Nariadenie vlády č. 99/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení minimálnej mzdy

Čiastka 21/1991
Platnosť od 25.03.1991 do10.02.1992
Účinnosť od 25.03.1991 do10.02.1992
Zrušený 53/1992 Zb.

99

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 25. februára 1191

o určení minimálnej mzdy

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 3/1991 Zb. nariaďuje:


§ 1

Rozsah platnosti

Toto nariadenie upravuje poskytovanie minimálnej mzdy1) pracovníkom v pracovnom pomere, prípadne členom v členskom pomere k družstvu, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah2) (ďalej len „pracovník“).

Výška minimálnej mzdy

§ 2

(1) Výška minimálnej mzdy je

a) pre pracovníkov odmeňovaných podľa mzdových taríf ustanovených

1. na hodinu pri ustanovenom týždennom pracovnom čase3)

hodínKčs za odpracovanú hodinu
42 1/210,80 
41 1/4 11,10 
4011,40 
3612,90
2. na mesiacKčs za mesiac
2000

b) pre pracovníkov, ktorí sú požívateľmi čiastočného invalidného dôchodku, odmeňovaných podľa mzdových taríf ustanovených

1. na hodinu pri ustanovenom týždennom pracovnom čase

hodínKčs za odpracovanú hodinu
42 1/2 8,10 
41 1/4 8,30 
40 8,60 
369,70
2. na mesiacKčs za mesiac
1500

c) pre pracovníkov, ktorí sú požívateľmi invalidného dôchodku, a pre invalidných pracovníkov mladších ako 18 rokov,4) odmeňovaných podľa mzdových taríf ustanovených

1. na hodinu pri ustanovenom týždennom pracovnom čase

hodínKčs za odpracovanú hodinu
42 1/25,40
2. na mesiacKčs za mesiac
1000

d) pre pracovníkov mladších ako 16 rokov odmeňovaných podľa mzdových taríf ustanovených

1. na hodinu pri ustanovenom týždennom pracovnom čase

hodínKčs za odpracovanú hodinu
3310,80
2. na mesiacKčs za mesiac
1500.

(2) Pri inej dĺžke ustanoveného týždenného pracovného času sa výška minimálnej mzdy úmerne upraví; pritom sa vychádza z výšky minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 42 1/2 hodiny, ak ide o pracovníkov uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c), a 33 hodín, ak ide o pracovníkov uvedených v odseku 1 písm. d).

(3) Pracovníkom odmeňovaným podľa mzdových taríf ustanovených na mesiac, ktorí majú dojednaný alebo povolený kratší pracovný čas,5) a pracovníkom, ktorí neodpracovali v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanej dobe.

§ 3

(1) Ak mzda6) pracovníka nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, organizácia alebo občan, u ktorých je pracovník v pracovnom pomere (ďalej len „organizácia“), mu rozdiel doplatí (ďalej len „doplatok“).

(2) Pracovníkom odmeňovaným tiež mzdovými zložkami za dlhšie ako mesačné obdobie sa doplatky poskytujú ako preddavok7) a zúčtujú sa v mesiaci výplaty uvedených mzdových zložiek.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 4

(1) Pracovník má nárok na minimálnu mzdu nezávisle od pracovného zaradenia, vykonávanej pracovnej činnosti, dosiahnutých výsledkov a platobnej schopnosti organizácie.

(2) U domáckych pracovníkov sa na účely tohto nariadenia považuje za hodinu práce norma spotreby práce určená organizáciou na hodinu.8)

§ 5

Do mzdy podľa § 3 ods. 1 sa nezahŕňajú

a) mzda za prácu nadčas9) u pracovníkov odmeňovaných podľa mzdových taríf ustanovených na mesiac,

b) vernostné stabilizačné odmeny pracovníkom v Severočeskom, Západočeskom a Juhočeskom kraji podľa osobitného predpisu.10)

§ 6

Doplatok do výšky minimálnej mzdy podľa tohto nariadenia sa poskytne po prvý raz za mesiac február 1991.

§ 7

U pracovníka, ktorému sa poskytuje minimálna mzda, nesmie byť priemerný zárobok na pracovnoprávne účely menej ako minimálna mzda, na ktorú pracovníkovi vznikol alebo by vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba tento zárobok zistiť; to platí obdobne tiež pre započítateľný zárobok na účely nemocenského poistenia.

§ 8

Toto nariadenia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda vlády ČSFR:

v z. Rychetský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 111 ods. 3 Zákonníka práce

2) Zákon č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve.

3) § 83 Zákonníka práce.

4) § 29 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

5) § 86 ods. 1 Zákonníka práce.

6) § 112 ods. 1 Zákonníka práce.

7) § 121 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

8) § 114 Zákonníka práce.

9) § 116 ods. 1 Zákonníka práce.

10) Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Federálneho ministerstva financií z 30. 1. 1987 č. 514-29340-5119 o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja v znení neskorších predpisov (reg. v čiastke 6/1987 Zb.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené