Zákon č. 573/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 109/1991
Platnosť od 31.12.1991
Účinnosť od 31.12.1991

573

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. decembra 1991,

ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona č. 63/1983 Zb., zákona č. 74/1990 Zb., zákona č. 169/1990 Zb., zákona č. 546/1990 Zb. a zákona SNR č. 410/1991 Zb. sa s platnosťou pre príslušníkov Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky mení takto:

V § 39 ods. 1 prvá veta znie: „Základná výmera dovolenky je 36 kalendárnych dní.“.


Čl. II

Dovolenka podľa tohto zákona patrí vo výmere uvedenej v čl. I už za kalendárny rok 1991.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené