Vyhláška č. 362/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách

Čiastka 70/1991
Platnosť od 13.09.1991
Účinnosť od 15.09.1991

362

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 21. srpna 1991

o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Základní ustanovení

Vyhláška upravuje organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách (dále jen „školy“).

§ 2

Období školního vyučování

(1) Období školního vyučování ve školním roce začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku; člení se na první pololetí a druhé pololetí.

(2) První pololetí začíná 1. září a končí 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná 1. února a končí 30. června.

(3) Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.

(4) Ve středních odborných školách, středních odborných učilištích, odborných učilištích a učilištích, kde je v učebních plánech v měsíci červenci a srpnu zařazena odborná (umělecká) praxe,1) končí vyučování ve druhém pololetí dříve před termínem stanoveným podle odstavců 2 a 3 o počet vyučovacích dnů odpovídajících délce odborné (umělecké) praxe.

(5) V posledním vyučovacím dnu každého pololetí se předává žákům vysvědčení. V závěrečných ročnících středních škol a odborných učilišť se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne vyučování před zahájením maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo absolutoria.2)

(6) Dojde-li v období školního vyučování k přesunu dnů pracovního klidu na jiné dny,3) vztahuje se tento přesun i na vyučovací dny.

(7) Na školách uvedených v § 1 se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

§ 3

Období školních prázdnin

(1) Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny.

(2) Podzimní prázdniny trvají dva dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října; jejich počátek stanoví pro každý školní rok ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“).

(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosince na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.

(4) Pololetní prázdniny trvají jeden den a připadají na nejbližší pracovní den po ukončení prvního pololetí. Ředitel školy může podle provozních podmínek školy přesunout tento den tak, aby navazoval na nejbližší sobotu a neděli.

(5) Jarní prázdniny trvají jeden týden a jejich termín stanoví nejpozději do konce května pro příští školní rok pro školy ve své územní působnosti školský úřad, a to v rozmezí od prvního úplného týdne února do posledního úplného týdne března. Jarní prázdniny se nestanoví v týdnu, na který připadnou velikonoční prázdniny.

(6) Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek a pátek, které předcházejí Pondělí velikonočnímu.

(7) Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce.

§ 4

(1) Ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, může ředitel školy vyhlásit pro žáky volné dny, a to v jednom školním roce nejvíce čtyři.

(2) Ředitel internátní speciální školy nebo internátní zvláštní školy nebo internátní pomocné školy zajistí provoz internátu o volných dnech vyhlášených podle odstavce 1.

§ 5

Ředitel školy zajistí v období školních prázdnin a ve volných dnech vyhlášených podle § 4 odstavce 1 podle místních podmínek provoz školní družiny, popřípadě školního klubu a projedná s vedoucím školní jídelny zajištění provozu školní jídelny.

§ 6

Ředitel školy může stanovit po projednání se zástupci rodičů nebo jiných zákonných zástupců žáků, po dohodě se zřizovatelem a se souhlasem ministerstva ze závažných důvodů odlišnou organizaci školního roku; ve středních zdravotnických školách se souhlasem ministerstva zdravotnictví.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 47/1987 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadující zvláštní péči.

§ 8

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1991.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 22 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČSR č. 119/1989 Sb., o ukončování studia ve středních školách a ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích.

3) § 94 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.