Vyhláška č. 180/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci

Čiastka 36/1991
Platnosť od 24.05.1991 do14.10.2002
Účinnosť od 01.06.1991 do14.10.2002
Zrušený 591/2002 Z. z.

OBSAH

180

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 15. apríla 1991

o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 47 zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch ustanovuje:


§ 1

Na určenie výšky odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za premeškaný čas v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci komerčnými právnikmi sa vzťahuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1991.


Minister:

JUDr. Košťa CSc. v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené