Oznámenie č. 322/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku

Čiastka 59/1991
Platnosť od 13.08.1991
Uzavretie zmluvy 19.05.1991
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 27. mája 1991.

322

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 19. mája 1991 bola v Českom Těšíne podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 27. mája 1991. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného ruchu občanov oboch krajín z 20. júla 1977, vyhlásená č. 59/1977 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Poľskej republiky vedené snahou prehlbovať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi, ďalej uľahčovať cestovný ruch medzi oboma štátmi, a tak podporovať styky svojich občanov sa dohodli nasledovne:

Článok 1

1. Občania oboch štátov, držitelia platného cestovného dokladu, môžu pricestovať i zdržiavať sa po dobu troch mesiacov na teritóriu druhého štátu bez víz.

2. Pre vykonávanie zárobkovej činnosti alebo pre pobyt prekračujúci tri mesiace na území druhého štátu je potrebné vízum.

Článok 2

Občania oboch štátov, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu a ktorí cestujú na územie druhého štátu ako členovia diplomatického zastúpenia alebo konzulárneho úradu alebo zástupcovia v medzinárodných organizáciách majúcich sídlo na území druhého štátu alebo ich pracovníci, môžu na nástup funkcie alebo služobného konania pricestovať a zdržiavať sa tam počas trvania ich služobného pridelenia bez víz. Toto ustanovenie platí pre ich rodinných príslušníkov žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, ak sú držiteľmi platného diplomatického alebo služobného pasu.

Článok 3

Občania oboch štátov, ktorí prichádzajú na územie druhého štátu alebo sa tam zdržiavajú, sú povinní dodržiavať jeho zákony a iné predpisy.

Článok 4

Každá z oboch zmluvných strán si vyhradzuje právo odoprieť vstup alebo pobyt občanom druhého štátu označeným za nežiadúce osoby.

Článok 5

1. Občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí žijú trvale v Poľskej republike, a občania Poľskej republiky, ktorí trvale žijú v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, môžu opustiť krajinu ich pobytu a vrátiť sa do nej na základe platného cestovného dokladu.

2. Obe zmluvné strany prijmú bez zbytočných formalít na svoje územie svojich občanov, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu.

3. Každá z oboch zmluvných strán prijme takisto na územie svojho štátu svojich štátnych občanov, ktorí nie sú držiteľmi platného cestovného pasu. V prípade potreby im príslušné diplomatické zastúpenie alebo konzulárny úrad vystaví náhradný cestovný doklad.

Článok 6

Každá z oboch zmluvných strán môže z dôvodu bezpečnosti štátu, bezpečnosti alebo ochrany zdravia a z dôvodu verejného poriadku vykonávanie tejto Dohody úplne alebo sčasti pozastaviť. O pozastavení vykonávania a jeho ukončení treba bez meškania informovať druhý štát diplomatickou cestou.

Článok 7

Zmluvné strany sa budú diplomatickou cestou informovať o tom, aké druhy cestovných dokladov vystavujú a vymenia sa medzi sebou ich vzory.

Článok 8

Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného ruchu občanov oboch krajín podpísaná vo Varšave 20. júla 1977.

Článok 9

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu vládami oboch štátov, čo sa obojstranne potvrdí výmenou nót. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty.

2. Táto Dohoda sa dojednáva na neurčitú dobu. Možno ju kedykoľvek vypovedať a stratí platnosť tri mesiace po doručení písomného oznámenia diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Dané v Českom Těšíne 19. mája 1991 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

JUDr. Pavel Rychetský v. r.

podpredseda vlády ČSFR

Za vládu

Poľskej republiky:

Dr. Ing. Henryk Majewski v. r.

minister vnútra PR

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.