Zákon č. 420/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov

Čiastka 80/1991
Platnosť od 01.11.1991
Účinnosť od 01.01.2003
Rozhodnutia súdov 6

420

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 25. septembra 1991

o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Rozsah platnosti

Tento zákon upravuje platové pomery sudcov okresných a krajských súdov, sudcov vojenských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a justičných čakateľov (ďalej len „čakateľ“).

Platové pomery sudcov

§ 2a

Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.


§ 21

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené