrnic úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzdělání ukončená nástupní praxe, 5 let odborné praxe z toho 2 roky odborně praxe v lůžkovém zařízení 6)
Zdravotní laborant § 40 směrnic úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzdělání, ukončená nástupní praxe, 5 let odborné praxe 7)
Radiologický.laborant § 56 směrnic úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzdělání, ukončená nástupní praxe, 5 let odborné praxe 8)
Zubní laborant § 60 směrnic úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzdělání, ukončená nástupní praxe, 5 let odborné praxe 9)
&nbsp &nbsp Kvalifikační předpoklady &nbsp
Obor Náplň činnosti V lékárně základního typu V lékárně se specializovanými pracovišti a odbornými odděleními Vedoucí výdejny prostředku zdravotnické techniky Poznámka
Farmaceutický laborant § 51 směrnic úplné střední odborné vzdělání úplné střední odborné vzdělání a pro výkon specializačních činnosti uvedených v § 52, 53, 54, 55 směrnic je nezbytné absolvováni specializačního studia v příslušném úseku práce úplné střední odborné vzdělání . specializační studium v oboru zdravotnické potřeby, 5 let praxe na tomto úseku činnosti v zařízeních lékárenské péče 10)
Obor Náplň činnosti Kvalifikační předpoklady Poznámka
Ošetřovatelka, pěstounka. zubní instrumentářka. masér. dezinfektor, laboratorní pracovník, pitevní laborant, preparator § 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 směrnic Základní vzdělání a některá z následujících alternativ doškoleni:
a) dlouhodobý kurs pro nižší zdravotnické pracovníky podle osnov ministerstva zdravotnicví ČR.
b) dvouleté střední odborné vzdělání na střední zdravotnické škole (obor ošetřovatelka),
c) střední odborné učiliště zdravotnické (obor zdravoiník).
d) dlouhodobý kurs pro řidiče rychlé záchranné pomoci podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR,
e) kurs charitativní ošetřovatelka (organizovaný Českou katolickou charitou)
11)
Sanitář § 73 směrnic Základní vzděláni a některá z následujících alternativ doškoleni:
a) kurs sanitáře podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR,
b) dvouletý obor středního odborného učiliště zdravotnického (provoz zdravotnických zařízení),
c) kvalifikační kurs • ošetřovatelka ČSCK podle osnov ministerstva zdravotnictví ČR
12)
Obor Kvalifikační předpoklady Poznámka
Klinický psycholog Absolvent vysokoškolského jednooborového studia psychologie na filozofické fakultě, které je zakončeno předepsanou statni zkouškou, a který absolvoval odbornou speciální přípravu v klinické psychologii zakončenou atestací 13)
Klinický logoped Absolvent vysokoškolského studia speciální pedagogiky se státní zkouškou z logopedie, který absolvoval odbornou speciální průpravu v klinické logopedii a získal atestaci 14)

Poznámky pod čiarou

1) § 11 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

2) Např. § 34, 71 a 75 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

3) Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb. a zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

4) § 22 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb.

5) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

6) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

7) Zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

8) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

9) § 2 odst. 2 písm. d) a j) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

10) § 4 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

11) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky.

12) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

13) Čl. II zákona č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb.

14) § 2 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 220/1991 Sb.

15) § 10a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb.

16) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění, a předpisy jej provádějící.

17) § 14 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
§ 10 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.
§ 5 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.