Ústavný zákon č. 556/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 90/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991

556

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 12. decembra 1990,

ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii, v znení ústavného zákona č. 57/1969 Zb., ústavného zákona č. 125/1970 Zb., ústavného zákona č. 43/1971 Zb., ústavného zákona č. 50/1975 Zb., ústavného zákona č. 161/1989 Zb., ústavného zákona č. 182/1989 Zb., ústavného zákona č. 46/1990 Zb., ústavného zákona č. 100/1990 Zb., ústavného zákona č. 101/1990 Zb., ústavného zákona č. 158/1990 Zb., ústavného zákona č. 159/1990 Zb., ústavného zákona č. 294/1990 Zb. a ústavného zákona č. 295/1990 Zb. sa mení takto:

1. Čl. 4 znie:

„Čl. 4

(1) Hospodárstvo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike je integráciou ekonomiky Českej republiky a ekonomiky Slovenskej republiky; je založené na jednotnom vnútornom trhu, najmä na jednej mene a na voľnom pohybe pracovných síl, tovaru a peňažných prostriedkov.

(2) Česká republika a Slovenská republika sa podieľajú na tvorbe hospodárskej politiky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(3) Štátnym vlastníctvom je vlastníctvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vlastníctvo Českej republiky a vlastníctvo Slovenskej republiky.

(4) Vlastníctvom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je majetok v štátnom vlastníctve, ktorý slúži na zabezpečovanie jej úloh v oblastiach zverených ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia do jej pôsobnosti. Vlastníctvom Českej republiky a vlastníctvom Slovenskej republiky je ostatný majetok v štátnom vlastníctve. Zákon Federálneho zhromaždenia ustanoví vlastníctvo k ropovodom, tranzitnému plynovodu a nadradeným rozvodným sieťam na prenos elektrickej energie.

(5) Zákon Federálneho zhromaždenia môže ustanoviť, ktorý ďalší majetok (čl. 10 ústavy) nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja hospodárstva a verejného blaha smie byť len vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, prípadne určených právnických osôb.

(6) Zákony Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady môžu ustanoviť, ktorý ďalší majetok (čl. 10 ústavy) nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja hospodárstva a verejného blaha smie byť len vo vlastníctve Českej republiky alebo Slovenskej republiky, prípadne určených právnických osôb.

(7) Zákony národných rád ustanovia, ktoré veci z majetku Českej republiky a Slovenskej republiky sú vlastníctvom obcí.“.

2. V čl. 7 ods. 1 sa v uvádzacej vete vypúšťa slovo „výlučnej“.

3. V čl. 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

4. Čl. 7 ods. 2 znie:

(2) Ustanovením odseku 1 písm. a) nie je dotknutá pôsobnosť Českej republiky a Slovenskej republiky v súlade so zahraničnou politikou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

a) uzavierať so súčasťami spolkových a federatívnych štátov dohody o spolupráci v obchodnej, hospodárskej, kultúrnej, vedeckej, školskej, zdravotníckej a športovej oblasti, ako aj o spolupráci vo veciach tlače, rozhlasu a televízie,

b) na základe poverenia Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou uzavierať medzinárodné dohody v oblasti ich zákonodarnej pôsobnosti,

c) zastupovať Českú republiku alebo Slovenskú republiku a prijímať zahraničné zastúpenia subjektov v oblastiach uvedených v ustanovení písmena a); postavenie týchto zastúpení sa spravuje právnym poriadkom platným na území prijímacieho subjektu.“.

5. Čl. 8 sa vypúšťa.

6. Čl. 9 znie:

„Čl. 9

Veci, ktoré nie sú ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia zverené do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, patria do pôsobnosti Českej republiky a Slovenskej republiky.“.

7. Čl. 10 znie:

„Čl. 10

V oblasti hospodárskej stratégie do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) tvorba stratégie a koncepcií hospodárskeho a sociálneho vývoja Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky včítane rozvoja vedy a zapojenia do medzinárodných hospodárskych zoskupení; určovanie nástrojov presadzovania stratégie v súlade s týmto ústavným zákonom,

b) tvorba štrukturálnych koncepcií federálneho významu,

c) zákonná úprava strategického plánovania.“.

8. Čl. 11 znie:

„Čl. 11

(1) Pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík sa uplatňujú jednotné zásady finančnej a rozpočtovej politiky dohodnuté medzi vládami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky.

(2) Finančné hospodárenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky je samostatné. Finančné hospodárenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa spravuje štátnym rozpočtom federácie. Finančné hospodárenie republík sa spravuje ich štátnymi rozpočtami. Štátny rozpočet federácie schvaľuje Federálne zhromaždenie svojím zákonom a štátne rozpočty republík schvaľujú národné rady svojimi zákonmi, a to vždy na obdobie jedného kalendárneho roka.

(3) Štátny rozpočet každej republiky zahŕňa finančné vzťahy za všetky úseky hospodárstva a správy s výnimkou činností financovaných zo štátneho rozpočtu federácie. Súčasťou štátneho rozpočtu každej republiky sú dotácie do rozpočtu obcí.

(4) Príjmy štátneho rozpočtu federácie tvoria príjmy federálnych orgánov a nimi riadených organizácií a ďalej zákonom Federálneho zhromaždenia ustanovené dane a odvody, podiely na nich a ďalšie príjmy. Pokiaľ má byť výnos určitej dane alebo odvodu spoločným príjmom štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík, ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia podiel federácie na tomto výnose a pravidlo, podľa ktorého sa republiky podieľajú na zabezpečení tej časti výnosu, ktorá pripadá štátnemu rozpočtu federácie.

(5) Zo štátneho rozpočtu federácie sa uhrádzajú:

a) výdavky na obranu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, na činnosť federálnych orgánov, na vytvorenie federálnych hmotných rezerv a na dotácie pre federálne organizácie,

b) vybrané menovité programy, pokiaľ si to vyžaduje ich rozsah a dôležitosť pre federáciu,

c) ostatné výdavky určené rozpočtovým zákonom Federálneho zhromaždenia.

(6) Pravidlá rozpočtového hospodárenia ustanovia pre štátny rozpočet federácie zákon Federálneho zhromaždenia a pre štátne rozpočty republík zákony národných rád.

(7) Česká a Slovenská Federatívna Republika, Česká republika a Slovenská republika môžu vytvárať vlastné účelové fondy napojené na ich štátne rozpočty; fondy sa zriaďujú zákonom.

(8) Česká a Slovenská Federatívna Republika ustanoví rámcové zásady dotačnej a odpisovej politiky.“.

9. Čl. 12 ods. 2 znie:

(2) Zákon Federálneho zhromaždenia upravuje:

a) sústavu daní a odvodov v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,

b) daň z obratu a dovoznú daň,

c) pri daniach a odvodov platených podnikmi a spoločnosťami a pri dani z príjmov obyvateľstva okruh daňovníkov, predmet a základ dane a východiskovú daňovú sadzbu včítane rozsahu možných odchýlok v konštrukcii uvedených daní a odvodov v oboch republikách,

d) poplatky, ktoré majú podľa svojej povahy výlučne alebo prevažne vzťah k zahraničiu alebo súvisia s výkonom pôsobnosti orgánov federácie.“.

10. V čl. 12 ods. 4 v prvej vete sa vypúšťa slovo „výlučnej“ a druhá veta.

11. Čl. 13 ods. 2 znie:

(2) Do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí colné zákonodarstvo, výkon colníctva a vydávanie colných taríf.“.

12. Čl. 14 ods. 2 znie:

(2) Ústrednou bankou v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike je Štátna banka česko-slovenská, ktorá ustanovuje a uplatňuje jednotnú menovú politiku. Súčasťou Štátnej banky česko-slovenskej sú Ústredie Štátnej banky česko-slovenskej pre Českú republiku a Ústredie Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku. Štátna banka česko-slovenská je riadená bankovou radou, ktorá sa skladá z guvernéra, dvoch viceguvernérov, z ktorých jeden je občanom Českej republiky a druhý občanom Slovenskej republiky, a z rovnakého počtu zástupcov ústredí Štátnej banky česko-slovenskej pre Českú republiku a pre Slovenskú republiku. Ak je guvernérom občan Českej republiky, je v nasledujúcom funkčnom období guvernérom občan Slovenskej republiky a naopak.“.

13. Čl. 14 sa dopĺňa o nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Postavenie a právne pomery Štátnej banky česko-slovenskej a jej orgánov a jej vzťah k ostatným bankám ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia. Postavenie a právne pomery ostatných bánk a sporiteľní ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia.“.

14. Čl. 15 znie:

„Čl. 15

V oblasti cenovej politiky do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) určovať koncepciu cenovej politiky a vyhlasovať zásadné cenové regulačné opatrenia,

b) zákonná úprava v oblasti cien.“.

15. Čl. 16 znie:

„Čl. 16

V oblasti zahraničných hospodárskych vzťahov do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) určovanie zásad a koncepcie zahraničnej hospodárskej politiky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

b) uzavieranie medzinárodných dohôd o obchodnej a hospodárskej spolupráci a zastupovanie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných obchodných vzťahoch,

c) určovanie nástrojov zahraničnej obchodnej politiky v súčinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

d) zákonná úprava v oblasti zahraničných hospodárskych vzťahov.“.

16. Čl. 17 znie:

„Čl. 17

V oblasti hospodárstva do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) tvorba spoločných zásad hospodárskej politiky, ktorých súčasťou sú aj zásady surovinovej a palivovo-energetickej politiky a poľnohospodárskej politiky, pokiaľ majú federálny význam,

b) určovanie zásad ekonomického zabezpečenia obranyschopnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c) zákonná úprava výroby, rozvodu a spotreby elektriny, plynu a tepla.“.

17. Čl. 18 sa vypúšťa.

18. Čl. 19 znie:

„Čl. 19

V oblasti dopravy do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) právna úprava vo veciach dopravy, dopravných zariadení a dopravných ciest,

b) určovanie jednotných pravidiel dopravnej a prepravnej prevádzky a ustanovenie štátnych noriem pre technickú spôsobilosť dopravných prostriedkov, dopravných zariadení a dopravných ciest,

c) určovanie zásad dopravnej politiky v súčinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

d) výkon štátnej správy a štátneho dozoru v námornej plavbe a leteckej doprave,

e) riadenie organizácií a výkon štátnej správy v železničnej doprave.“.

19. Čl. 20 znie:

„Čl. 20

V oblasti spojov do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) zákonná úprava vo veciach pôšt a telekomunikácií,

b) určovanie jednotných pravidiel poštovej, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej prevádzky a tvorby taríf,

c) emisia poštových známok a iných poštových cenín,

d) organizovanie jednotnej sústavy pôšt,

e) organizovanie a riadenie jednotnej sústavy telekomunikácií.“.

20. Čl. 21 znie:

„Čl. 21

V oblasti životného prostredia do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) zákonná úprava v zásadných veciach životného prostredia,

b) zákonná úprava a výkon štátneho dozoru vo veciach jadrovej bezpečnosti,

c) tvorba koncepcie ekologickej politiky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

d) tvorba koncepcie celoštátneho informačného systému o životnom prostredí v nadväznosti na medzinárodné informačné systémy v danej oblasti v súčinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

e) uskutočňovanie medzinárodnej spolupráce v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a koordinácia medzinárodnej spolupráce v pôsobnosti Českej republiky a Slovenskej republiky.“.

21. Čl. 21a sa vypúšťa.

22. Čl. 22 znie:

„Čl. 22

V oblasti práce, miezd a sociálnej politiky do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) zákonná úprava pracovných vzťahov, zamestnanosti a kolektívneho vyjednávania a zákonná úprava zabezpečujúca záväzky z medzinárodných zmlúv v tejto oblasti,

b) právna úprava regulácie vývoja miezd a výšky minimálnej mzdy, minimálnych mzdových taríf a nárokových príplatkov,

c) právna úprava miezd vo federálne riadených orgánoch a organizáciách,

d) zákonná úprava dôchodkového a nemocenského zabezpečenia s výnimkou jeho organizačného usporiadania a postupu pri rozhodovaní,

e) zákonná úprava štátnych dávok sociálneho zabezpečenia a životného minima a ustanovenie zásad sociálnej starostlivosti.“.

23. Čl. 23 znie:

„Čl. 23

(1) V oblasti štátnej štatistiky do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) zákonná úprava podmienok získavania porovnateľných štatistických informácií potrebných na posudzovanie vývoja federácie a na plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov, ako aj zákonná úprava ochrany týchto informácií pred zneužitím;

b) v súčinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou

1. určovať štatistické ukazovatele potrebné na posudzovanie vývoja federácie a spôsob získavania štatistických informácií na tento účel,

2. vykonávať štatistické zisťovania podľa osobitných potrieb federálnych orgánov;

c) určovať štatistické ukazovatele potrebné na plnenie medzinárodných záväzkov a poskytovať za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku štatistické informácie medzinárodným organizáciám.

(2) V oblasti účtovníctva do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí ustanoviť zákonnú úpravu podmienok a náležitostí vedenia účtovníctva a jeho preukaznosti.“.

24. V čl. 24 písmene d) sa vypúšťajú slová „hospodárskej súťaže“, slová „priemyselných práv“ sa nahrádzajú slovami „priemyselného vlastníctva“ a slová „mierovej služby“ sa nahrádzajú slovom „metrológie“.

25. Čl. 24 písmeno e) znie:

e) zákonná úprava ochrany hospodárskej súťaže; rozdelenie výkonu medzi Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, Českú republiku a Slovenskú republiku ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia,“.

26. V čl. 25 sa slová „spoločnej pôsobnosti v spolupráci s orgánmi“ nahrádzajú slovami „uvedených v čl. 10 až 28a za účasti orgánov“.

27. Čl. 26 sa vypúšťa.

28. Čl. 27 znie:

„Čl. 27

(1) V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) právna úprava mena a priezviska, matrík, občianskych preukazov, cestovných dokladov, evidencie obyvateľstva, povoľovania pobytu cudzincov a postavenia utečencov,

b) upravovať zriaďovanie, postavenie, oprávnenie a ostatné pomery ozbrojených bezpečnostných zborov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ako aj zriaďovanie, postavenie, oprávnenie a ostatné pomery bezpečnostných služieb; tým nie je dotknuté právo Českej republiky a Slovenskej republiky zriadovať vlastné ozbrojené bezpečnostné zbory a upravovať ich postavenie, oprávnenie a ostatné pomery.

(2) Vymedzenie ďalšej pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia.“.

29. Čl. 28a ods. 2 znie:

(2) Organizáciu kontrolných orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ich oprávnenia ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia.“.

30. V čl. 28a sa vypúšťa odsek 3.

31. Za článok 28a sa vkladá nový článok 28b, ktorý znie:

„Čl. 28b

(1) Vo veciach zverených ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pôsobia orgány Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Pokiaľ to ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia, pôsobia v týchto veciach aj výkonné a súdne orgány Českej republiky a Slovenskej republiky.

(2) Pokiaľ ústavný zákon Federálneho zhromaždenia výkon vo veciach uvedených v čl. 10 až 28a nezveruje orgánom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, patrí tento výkon orgánom Českej republiky a Slovenskej republiky.“.

32. Čl. 36 ods. 1 písm. d) znie:

d) schvaľovať štátny rozpočet federácie, preverovať jeho plnenie a schvaľovať štátny záverečný účet federácie,“,

33. V čl. 36 ods. 1 sa dopĺňa písmeno i), ktoré znie:

i) zriaďovať zákonom štátne vyznamenania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.

34. V čl. 36 ods. 2 sa na konci dopĺňa táto veta: „Len so súhlasom Federálneho zhromaždenia možno vyslať ozbrojené sily Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.

35. Čl. 37 ods. 1 znie:

(1) Federálne zhromaždenie má zákonodarnú právomoc vo veciach základných práv a slobôd v rozsahu ustanovenom ústavnými zákonmi a vo veciach zverených do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v rozsahu ustanovenom čl. 7 ods. 1, čl. 10 až 28a a čl. 36 ods. 3 tohto ústavného zákona.“.

36. V čl. 37 ods. 2 v prvej vete sa za slovo „rodine“ vkladajú slová „a o pestúnskej starostlivosti“, slová „Občiansky súdny poriadok“ a „Trestný poriadok“ sa vypúšťajú, na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „zákon o burzách, zákon o sústave cenných papierov, Obchodný zákonník, zákon zmenkový a šekový, zákony upravujúce konanie pred súdmi, zákon o znalcoch a tlmočníkoch, zákony o náprave krívd a náhrade škôd spôsobených orgánmi štátu a zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.“.

Druhá veta sa vypúšťa.

37. Čl. 37 ods. 3 znie:

(3) Pokiaľ to vyžaduje jednota právneho poriadku, uskutočňuje Federálne zhromaždenie zákonnú úpravu vo veciach národností a etnických menšín, cirkví a náboženských spoločností, starostlivosti o zdravie ľudu, veterinárskej a rastlinno-lekárskej starostlivosti, sústavy základných a stredných škôl, autorského práva a evidencie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.“.

38. V čl. 37 za odsek 3 sa pripája odsek 4 tohto znenia:

(4) Federálne zhromaždenie zákonom upravuje štátne sviatky a pamätné a významné dni Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ustanovuje dni pracovného pokoja.“.

39. V čl. 38 ods. 1 a 2 sa slová „v čl. 37 ods. 1 písm. b) a v čl. 37 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v čl. 37 ods. 1 a 2“.

40. V čl. 38 sa vypúšťa odsek 3.

41. Čl. 39 sa vypúšťa.

42. V čl. 42 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a g) a ostatné písmená sa preznačkujú.

43. V čl. 42 ods. 2 doterajšieho písm. c) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

44. V čl. 42 ods. 2 doterajšie písm. d) znie:

d) návrhov zákonov, ktorými sa ustanovuje spôsob zabezpečenia príjmov štátneho rozpočtu federácie a pravidlá rozpočtového hospodárenia pre štátny rozpočet federácie,“.

45. V čl. 42 ods. 2 doterajšie písm. h) znie:

h) návrhov zákonov uvedených v čl. 12 ods. 2,“.

46. V čl. 42 ods. 2 sa v doterajšom písm. i) slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

47. V čl. 42 ods. 2 sa z doterajšieho písm. l) vypúšťajú slová „v čl. 21 ods. 2 a“.

48. V čl. 42 ods. 2 sa z doterajšieho písm. n) vypúšťajú slová „ako aj čl. 28a“ a čiarka pred slovami „čl. 28“ sa nahrádza slovom „a“.

49. V čl. 45 ods. 3 v prvej vete za slovom „vyhlásený“ sa dopĺňa bodkočiarka a slová „spôsobom, ktorý ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia“ sa nahrádzajú týmito slovami: „spôsob vyhlasovania zákonov Federálneho zhromaždenia, právnych predpisov a iných opatrení štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia.“.

50. Čl. 46 znie:

„Čl. 46

Zákon Federálneho zhromaždenia upravuje zásady rokovania Federálneho zhromaždenia, vzájomné styky oboch snemovní, ako aj styky s vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a navonok, vznik a zánik mandátu poslanca Federálneho zhromaždenia, náležitosti poslancov Federálneho zhromaždenia a právne postavenie a pôsobnosť Kancelárie Federálneho zhromaždenia.“.

51. V čl. 61 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Obstarávanie vecí spojených s výkonom funkcie, politickej a verejnej činnosti prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zabezpečuje Kancelária; podrobnosti ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia.“.

52. Čl. 76 ods. 2 znie:

(2) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri zabezpečovaní plnenia úloh federácie koordinuje riešenie otázok vyplývajúcich z potreby jednotného zabezpečovania štátnej politiky federácie.“.

53. Čl. 77 ods. 1 písm. e) znie:

e) o návrhoch štátneho rozpočtu a záverečného účtu federácie.“.

54. V čl. 77 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Obstarávanie vecí spojených s činnosťou vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zabezpečuje Úrad vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; podrobnosti ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia.“.

55. Čl. 81 znie:

„Čl. 81

(1) V oblasti pôsobnosti federácie pôsobia federálne ministerstvá a ďalšie federálne orgány štátnej správy.

(2) Federálne ministerstvá a ostatné federálne ústredné orgány štátnej správy, na čele ktorých stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, sa zriaďujú ústavnými zákonmi Federálneho zhromaždenia; ďalšie federálne orgány štátnej správy sa zriaďujú zákonmi Federálneho zhromaždenia.“.

56. Čl. 83 sa vypúšťa.

57. Čl. 85a sa vypúšťa.

58. V čl. 107 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „strednodobý štátny plán rozvoja národného hospodárstva a“ a slovo „ich“ sa nahrádza slovom „jeho“.

59. V čl. 135 sa vypúšťa odsek 3.

60. V čl. 137 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva“.

61. V čl. 142 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

Čl. II

Sústavu a postavenie orgánov republík ustanovené v siedmej hlave ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov, môžu upraviť len ústavné zákony Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady; to sa nevzťahuje na čl. 107 a ďalej na čl. 138, 139 a 139a, pokiaľ ide o právomoc štátnych orgánov republiky vydávať právne predpisy na vykonávanie zákonov Federálneho zhromaždenia.

Čl. III

1. Zákony a iné právne predpisy uvedené v článku 144 ods. 1, prvá veta, ako aj zákony Federálneho zhromaždenia a iné právne predpisy vydané štátnymi orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do dňa účinnosti tohto ústavného zákona, upravujúce veci, ktoré nepatria do pôsobnosti federácie, môžu byť v týchto veciach menené zákonmi Českej národnej rady alebo zákonmi Slovenskej národnej rady, prípadne inými právnymi predpismi štátnych orgánov republík.

2. Spôsob vyporiadania majetkových a iných právnych pomerov organizácií zriadených právnymi predpismi uvedenými v bode 1, alebo podľa týchto predpisov upraví zákon Federálneho zhromaždenia.

Čl. IV

V čl. 10 ústavného zákona č. 100/1960 Zb. Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v znení neskorších predpisov, sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.


Čl. V

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby vyhlásilo úplné znenie ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii.

Čl. VI

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.