Nariadenie vlády č. 15/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991

Čiastka 4/1991
Platnosť od 01.02.1991 do31.05.1992
Účinnosť od 20.12.1991 do31.05.1992
Zrušený 260/1992 Zb.

15

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 3. januára 1991

o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 10 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu nariaďuje:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov a regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov oproti východiskovému roku (ďalej len „odvody“) vykonávajú právnické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť1) a fyzické osoby prevádzkujúce podnikateľskú činnosť a zapísané do podnikového registra2) (ďalej len „organizácie“) s výnimkou

a) organizácií, v ktorých počet pracovníkov zamestnaných v obdobiach, za ktoré sa vykonávajú odvody, neprekročí 25 osôb,

b) občianskych a záujmových združení3) okrem podnikov a hospodárskych zariadení týchto združení, zamestnávajúcich v obdobiach, za ktoré sa vykonávajú odvody, vyšší počet pracovníkov, než je uvedený v ustanovení písmena a).

(2) Počet zamestnaných pracovníkov podľa odseku 1 zodpovedá

a) skutočnému prepočítanému priemernému evidenčnému počtu pracovníkov v období, za ktoré sa vykonávajú odvody, pokiaľ ich organizácia zisťuje,

b) najvyššiemu dennému počtu pracovníkov zamestnaných v období, za ktoré sa vykonávajú odvody, pokiaľ organizácia nezisťuje skutočný prepočítaný priemerný evidenčný počet pracovníkov.

Regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov

§ 2

Základom odvodu je suma, o ktorú mzdy, ostatné odmeny za prácu, náhrady miezd a obdobné plnenia zúčtované organizáciou za kalendárny štvrťrok na výplatu do nákladov (ďalej len „mzdové a ostatné osobné náklady“) a znížené podľa § 3 prekročia objem týchto nákladov nepodliehajúci odvodu, ktorý zistí organizácia podľa § 4.

§ 3

Organizácia zníži mzdové a ostatné osobné náklady o tieto plnenia:

a) odmeny podľa predpisov o autorskom práve,

b) odmeny za využitie vynálezov, priemyselných vzorov, zlepšovacích návrhov a za vyhodnotené riešenia tematických úloh a obdobné odmeny (odmeny za nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a zvierat a za nové spôsoby ochrany rastlín, odmeny za vyšľachtenie nových plemien zvierat a pod.),

c) odmeny (peňažné ceny) z verejných a užších súťaží a verejných prísľubov,

d) mzdy, ostatné odmeny za prácu, náhrady miezd a obdobné plnenia uhrádzané zo štátneho rozpočtu (napr. na zabezpečenie príprav na obranu v národnom hospodárstve, úhradu časti nástupných platov absolventov škôl),

e) náhrady miezd,

f) mzdové vyrovnanie a odstupné v rozsahu nároku ustanoveného právnymi predpismi,

g) mzdy domáckych robotníkov,

h) odmeny poskytnuté funkcionárom bytových družstiev a mzdové a ostatné osobné náklady stredísk bytového hospodárstva a stavieb svojpomocnej družstevnej bytovej výstavby v bytových družstvách,

i) doplatky do priemerného zárobku poskytnuté pri prevedení pracovníkov na inú prácu podľa § 37 ods. 4 písm. a) a b) Zákonníka práce,

j) odmeny za činnosti a práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo vydávateľských a nakladateľských organizáciách, pokiaľ sa tieto činnosti a práce vykonávali v roku 1990 v pracovnom pomere.

§ 4

(1) Objem mzdových a ostatných osobných nákladov nepodliehajúci odvodu zistí organizácia za štvrtý štvrťrok tak, že objem tarifných miezd (odseky 2 až 4) zvýši o 32 % a takto upravený objem tarifných miezd zvýši ďalej o podiel mimotarifných zložiek, ktorý si odvodí podľa odsekov 5 a 6 v percentách k objemu tarifných miezd.

(2) Objem tarifných miezd je súhrn

a) časových a úkolových miezd a zmiešaných miezd, ktorých súčasťou je úkolová zložka bez vplyvu plnenia výkonových noriem (odsek 4) zúčtovaných za kalendárny štvrťrok na výplatu,

b) súm, ktoré u pracovníkov odmeňovaných podielovou mzdou a zmiešanou mzdou, ktorej súčasťou je podielová zložka, alebo zlúčenými a kombinovanými formami mzdy, zodpovedajú mzdovej tarife, z ktorej sa vychádzalo pri určení podielovej sadzby alebo sadzieb zlúčenej a kombinovanej formy mzdy, a pracovnému úväzku za kalendárny štvrťrok v hodinách.

(3) Ak stupnica mzdových taríf uplatňovaná v kalendárnom štvrťroku

a) fyzickou osobou prevádzkujúcou podnikateľskú činnosť a zapísanou do podnikového registra2) je vyššia než stupnica základných mzdových taríf ustanovených v právnom predpise4) o viac než 40 %, zníži táto osoba objem tarifných miezd (odsek 2) v pomere, ktorý zodpovedá podielu priemernej mzdovej tarify vypočítanej zo základných mzdových taríf zvýšených o 40% a priemernej mzdovej tarify vypočítanej zo mzdových taríf uplatnených v kalendárnom štvrťroku; pri výpočte sa spočítajú mzdové tarify pre jednotlivé tarifné stupne a súčet sa vydelí počtom týchto tarifných stupňov,

b) právnickou osobou oprávnenou na podnikateľskú činnosť1) je vyššia než stupnica mzdových taríf uplatňovaných k 31. decembru 1990, zníži táto osoba objem tarifných miezd (odsek 2) v pomere, ktorý zodpovedá podielu priemernej mzdovej tarify vypočítanej zo mzdových taríf uplatňovaných k 31. decembru 1990 a priemernej mzdovej tarify vypočítanej zo mzdových taríf uplatnených v kalendárnom štvrťroku; pri výpočte sa spočítajú mzdové tarify pre jednotlivé tarifné stupne (triedy) a súčet sa vydelí počtom týchto tarifných stupňov.

(4) Organizácia vylúči vplyv plnenia výkonových noriem tak, že celkový objem úkolových miezd a úkolovej zložky zmiešaných miezd vydelí koeficientom vyjadrujúcim plnenie týchto noriem, ktoré zistí na základe celkového objemu normohodín a všetkých hodín odpracovaných v príslušnej forme mzdy, prípadne iným presnejším spôsobom.

(5) Podiel mimotarifných zložiek v percentách k objemu tarifných miezd si odvodí organizácia, pokiaľ sa ďalej (odseky 6 a 7) neustanovuje inak, z objemu týchto zložiek v roku 1990 a objemu tarifných miezd toho istého roka. Objem mimotarifných zložiek zistí organizácia tak, že z prípustného objemu mzdových a ostatných osobných nákladov za rok 1990, ktorý vypočítala podľa právnych predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov,5) odpočíta objem tarifných miezd (odseky 2 a 4) za rok 1990 a plnenia uvedené v § 3 a zúčtované na výplatu za rovnaký rok.

(6) Organizácie so zahraničnou majetkovou účasťou a organizácie, ktoré nemuseli vypočítať prípustný objem mzdových a ostatných osobných nákladov za rok 1990 podľa právnych predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov,5) si odvodia podiel mimotarifných zložiek obdobne podľa odseku 5. Namiesto prípustného objemu mzdových a ostatných osobných nákladov použijú súhrn mzdových a ostatných osobných nákladov za rok 1990 a plnení zúčtovaných za rok 1990 na výplatu zo zisku alebo z fondu odmien, ktorý znížia o sumu

a) podliehajúcu dodatkovému odvodu za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov alebo regulačnému odvodu za prírastok mzdových prostriedkov,

b) zodpovedajúcu 10 % zo súhrnu zníženého podľa ustanovenia písmena a).

(7) V organizáciách vzniknutých neskôr než k 1. januáru 1990 je podiel mimotarifných zložiek 55 %, pokiaľ si nemôžu tento podiel odvodiť podľa odseku 5, pretože príslušné údaje za celý rok 1990 nie sú uvedené v delimitačnom protokole alebo inom doklade.

(8) Organizácie môžu podiel mimotarifných zložiek v percentách k objemu tarifných miezd, ktorý si odvodia podľa odsekov 5 a 6 alebo ktorý sa ustanovuje v odseku 7, zvýšiť na druhý a tretí alebo na tretí a štvrtý štvrťrok kalendárneho roka, ak na zostávajúce dva štvrťroky kalendárneho roka tento podiel v rovnakom rozsahu znížia.

§ 5

(1) Sadzba odvodu je zo základu odvodu (§ 2) pri prekročení objemu mzdových a ostatných osobných nákladov nepodliehajúceho odvodu

sadzba odvodu v % prekročenie objemu mzdových a ostatných
osobných nákladov nepodliehajúceho odvodu v %
0 &nbsp do 3
200 nad 3 do 5
750 nad 5 &nbsp

(2) Prekročenie objemu mzdových a ostatných osobných nákladov nepodliehajúceho odvodu v percentách sa zisťuje z podielu základu odvodu (§ 2) na objeme mzdových a ostatných osobných nákladov nepodliehajúcom odvodu.

§ 6

Organizácie, ktoré vznikli alebo zanikli v priebehu kalendárneho štvrťroka, zisťujú základ odvodu (§ 2) za obdobie odo dňa ich vzniku do konca kalendárneho štvrťroka alebo za obdobie od prvého kalendárneho dňa príslušného štvrťroka do dňa ich zániku.

Regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov oproti východiskovému roku

§ 7

Základom odvodu je suma, o ktorú súhrn mzdových a ostatných osobných nákladov znížených podľa § 3 a plnení zúčtovaných organizáciou na výplatu zo zisku alebo z fondu odmien (ďalej len „mzdové prostriedky“) za kalendárny polrok prekročí objem mzdových prostriedkov nepodliehajúci odvodu, ktorý organizácia zistí podľa § 8.

§ 8

Objem mzdových prostriedkov nepodliehajúci odvodu zistí organizácia za kalendárny polrok tak, že mzdové a ostatné osobné náklady znížené podľa § 3 zvýši o sumu, ktorá zodpovedá 20% objemu mzdových a ostatných osobných nákladov nepodliehajúceho odvodu (§ 4) a zisteného za rovnaké obdobie.

§ 9

Sadzba odvodu zo základu tohto odvodu je 750 %.

§ 10

Organizácie, ktoré vznikli alebo zanikli v priebehu kalendárneho polroka, zisťujú základ odvodu (§ 7) za obdobie odo dňa ich vzniku do konca kalendárneho polroka alebo za obdobie od prvého kalendárneho dňa príslušného polroka do dňa ich zániku.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 11

(1) Organizácie podajú výpočet odvodov tomu orgánu vykonávajúcemu správu odvodov, v ktorého obvode mali sídlo posledný deň kalendárneho štvrťroka, a to do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Orgán vykonávajúci správu odvodov môže v odôvodnených prípadoch lehotu pre podanie výpočtu predĺžiť, a to najdlhšie o 15 kalendárnych dní.

(2) Ak organizácia zanikne bez vykonania likvidácie, je jej právny nástupca povinný do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca podať orgánu vykonávajúcemu správu odvodov (odsek 1) výpočet regulačných odvodov.

(3) V prípade likvidácie organizácie trvá povinnosť podávať výpočet odvodov a vykonávať ho až do skončenia likvidácie. Po ukončení likvidácie je likvidátor povinný do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca podať orgánu vykonávajúcemu správu odvodov (odsek 1) výpočet odvodov.

(4) Pokiaľ organizácie vykonávajú výpočty podľa príslušných ustanovení tohto nariadenia, robia tak s presnosťou

a) na dve desatinné miesta pri priemeroch a údajoch v percentách,

b) na štyri desatinné miesta pri koeficientoch a podieloch.

(5) Odvody vykonávajú organizácie zo zisku, pokiaľ nerozhodnú, že na ne použijú fond odmien.

§ 12

(1) Odvody sú splatné v lehote ustanovenej pre podanie ich výpočtu.

(2) Organizácie vykonajú podľa tohto nariadenia regulačný odvod za

a) prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov po prvý raz za 1. štvrťrok 1991,

b) prírastok mzdových prostriedkov oproti východiskovému roku po prvý raz za I. polrok 1991.


§ 13

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 38/1989 Zb. o dodatkových odvodoch za neúmerný rast miezd a odmien za prácu,

2. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 209/1989 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti.

§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 Hospodárskeho zákonníka.

2) § 13 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

3) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
Čl. II zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 135/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov.

5) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 203/1988 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 41/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov podnikov s obchodnou činnosťou, bytového hospodárstva a miestnej výroby a služieb.
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky č. 111/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách nezdružených do zväzov družstiev.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov.
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky č. 203/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách.
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 19/1990 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách.
Výnos Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky z 19. januára 1989 č. 18/2777/88 o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, ktorých zakladateľmi sú národné výbory.
Výnos Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky z 20. júna 1989 č. 5/1144/1989 o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, ktorých zakladateľmi sú národné výbory.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.