549

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. prosince 1991

o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Předmět soudních poplatků

Soudní poplatky (dále jen „poplatky“) se vybírají za jednotlivé úkony nebo řízení, prováděné na návrh soudy České republiky a za úkony správy soudů (dále jen „poplatný úkon“), které jsou vymezeny v sazebníku soudních poplatků (dále jen „sazebník“). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

§ 2

Poplatníci

(1) Poplatníky jsou

a) navrhovatel (navrhovatelé) poplatného úkonu, není-li dále stanoveno jinak,

b) účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,

c) dlužník v řízení o konkursu a vyrovnání,

d) oba účastníci v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

(2) Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část odpůrce, není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však odpůrce nemá v řízení o rozvod nebo neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, a ve smírčím řízení při schválení smíru.

(3) Vznikne-li více poplatníkům podle odstavce 1 povinnost zaplatit poplatek společně, platí jej společně a nerozdílně.

(4) V odvolacím řízení je poplatníkem odvolatel, v dovolacím řízení je poplatníkem účastník, který podal dovolání.

§ 3

Příslušnost

(1) Poplatky vybírají soudy České republiky1) a správy těchto soudů.

(2) Ve věcech poplatků rozhoduje orgán, který je příslušný provést poplatný úkon. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem rozhoduje soud, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje, pokud o poplatku nerozhodl odvolací soud. Ve věcech poplatků o dovolání rozhoduje soud, který rozhodoval v prvním stupni. Ve věcech poplatků v řízení o žalobách nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů rozhoduje soud, který rozhoduje v prvním stupni. Ve věcech obnovy řízení rozhoduje soud, který rozhoduje o povolení obnovy.

§ 4

Vznik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká

a) podáním návrhu na provedení poplatného úkonu, je-li poplatníkem navrhovatel,

b) schválením smíru ve smírčím řízení,

c) sepsáním podání do protokolu u soudu,

d) v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím ve věci samé.

§ 5

Sazby poplatků

(1) Výše poplatku se určuje procentem ze základu (procentní poplatek) nebo pevnou částkou (pevný poplatek). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

(2) Je-li stanovena sazba poplatku za řízení, rozumí se tím řízení v jednom stupni. Poplatky podle stejné sazby se platí v odvolacím řízení i v dovolacím řízení; při dovolacím řízení činí sazba poplatku nejméně 500 Kčs.

§ 6

Základ procentního poplatku

(1) Základem poplatku stanoveného procentem je cena předmětu poplatného úkonu podle cenových předpisů.2) Nelze-li cenu takto zjistit, je základem poplatku cena obvyklá v místě a čase podání návrhu na provedení poplatného úkonu.

(2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu poplatného úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, určí cenu soud.

(3) Uplatní-li navrhovatel v jednom návrhu několik různých nároků, vybere se poplatek ve výši součtu všech poplatků stanovených v sazebníku pro jednotlivá řízení nebo úkony.

(4) V odvolacím řízení je základem poplatku cena nároku uplatňovaného v tomto řízení; totéž platí, jde-li o dovolací řízení.

(5) Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku součet cen všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu delší než tři roky, na dobu neurčitou nebo na dobu života, považuje se za cenu plnění trojnásobek ceny ročního plnění.

(6) K ceně příslušenství se přihlíží jen tehdy, je-li samo předmětem poplatného úkonu.

(7) Základem poplatku v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů je cena všech věcí patřících do bezpodílového spoluvlastnictví manželů a ostatních hodnot, které se přitom vypořádávají.

(8) Základem poplatku v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je cena věci po odečtení ceny podílu navrhovatele.

(9) Základ poplatku vyšší než 500 Kčs se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vyměřený poplatek na celé koruny nahoru.

§ 7

Splatnost poplatku

(1) Poplatek za podání návrhu je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

(2) Poplatek za sepsání návrhu na zahájení řízení, odvolání nebo dovolání proti rozhodnutí do protokolu je splatný jeho sepsáním.

(3) Ostatní poplatky jsou splatné do tří dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit stanovena nebo jímž byl schválen smír, nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší.

(4) Rozšíří-li se po podání návrhu předmět poplatného úkonu, poplatek se doplatí do tří dnů ode dne, v němž k rozšíření předmětu poplatného úkonu došlo. V odvolacím řízení nebo v dovolacím řízení se poplatek doplatí jen tehdy, dojde-li k rozšíření předmětu poplatného úkonu na návrh.

§ 8

Způsob placení poplatků

Poplatek se platí na účet soudu; pokud nepřevyšuje 1000 Kčs může se platit kolkovými známkami. V odvolacím řízení se platí na účet soudu, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje. V dovolacím řízení se poplatek platí na účet soudu, který rozhodoval v prvním stupni. V řízení o žalobách nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů se poplatek platí na účet soudu, který tento úkon provádí. V řízení o obnově řízení se poplatek platí na účet soudu, který má o povolení obnovy rozhodnout.

§ 9

Následky nezaplacení poplatku

(1) Nebyl-li poplatek, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, zaplacen, a to ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, provede soud řízení

a) jde-li o návrh na zahájení odvolacího řízení,

b) je-li v téže věci návrh rozšířen nebo podán vzájemný návrh.

(2) V ostatních případech soud řízení zastaví, pokud již nezačal jednat ve věci samé.

(3) Řízení se nezastaví, nebyl-li poplatek zaplacen za sepsání podání do protokolu.

(4) Bude-li poplatek zaplacen do konce lhůty k odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku, soud prvního stupně zruší toto usnesení.

(5) Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, poplatková povinnost zaniká.

(6) Jde-li o návrh na provedení úkonu správou soudu nebo o návrh na provedení jiného poplatného úkonu, než je uveden v odstavci 1, poplatný úkon se neprovede, dokud poplatek nebude zaplacen.

§ 10

Vrácení poplatku

(1) Poplatek se vrátí, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. Bylo-li zaplaceno na poplatku více, než činila poplatková povinnost, vrátí se přeplatek.

(2) Poplatek splatný podáním návrhu na zahájení řízení, podáním odvolání nebo dovolání, se vrátí, jestliže

a) řízení bylo zastaveno nebo návrh, odvolání či dovolání byly vzaty zpět před prvním jednáním,

b) návrh na vydání platebního rozkazu byl vzat zpět nejpozději v poslední den lhůty k podání odporu; po podání odporu se poplatek vrátí, došlo-li ke zpětvzetí návrhu před prvním jednáním,

c) návrh na obnovu řízení, odvolání nebo dovolání byly zamítnuty pro opožděnost, nepřístupnost nebo proto, že je podal ten, kdo k jejich podání není oprávněn.

(3) Omezí-li se předmět poplatného úkonu po podání návrhu před prvním jednáním, vrátí se odpovídající část poplatku.

(4) Bylo-li řízení o rozvod manželství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí se celý poplatek. Byl-li návrh na zahájení řízení o rozvod manželství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrací se polovina poplatku. Jestliže v odvolacím řízení bylo řízení o rozvod manželství zastaveno nebo bylo-li odvolání proti rozhodnutí, kterým byl návrh na rozvod manželství zamítnut, vzato zpět, vrátí se polovina poplatků zaplacených v obou stupních řízení.

(5) Má-li být vrácen poplatek nebo část poplatku (přeplatek poplatku) zaplaceného kolkovými známkami, zašle soud opis pravomocného rozhodnutí o jeho vrácení Finančnímu úřadu pro Prahu 1, který příslušnou částku vrátí. Poplatek (přeplatek poplatku) se nevrátí, nepřevyšuje-li částku 50 Kčs.

(6) Poplatek nelze vrátit po uplynutí deseti let od konce kalendářního roku, v němž byl zaplacen.

Osvobození od poplatku

§ 11

(1) Od poplatku jsou osvobozena soudní řízení ve věcech

a) opatrovnických, péče o nezletilé děti a osvojení, a o povolení uzavřít manželství,

b) nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a poskytování zdravotní péče,

c) odvolání proti rozhodnutí státního notářství, s výjimkou odvolání proti rozhodnutí, kterým státní notářství rozhodne i o skutečnosti, která zůstala mezi účastníky sporná,3) a s výjimkou odvolání proti rozhodnutí, kterým státní notářství zamítlo návrh na registraci smlouvy,

d) sporů o plnění závazků z kolektivních smluv, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým pracovníkům,

e) opravy chyb ve voličských seznamech,

f) stížností na platnost voleb,

g) náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím anebo nesprávným úředním postupem.

(2) Od poplatků jsou osvobozeni

a) Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika, Slovenská republika, rozpočtové organizace a státní fondy,

b) obce v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen,

c) nadace,

d) navrhovatelé v řízení o určení výživného, s výjimkou řízení o zrušení vyživovací povinnosti,

e) vojáci v základní a náhradní službě a občané vykonávající civilní službu,

f) navrhovatel v řízení o náhradu škody včetně škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví,

g) neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím,

h) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání,

i) zdravotnické zařízení v řízení o způsobilosti k právním úkonům,

j) navrhovatel v řízení o poddlužnické žalobě,

k) navrhovatel v řízení o určení otcovství kromě popření otcovství zahájeném na jeho návrh,

l) diplomatičtí zástupci pověření v České a Slovenské Federativní Republice, konzulové z povolání a další osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České a Slovenské Federativní Republiky a je zaručena vzájemnost.4) Toto osvobození se nevztahuje na poplatky vybírané za poplatné úkony týkající se nemovitostí a návrhů na zahájení řízení (odvolání nebo dovolání), je-li předmětem sporu nemovitost,

m) navrhovatelé, kteří uplatňují nároky podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje též na řízení o výkonu rozhodnutí.

(4) Osvobození podle odstavce 1 se nevztahuje na jednotlivé úkony.

§ 12

Vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o poplatkové povinnosti, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu. Tomu, kdo poplatek zaplatil na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost uložena, se poplatek vrátí. O vrácení poplatku rozhodne i bez návrhu soud, který nesprávné rozhodnutí vydal.

§ 13

(1) Poplatek (doplatek poplatku) nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž se stal splatným.

(2) Od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník písemně uvědoměn o úkonu soudu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatku (doplatku poplatku) anebo v němž sjednal dohodu o splácení dlužné částky, běží nová tříletá lhůta.

(3) Úkonem k vymáhání poplatku (doplatku poplatku) je též písemná upomínka na zaplacení poplatku (doplatku poplatku) doručená poplatníkovi.

(4) Poplatek (doplatek poplatku) nelze vyměřit ani vymáhat jakmile od konce kalendářního roku, v němž byl poplatný úkon dokončen, uplynulo deset let.

§ 14

Poplatek za výpis z rejstříku trestů

(1) Orgány prokuratury České republiky vybírají poplatek za výpis z rejstříku trestů (i negativní). Výše tohoto poplatku činí 30 Kčs.

(2) Od poplatku za výpis z rejstříku trestů jsou osvobozeny orgány státní správy všech stupňů, pokud výpis z rejstříku trestů je potřebný pro personální účely. Účel, k němuž je výpis vyžádán, musí být na žádosti i na výpisu zřetelně vyznačen.


Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 15

Z navržených poplatných úkonů a z řízení zahájených před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Při odvolání nebo dovolání podaném po účinnosti tohoto zákona se však postupuje podle sazebníku, který je přílohou tohoto zákona. Zaplacený arbitrážní poplatek se započte do poplatku, jestliže byl zaplacen před nabytím účinnosti tohoto zákona na účet orgánu hospodářské arbitráže.

§ 16

(1) Ministerstvo financí České republiky může obecně závazným právním předpisem vydaným v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky osvobodit jednotlivé druhy poplatných úkonů a skupiny osob od poplatků.

(2) Předseda krajského soudu může za podmínek stanovených zvláštním předpisem5) poskytnout jednotlivým poplatníkům na jejich žádost úlevu na poplatku.

§ 17

Ministerstvo financí České republiky, územní finanční orgány a ministerstvo spravedlnosti České republiky kontrolují u soudů, zda se poplatky vybírají ve správné výši, řádně a včas. Územní finanční orgány kontrolují též poplatky vybírané za úkony prokuratury.

§ 18

Zrušují se:

1. Zákon České národní rady č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích.

2. Vyhláška Ministerstva financí České socialistické republiky č. 151/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích.

3. S působností pro Českou republiku nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky.

4. S působností pro Českou republiku pokyny pro placení arbitrážních poplatků upravené nařízením ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky (částka 24/1961 Ú. l.).

5. Opatření Ministerstva financí, cen a mezd České republiky ze dne 20. června 1990 o úlevách u soudních poplatků (částka 43 Sbírky zákonů 1990).

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.


Příloha 01

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb.

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ

I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení

Položka 1

Z návrhu na zahájení řízení, pokud není stanovena zvláštní sazba

a)

z ceny předmětu řízení 4 %

nejméně 200 Kčs

nejvýše 100 000 Kčs

b)nelze-li předmět řízení ocenit 500 Kčs

Poznámky

1. Ze vzájemného návrhu odpůrce se platí poplatek podle té sazby, jaká by se použila, kdyby se tento návrh podal samostatně.

2. Z návrhu na zahájení řízení o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, poplatek se vybere podle písmene b) této položky.

3. Žádá-li odpůrce, aby soud rozhodl o vzájemné pohledávce i nad částku uplatněnou návrhem, platí se poplatek z částky, která převyšuje cenu předmětu řízení podle návrhu.

4. Poplatky podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení a dovolacím řízení ve věci samé. Podá-li odvolání nebo dovolání navrhovatel i odpůrce, platí každý z nich poplatek podle ceny předmětu svého odvolání nebo dovolání.

5. Z odvolání nebo dovolání do rozsudku, kterým soud rozhodl jen o základu předmětu řízení, se poplatek neplatí.

6. Pro určení ceny předmětu řízení při návrhu na vyloučení věci je rozhodnou cena vylučované věci.

7. Podle stejné sazby se platí poplatek i u návrhů na vydání platebního rozkazu; odpor proti platebnímu rozkazu poplatku nepodléhá. To platí obdobně pro řízení směnečné a šekové a pro námitky v těchto řízeních.

8. Jde-li o návrh na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů, platí se poplatek podle písmene b).

9. Jde-li o odvolání proti rozhodnutí státního notářství, platí se poplatek podle písmene b).

Položka 2

Z návrhu na zahájení řízení ve věcech obchodních, pokud není stanovena zvláštní sazba

a) z ceny předmětu řízení 4 %

nejméně 500 Kčs

nejvýše 500 000 Kčs

b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

Poznámky

Poznámky uvedené u položky 1 platí obdobně i pro tuto položku.

Položka 3

V řízení o žalobách nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů

500 Kčs

Položka 4

Za vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, z předmětuĺ 2 %

nejméně 200 Kčs

Položka 5

Z návrhu na zahájení řízení

a) o rozvod manželství 600 Kčs

b) o neplatnost manželství nebo určení, zda tu manželství jeĺ či není 500 Kčs

c) o určení výživného mezi manžely a příspěvku na výživu rozvedeného manžela, ve věcech výživy mezi rodiči a zletilými dětmi a vyživovací povinnosti mezi ostatními příbuznými 2 % z ceny předmětu
řízení

nejméně 200 Kčs

d) o určení otcovství včetně popření otcovství 300 Kčs

Poznámka

Poznámky podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení nebo dovolacím řízení. Směřuje-li odvolání nebo dovolání pouze proti výroku o úpravě poměrů dětí pro dobu po rozvodu nebo pouze proti výroku o výchově a výživě nezletilého dítěte, poplatek se neplatí.

Položka 6

Z návrhu na zahájení řízení

a) na ochranu osobnosti

– bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy 1 000 Kčs

– s návrhem na náhradu nemajetkové újmy 4 000 Kčs

b) ve věcech podle zákona o periodickém tisku a ostatních informačních prostředcích 1 000 Kčs

Poznámka

Poplatky podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení nebo dovolacím řízení.

Položka 7

Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

a) z hodnoty předmětu smíru 2 %

nejméně 200 Kčs

nejvýše 20 000 Kčs

b)

nelze-li předmět smíru penězi ocenit 300 Kčs

Poznámky

1. Z návrhu na smírčí řízení se poplatek neplatí.

2. Smírem se rozumí smír schválený soudem podle § 67 a násl. občanského soudního řádu.

Položka 8

Z návrhu na zrušení usnesení o schválení smíru 500 Kčs

Poznámky

1. Poplatek podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení nebo dovolacím řízení.

2. Za řízení ve věci samé se poplatek znovu neplatí.

3. Smírem se rozumí i smír podle § 99 občanského soudního řádu.

Položka 9

Z návrhu na obnovu řízení 500 Kčs

Poznámky

1. Poznámky k položce 8 pod č. 1 a 2 platí i pro tuto položku.

2. Jestliže se v původním řízení nekonalo odvolací řízení nebo dovolací řízení a v obnoveném řízení se podá odvolání či dovolání ve věci samé, platí se z takového odvolání nebo dovolání poplatek podle příslušné položky.

Položka 10

Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí podle § 260 občanského soudního řádu (kromě pomoci před vymáháním výživného pro nezletilé děti) 100 Kčs

Položka 11

Z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí

a) z vymáhaného nároku 2 %

nejméně 100 Kčs

nejvýše 50 000 Kčs

b) nelze-li vymáhaný nárok penězi ocenit 250 Kčs

Poznámky

1. Spojí-li se v návrhu na základě téhož vykonatelného rozhodnutí výkon rozhodnutí několika způsoby, zaplatí se součet příslušných poplatků snížený o jednu čtvrtinu.

2. Z návrhu na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí tři čtvrtiny příslušných poplatků.

3. Návrhy na zastavení výkonu rozhodnutí nebo na jejich odklad a odvolání nebo dovolání ve věci výkonu rozhodnutí poplatku nepodléhají.

Poznámka k položkám 1, 4, 5, 9 a 11

Došlo-li ke zrušení rozsudku v důsledku odvolání, obnovy řízení nebo dovolání, neplatí poplatek z odvolání nebo dovolání proti novému rozhodnutí soudu prvního stupně poplatník, který již jednou poplatek z odvolání nebo dovolání zaplatil.

Poznámka k položkám 1, 7 a 11

Pevný poplatek podle sazby uvedené pod písmenem b) položek se platí též, jestliže se řízení týká užívání či vyklizení bytu nebo jiné místnosti.

Položka 12

Za zápisy do obchodního rejstříku

a) z návrhu na první zápis a výmaz právnické osoby 3 000 Kčs

b) z návrhu na první zápis a výmaz fyzické osoby 1 000 Kčs

c) z návrhu na změny a doplnění zápisu v obchodním rejstříku, ení dále stanoveno jinak 500 Kčs

d) z návrhu na zápis nebo výmaz osob oprávněných jednat za fyzickou nebo právnickou osobu a za ni podepisovat, včetně prokuristů a likvidátorů, za každou osobu 200 Kčs

e) z návrhu na zápis změny bydliště osob uvedených pod písmenemĺ d) 100 Kčs

f) z návrhu na svolání zasedání valného shromáždění akciové společnosti rejstříkovým soudem 1 000 Kčs

g) za jiné úkony obchodního rejstříku, pokud nejsou obsaženyĺ v dalších položkách sazebníku 100 Kčs

Poznámky

1. Jestliže je v jednom návrhu na zápis do obchodního rejstříku zahrnuto více návrhů, zpoplatňuje se návrh tak, že se příslušné položky sčítají.

2. Vzal-li navrhovatel návrh na zápis do obchodního rejstříku zpět před jeho provedením, poplatek se vrátí.

Položka 13

Z návrhu na zahájení řízení

a) z právních vztahů upravených zákonem o ochraně hospodářské soutěže 3 000 Kčs

b) z práv k obchodnímu jménu, ochranným známkám a označení původu 3 000 Kčs

c) o neplatnost rozhodčích smluv a o zrušení nálezů vydaných rozhodci na základě rozhodčí smlouvy 3000 Kčs

Položka 14

a) Za konkursní řízení 1 % zpeněžené částky z podstaty nejvýše 50 000 Kčs

b) za konkursní řízení, které bylo ukončeno nuceným vyrovnáním 0,5 % z částky použité k uspokojení věřitelů nejvýše

20 000 Kčs

c) za vyrovnací řízení 0,25 % z částky použité k uspokojení věřitelů nejvýše 10 000 Kčs

Poznámka

Žaloby, které souvisí s konkursním řízením, např. podle § 15 odst. 1, § 19 odst. 2, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se zpoplatňují jako návrhy na zahájení řízení, u nichž nelze předmět řízení ocenit penězi, tj. podle položky I/2b) sazebníku.

Položka 15

Z prvého dožádání rozhodců v rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku o provedení úkonu soudem nebo z prvého návrhu na předběžné opatření v tomto řízení

a) z hodnoty předmětu řízení 2 %

nejméně 200 Kčs

b) nelze-li předmět řízení penězi ocenit 1 000 Kčs

Poznámky

1. Z druhého a dalšího dožádání nebo návrhu se poplatky neplatí.

2. Spojí-li se dožádání o provedení úkonu soudem s návrhem na předběžné opatření, platí se poplatek jen jednou.

Položka 16

Za sepsání směnečného nebo šekového protestu 500 Kčs

Položka 17

Za vyhotovení opisu protestní listiny nebo za vyhotovení výpisu z knihy protestů 100 Kčs

Položka 18

Za sepsání návrhu na zahájení řízení nebo za sepsání odvolání proti rozhodnutí do protokolu, příp. též sepsání dovolání do protokolu

a) ve věcech majetkových nároků, ocenitelných penězi při ceně předmětů řízení do 1 000 Kčs 200 Kčs

přes 1 000 Kčs do 5 000 Kčs 300 Kčs

přes 5 000 Kčs do 10 000 Kčs 400 Kčs

přes 10 000 Kčs 400 Kčs a 10 Kčs z každých dalších
započatých 1 000 Kčs

nad 200 000 Kčs 2 300 Kčs a 10 Kčs z každých dalších
započatých 10 000

b) ve věcech rozvodu nebo neplatnosti manželství nebo zjištění,ĺ zda tu manželství je či není 300 Kčs

c) ve věcech uznání rozhodnutí orgánů cizího státu v manželskýchĺ 300 Kčs

d) ve věcech ochrany osobnosti 300 Kčs

e) ve věcech nájmů bytů, jiných místností a pozemků 300 Kčs

f) ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů 2 000 Kčs

g) v jiných penězi neocenitelných věcech 500 Kčs

h) ve věcech výkonu rozhodnutí jedna polovina sazby z písmene a)

Poznámka

Poplatek se vybere po sepsání protokolu.

Položka 19

Za vyhotovení opisu nebo výpisu z listin, protokolů a jiných soudních spisů a za vyhotovení stejnopisu podání a jejich příloh, k jejichž předložení byl účastník marně vyzván, za každou započatou stranu prvopisu

20 Kčs

Poznámka

Poplatku nepodléhá opis protokolu o jednání soudu vyhotovený průklepem bez záhlaví a bez ověření.

Položka 20

Za vyhotovení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze spisů, za výpis, osvědčení, opis z obchodního rejstříku, za každou započatou stranu prvopisu 20 Kčs

Položka 21

Za ověření podpisu jedné osoby na téže listině 20 Kčs

Položka 22

Za ověření opisu nebo kopie listiny, za každou započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje

– v českém a slovenském jazyce 20 Kčs

– cizojazyčné listiny 50 Kčs

Poznámky

1. Poplatek se neplatí za ověření opisů listin, kterých je třeba k vyměření notářských poplatků nebo pro účely evidence nemovitostí. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.

2. Českoslovenští občané maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti platí za ověření opisu nebo kopie listiny sepsané v jazyce své národnosti poplatek ve stejné výši, ve které se platí za ověření opisu nebo kopie listiny v českém nebo slovenském jazyce, pokud k ověření dojde v oblasti obývané příslušnou národností.

3. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.

Položka 23

Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich nahlédl žadatel 50 Kčs

Poznámka

Poplatek se vybere, i když žadatelem je účastník, který zaplatil poplatek z návrhu na zahájení řízení.

Položka 24

Z návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti 100 Kčs

Poznámka

Poznámka uvedená u položky 23 platí zde obdobně.

II. Poplatky za úkony správy soudů

Položka 25

Za vyhotovení dalšího stejnopisu správního rozhodnutí vydaného soudem nebo za vydání opisu nebo výpisu ze správních záznamů, protokolů a správních spisů vedených soudem a za oznámení jména znalce nebo tlumočníka ze seznamu 20 Kčs

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích.

2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

3) § 18 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád).

4) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

5) § 21 vyhlášky ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.