Vyhláška č. 154/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch, v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.

Čiastka 33/1992
Platnosť od 24.04.1992 do31.12.1992
Účinnosť od 24.04.1992 do31.12.1992
Zrušený 318/1992 Zb. (nepriamo)

154

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. marca 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch, v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch, v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa vypúšťa odsek 2 a poznámka pod čiarou č. 1. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

2. V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

3. Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý znie:

㤠15

(1) Od notárskych poplatkov za úkony, z dedičstva, darovania a z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené okrem subjektov uvedených v § 6 a 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Česká republika a Slovenská republika, okresné úrady v Českej republike a okresné a obvodné úrady v Slovenskej republike. Od notárskych poplatkov z dedičstva a darovania sú ďalej oslobodené bezodplatné nadobudnutia majetku obcami v Českej republike a v Slovenskej republike.

(2) Od notárskeho poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností sú oslobodené aj prevody a prechody vlastníctva k nehnuteľnostiam pri likvidácii štátnych podnikov.1)

(3) Od notárskych poplatkov z prevodu alebo prechodu nehnuteľností a z darovania sú oslobodené prevody majetku z Česko-slovenskej televízie na Slovenskú televíziu a z Česko-slovenského rozhlasu na Slovenský rozhlas podľa osobitného zákona.2)

(4) Od notárskych poplatkov za úkony a z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené tiež prevody majetku v súvislosti so zlučovaním a rozdeľovaním obcí a so zmenami ich územia podľa osobitného predpisu.3)“.

4. Za § 15 sa vkladajú nové § 15a a 15b, ktoré znejú:

㤠15a

(1) Od notárskych poplatkov za úkony, z darovania a z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené prevody majetku súvisiace s realizáciou privatizačných projektov podľa osobitných predpisov.4)

(2) Od notárskych poplatkov z prevodu alebo prechodu nehnuteľností a z darovania sú oslobodené vklady majetku fyzických alebo právnických osôb do majetku obchodných spoločností podľa osobitného zákona.5)

§ 15b

Od notárskych poplatkov za úkony sa oslobodzujú oprávnení účastníci dohôd o vysporiadanie dedičských podielov uzatvorených medzi dedičmi alebo ich právnymi nástupcami podľa osobitného predpisu.6)“.

5. V sadzobníku notárskych poplatkov za úkony sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Dančo CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 154/1992 Zb.

Zmeny a doplnky sadzobníka notárskych poplatkov za úkony

1. Položka A č. 3 znie:

3. Ak ide o zmluvy z ceny predmetu

1 % najviac
10 000 Kčs“.

2. Položka A č. 5 znie:

5. Ak ide o osvedčenie, že bolo odoslané alebo oznámené vyhlásenie a že malo určitý obsah, alebo o osvedčenie, aký bol priebeh a výsledky rokovania na schôdzi, alebo o osvedčenie, že sa v prítomnosti štátneho notára stali iné skutočnosti alebo že ich sám zistil, z ceny predmetu

1 % najviac
10 000 Kčs“.

3. Položka B znie:

„Položka B:

1. Za overenie odpisu alebo kópie listiny, ako i súhlasu niekoľkých prvopisov za každú začatú stranu prvopisu

a) pri texte a kópii v slovenskom alebo českom jazyku

20 Kčs

b) pri cudzojazyčných listinách

50 Kčs

2. Za osvedčenie pravosti podpisu na listine za každé osvedčenie

20 Kčs

Poznámky k č. 1:

1. Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie notárskych poplatkov alebo pre zbierku registrovaných zmlúv alebo pre evidenciu nehnuteľností vedenú na orgáne geodézie. Na týchto odpisoch sa však musí vyznačiť účel, na ktorý sa vyhotovili.

2. Česko-slovenskí občania maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti platia za overenie odpisu alebo kópie listiny, ako i súhlasu niekoľkých prvopisov spísaných v jazyku svojej národnosti poplatok podľa písmena a), pokiaľ k overeniu dôjde v oblasti obývanej príslušnou národnosťou.

3. Za cudzojazyčnú listinu sa považuje listina, v ktorej je aspoň časť textu napísaná v cudzom jazyku.“.

4. Položka C znie:

„Položka C:

a) za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papieru, za každý protestovaný papier

500 Kčs

b) za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestnej listiny

100 Kčs“.

5. Položka E znie:

„Položka E:

Za spísanie písomností, ktoré nemajú formu notárskej zápisnice, z ceny predmetu

0,5 %
najmenej 100 Kčs najviac 1000 Kčs“.

Poznámky:

1. Spísanie žiadosti, aby súd z hľadiska záujmov chránených osôb schválil právny úkon, nepodlieha notárskemu poplatku.

2. Pozri poznámku 2 k položke A č. 1 a 3".

6. Položka F znie:

„Položka F:

Z návrhu na umorenie listiny

100 Kčs".

7. Položka G znie:

„Položka G:

Z návrhu na registráciu:

1. zmluvy o prevode nehnuteľnosti z ceny nehnuteľnosti

0,25 % najmenej 200 Kčs

2. zmluvy o záložnom práve a podzáložnom práve na založenie nehnuteľnosti

1 % zo zabezpečovanej pohľadávky
najmenej 300 Kčs
najviac 10 000 Kčs

3. zmluvy o výstavbe domu s bytmi v osobnom vlastníctve

300 Kčs

4. zmluvy o zriadení, obmedzení, zrušení vecného bremena,
zmluvy o zriadení predkupného práva

300 Kčs".

Poznámka:

Poplatníkom pri návrhu na registráciu zmluvy o záložnom práve na založenie nehnuteľnosti je vlastník nehnuteľnosti.

8. Položka I znie:

„Položka I:

Za zaslanie spisov inému štátnemu notárstvu, aby do nich žiadateľ nahliadol

50 Kčs".

9. Položka J znie:

„Položka J:

Z návrhu na prikázanie veci inému štátnemu notárstvu z dôvodu vhodnosti

100 Kčs".

10. Položka L znie:

„Položka L:

Z vyhotovenie úradného potvrdenia (vysvedčenia) o skutočnostiach známych zo spisu, za výpis, osvedčenie alebo čistopis (odpis) zo spisov alebo zbierky listín štátnych notárstiev za každú začatú stranu prvopisu

20 Kčs".

11. Položka M znie:

„Položka M:

Za vydanie ďalších rovnopisov notárskych zápisníc, ďalších notárskych osvedčení alebo rozhodnutí za každú začatú stranu prvopisu

20 Kčs

Poznámka:

Za vydanie osvedčenia o obsahu ústneho rozhodnutia štátneho notárstva vo veciach notárskych poplatkov sa poplatok neplatí.".

Poznámky pod čiarou

1) § 761 Obchodného zákonníka.
§ 47 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, Českú republiku a Slovenskú republiku vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.

3) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Zákon SNR č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.

4) § 12 ods. 2 a § 47 zákona č. 92/1991 Zb.
§ 18 ods. 2 písm. b) a c) a § 20 ods. 1 písm. a) a g) zákona SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku Slovenskej republiky.

5) § 56 a nasl. Obchodného zákonníka.

6) § 40 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.