Zákon č. 245/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku

(v znení č. 32/1993 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 48/1991
Platnosť od 14.06.1991 do31.08.1994
Účinnosť od 04.02.1993 do31.08.1994
Zrušený 193/1994 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

245

ZÁKON

z 30. mája 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak však ide o požívateľa dôchodku z dôchodkového zabezpečenia a osoby, ktoré spĺňajú podmienku nezaopatrenosti dieťaťa pre nárok na prídavky na deti alebo výchovné,2) je výška príspevku 220 Kčs mesačne. Ak sú splnené podmienky pre nárok na príspevok vo výške 220 Kčs mesačne len po časť kalendárneho mesiaca, patrí príspevok v tejto výške za celý kalendárny mesiac; ak však zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca nárok na výplatu dôchodku alebo výchovného, patrí príspevok v tejto výške naposledy za kalendárny mesiac, v ktorom patrila posledná splátka tejto dávky.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

2. V § 4 ods. 6 sa slová „vedeného v Štátnej banke československej“ nahrádzajú slovami „na Federálnom ministerstve financií3)“.

3. § 5 ods. 3 znie:

(3) Ak sa splnia podmienky pre nárok na príspevok vo výške ustanovenej v § 3 ods. 2 v priebehu kalendárneho mesiaca, rozdiel vo výške príspevku doplatí platiteľ, ktorý je príslušný na výplatu vyššieho príspevku, a to v najbližšom výplatnom termíne.“.

4. § 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Príspevok patriaci osobám, ktoré spĺňajú podmienku nezaopatrenosti dieťaťa pre nárok na prídavky na deti alebo výchovné, ale tieto dávky na ne nepatria, sa vyplácajú osobe, ktorá má dieťa v priamom zaopatrení; ak je dieťa v plnom priamom zaopatrení ústavu (zariadenia) pre starostlivosť o deti alebo mládež z iných dôvodov než z dôvodu liečenia, prípadne z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na budúce povolanie, vypláca sa príspevok tomuto ústavu (zariadeniu).“.

5. § 6 ods. 4 znie:

(4) Pokiaľ sa zisťuje na účely iných právnych predpisov výška príjmu osoby, na príspevok sa neprihliada, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.

6. V § 8 ods. 2 druhá a tretia veta znejú: „Príjemca príspevku, ktorému bol príspevok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, než patril, je povinný platiteľovi príspevku neprávom vyplatené sumy príspevku vrátiť. Nárok na vrátenie neprávom vyplatených súm príspevku zaniká v lehote uvedenej v § 6 ods. 1.“.

7. V § 9 ods. 2 sa v prvej vete za slová „vyplatil príspevok“ vkladajú slová „alebo vyplatil príspevok vo vyššej sume, než patril“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „príspevku“.

8. § 10 sa vypúšťa.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 31 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov.
§ 18 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.
§ 49 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

3) § 1 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 250/1990 Zb. o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené