129

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 4. března 1992

o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování

Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 4 odst. 7 a § 5 odst. 6 zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen „zákon“):


§ 1

Odborné předpoklady pracovníků obecní policie

(1) Odbornými předpoklady pracovníků obecní policie (dále jen „strážník“) k výkonu povinností a oprávnění podle zákona (dále jen „odborné předpoklady“) jsou v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů a k výkonu povinností a oprávnění podle zákona znalost

a) právní úpravy lidských práv a svobod,1)

b) zákona,

c) právní úpravy o obcích a okresních úřadech,2)

d) právní úpravy projednávání přestupků,3)

e) právní úpravy postavení, úkolů a oprávnění Policie České republiky a vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii,4)

f) trestního zákona, trestního řádu a základů kriminalistiky,

g) právní úpravy právního řízení, 5)

h) právní úpravy provozu na pozemních komunikacích.6)

(2) Odborným předpokladem je též praktické zvládnutí hmatů, chvatů, úderů a kopů sebeobrany, doložené osvědčením okresního ředitelství Policie České republiky.

(3) Bude-li strážník nosit služební zbraň,7) musí splňovat podmínky podle zvláštních předpisů.8)

§ 2

Ověřování odborných předpokladů

(1) Ověřování odborných předpokladů uvedených v § 1 odst. 1 se provádí formou písemného testu a ústní zkoušky (dále jen „zkouška“).

(2) Před zahájením zkoušky předloží strážník osvědčení podle § 1 odst. 2.

§ 3

Přihláška ke zkoušce

(1) Ke zkoušce se strážník přihlašuje prostřednictvím obce v Institutu pro místní správu (dále jen „Institut“).

(2) Termín a místo konání zkoušky stanoví Institut a sdělí je strážníkovi nejméně 30 dní předem; současně zašle strážníkovi okruh zkušebních problémů a seznam studijní literatury.

§ 4

Zkušební komise

(1) Ověření, zda strážník splňuje odborné předpoklady, provádí zkušební komise.

(2) Zkušební komisi zřizuje ministerstvo; jejího předsedu a další členy jmenuje z řad odborníků z oborů činností zahrnutých do odborných předpokladů podle § 1 odst. 1 tak, aby jedním členem komise byl vždy zástupce policejního ředitelství.9)

(3) Zkušební komise jedná a rozhoduje v tříčlenném složení a usnáší se většinou hlasů.

(4) Práva a povinnosti zkušební komise, jakož i způsob provádění zkoušky upravuje zkušební řád uvedený v příloze, která je součástí této vyhlášky.

§ 5

Neúčast na zkoušce

(1) Strážníku, který se ke zkoušce nemohl dostavit z důležitého důvodu nebo svou neúčast řádně omluvit, stanoví Institut náhradní termín a místo konání zkoušky a sdělí mu je ve lhůtě stanovené v § 3 odst. 2.

(2) Strážník, který se ke zkoušce nedostaví bez řádné omluvy nebo bez důležitého důvodu, může konat zkoušku jen na základě nové přihlášky ke zkoušce.

§ 6

Hodnocení výsledků zkoušky

(1) Výsledek zkoušky se hodnotí stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

(2) Stupněm „vyhověl“ se hodnotí strážník, který prokázal, že ovládá v požadované míře stanovenou látku a jejímu obsahu rozumí teoreticky i prakticky.

§ 7

Oznámení o výsledku zkoušky a vydání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

(1) Zkušební komise oznámí výsledek zkoušky strážníkovi ústně ihned po jejím vykonání.

(2) O zkoušce a jejím výsledku sepíše zkušební komise protokol, který podepíší všichni členové komise; jedno vyhotovení protokolu zašle Institut příslušné obci.

(3) Strážníkovi, který úspěšně vykonal zkoušku a předložil osvědčení podle § 1 odst. 2, vydá zkušební komise osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).

§ 8

Opakování zkoušky

(1) Strážník, který byl hodnocen stupněm „nevyhověl“, může zkoušku opakovat. Termín opakování zkoušky určí Institut tak, aby se opakovaná zkouška konala nejdříve po třech měsících a nejdéle do šesti měsíců ode dne zkoušky.

(2) Zkoušku lze opakovat nejvýše dvakrát.

§ 9

Na návrh obce vydá ministerstvo osvědčení s platností na dobu pěti let bez vykonání zkoušky strážníkovi, který má ukončené vysokoškolské právnické vzdělání a předložil osvědčení podle § 1 odst. 2.

§ 10

Náležitosti osvědčení

V osvědčení musí být uvedeno jméno, příjmení a rodné číslo strážníka, datum vydání a doba platnosti osvědčení a razítko ministerstva. Osvědčení podepisuje předseda zkušební komise; osvědčení podle § 9 nebo § 13 podepisuje pověřený pracovník ministerstva.

§ 11

Odnímání osvědčení

(1) Vznikne-li pochybnost o tom, zda strážník splňuje podmínky stanovené v § 4 odst. 1 zákona, vyžádá si ministerstvo

a) k podmínce bezúhonnosti výpis z rejstříku trestů a zprávu příslušného okresního ředitelství Policie České republiky a požádá o stanovisko příslušnou obec;

b) k podmínce státního občanství České a Slovenské Federativní Republiky doklad o státním občanství; doklad musí být vydán po dni, kdy pochybnost vznikla;

c) k podmínce tělesné a duševní způsobilosti lékařský posudek.10)

(2) Vznikne-li pochybnost o tom, zda strážník splňuje odborné předpoklady podle § 1, vyzve ho ministerstvo, aby se podrobil přezkoušení a současně o tom vyrozumí Institut a příslušnou obec. Pokud se strážník ke zkoušce nedostaví, pozbývá jeho dosavadní osvědčení platnosti.

(3) O přezkoušení podle odstavce 2 platí obdobně ustanovení § 1 až 7 této vyhlášky s výjimkou § 3 odst. 1.

(4) Rozhodnutí o odnětí osvědčení oznámí ministerstvo příslušné obci.

§ 12

Evidence osvědčení

Evidenci osvědčení vede ministerstvo; obec oznámí ministerstvu skončení platnosti osvědčení, jestliže platnost osvědčení skončila podle § 4 odst. 6 zákona.


§ 13

Přechodné ustanovení

(1) Na návrh obce vydá ministerstvo bez zkoušky podle § 2 osvědčení s platností na dobu dvou let strážníkovi, který

a) vykonal maturitní zkoušku nebo závěrečnou pomaturitní zkoušku ve střední policejní škole ministerstva, nebo

b) se rekvalifikoval11) práci v obecní policii a jemuž o tom vzdělávací zařízení, které jeho rekvalifikaci provádělo, vydalo doklad o kvalifikaci.12)

(2) Na návrh obce může ministerstvo vydat bez zkoušky podle § 2 osvědčení strážníkovi, který absolvoval školení a výcvik zakončený závěrečnou zkouškou před komisí, jejímž členem byl zástupce okresního ředitelství Policie České republiky, pokud obsah školení, výcviku a zkoušky odpovídá rozsahu znalostí stanovených v § 1; toto osvědčení se vydá s platností do 30. června 1993.

(3) Návrh podle odstavců 1 a 2 lze podat nejpozději do 30. června 1992; k návrhu musí být přiloženy doklady osvědčující splnění stanovených podmínek.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Sokol v. r.


Příloha k vyhlášce č. 129/1992 Sb.

Zkušební řád

I. Práva a povinnosti zkušební komise a jejího předsedy

1. Zkušební komise

a) sestaví zkušební otázky pro písemný test a ústní zkoušku,

b) seznámí strážníky s organizací a průběhem zkoušky, s jejich právy a povinnostmi a se způsobem hodnocení zkoušky,

c) může vyloučit ze zkoušky strážníka, který při přípravě nebo v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky nebo prostředky.

2. Předseda zkušební komise

a) ověřuje totožnost strážníka,

b) řídí jednání a práci zkušební komise,

c) dbá na jednotný a správný postup zkušební komise,

d) rozhoduje o sporných otázkách souvisejících se zkouškou.

e) zabezpečuje protokolární záznam o průběhu a výsledku zkoušky.

II. Zkouška k ověření zvláštní odborné způsobilosti

a) písemný test

1. Pro vykonání zkoušky písemným testem se stanoví časový limit, který nesmí přesáhnout 1 hodinu.

2. Hodnocení odpovědí se provádí bodovacím systémem, s jehož pravidly musí být strážníci seznámeni před zahájením zkoušky.

b) ústní zkouška

1. Strážník odpovídá zpravidla na dvě ze zkušebních otázek sestavených zkušební komisí.

2. Strážník se může připravovat na odpověď po dobu 15 minut.

3. Ústní zkouška nesmí trvat déle než 30 minut.

Poznámky pod čiarou

1) Zejména ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

2) Zejména zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

3) Zejména zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

4) Zejména zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

6) Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů.

7) § 20 odst. 3 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

8) Zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu, ve znění vyhlášky č. 264/1990 Sb.
Výnos ministerstva vnitra ČSR č. 2/1986 Ú.v. ČSR, kterým se vydávají vzorové směrnice pro zacházení se zbraněmi drženými na hromadný zbrojní průkaz.

9) § 3 odst. 4 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

10) § 21 zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 10 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

12) § 8 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců.

10) § 21 zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 10 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

12) § 8 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.