558

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

zo 17. decembra 1990,

ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre postupné nahradenie doterajšieho štátneho znaku novým znakom

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 6 ods. 2 zákona č. 115/1990 Zb. o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Osoby, orgány a organizácie uvedené v § 1 ods. 1 a 2 zákona môžu štátny znak používaný podľa zákona č. 163/1960 Zb. o štátnom znaku a o štátnej vlajke (ďalej len „doterajší štátny znak“) používať

a) na úradných gumových pečiatkach do 30. 6. 1991
b) na úradných kovových pečiatkach (pečatiach) používaných na &nbsp
&nbsp 1. listinách v styku so zahraničím do 31. 3. 1991
&nbsp 2. ostatných listinách do 30. 6. 1991
c) na tlačivách používaných pre &nbsp
&nbsp 1. styk so zahraničím do 30. 6. 1991
&nbsp 2. vnútorný styk do 31. 12. 1991
d) na úradných preukazoch verejných činiteľov a pracovníkov štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do 30. 6. 1991
e) na úradných zbierkach právnych predpisov do 31. 3. 1991
f) na budovách a v zasadacích a rokovacích miestnostiach &nbsp
&nbsp 1. s architektonickou výzdobou, ktorej súčasťou je štátny znak spravidla do generálnej opravy, najneskôr do 31. 12. 2000, pokiaľ príslušný orgán nerozhodne inak1)
&nbsp 2. v ostatných prípadoch do 31. 12. 1992

Rady a vyznamenania udeľované Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou opatrené doterajším štátnym znakom sa môžu udeľovať do 31. 12. 1990.

§ 2

Príslušné ústredné orgány Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môžu vydávať osobné preukazy, doklady a osvedčenia opatrené doterajším štátnym znakom, a to

a) občianske preukazy do 31. 3. 1991
b) cestovné doklady do 30. 6. 1991
c) preukazy povolenia na pobyt do 30. 6. 1991
d) služobné preukazy do 30. 6. 1991
e) osvedčenia o zvolení poslancom do 31. 12. 1990
f) osvedčenia o zvolení sudcom do 31. 12. 1990
g) osvedčenia o rezortnom vyznamenaní do 31. 12. 1990
h) lodné certifikáty a ostatné dokumenty v námornej plavbe do 31. 12. 1990
ch) vysvedčenia, indexy a diplomy vysokých škôl do 31. 12. 1990.

§ 3

Na hraniciach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky možno doterajší štátny znak používať do 31. 3. 1991.

§ 4

Na rovnošatách alebo ich súčastiach príslušníkov alebo pracovníkov orgánov a organizácií uvedených v § 1 ods. 1 a 2 zákona možno doterajší štátny znak používať do 31. 3. 1992.

§ 5

(1) Vydávanie mincí, cenných papierov a iných cenín Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky opatrených štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa musí začať najneskôr do 31. 12. 1992.

(2) Vydávanie bankoviek opatrených štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa musí začať najneskôr do 31. 12. 1996.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 zákona Českej národnej rady č. 20/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
§ 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené