Vyhláška č. 253/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990 do21.03.1993
Účinnosť od 18.06.1990 do21.03.1993
Zrušený 63/1993 Z. z.

253

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

z 31. mája 1990,

ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Štátny znak, štátnu vlajku a štátnu hymnu Slovenskej republiky možno používať len v podobe ustanovenej zákonom.1)

§ 2

(1) Štátne orgány a inštitúcie uvedené v § 1 zákona používajú na listinách štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“) takto:

a) na listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo na opakované používanie je štátny znak predtlačený farebne alebo čierno-bielo bez heraldického šrafovania;

b) na listinách a iných úradných tlačivách s predtlačeným štátnym znakom sa nepoužíva odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky;

c) na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú uznesenie alebo rozhodnutie štátnych orgánov Slovenskej republiky alebo osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa používa odtlačok úradnej pečiatky alebo pečate so štátnym znakom.

(2) Úradné pečiatky so štátnym znakom sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode kruhu okolo štátneho znaku je označenie štátneho orgánu alebo inštitúcie uvedenej v § 1 zákona, prípadne ich sídlo. Na osobitné účely, najmä na úradné tlačivá, sa používajú okrúhle úradné pečiatky so štátnym znakom s priemerom 17 mm a 22 mm.

§ 3

(1) Štátny znak sa používa na vonkajšie označenie budov štátnych orgánov a inštitúcií uvedených v § 1 zákona takto:

a) ak má v budove sídlo viac štátnych orgánov alebo inštitúcií oprávnených používať štátny znak, označuje sa budova len jediným vyobrazením štátneho znaku,

b) ak štátny orgán alebo inštitúcia, ktoré sú oprávnené používať štátny znak, sídlia vo viacerých budovách, označuje sa ním spravidla len hlavná budova,

c) štátny znak sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo po pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu,

d) štátny znak sa umiestňuje nad tabuľkou, na ktorej je uvedený názov štátneho orgánu alebo inštitúcie oprávnených ho používať,

e) štátny znak sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo jeho použitie dôstojné.

(2) Tabule so štátnym znakom sa zhotovujú zo smaltovaného plechu v troch veľkostiach (30 cm, 45 cm a 60 cm).

(3) Ak budova prestane slúžiť ako sídlo štátneho orgánu alebo inštitúcie, štátny znak sa z nej sníme dňom začatia likvidácie.

(4) Za označenie budovy štátnym znakom a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník (správca) budovy.

§ 4

(1) Štátny znak na hraniciach s inými štátmi sa používa spolu so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.2) Hranice Slovenskej republiky s Českou republikou sa označujú štátnym znakom umiestneným na hraničných stĺpoch alebo na tabuliach.

(2) Štátny znak sa umiestňuje na budovách colníc a orgánov pasov a víz a na hraničných stĺpoch pod štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 5

(1) Ak ide o štátny sviatok alebo deň významný pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, používa sa popri štátnej vlajke Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky3) aj štátna vlajka Slovenskej republiky.

(2) Ak ide o významnú udalosť Slovenskej republiky alebo o udalosť miestneho významu, používa sa vždy štátna vlajka Slovenskej republiky (ďalej len „štátna vlajka“).

(3) Pri nepárnom počte vlajok sa štátna vlajka umiestni uprostred; pri párnom počte na ľavej strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici.

(4) Pri zvislom umiestnení štátnej vlajky je biela farba vždy vľavo z čelného pohľadu.

(5) Na štátnej vlajke Slovenskej republiky ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod. Stožiar štátnej vlajky na verejnom priestranstve sa umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu.

(6) Nesmie sa použiť štátna vlajka poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.

(7) Štátna vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne; pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

(8) Pri štátnom smútku sa štátna vlajka vztyčuje do pol žrde.

§ 6

Vlajková výzdoba sa začína o 18.00 hodine dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a končí sa o 8.00 hodine nasledujúceho dňa. Národné výbory v obciach primerane upravujú trvanie vlajkovej výzdoby.

§ 7

Ustanovenia § 5 a 6 sa primerane vzťahujú i na používanie štátnej zástavy Slovenskej republiky.

§ 8

Politické strany a hnutia, spoločenské organizácie a iné právnické osoby, ako aj občania môžu použiť štátny znak a štátnu zástavu na výzdobu miestností určených na slávnostné zhromaždenia a pri pouličných sprievodoch a manifestáciách uskutočnených pri príležitosti štátneho sviatku alebo pamätného dňa Slovenskej republiky alebo inej významnej udalosti.

§ 9

Za dôstojné zaobchádzanie so všetkými symbolmi Slovenskej republiky a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil. Znevažovanie alebo nedôstojné zaobchádzanie so štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sa stíha podľa osobitných predpisov.4)

§ 10

(1) Štátna hymna Slovenskej republiky sa hrá pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných príležitostiach významných pre Slovenskú republiku.

(2) Za hranie hymny Slovenskej republiky sa považuje aj jej spievanie bez hudobného sprievodu.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Ústavný zákon SNR č. 50/1990 Zb. o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a štátnej hymne Slovenskej republiky.

2) Čl. II ústavného zákona č. 102/1990 Zb. o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.§ 2 písm. d) zákona č. 115/1990 Zb. o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

3) Čl. III ústavného zákona č. 102/1990 Zb.
§ 4 ods. 2 zákona č. 115/1990 Zb.

4) § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.