Zákon č. 480/1991 Zb.Zákon o dobe neslobody

Čiastka 93/1991
Platnosť od 29.11.1991
Účinnosť od 29.11.1991
Literatúra 1
Rozhodnutia súdov 1

OBSAH

480

ZÁKON

z 13. novembra 1991

o dobe neslobody

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

V rokoch 1948 až 1989 komunistický režim porušoval ľudské práva i svoje vlastné zákony.

§ 2

Právne akty prijaté v dobe uvedenej v § 1 sa zrušujú len vtedy, ak tak ustanovujú osobitné zákony.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené