Zákon č. 305/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti

Čiastka 56/1991
Platnosť od 31.07.1991 do31.12.1996
Účinnosť od 31.07.1991 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

305

ZÁKON

z 11. júla 1991,

ktorým sa mení zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Ustanovenie § 24 ods. 4 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti znie:

(4) Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky ustanovia nariadením povinný podiel počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa s viac ako 20 zamestnancami a okruh týchto zamestnávateľov, ak to bude vyžadovať situácia v umiestňovaní občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou; tento povinný podiel nesmie byť vyšší ako 8 % zamestnancov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené