Zákon č. 127/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien

Čiastka 26/1991
Platnosť od 15.04.1991 do31.03.1996
Účinnosť od 15.04.1991 do31.03.1996
Zrušený 18/1996 Z. z.

127

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 7. marca 1991

o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon upravuje pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky a orgánov miestnej štátnej správy1) na území Slovenskej republiky v oblasti cien.

§ 2

(1) Pôsobnosť Slovenskej republiky v oblasti cien zabezpečuje, pokiaľ tento zákon a osobitné predpisy neustanovujú inak, Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky plní najmä tieto úlohy:

a) podieľa sa na tvorbe koncepcie cenovej politiky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, príprave zákonných úprav a uplatňovaní cenového moratória;

b) vydáva všeobecne záväzné právne predpisy a podieľa sa na vydávaní predpisov, ktoré Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydávajú spoločne;2)

c) podieľa sa na zaraďovaní výrobkov, výkonov, prác a služieb (ďalej len „tovary“) celoštátneho významu do zoznamu tovarov s regulovanými cenami platného na celom území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky3) a na určení spôsobu regulácie týchto cien;

d) určuje tovary, okrem tovarov uvedených v písmene c), ktoré sa zaraďujú alebo vyraďujú zo zoznamu tovarov s regulovanými cenami, a vedie tento zoznam;3)

e) určuje a mení úradne stanovené ceny tovarov a podmienky vecného a časového usmerňovania cien v rozsahu podľa písmen c) a d);

f) vedie cenovú evidenciu;

g) ustanovuje zásady cenovej kontroly a zabezpečuje odborné riadenie a koordináciu cenovej kontroly;

h) vykonáva cenovú kontrolu a uskutočňuje konanie vo veciach porušenia cenových predpisov a postihuje ich sankciami;

i) zabezpečuje informačný systém pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a uskutočňovania konania vo veciach porušenia cenových predpisov a rozhodnutí a pravidelne informuje verejnosť;

j) usmerňuje činnosť orgánov miestnej štátnej správy v oblasti cien.

(3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže preniesť vymedzenú pôsobnosť v regulácii cien na orgány miestnej štátnej správy.

§ 3

Orgánmi miestnej štátnej správy, ktoré zabezpečujú štátnu správu v oblasti cien, sú okresné a obvodné úrady. Plnia nasledovné úlohy:

a) stanovujú maximálne ceny tovaru miestneho významu v rozsahu určenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky;

b) znižujú úradne stanovené maximálne ceny miestneho významu v rozsahu určenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky;

c) informujú Ministerstvo financií Slovenskej republiky o cenových opatreniach vykonaných podľa písmen a) a b), a to v lehote do 30 dní;

d) vykonávajú cenovú kontrolu, uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenových predpisov a rozhodujú o pokutách v prípadoch, ak došlo k porušeniu cenových predpisov na území ich pôsobnosti a ak porušil cenové predpisy pri predaji predávajúci, ktorý vykonáva činnosť výhradne na území kompetentného miestneho orgánu, alebo ak ide o ceny alebo regulačné opatrenia stanovené týmto orgánom.

§ 4

Pokuty uložené za porušenie cenových predpisov,4) ako i neoprávnený majetkový prospech5) získaný v súvislosti s porušením cenových predpisov sú príjmom rozpočtu určeného osobitným predpisom.6)


§ 5

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 212/1988 Zb. v úplnom znení zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien vyhlásenom pod č. 27/1989 Zb.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

2) § 20 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.

3) § 10 zákona č. 526/1990 Zb.

4) § 17 zákona č. 526/1990 Zb.

5) § 18 zákona č. 526/1990 Zb.

6) Zákon SNR č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení druhej časti zákona SNR č. 95/1990 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.