Vyhláška č. 522/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 100/1991
Platnosť od 18.12.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1992 do31.12.1992
Zrušený 320/1992 Zb. (nepriamo)

522

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. novembra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa pripája veta, ktorá znie: „Poplatky vyrubované a vyberané okresnými a obvodnými úradmi v Slovenskej republike sa môžu platiť aj kolkovými známkami, ak poplatok neprevyšuje 1000,– Kčs.“.

2. V § 4 ods. 1 sa za slová „§ 10 ods. 1 zákona“ vkladá čiarka a slová „obcí a orgánov miestnej štátnej správy2a)“.

V odseku 2 sa spojka „a“ medzi slovami „zabezpečení matky a dieťaťa“ a slovami „o sociálnom zabezpečení“ nahrádza čiarkou a na koniec vety sa vkladajú slová „a o zmiernení následkov majetkových krívd.3a)“.

3. V § 6 ods. 2 sa za slová „okresného úradu“ vkladajú slová „v Českej republike“.

4. V § 7 ods. 1 sa za slovami „s výnimkou okresných“ vypúšťa slovo „(obvodných)“ a vkladajú sa slová „v Českej republike“ a v odseku 2 sa za slová „úradov a obcí“ vkladajú slová „v Českej republike“.

5. § 8 znie:

㤠8

Správny orgán vyberá poplatky podľa položiek 33 a 37 I. sadzobníka vyhlášky 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch až do dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon); po nadobudnutí účinnosti tohto zákona postupuje správny orgán podľa položiek 33 a 37 I. sadzobníka uvedeného v prílohe tejto vyhlášky.“.

Čl. II

V I. a II. sadzobníku správnych poplatkov sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto vyhlášky.


Čl. III

Zrušujú sa:

1. Opatrenie Ministerstva financií Českej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístka pre cudzinca vyhlásené v čiastke 23 Zbierky zákonov 1991.

2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístka pre cudzincov vyhlásené v čiastke 28 Zbierky zákonov 1991.

3. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na úseku správnych poplatkov k vyhláške Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch vyhlásené v čiastke 71 Zbierky zákonov 1991.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií Českej republiky:

Ing. Špaček v. r.

Minister financií Slovenskej republiky:

Doc. Ing. Dančo CSc. v. r.


Příloha 01

Poznámky pod čiarou

2a) Zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

3a) Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené