Vyhláška č. 141/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991 do31.03.2002
Účinnosť od 01.05.1991 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.

141

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 13. marca 1991

o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje podmienky a postup pri nostrifikácii diplomov alebo iných dokladov, ktoré osvedčujú ukončenie vysokoškolského alebo postgraduálneho štúdia na zahraničnej vysokej škole (ďalej len „doklady o štúdiu“).1)

(2) Doklady o štúdiu, ktoré obsahom a rozsahom iba čiastočne zodpovedajú štúdiu rovnakého alebo podobného študijného odboru na vysokej škole v Slovenskej republike, možno nostrifikovať po vykonaní rozdielových skúšok alebo po absolvovaní chýbajúcej praxe. Rozdielové skúšky a obsah praxe určí vysoká škola, ktorá rozhoduje o nostrifikácii.

(3) Podľa tejto vyhlášky sa nostrifikujú aj doklady osvedčujúce vykonanie skúšok na zahraničnej vysokej škole, ktoré svojím obsahom a rozsahom zodpovedajú skúškam vykonaným na vysokej škole v Slovenskej republike.

§ 2

(1) Doklady podľa § 1 možno nostrifikovať na žiadosť absolventa zahraničnej vysokej školy alebo toho, kto vykonal skúšky na zahraničnej vysokej škole (ďalej len „žiadateľ“).

(2) Žiadosť o nostrifikáciu podáva žiadateľ na vysokej škole v Slovenskej republike, na ktorej je rovnaký alebo podobný študijný odbor; ak niet takej vysokej školy, podáva žiadosť na Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3) Doklady uchádzača o štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike alebo cudzinca, ktorý bude pôsobiť ako učiteľ na školách v Slovenskej republike, možno nostrifikovať na základe podnetu rektora vysokej školy alebo dekana fakulty alebo ministerstva.

§ 3

(1) K žiadosti o nostrifikáciu žiadateľ pripojí overené kópie

a) diplomu alebo iných dokladov o štúdiu, alebo

b) výkazu o štúdiu alebo iných dokladov o vykonaných skúškach, alebo

c) vysvedčenia alebo iných dokladov o štátnych alebo rigoróznych skúškach.

(2) Žiadateľ súčasne pripojí overené preklady dokladov uvedených v písmenách a) až c), a to do slovenského, českého, anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského alebo španielskeho jazyka.

(3) K podnetu na nostrifikáciu dokladov o štúdiu podľa § 2 ods. 3 pripoja sa len overené kópie dokladov o štúdiu.

(4) Žiadateľ o nostrifikáciu vykonaných skúšok nepredkladá doklady uvedené v odseku 1 písm. a).

§ 4

Pravosť podpisov a odtlačkov pečiatok na origináloch dokladov musí byť overená ministerstvom zahraničných vecí štátu, v ktorom má sídlo vysoká škola, ktorá doklad vydala, a zastupiteľským úradom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v tomto štáte.

§ 5

(1) O nostrifikácii rozhodne vysoká škola alebo ministerstvo najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti alebo podnetu.

(2) Ak nostrifikuje vysoká škola alebo ministerstvo doklady o štúdiu, vydá nostrifikačnú doložku podľa vzoru uvedeného v prílohe 1 tejto vyhlášky.

(3) Ak nostrifikuje vysoká škola alebo ministerstvo doklady o vykonaných skúškach vydané zahraničnou vysokou školou, vydá nostrifikačnú doložku podľa vzoru uvedeného v prílohe 2 tejto vyhlášky.

(4) Nostrifikačnou doložkou sa potvrdzuje platnosť dokladov o štúdiu s účinnosťou odo dňa jej vydania.

(5) Ak vysoká škola alebo ministerstvo nenostrifikuje doklady o štúdiu alebo o vykonaných skúškach, oznámi to s uvedením dôvodov písomne žiadateľovi a doklady mu vráti.2)

§ 6

Doklady o štúdiu nostrifikované v Českej republike platia aj na území Slovenskej republiky.

§ 7

Evidenciu nostrifikačných doložiek vedie ten, kto rozhodol o nostrifikácii a súčasne uschováva overené kópie dokladov o štúdiu vydaných zahraničnou vysokou školou.

§ 8

Nenostrifikujú sa doklady o štúdiu vydané zahraničnou vysokou školou štátu, s ktorým Česká a Slovenská Federatívna Republika uzavrela medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.1)


§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 114/1982 Zb., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1991.


Minister:

Pišut v. r.


Príloha 1

NOSTRIFIKAČNÁ DOLOŽKA

vzor 01

Príloha 2

NOSTRIFIKAČNÁ DOLOŽKA

vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) § 25 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

2) § 34 zákona č. 172/1990 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.