Vyhláška č. 72/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov

Čiastka 16/1991
Platnosť od 01.03.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 01.03.1991 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb. (nepriamo)

72

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 8. februára 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení článku I zákona č. 71/1957 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy v znení vyhlášky č. 14/1982 Zb., vyhlášky č. 86/1984 Zb. a vyhlášky č. 311/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.

2. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „za výsledky v socialistickom súťažení“.

3. V § 2 ods. 1 písm. b) znie:

b) všetky peňažné a naturálne plnenia, ktoré dostávajú pracovníci v súvislosti so svojím pracovným pomerom, a to aj výnosy z cenných papierov, ktoré platiteľ vydáva len pre svojich pracovníkov (členov) a ktoré sú neprevoditeľné“.

4. V § 2 ods. 2 písm. b) sa slová „v národných výboroch, v spoločenských organizáciách“ nahrádzajú slovami „v orgánoch obcí, v okresných úradoch, v občianskych a iných združeniach“.

5. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú ustanovenia pod písmenami b) a d).

6. § 2 ods. 5 a 6 znie:

(5) Naturálne požitky sa na účely dane oceňujú vo výške ceny s daňou z obratu; ak ide o tovar vlastnej výroby alebo o výkony poskytované platiteľom použijú sa ceny, ktoré platiteľ uplatňuje pri dodávkach za ceny s daňou z obratu.

(6) Ak platiteľ poskytuje daňovníkovi byt zadarmo, zahŕňa sa do základu dane suma, ktorá sa rovná úhrade za užívanie tohto bytu vypočítanej podľa osobitných predpisov.1) Ak platiteľ poskytuje daňovníkovi zadarmo tiež kurivo a osvetlenie bytu, oceňuje sa na účely dane kurivo sumou 60 Kčs mesačne a osvetlenie sumou 10 Kčs mesačne, a to za každú obytnú miestnosť (včítane obytnej kuchyne). Pri spoločnom ubytovaní viacerých daňovníkov sa uvedené sumy rozdelia pomernou časťou podľa počtu ubytovaných osôb.“

7. V § 2 ods. 8 písm. f) sa vypúšťajú slová „jednotnými roľníckymi“ a nahrádzajú slovom „poľnohospodárskymi“.

8. V § 2 ods. 8. písm. g) sa slová „materský príspevok“ nahrádzajú slovami „rodičovský príspevok“.

9. V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová „poslancov národných výborov“ nahrádzajú slovami „členov (poslancov) obecných zastupiteľstiev“.

10. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa ustanovenie pod písmenom h).

11. V § 3 ods. 3 písm. n) sa suma 5 Kčs nahrádza sumou 10 Kčs.

12. V § 3 ods. 3 písm. p) sa suma 5 Kčs nahrádza sumou 10 Kčs.

13. § 4 č. 1 znie:

1. odmeny, ktoré vyplácajú platitelia svojim pracovníkom (členom) za vynálezy, priemyselné vzory a zlepšovacie návrhy podľa osobitných predpisov2) a za návrhy na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám, na ktoré sa vydalo osvedčenie, a to až do výšky 20 000 Kčs za každý vynález, vzor alebo návrh;“.

14. V § 4 č. 2 sa vypúšťajú ustanovenia pod písmenami b) a c).

15. V § 4 č. 4 sa vypúšťajú ustanovenia pod písmenami c), k), l), m), u) a v).

16. V § 4 č. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „jednotných roľníckych“ a nahrádzajú slovom „poľnohospodárskych“.

17. V § 4 č. 4 písm. r) sa na konci za bodkočiarkou dopĺňajú slová „u platiteľov, ktorí netvoria fond kultúrnych a sociálnych potrieb podľa osobitných predpisov, nepeňažné plnenia poskytované pracovníkom na sociálne potreby za obdobných podmienok (z príjmu alebo zo zisku platiteľa po zdanení) a príspevky na stravovanie poskytované súkromnými podnikateľmi ich pracovníkom podľa osobitného predpisu.3)“.

18. V § 5 sa vypúšťajú odseky 3 a 5. Doterajšie odseky 4, 6 a 7 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

19. V § 5 ods. 1 sa slová „za tú istú“ nahrádzajú slovami „za ten istý“ a vypúšťajú slová „úlohu“ a „objav“.

20. V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú slová „úlohy“ a „objavy“.

21. § 6 ods. 7 znie:

(7) Pracovné príjmy žiakov a študujúcich, ktorí sa sústavne pripravujú na budúce povolanie formou denného štúdia sa zdaňujú, pokiaľ nejde o príjmy z pracovného pomeru na neurčitý čas, funkčné požitky (§ 2 ods. 2) alebo o príjmy žiakov stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť z praktického vyučovania v období odborného rozvoja, paušálnou sadzbou dane vo výške 5 %.“.

22. V § 6 sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 a 16, ktoré znejú:

(15) Odmeny poskytované členom predstavenstva, členom správnej a dozornej rady, revíznej komisie (revízorom) a ďalších kolektívnych orgánov podnikov alebo spoločností, ktorí nie sú k podniku alebo k spoločnosti v pracovnom pomere, sa zdaňujú paušálnou sadzbou dane vo výške 20 %.

(16) Výnosy z cenných papierov, ktoré platiteľ vydáva len pre svojich pracovníkov (členov) a ktoré sú neprevoditeľné, sa zdaňujú paušálnou sadzbou dane vo výške 25 %.“.

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 17.

23. V § 7 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „(vlastné, osvojené, vnuci, deti v starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov)“ nahrádzajú slovami „(vlastné, osvojené alebo vnuci a iné deti v starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov).“.

24. V § 7 ods. 8 písm. c) sa slová „materský príspevok“ nahrádzajú slovami „rodičovský príspevok“.

25. V § 7 ods. 10 sa slová „(vnukov alebo iné deti v starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov)“ nahrádzajú slovami „(vnukov a iné deti v starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov)“.

26. V § 8 ods. 1 č. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „okresného národného výboru“.

27. V § 8 ods. 6 sa na konci dopĺňa táto veta: „Ak základ dane daňovníka presiahne v mesiaci hranicu 2400 Kčs, ale nepresiahne 3000 Kčs, poskytne sa zľava tým spôsobom, že na každú vyživovanú osobu navyše na invaliditu (§ 9 ods. 1 zákona) sa od dane vypočítanej bez prihliadnutia na zľavu podľa § 9 zákona odpočíta suma 65 Kčs, a to na vyživované osoby navyše na invaliditu, ktorých počet v súčte s ostatnými vyživovanými osobami presahuje jednu vyživovanú osobu a nepresahuje päť vyživovaných osôb.“.

28. V § 11 ods. 7 sa slová „závodný výbor základnej organizácie ROH“ nahradzuje slovami „výbor odborovej organizácie“.

29. V § 12 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

30. § 12 ods. 5 znie:

(5) Preplatok na dani vráti daňovníkovi platiteľ. O vrátený preplatok dane odvetvie platiteľ pri najbližšom odvode dane menej a vyznačí toto vrátenie na mzdových listoch alebo zoznamoch ich nahrádzajúcich (§ 14 ods. 3) a vo výplatných listinách a ich rekapituláciách.“.

31. V § 13 ods. 4 sa suma 20 Kčs nahrádza sumou 100 Kčs.

32. V § 13 ods. 6 sa suma 10 000 Kčs nahrádza sumou 50 000 Kčs.

33. § 13 ods. 7 znie:

(7) V odôvodnených prípadoch môže povolovať odchýlky týkajúce sa miesta odvodu dane finančné alebo daňové riaditeľstvo a odchýlky týkajúce sa spôsobu a doby odvodu dane finančný alebo daňový úrad, a to pokiaľ sa tieto odchýlky týkajú platiteľových pokladníc v ich obvode.“.

34. V § 14 sa vypúšťa odsek 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

35. V § 14 ods. 5 písm. b) sa vypúšťa slovo „každoročne“.


Čl. II

Zrušujú sa:

1. Úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-3152/1977 o oslobodení od dane zo mzdy náborových príspevkov poskytovaných pracovníkom zúčastneným na výstavbe plynovodu Orenburg, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 8/1977.

2. Úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-21 551/1977 o zdaňovaní náborových príspevkov v akcii Orenburg, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 24/1977.

3. Úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-9819/1978 o zdaňovaní stabilizačných príspevkov poskytovaných pracovníkom vybraných profesií po skončení základnej vojenskej služby, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 15/1978.

4. Úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-19 045/1978 o zdaňovaní odmien poskytovaných pri príležitosti udelenia medaily „Za výstavbu plynovodu SOJUZ“, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 32/1978.

5. Úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-19 044/1978, ktorou sa od dane zo mzdy oslobodzujú jednorazové mimoriadne odmeny vyplácané pri príležitosti udelenia čestných odznakov národných družstevných zväzov, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 32/1978.

6. Úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-20 705/1979 o oceňovaní hodnoty zadarmo poskytovaného bytu na účely dane zo mzdy, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 30/1979.

7. Úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1– 672/1980 o zdaňovaní odmien poskytovaných pracovníkom pri vyhodnotení socialistickej súťaže, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 6/1980.

8. Úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-13 466/1980, ktorou oslobodilo od dane zo mzdy odmeny vyplácané sčítacím orgánom za práce pri sčítaní ľudu, domov a bytov, ktoré sa bude konať k 1. 11. 1980, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 32/1980.

9. Úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-11 543/1982 o zdaňovaní náborových príspevkov poskytovaných pracovníkom získaným pre dočasnú výpomoc v koncerne Severočeské hnědouhelné doly Most, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 25/1982.

10. Úprava Federálneho ministerstva financií č. V/1-2 146/1984 o zdaňovaní niektorých druhov náborových a stabilizačných príspevkov, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 15/1984.

11. Úprava Federálneho ministerstva financií č. V/1-7 399/86 o zdaňovaní odmien členov komplexných racionalizačných brigád a odmien za tematické úlohy, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 13/1986.

12. Úprava Federálneho ministerstva financií č. V/1-8 613/1986 o zdaňovaní odmien poskytovaných pracovníkom pri príležitosti ocenenia v súťaži zručnosti ZENIT, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 16/1986.

13. Úprava Federálneho ministerstva financií č. V/1-138/1986 o zdaňovaní odmien poskytovaných pracovníkom pri príležitosti oceňovania výsledkov iniciatívy pracujúcich, registrovaná v Zbierke zákonov v čiastke 1/1986.

14. Výnos Federálneho ministerstva financií č. V/1-10 800/1987 o zdaňovaní odmien poskytovaných pri udelení „Čestného odznaku spotrebného družstva“ registrovaný v Zbierke zákonov v čiastke 21/1987.

15. Výnos Federálneho ministerstva financií č. II/4-1 263/1989 o zdaňovaní odmien členov správnej alebo dozornej rady podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, registrovaný v Zbierke zákonov v čiastke 9/1989.

Čl. III

Podľa doterajších predpisov sa po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky postupuje pri zdanení

a) náborových príspevkov, na ktoré vznikne nárok zo zmlúv o ich poskytovaní uzavretých pred 1. januárom 1991,

b) odmien za úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky vyriešené pred 1. januárom 1991 a za tematické úlohy vyhlásené pred 1. januárom 1991,

c) odmien za využitie zlepšovacích návrhov, na ktoré sa vydal zlepšovateľský preukaz.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosti 1. marcom 1991.


Minister financií ČSFR:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií ČR:

Ing. Špaček v. r.

Minister financií SR:

Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 96/1976 Zb. a vyhlášky č. 77/1988 Zb.

2) § 9 ods. 4 a § 44 ods. 4 a § 74 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.

3) § 14 nariadenie vlády ČSFR č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené