Zákon č. 137/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb.

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991
Účinnosť od 15.04.1991

137

ZÁKON

z 27. marca 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa v prvej vete za slovami „s výnimkou cudzích štátov“ vypúšťajú slová „organizácie zabezpečujúce podmienky pre činnosť diplomatických a konzulárnych misií,“; slová v zátvorke sa nahrádzajú slovami „(ďalej len „povinná osoba“)“, pričom sa v ďalších ustanoveniach zákona, kde sa používa slovo „organizácia“ rozumie „povinná osoba“, pokiaľ z povahy veci nevyplýva niečo iné.

Doterajší text paragrafu sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Povinnými osobami sú aj fyzické osoby, ktoré nadobudli vec od štátu, ktorý získal oprávnenie s ňou nakladať za okolností uvedených v § 1 zákona, a to v prípadoch, keď tieto osoby nadobudli vec buď v rozpore s vtedy platnými predpismi, alebo na základe protiprávneho zvýhodnenia osoby nadobúdateľa, ďalej aj osoby blízke týmto osobám, pokiaľ na ne tieto osoby vec previedli.“.

2. § 9 znie:

㤠9

(1) Ak je viac oprávnených osôb, vyplýva ich podiel z § 3 tohto zákona, pokiaľ sa písomne nedohodli inak. Ak v lehote podľa § 19 uplatnia nárok na vydanie veci len niektoré z nich, vydá sa im vec celá.

(2) Osoby, ktoré uplatnia nárok v lehote uvedenej v § 19 a ktorých nároky nebudú uspokojené, môžu voči osobám, ktorým sa vec vydala, uplatniť svoje nároky na súde v lehote jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona.“.

3. V § 10 ods. 3 a 4 znejú:

(3) Ak ide o stavbu, ktorá bola podstatne zhodnotená tak, že jej cena určená ku dňu uzavretia dohody a určená postupom uvedeným v § 19a prevyšuje náhradu podľa § 14 ods. 1, je na vôli oprávnenej osoby, či sa rozhodne pre túto náhradu alebo či vyzve povinnú osobu na vydanie nehnuteľnosti a uhradí príslušnému ministerstvu pre správu národného majetku a jeho privatizáciu rozdiel medzi takto určenou cenou a náhradou podľa § 14 ods. 1. Povinná osoba je povinná vydať vec do 30 dní po oznámení výšky jej zhodnotenia príslušným ministerstvom pre správu národného majetku a jeho privatizáciu v prípade, že sa oprávnená osoba rozhodne pre jej vydanie.

(4) Pozemok, na ktorom je umiestnená stavba, ktorá bola zriadená až po prevzatí pozemku štátom, sa nevydáva; oprávnenej osobe prislúcha peňažná náhrada (§ 14).“.

V § 10 sa dopĺňajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Povinná osoba je povinná vydať pozemok, na ktorom bola umiestnená zaniknutá stavba, pokiaľ nejde o prípad podľa odseku 4.

(6) Pozemok, ku ktorému bolo zriadené právo osobného užívania, sa nevydáva; oprávnenej osobe prislúcha peňažná náhrada (§ 14).“.

4. § 12 znie:

㤠12

(1) Dňom prevzatia nehnuteľnosti oprávnená osoba vstupuje do práv a záväzkov prenajímateľa, ktorý uzavrel dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu alebo zmluvu o nájme nebytového priestoru v prevzatej nehnuteľnosti.

(2) Doterajším užívateľom bytov a nebytových priestorov vo vydávaných nehnuteľnostiach, ktoré slúžia pre

a) činnosť diplomatických a konzulárnych misií,

b) poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb,

c) potreby školstva,

d) prevádzku kultúrnych a telovýchovných zariadení,

e) pracovnú rehabilitáciu a zamestnanie zdravotne postihnutých osôb,

vzniká nárok voči oprávnenej osobe, ktorej bola nehnuteľnosť vydaná, na uzavretie dohody o užívaní bytov a nájme nebytových priestorov, ktoré sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov a súvisiacimi predpismi. Oprávnená osoba môže dohodu vypovedať najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa účinnosti tohto zákona. Tento záväzok oprávnenej osoby prechádza na všetkých ďalších vlastníkov v uvedenej dobe.

(3) Ak sa o výške nájomného a podmienkach jeho platenia nedohodne oprávnená osoba s užívateľom bytu alebo nebytových priestorov uvedených v odseku 2, rozhodne o výške nájomného príslušný orgán štátnej správy podľa všeobecne platných cenových predpisov.

(4) Užívateľ bytu alebo nebytových priestorov, ktorý v súlade so stavebnými predpismi vykonal na vlastné náklady úpravy, ktorými sa byt alebo nebytové priestory zhodnotili, má nárok na náhradu zhodnotenia, určenú podľa platných cenových predpisov, od oprávnenej osoby, ak mu skončí právo ich užívania z dôvodu výpovede zo strany vlastníka nehnuteľnosti. Povinná osoba nahradí oprávnenej osobe náklady za znehodnotenie nehnuteľnosti nad bežné opotrebenie.“.

5. V § 14 ods. 1 sa slová „s použitím vyhlášky Ministerstva financií č. 73/1964 Zb. o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľnosti“ nahrádzajú slovami „postupom uvedeným v § 19a“.

V § 14 ods. 3 sa slová „podľa vyhlášky uvedenej v odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.

6. V § 15 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú: „Toto neplatí, ak fyzická osoba nadobudla vec od štátu spôsobom uvedeným v § 4 ods. 2 zákona. V takom prípade sa nehnuteľnosť vydá oprávnenej osobe, pričom povinnej osobe vznikne právo na vrátenie kúpnej ceny, ktorú zaplatila pri kúpe veci, a úhradu za zriadenie práva osobného užívania pozemku. Tento nárok sa musí uplatniť na príslušnom orgáne štátnej správy republiky.“.

Doterajšia druhá a tretia veta § 15 sa označujú ako odsek 2.

Doterajší odsek 2 paragrafu 15 sa označuje ako odsek 3 a za slovami „vlastnícke právo cudzích štátov“ sa v ňom vypúšťajú slová „česko-slovenského štátu, pokiaľ právo hospodárenia vykonáva organizácia zabezpečujúca podmienky pre činnosť diplomatických a konzulárnych misií“.

7. V § 19 ods. 2 sa na konci dopĺňajú slová „alebo v lehote uvedenej v § 10 ods. 3“.

8. Za § 19 sa vkladá nový § 19a, ktorý znie:

㤠19a

(1) Pre oceňovanie všetkých stavieb na účely tohto zákona sa použije I. časť, prvá hlava vyhlášky č. 73/1964 Zb. (ďalej len „vyhláška“).

(2) Náhrada za pozemok, ktorý sa nevracia, sa určí ako päťnásobok sadzieb uvedených v § 15 ods. 1 písm. a) vyhlášky podľa sadzby platnej pre výmeru pozemkov do 800 m2 bez ohľadu na jeho výmeru.

(3) Peňažnú sumu, ktorú je oprávnená osoba povinná uhradiť podľa § 10 ods. 3, určí príslušné ministerstvo pre správu národného majetku a jeho privatizáciu súčasne s určením lehoty na jej zaplatenie, a to aj v prípadoch, keď bola nehnuteľnosť podľa tohto zákona už vydaná.

(4) Spôsob ocenenia s použitím vyhlášky určí v jednotlivých prípadoch príslušné ministerstvo pre správu národného majetku a jeho privatizáciu.“.

9. V § 22 ods. 1 sa na konci dopĺňajú slová „s výnimkou dohôd o odovzdaní a prevzatí bytu uzavretých na podklade dohôd o výmene bytu“.

10. Za doterajší § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:

㤠23a

Ak oprávnenej osoby niet alebo ak žiadna z oprávnených osôb neuplatnila nárok na vydanie veci v lehote ustanovenej v § 19, stáva sa oprávnenou osobou štát, ktorý uplatní toto svoje právo najneskôr do osemnástich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Postup pri uplatnení nároku štátu ustanovia osobitným predpisom príslušné orgány republík.“.


Čl. II

1. Lehoty, ktoré tento zákon zakladá v súvislosti s novou úpravou nárokov oprávnených osôb a povinností povinných osôb, sa predlžujú a skončia sa najneskôr 31. augustom 1991.

2. Tento zákon nadobúda účinnosť 15. aprílom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.