Vyhláška č. 44/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci

Čiastka 9/1991
Platnosť od 01.02.1991 do31.03.2002
Účinnosť od 01.02.1991 do31.03.2002
Zrušený 163/2002 Z. z. (nepriamo)

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 10. januára 1991,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 51 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci sa dopĺňa takto:

§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Za prevzatie obhajoby a za každý ďalší úkon právnej pomoci vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, patrí odmena vo výške 100 Kčs; k sadzbám tarifnej odmeny podľa odseku 1 sa neprihliada.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. JUDr. Košta CSc. v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené