Vyhláška č. 153/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady a notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb.

Čiastka 33/1992
Platnosť od 24.04.1992
Účinnosť od 24.04.1992

153

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 25. března 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady a notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb.

Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky stanoví podle § 41 odst. 1 zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona č. 201/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

2. V § 9 se vypouští odstavec 3.

3. Za § 14 se vkládají nové § 15a až 15d, které zní:

㤠15a

(1) Od notářských poplatků za úkony, z dědictví, darování a z převodu nebo přechodu nemovitostí jsou osvobozeny, kromě subjektů uvedených v § 6 a 24 zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, v znění pozdějších předpisů, též Česká republika, Slovenská republika, okresní úřady v České republice, okresní a obvodní úřady ve Slovenské republice. Od notářských poplatků z dědictví a darování jsou dále osvobozena bezúplatná nabytí majetku obcemi v České republice a ve Slovenské republice

(2) Od notářského poplatku z převodu nebo přechodu nemovitostí jsou osvobozeny i převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků.1)

(3) Od notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí a z darování jsou osvobozeny převody majetku z Československé televize na Českou televizi a z Československého rozhlasu na Český rozhlas podle zvláštního zákona.2)

(4) Od notářských poplatků za úkony a z převodu nebo přechodu nemovitostí jsou osvobozeny též převody majetku v souvislosti se slučováním a rozdělováním obcí, popřípadě se změnami jejich území podle zvláštního předpisu.3)

§ 15b

(1) Od notářských poplatků za úkony, z darování a z převodu nebo přechodu nemovitostí jsou osvobozeny převody majetku související s realizací privatizačních projektů podle zvláštních předpisů.4) Osvobození podle tohoto ustanovení se vztahují i na realizace privatizačních projektů uskutečněné před nabytím účinnosti této vyhlášky.

(2) Od notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí a z darování jsou osvobozeny vklady majetku společníků do majetku obchodních společností podle zvláštního zákona.5)

§ 15c

Poplatníkem notářského poplatku za úkony z návrhu na registraci zástavní smlouvy, jíž se zastavuje nemovitost, je vlastník nemovitosti.

§ 15d

Ode dne účinnosti této vyhlášky se nepoužije ustanovení čl. II výnosu ministerstva financí České socialistické republiky o úlevách u notářských poplatků č. j. 153/2 350/1985 ze dne 7. února 1985.“.


Čl. II

V sazebníku notářských poplatků za úkony se provádějí změny a doplňky uvedené v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.


Příloha vyhlášky č. 153/1992 Sb.

Změny a doplňky sazebníku notářských poplatků za úkony

1. V položce A body 3 a 5 znějí:

„3. Jde-li o smlouvu, z ceny předmětu

1 %
nejméně 120 Kčs
nejvýše 10 000 Kčs

5. Jde-li o osvědčení, že bylo odesláno nebo sděleno prohlášení a že mělo určitý obsah, nebo o osvědčení, jaký byl průběh a výsledky jednání ve schůzi, nebo o osvědčení, že se v přítomnosti státního notáře staly jiné skutečnosti nebo že je sám zjistil, z ceny předmětu

1 %
nejméně 80 Kčs
nejvýše 10 000 Kčs“.

2. Položka B zní:

„Položka B:

1. Za ověření opisu nebo kopie listiny, jakož i souhlasu několika prvopisů, za každou i jen započatou stranu prvopisu, jejíž opis nebo kopie se ověřuje
- v českém nebo slovenském jazyce

20 Kčs

- cizojazyčné listiny

50 Kčs

2. Za osvědčení pravosti podpisu jedné osoby na listině, za každé osvědčení

20 Kčs

Poznámky:

1. Poplatek se neplatí za ověření opisu listin, kterých je třeba k vyměření notářských poplatků nebo pro sbírku registrovaných smluv nebo pro evidenci nemovitostí vedenou u orgánu geodézie a kartografie. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.

2. Českoslovenští občané maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti platí za ověření opisu nebo kopie listiny, jakož i souhlasu několika prvopisů sepsaných v jazyce své národnosti poplatek ve stejné výši, ve které se platí za ověření opisu nebo kopie listiny v českém nebo slovenském jazyce.

3. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.“.

3. Položka C zní:

„Položka C:

a) Za úhrn úkonů potřebných k protestaci směnky nebo jiného rubopisem převoditelného cenného papíru, za každý protestovaný papír

500 Kčs

b) za vyhotovení opisu nebo výpisu z protestní listiny

100 Kčs“.

4. Položka E zní:

„Položka E:

Ze sepsání písemností, které nemají formu notářského zápisu, z ceny předmětu

0,5 %
nejméně 100 Kčs
nejvýše 1 000 Kčs

Poznámky:

1. Sepsání žádosti, aby soud z hlediska zájmů chráněných osob schválil právní úkon, nepodléhá notářskému poplatku.

2. Viz poznámka 2 k položkám A č. 1 a 3.“.

5. Položka F zní:

„Položka F:

Z návrhu na umoření listiny

100 Kčs“.

6. Položka G zní:

„Položka G:

Z návrhu na registraci:

1. smlouvy o převodu nemovitosti z ceny nemovitosti

0,25 %
nejméně 200 Kčs

2. zástavní smlouvy, jíž se zastavuje nemovitost

1 % ze zajišťované pohledávky
nejméne 300 Kčs
nejvýše 10 000 Kčs

3. smlouvy o výstavbě domu s byty ve vlastnictví fyzických osob

300 Kčs

4. smlouvy o zřízení, omezení nebo zrušení věcného břemene anebo smlouvy o zřízení předkupního práva, zrušení zástavního práva

300 Kčs“.

7. Položka I zní:

„Položka I:

Za zaslání spisů jinému státnímu notářství, aby do nich nahlédl žadatel

50 Kčs“.

8. Položka J zní:

„Položka J:

Z návrhu na přikázání věci jinému státnímu notářství z důvodu vhodnosti

100 Kčs“.

9. Položka L zní:

„Položka L:

Za vyhotovení úředního potvrzení (vysvědčení) o skutečnostech známých ze spisů, za výpis, osvědčení nebo čistopis (opis) ze spisů nebo sbírky listin státních notářství, za každou započatou stranu prvopisu

20 Kčs“.

10. Položka M zní:

„Položka M:

Za vydání dalších stejnopisů notářských zápisů, dalších notářských osvědčení nebo rozhodnutí, za každou započatou stranu prvopisu

20 Kčs

Poznámka:

Za vydání osvědčení o obsahu ústního rozhodnutí státního notářství ve věcech notářských poplatků se poplatek neplatí.“.

Poznámky pod čiarou

1) § 761 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
§ 47b zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků.

3) Zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 12 odst. 2 a § 47 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 18 odst. 2 písm. a), b) a c) a § 20 odst. 1 písm a) a g) zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 písm. a), g) a h) zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.

5) Část druhá zákona č. 513/1991 Sb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.