Zákon č. 130/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice

Čiastka 26/1991
Platnosť od 15.04.1991
Účinnosť od 15.04.1991

130

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 8. marca 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,1) pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa odseku 4 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa odseku 4 písm. c),“.

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).

2. V § 11 ods. 3 písm. e) za slovo „alebo“ sa vkladá slovo „miestneho“ a za slovo „poplatku“ sa vkladajú slová „a verejnej dávky“.

3. § 11 ods. 4 písm. b) znie:

b) na zavedenie a zrušenie verejnej dávky, a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,“.

4. V § 11 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:

„a tiež v písmene c), ak sa v ňom na základe petície obyvateľov obce rozhodlo o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku v obci.“.

5. V § 11 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

6) Ak sa hlasovaním obyvateľov obce podľa predchádzajúcich odsekov rozhodlo o zrušení v obci už zavedenej miestnej dane alebo miestneho poplatku, prípadne o tom, že sa vyrubovanie takejto dane alebo vyberanie takéhoto poplatku v obci nezavedie, môže obecné zastupiteľstvo o zavedení takejto miestnej dane alebo miestneho poplatku vo svojej pôsobnosti rozhodnúť až po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa miestne referendum uskutočnilo.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 ods. 1 písm. a) znie:

a) o návrh na zavedenie a zrušenie celomestskej verejnej dávky a tiež, ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo celomestského miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia mestského zastupiteľstva rozhodnúť hlasovaním obyvateľov hlavného mesta,“.

2. § 9 ods. 1 písm. b) znie:

b) o návrh na zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky v mestskej časti, a ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie miestneho poplatku v mestskej časti, o ktorom sa má podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva rozhodnúť hlasovaním obyvateľov mestskej časti,“.

3. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Výsledok hlasovania obyvateľov mestskej časti o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku v mestskej časti nahrádza rozhodnutie miestneho zastupiteľstva, ak sa ho zúčastnilo aspoň 50 % oprávnených voličov.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4. V § 11 ods. 5 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo celomestského miestneho poplatku v hlavnom meste podľa osobitných predpisov,1) pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov hlavného mesta podľa § 8 ods. 1 písm. a) a okrem prípadu, ak sa o zavedení alebo zrušení miestnej dane alebo celomestského miestneho poplatku rozhodlo hlasovaním na základe petície skupiny obyvateľov hlavného mesta podľa § 8 ods. 1 písm. b) alebo na základe požiadavky aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev podľa § 8 ods. 1 písm. c) tohto zákona,“.

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená g) až l).

5. § 11 ods. 5 písm. g) znie:

g) určovať náležitosti miestnej dane a celomestského miestneho poplatku a celomestskej verejnej dávky v hlavnom meste, ako aj rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,“.

6. V § 15 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) rozhoduje o zavedení a zrušení miestneho poplatku v mestskej časti podľa osobitných predpisov,1) pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mestskej časti podľa § 9 ods. 1 písm. b) a okrem prípadu, že o zavedení alebo zrušení tohto poplatku sa rozhodlo hlasovaním na základe petície skupiny obyvateľov mestskej časti podľa § 9 ods. 1 písm. c) tohto zákona.“.

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).

7. § 15 ods. 2 písm. f) znie:

f) určuje náležitosti miestneho poplatku a verejnej dávky v mestskej časti a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 ods. 1 písm. a) znie:

a) o návrh na zavedenie alebo zrušenie celomestskej verejnej dávky a tiež, ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane alebo celomestského miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia mestského zastupiteľstva rozhodnúť hlasovaním obyvateľov mesta,“.

2. § 8 ods. 3 písm. b) znie:

b) o návrh na zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky v mestskej časti a tiež, ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie miestneho poplatku v mestskej časti, o ktorom sa má podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva rozhodnúť hlasovaním obyvateľov mestskej časti,“.

3. V § 10 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnej dane a celomestského miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,1) pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mesta podľa § 8 ods. 1 písm. a) a okrem prípadu, ak sa o zavedení alebo zrušení miestnej dane a celomestského miestneho poplatku rozhodlo hlasovaním na základe petície skupiny obyvateľov mesta podľa § 8 ods. 1 písm. b) alebo požiadavky aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev podľa písmena c) tohto odseku,“.

Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená f) až n).

4. V § 10 ods. 3 písm. f) pred slovo „poplatku“ sa vkladajú slová „celomestského miestneho“.

5. V § 14 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) rozhoduje o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku v mestskej časti podľa osobitných predpisov,1) pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mestskej časti podľa § 8 ods. 3 písm. b) a okrem prípadu, ak sa o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku v mestskej časti rozhodlo hlasovaním na základe petície skupiny obyvateľov mestskej časti podľa § 8 ods. 3 písm. c) tohto zákona,“.

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená f) až l).

6. V § 14 ods. 2 písm. f) pred slovo „poplatku“ sa vkladá slovo „miestneho“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.