Ústavný zákon č. 133/1991 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu v znení ústavného zákona č. 160/1990 Zb.

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991 do30.04.2002
Účinnosť od 15.04.1991 do30.04.2002
Zrušený 227/2002 Z. z. (nepriamo)

133

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 20. marca 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu v znení ústavného zákona č. 160/1990 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu v znení ústavného zákona č. 160/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenia § 9 sa dopĺňa o nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Rada obrany Českej republiky a Rada obrany Slovenskej republiky sú oprávnené v rozsahu svojich pôsobností určiť záväzné úlohy ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy republík a radám obrany zriaďovaným v republikách.“.

2. Ustanovenie § 10 znie:

㤠10

(1) V Prahe, Bratislave a v okresoch a mestách, ktoré určí Rada obrany Českej republiky a Rada obrany Slovenskej republiky, sa zriaďujú rady obrany.

(2) Predsedu, podpredsedu a ostatných členov týchto rád vymenúva a odvoláva predseda rady obrany príslušnej republiky.“.

3. Ustanovenie prvej vety § 11 znie: „Pôsobnosť federálnych orgánov, rád obrany republík a rád obrany uvedených v § 10 ods. 1, ako aj pôsobnosť ostatných orgánov republík a príslušných územných orgánov štátnej správy pri zabezpečovaní úloh obrany upraví zákon Federálneho zhromaždenia.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.