196

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 26. apríla 1991

o Matici slovenskej

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenie

Matica slovenská je národná kultúrna a vedecká ustanovizeň, ktorej spoločenským poslaním je národne a vlastenecky pôsobiť na území Slovenskej republiky i mimo jej územia. V súlade s týmto poslaním Matica slovenská kultivuje lásku k vlasti, pestuje mravnosť a pozdvihuje kultúrnu úroveň slovenského národa. Matica slovenská združuje tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a napomáha jej rozvoju, chráni a rozvíja národné dedičstvo ako národnú i kultúrnu hodnotu.

§ 2

Základné úlohy Matice slovenskej

(1) Matica slovenská plní najmä tieto úlohy:

a) prednostne získava všetky slovaciká, zhromažďuje, skúma, ochraňuje, spracúva a vhodnou formou sprístupňuje všetky dokumenty dôležité pre poznanie slovenského národa a Slovenska, jeho dejín a jeho kultúry; je národným bibliografickým centrom, plní funkciu národnej knižnice Slovenska a Slovákov a ústrednej knižnice Slovenskej republiky, archívu literatúry a umenia, ústredného literárneho múzea a ústredia biografie,

b) v súlade so svojimi úlohami utvára informačné systémy,

c) buduje a rozširuje členskú základňu a utvára podmienky pre jej samovzdelávaciu a vzdelávaciu činnosť v oblasti národnej kultúry,

d) zúčastňuje sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, na obsahovom a ekonomickom zabezpečovaní miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných kultúrnych podujatí,

e) organizuje skupiny odborníkov na výskum dôležitých spoločenskovedných otázok,

f) organizuje skupiny odborníkov a svojich zástupcov zaoberajúcich sa postavením Slovákov na celom území Slovenska,

g) napomáha zachovávať hodnoty hmotnej a nehmotnej národnej kultúry a prírody Slovenska,

h) rozvíja styky so Slovákmi žijúcimi mimo územia Slovenskej republiky a s ich kultúrnymi a vedeckými inštitúciami a spolkami, skúma ich dejinný a kultúrny vývin, poskytuje a sprostredkúva im pomoc pri uspokojovaní národnokultúrnych potrieb,

ch) spolupracuje s hromadnými informačnými prostriedkami, kultúrnymi a vedeckými inštitúciami pri poznávaní a sprístupňovaní dejín a života slovenského národa a jeho významných osobností,

i) zakladá nadácie a poskytuje štipendijné pobyty doma i v zahraničí.

(2) Matica slovenská môže vykonávať vlastnú hospodársku činnosť doma aj v zahraničí.

(3) Matica slovenská spolupracuje s domácimi a zahraničnými národnými a ďalšími inštitúciami a spolkami.

§ 3

Organizačná štruktúra Matice slovenskej

Maticu slovenskú tvorí Spolková zložka Matice slovenskej1) (ďalej len „spolková zložka“) a Inštitučná zložka Matice slovenskej (ďalej len „inštitučná zložka“).

Spolková zložka

§ 4

(1) Spolková zložka je právnická osoba; v rámci úloh vymedzených jej stanovami vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

(2) Stanovy spolkovej zložky upravujú pôsobnosť a spôsob ustanovenia orgánov, práva a povinnosti členov, zásady hospodárenia, ako aj ďalšie veci podľa osobitných predpisov.2)

(3) Stanovy spolkovej zložky ďalej určia, kto plní funkciu štatutárneho orgánu spolkovej zložky a akým spôsobom koná a vystupuje navonok; vymedzia, v ktorých veciach týkajúcich sa Matice slovenskej ako celku koná štatutárny orgán spolkovej zložky spoločne s inštitučnou zložkou.

§ 5

(1) Základnými organizačnými jednotkami spolkovej zložky sú miestne odbory a záujmové odbory Matice slovenskej (ďalej len „odbor“).

(2) Odbor na základe dobrovoľnosti združuje členov Matice slovenskej a podieľa sa na plnení úloh Matice slovenskej v rámci územných obvodov alebo na základe určitých záujmov.

(3) Odbor je právnická osoba; v rozsahu vymedzenom stanovami spolkovej zložky vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

(4) Stanovy odboru upravujú práva a povinnosti členov, pôsobnosť a spôsob ustanovenia orgánov, zásady hospodárenia s majetkom a ďalšie podrobnosti o organizácii a činnosti odboru.

§ 6

Inštitučná zložka

(1) Základnou organizačnou jednotkou inštitučnej zložky je pracovisko. Počet pracovísk, ich štruktúru a náplň činnosti určuje štatút, ktorý schvaľuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a orgán spolkovej zložky príslušný podľa jej stanov. Štatút vymedzí, v ktorých veciach týkajúcich sa Matice slovenskej ako celku koná štatutárny orgán inštitučnej zložky spoločne so spolkovou zložkou.

(2) Inštitučná zložka je právnická osoba; v rámci úloh vymedzených jej štatútom vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov nesie aj jej pracovisko.

(3) Pracoviská riadi správca Matice slovenskej (ďalej len „správca“). Správca je štatutárnym orgánom inštitučnej zložky.

(4) Správcu vymenúva a odvoláva na návrh orgánu spolkovej zložky príslušného podľa stanov spolkovej zložky minister kultúry Slovenskej republiky.

§ 7

Postavenie a sídlo Matice slovenskej

(1) Matica slovenská je právnická osoba; vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

(2) Predstaviteľom Matice slovenskej je predseda Matice slovenskej, ktorý je súčasne predsedom spolkovej zložky. Predseda Matice slovenskej reprezentuje Maticu slovenskú navonok. Štatutárny orgán Matice slovenskej ako celku je predseda Matice slovenskej a správca; vo veciach týkajúcich sa Matice slovenskej ako celku konajú spoločne (§ 4 ods. 3 a § 6 ods. 1).

(3) Sídlom Matice slovenskej je Martin.

§ 8

Hospodárenie Matice slovenskej

(1) Pre hospodárenie spolkovej zložky platí osobitný predpis.3)

(2) Pre hospodárenie inštitučnej zložky platí osobitný predpis.4)


Záverečné ustanovenia

§ 9

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1990 Zb., ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej.

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 7. júnom 1991.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.

2) § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb.

3) Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov.

4) Zákon SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.