Uznesenie č. p1/c80/1991 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských

Čiastka 80/1991
Platnosť od 01.11.1991
Účinnosť od 01.11.1991

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

z 25. septembra 1991

k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských

Slovenská národná rada

A. neschvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských, čím stráca uvedené zákonné opatrenie platnosť.

B. Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené