Oznámenie č. 12/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministersta zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 2/1992
Platnosť od 16.01.1992 do26.12.1996
Uzavretie zmluvy 29.10.1991
Zrušený 125/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť na základe svojho článku 7 ods. 2 dňom 1. decembra 1991.

12

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 29. októbra 1991 bolo v Pretórii podpísané Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov. Dojednanie nadobudlo platnosť na základe svojho článku 7 ods. 2 dňom 1. decembra 1991.

České znenie Dojednania sa vyhlasuje súčasne.1)

DOJEDNANIE

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Vzhľadom na to, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Juhoafrickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) uznávajú priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a ich národmi; a

vzhľadom na to, že zrušenie existujúcej vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov sa považuje za žiadúce pre ďalšie posilnenie spolupráce medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Juhoafrickou republikou,

sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom:

Článok 1

Štátni príslušníci zmluvných strán, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa tu tri mesiace bez víza.

Článok 2

1. Členovia diplomatického, administratívneho a technického alebo služobného personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu jednej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany, oficiálni zástupcovia jednej zo zmluvných strán v medzinárodných vládnych organizáciách majúcich sídlo na území druhej zmluvnej strany alebo úradníci takýchto medzinárodných organizácií, ako aj členovia delegácií jednej zo zmluvných strán vysielaní na medzinárodné rokovania na území druhej zmluvnej strany, pokiaľ sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu, môžu sa zdržiavať na území druhej zmluvnej strany po dobu svojho pridelenia bez víz.

2. Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov osôb uvedených v odseku 1, pokiaľ sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov.

Článok 3

Osoby uvedené v článku 1 a 2 môžu prekračovať hranice zmluvných strán na všetkých hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 4

Týmto Dojednaním nie je dotknuté právo príslušných úradov zmluvných strán odoprieť vstup alebo pobyt osobám, ktorých prítomnosť na území druhej zmluvnej strany je nežiadúca.

Článok 5

1. Každá zmluvná strana môže z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia úplne alebo sčasti prerušiť vykonávanie toho Dojednania.

2. Takéto prerušenie a jeho ukončenie sa bez meškania oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Článok 6

Zmluvné strany si budú diplomatickou cestou odovzdávať vzory nových alebo pozmenených diplomatických a služobných pasov, včítane údajov o ich použiteľnosti, a to minimálne 30 dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 7

1. Toto Dojednanie sa dojednáva na neurčitú dobu.

2. Toto Dojednanie nadobudne platnosť 1. decembrom 1991.

3. Akýkoľvek dodatok k tomuto Dojednaniu, na ktorom sa obe zmluvné strany dohodnú, nadobudne platnosť výmenou nót.

4. Toto Dojednanie môže vypovedať jedna zo zmluvných strán písomným oznámením daným druhej zmluvnej strane tri mesiace vopred diplomatickou cestou.

Na dôkaz toho podpísaní, na to náležite splnomocnení svojimi vládami, podpísali a potvrdili toto Dojednanie.

Dané v Pretórii vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, 29. októbra 1991.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Za vládu

Juhoafrickej republiky:

Roelof Frederik Botha v. r.

Minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.