Zákon č. 135/1991 Zb.Zákon o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

(v znení č. 236/1992 Zb., 367/1992 Zb.)

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991
Účinnosť od 15.07.1992

135

ZÁKON

z 19. marca 1991

o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Kancelária prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „kancelária“) zabezpečuje obstarávanie vecí spojených

a) s výkonom funkcie prezidenta vyplývajúcej z ústavy, ústavných zákonov a iných právnych predpisov,

b) s politickou a verejnou činnosťou prezidenta.

(2) Záležitosti súvisiace s výkonom funkcie prezidenta ako najvyššieho veliteľa ozbrojených síl zabezpečuje vojenská zložka kancelárie.

(3) Kanceláriu spravuje Pražský hrad s pridruženými objektmi a stará sa o ne ako o sídlo prezidenta a národnú kultúrnu pamiatku. Kancelária je právnickou osobou.

(4) Kancelária si môže zriaďovať na plnenie úloh uvedených v odseku 3 rozpočtové a príspevkové organizácie.1) Takto zriadené organizácie sú právnickými osobami.

§ 2

(1) Vedúceho kancelárie a ďalších vedúcich pracovníkov kancelárie, o ktorých to ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, vymenúva a odvoláva prezident.

(2) Vedúci kancelárie je oprávnený zúčastniť sa na schôdzach vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 3

(1) Vnútornú organizáciu kancelárie určí prezident v organizačnom poriadku kancelárie.

(2) Pri vymenúvaní vedúcich pracovníkov kancelárie treba dbať na zastúpenie občanov oboch republík.

(3) Platový poriadok pracovníkov kancelárie schvaľuje Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia. Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia prislúcha ustanoviť opatrením k platovému poriadku náležitosti, na ktorých úpravu inak splnomocňuje osobitný zákon;1) vydanie sa oznamuje v Zbierke zákonov.

§ 4

(1) Na plnenie svojich úloh môže kancelária od štátnych orgánov vyžadovať správy a vysvetlenia vo veciach patriacich do pôsobnosti prezidenta.

(2) Pracovníkom kancelárie neprislúcha vystupovať v mene prezidenta, pokiaľ na to nie sú výslovne splnomocnení.


§ 5

(1) Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 16/1976 Zb. o Kancelárii prezidenta Československej socialistickej republiky.

(2) Vládne nariadenie č. 55/1954 Zb. o chránenej oblasti Pražského hradu zostáva nedotknuté.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 zákona č. 143/1992 Zb. o plate o odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciach a orgánoch.

1) § 24 a 25 zákona č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.