Nariadenie vlády č. 557/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom

Čiastka 90/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 01.01.1997
Rozhodnutia súdov 7

557

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 30. novembra 1990

o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 176 písm. a) a b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie upravuje podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku občanom, ktorí vykonávali vybrané zamestnania v baníctve, boli zamestnaní najmenej 25 rokov a dosiahli vek 50 rokov do 31. decembra 2000.

(2) Vybranými zamestnaniami v baníctve sa na účely tohto nariadenia rozumejú zamestnania I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach1) uvedené pod č. 1 až 7 a 11 v prílohe č. 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky, č. 117/1988 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.

(3) Za dobu zamestnania I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach sa na účely tohto nariadenia považujú

a) doba výkonu zamestnania uvedeného v odseku 2 a

b) doby uvedené v § 18 ods. 3 zákona a v § 5 ods. 1 písm. a) až f) nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb., ak sú obklopené dobou výkonu zamestnania uvedeného v odseku 2.

§ 2

(1) Občan uvedený v § 1 ods. 1 má nárok na starobný dôchodok, ak

a) bol zamestnaný najmenej 15 rokov vo vybraných zamestnaniach v baníctve,

b) dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu2) a

c) skončil výkon vybraného zamestnania v baníctve do 31. marca 1991.

(2) Občan uvedený v § 1 ods. 1 má nárok na starobný dôchodok tiež, ak

a) bol zamestnaný najmenej 10 rokov vo vybraných zamestnaniach v baníctve v uranových baniach,

b) prekročil najvyššiu prípustnú expozíciu2) a

c) skončil výkon vybraného zamestnania v baníctve v uránových baniach do 31. decembra 1990 v súvislosti so znížením najvyššej prípustnej expozície.2)

§ 3

Občan uvedený v § 1 ods. 1, ktorý do 31. marca 1991 nesplnil podmienku ustanovenú v § 2 ods. 1 písm. a) alebo b), má nárok na starobný dôchodok, ak splnil chýbajúcu podmienku a skončil výkon vybraného zamestnania v baníctve do 31. decembra 1992.

§ 4

Ak občan uvedený v § 1 ods. 1 začne po splnení podmienok uvedených v § 2 alebo v § 3 znova vykonávať vybrané zamestnanie v baníctve, nárok na starobný dôchodok podľa tohto nariadenia mu nevznikne, prípadne zanikne, a to od prvého dňa výkonu takého zamestnania.

§ 5

Pre výšku starobného dôchodku podľa tohto nariadenia sa pripočíta k získanej dobe zamestnania doba odo dňa priznania dôchodku do dosiahnutia veku 55 rokov ako doba zamestnania III. pracovnej kategórie.

§ 6

Starobný dôchodok podľa tohto nariadenia sa do dosiahnutia 55 rokov veku občana

a) nezvyšuje podľa § 23 zákona,

b) nevypláca sa počas ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok s výnimkou výkonu iného než vybraného zamestnania v baníctve, ktoré nesmie trvať viac ako 180 kalendárnych dní v kalendárnom roku.

§ 7

Ak občan splnil podmienky ustanovené pre nárok na starobný dôchodok podľa tohto nariadenia pred 1. januárom 1991, vznikne mu nárok na tento dôchodok 1. januárom 1991.

§ 8

Organizácie, ktoré zamestnávajú alebo zamestnávali pracovníkov vo vybraných zamestnaniach v baníctve, sú povinné zabezpečiť vedenie a predkladanie záznamov o skutočnostiach rozhodných pre nárok na starobný dôchodok podľa tohto nariadenia na predpísanom tlačive; ak ide o starobný dôchodok, na ktorý vznikol nárok podľa tohto nariadenia 1. januárom 1991, je organizácia povinná tak urobiť najneskôr do 31. januára 1991.


§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

Čl. IV

Pokiaľ sú nároky podľa

b) nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 557/1990 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom v znení zákona č. 578/1991 Zb.,

podmienené zaradením zamestnania do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia, hodnotí sa na účely týchto predpisov po 31. máji 1992 také zamestnanie podľa predpisov o sociálnom zabezpečení platných k 31. máju 1992, pokiaľ bolo také zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie k tomuto dňu.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

2) § 4 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené