Zákon č. 524/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Čiastka 85/1990
Platnosť od 21.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991

524

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. novembra 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov; dbajú najmä o to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.“.

2. § 13 ods. 3 a 4 znejú:

(3) Pokuta je príjmom obce, ak bola uložená za priestupky proti verejnému poriadku (§ 47 a 48), proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49), proti majetku (§ 50), ako aj za priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a za priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce. Výnosy ostatných pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(4) Príjmom obce sú aj výnosy pokút uložených obcou v blokovom konaní.“.

3. V nadpise časti II sa vypúšťa slovo „štátnej“.

4. Nadpis § 21 znie: „Priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy“.

5. V § 21 ods. 1 písm. a) sa slová „štátneho orgánu alebo organizácie“ nahrádzajú slovami „štát-neho orgánu, obce alebo organizácie“.

6. V § 21 ods. 1 písm. b) sa za slová „štátnej správy“ vkladajú slová „alebo obci“.

7. V § 21 ods. 1 písm. f) sa na koniec pripájajú slová „alebo obce“.

8. § 33 ods. 2 znie:

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), c) a d) možno uložiť pokutu do 3000 Kčs; za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 5000 Kčs a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) pokutu do 10 000 Kčs.“.

9. § 43 ods. 1 písm. b) znie:

b) neuposlúchne povolanie vydané príslušným orgánom na základe branného zákona alebo zákona o civilnej službe,“.

10. § 46 znie:

㤠46

Iné priestupky proti poriadku v správe

Priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 21 až 45, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnými predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy alebo obcí. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 1000 Kčs.“.

11. V § 48 sa slová „národných výborov“ nahrádzajú slovami „obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy“.

12. V § 49 ods. 1 písm. c) sa za slová „štátnym orgánom“ dáva čiarka a vkladajú slová „pred orgánom obce“.

13. § 52 znie:

㤠52

Priestupky prejednávajú tieto správne orgány:

a) obvodné úrady,

b) orgány Zboru národnej bezpečnosti, ak ide o priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

c) iné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon.“.

14. § 53 sa vypúšťa.

15. V § 64 písm. a) sa za slová „štátnych orgánov“ dáva čiarka a vkladajú slová „od obcí“.

16. V § 67 ods. 2 sa za slová „štátneho orgánu“ vkladá slovo „obce“.

17. V § 78 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

18. § 79 ods. 4 znie:

(4) Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.

19. § 85 ods. 2 znie:

(2) Orgány oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní odoberajú pokutové bloky od daňového úradu.“.

20. V § 86 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) obce priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku podľa § 50, ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1 § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce,“.

21. V § 86 sa v doterajšom písmene b) slová „podľa § 21 ods. 1 písm. a), c), e) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 21 ods. 1 písm. b), d) a f)“.

Písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

22. Za § 94 sa vkladá nový § 94a, ktorý znie:

㤠94a

Správný orgán vyhotovuje spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi o registri trestov listy postihu páchateľov devízových priestupkov a zasiela ich registru trestov generálnej prokuratúry; oznamuje mu aj ďalšie údaje významné pre zápis v liste postihu alebo pre zmenu zápisu v ňom.“.

Čl. II

Zrušuje sa § 33 ods. 2 písm. f) a § 52 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.