Zákon č. 171/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)

Čiastka 30/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.08.2008
Účinnosť od 01.06.1990 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z. (nepriamo)

171

ZÁKON

z 3. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Vypúšťa sa úvodná časť (preambula) v celom rozsahu.

Čl. II

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Základné školy, učilištia a stredné školy sú súčasťou česko-slovenskej výchovno-vzdelávacej sústavy; v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Vo veciach výchovy a vzdelávania sú priamo riadené Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky v Českej republike a Ministerstvom školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky v Slovenskej republike (ďalej len „ministerstvá školstva“).“.

2. § 2 znie:

㤠2

(1) Sústavu základných a stredných škôl tvorí základná škola, základná umelecká škola, učilište, stredné odborné učilište, gymnázium, stredná odborná škola a špeciálne školy.

(2) Ministerstvá školstva ustanovia vyhláškou typy a názvy jednotlivých druhov škôl uvedených v odseku 1.“.

3. V § 3 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Nepočujúcim a nevidomým sa zabezpečuje právo na vzdelanie v ich jazyku s použitím znakovej reči alebo Braillovho písma.“.

4. V § 4 sa v odseku 1 pripája veta, ktorá znie: „V súkromných školách a v cirkevných školách sa môže právo na vzdelanie zabezpečovať za odplatu.“.

5. § 5 znie:

㤠5

(1) Základná škola poskytuje základné vzdelanie; zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj náboženskú výchovu.

(2) Základná škola pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax.“.

6. § 6 znie:

㤠6

(1) Základná škola má deväť ročníkov. Od piateho ročníka sa spravidla diferencuje podľa záujmov a schopností žiakov.

(2) V miestach, kde nie sú podmienky na zriadenie všetkých deviatich ročníkov základnej školy, môže sa zriadiť základná škola, ktorá nemá všetky ročníky. Žiaci, ktorí skončia posledný ročník takej školy, pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky na základnej škole so všetkými ročníkmi.“.

7. Za druhú časť sa vkladá druhá A časť, ktorá znie:

„DRUHÁ A ČASŤ

§ 6a

Základná umelecká škola

(1) Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

(2) Na základných umeleckých školách sa môžu zriaďovať hudobné, tanečné, výtvarné a literárno-dramatické oddelenia alebo niektoré z nich.

(3) Základná umelecká škola organizuje štúdium určené prevažne pre žiakov základnej školy; môže tiež organizovať štúdium pre dospelých.

(4) Ministerstvá školstva ustanovia vyhláškou podrobnosti o organizácii štúdia na základných umeleckých školách.“.

8. V § 7 ods. 1 znie:

(1) Stredné školy poskytujú žiakom stredné odborné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie a pripravujú ich na výkon povolaní a činností v národnom hospodárstve, správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach života; pripravujú žiakov aj na štúdium na vysokých školách.“,

odsek 2 znie:

(2) Stredné školy uplatňujú jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie školy so životom a usilujú sa o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka; vychovávajú ho v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, formujú jeho intelektuálny a mravný rozvoj, pripravujú ho na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní a poskytujú estetickú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu; umožňujú aj náboženskú výchovu.“.

9. § 8 znie:

㤠8

(1) Stredné odborné vzdelanie zahŕňa všeobecné vzdelanie a odbornú prípravu; ukončuje sa úspešným vykonaním záverečnej skúšky v študijných alebo učebných odboroch.

(2) Úplné stredné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie zahŕňa obsahovo širšie a hlbšie všeobecné vzdelanie a odbornú prípravu diferencovanú podľa druhu stredných škôl; úplné stredné vzdelanie sa ukončuje úspešným vykonaním maturitnej skúšky na gymnáziu, úplné stredné odborné vzdelanie sa ukončuje úspešným vykonaním maturitnej skúšky na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti.

(3) Vyššie odborné vzdelanie zahŕňa všeobecné vzdelanie, špeciálnu odbornú prípravu a umeleckú a pedagogicko-umeleckú prípravu; vyššie odborné vzdelanie sa ukončuje úspešným vykonaním absolutória.“.

10. § 9 znie:

㤠9

Výchova a vzdelávanie na strednom odbornom učilišti

(1) Stredné odborné učilište pripravuje na výkon robotníckych povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru. Toto štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou.

(2) Stredné odborné učilište pripravuje v študijných odboroch na výkon niektorých náročných robotníckych povolaní a niektorých technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru. Toto štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

(3) Stredné odborné učilište zabezpečuje žiakom teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania; môže tiež zabezpečovať len teoretické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania alebo praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania.

(4) Ministerstvá školstva po dohode s ministerstvami zdravotníctva a sociálnych vecí ustanovia vyhláškou učebné a študijné odbory vhodné pre žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou.“.

11. Za § 9 sa vklada nový § 9a, ktorý znie:

㤠9a

Stredisko praktického vyučovania

(1) Stredisko praktického vyučovania zabezpečuje praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania pre žiakov, ktorým stredné odborné učilište zabezpečuje iba teoretické vyučovanie.

(2) Stredisko praktického vyučovania zodpovedá za výuku podľa ustanovených učebných plánov a učebných osnov, pritom spolupracuje so stredným odborným učilišťom, ktoré pre žiakov zabezpečuje teoretické vyučovanie.“.

12. § 10 znie:

㤠10

Zriaďovanie a zrušovanie stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania

(1) Stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania zriaďuje alebo zrušuje

a) ústredný orgán štátnej správy alebo národný výbor; na účely tohto zákona postavenie ústredných orgánov majú aj zväzy družstiev,

b) štátny podnik alebo štátna organizácia z podnetu ústredného orgánu alebo národného výboru, prípadne jednotné roľnícke družstvo alebo iné družstvo (ďalej len „družstvo“) z podnetu orgánu hospodárskeho riadenia alebo štátna akciová spoločnosť.

(2) Prípady, keď ústredný orgán alebo národný výbor sú povinné zriadiť stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania, a prípady, keď stredné oborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania zriaďuje štátny podnik alebo štátna organizácia alebo družstvo, ustanovia na návrh ministerstiev školstva v Českej republike vláda Českej republiky a v Slovenskej republike vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vlády republík“) nariadením.

(3) Na zriadenie stredného odborného učilišťa alebo strediska praktického vyučovania štátnym podnikom alebo štátnou organizáciou je zakladateľ štátneho podniku alebo štátnej organizácie povinný vymedziť alebo doplniť v zakladacej listine podniku predmet činnosti zriaďovateľa stredného odborného učilišťa alebo strediska praktického vyučovania.

(4) Stredné odborné učilište sa zriaďuje alebo zrušuje podľa ustanovenej siete škôl; stredisko praktického vyučovania sa zriaďuje alebo zrušuje podľa zoznamu stredísk praktického vyučovania. Na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie činnosti stredného odborného učilišťa alebo strediska praktického vyučovania treba súhlas ministerstiev školstva.

(5) Stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania zriadené podľa odseku 1 písm. a) a družstvom je právnickou osobou. Stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania zriadené štátnym podnikom alebo štátnou organizáciou je vnútornou organizačnou jednotkou zapísanou do podnikového registra a vystupujúcou v právnych úkonoch týkajúcich sa stredného odborného učilišťa alebo strediska praktického vyučovania v mene podniku.

(6) Národný výbor môže zriadiť stredisko praktického vyučovania na prípravu žiakov, ktorí sa nepripravujú pre určitú organizáciu.“.

13. Za § 10 sa vkladá nový § 10a, ktorý znie:

㤠10a

Pracovisko praktického vyučovania

(1) Pracovisko praktického vyučovania zabezpečuje praktické vyučovanie pre žiakov, ktorým stredné odborné učilište zabezpečuje teoretické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Pracovisko praktického vyučovania zriaďuje so súhlasom ministerstva školstva občan, pre ktorého sa žiaci pripravujú.

(2) Občan, ktorý zriadil pracovisko praktického vyučovania, zodpovedá za výuku podľa ustanovených učebných plánov a učebných osnov, pritom spolupracuje so stredným odborným učilišťom, ktoré pre žiakov zabezpečuje teoretickú výuku.

(3) Občan, ktorý zriadil pracovisko praktického vyučovania, uhrádza náklady na jeho prevádzku a rozvoj. Ak sa na pracovisku praktického vyučovania pripravujú žiaci aj pre iných občanov, sú títo povinní uhrádzať pomerný diel nákladov vynaložených na ich prípravu.“.

14. V § 11 nadpis znie: „Úlohy orgánov a organizácií“,

v odseku 1 sa za slovo „orgány“ vkladajú slová „a organizácie“. Bodka na konci vety sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „sú povinné vytvárať priaznivé podmienky pre rozvíjanie schopností a iniciatívy žiakov a ich uplatnenie v praxi.“,

odsek 3 znie:

(3) Orgán alebo organizácia, ktoré rozhodli o zrušení, rozdelení, zlúčení, splynutí alebo zmene hospodárskej činnosti organizácie, ktorej súčasťou je stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania, alebo rozhodli o zrušení, rozdelení, zlúčení alebo splynutí stredného odborného učilišťa, ktoré je právnickou osobou, určia organizácie alebo stredné odborné učilište, ktoré prevezmú práva a povinnosti k žiakom.“,

odsek 4 znie:

(4) Ministerstvá školstva ustanovia vyhláškou postup a podrobnejšie vymedzenie úloh ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie na stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania, spôsob a podmienky pre ich zriaďovanie a podmienky pre vyňatie priestorov a zariadení určených na výchovu a vzdelávanie žiakov zo štátneho podniku alebo štátnej organizácie na účely zriadenia stredného odborného učilišťa alebo strediska praktického vyučovania.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

15. § 12 znie:

㤠12

Finančné a materiálne zabezpečenie stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania

(1) Úhrady prevádzkových nákladov stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania s výnimkou úhrad uvedených v odseku 3 sa vykonávajú z nákladov organizácií, pre ktoré sa mládež pripravuje.

(2) Investičný rozvoj stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania, ktoré sú právnickou osobou, sa zabezpečuje prostredníctvom ústredných orgánov a národných výborov. Investičný rozvoj stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania zriadených štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo družstvom alebo štátnou akciovou spoločnosťou zabezpečuje štátny podnik alebo štátna organizácia alebo družstvo alebo štátna akciová spoločnosť z vlastných zdrojov.

(3) Národné výbory uhrádzajú zo svojich prostriedkov

a) osobné náklady na učiteľov teoretického vyučovania, refundácie miezd a náhrad miezd majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov a trénerov v triedach s vrcholovou športovou prípravou,

b) náklady na učebnice, učebné texty a školské potreby poskytované žiakom bezplatne a náklady na učebné pomôcky pre potrebu teoretického vyučovania,

c) náklady na prípravu žiakov, ktorí boli prijatí do stredného odborného učilišťa, prípadne strediska praktického vyučovania a nepripravujú sa pre žiadnu organizáciu.

(4) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ustanoví spôsob tvorby fondu pre prevádzku a rozvoj stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania a jeho použitie.

(5) Náklady na prevádzku a rozvoj stredných odborných učilíšť zriadených ako právnické osoby a zabezpečujúcich iba teoretické vyučovanie, učilíšť (§ 17a), stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (§ 30) a odborných učilíšť (§ 32) môžu uhrádzať národné výbory úplne alebo sčasti zo svojich prostriedkov.“.

16. § 13 sa vypúšťa.

17. § 14 znie:

㤠14

Národný výbor môže po prerokovaní s orgánom alebo organizáciou, ktorá zriadila stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania, určiť, že na strednom odbornom učilišti alebo v stredisku praktického vyučovania sa budú pripravovať žiaci aj pre iné organizácie.“.

18. § 15 znie:

㤠15

Gymnázium

(1) Gymnázium je všeobecnovzdelávacia vnútorne diferencovaná škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravuje aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Gymnázium má najmenej štyri a najviac osem ročníkov.

(2) Prvý až štvrtý ročník osemročného gymnázia sa môže zriadiť aj pri základnej škole.“.

19. § 16 znie:

㤠16

Stredná odborná škola

Stredná odborná škola pripravuje predovšetkým na výkon odborných činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych; pripravuje aj na štúdium na vysokej škole. Štúdium trvá spravidla čtyri roky.“.

20. § 17 znie:

㤠17

Konzervatórium

(1) Konzervatórium je špecifický typ strednej odbornej školy, ktorá pripravuje pre odbor spev, hudba, tanec alebo dramatické umenie. Pripravuje aj na štúdium na vysokej škole.

(2) Konzervatórium má spravidla šesť ročníkov, v odbore tanec osem ročníkov a ukončuje sa absolutóriom.“.

21. Za § 17 sa vkladá piaty diel, ktorý znie:

PIATY DIEL

§ 17a

Učilište

(1) Učilište poskytuje odbornú prípravu na výkon povolania žiakom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku na základnej škole v nižšom než deviatom ročníku alebo deviaty ročník neukončili úspešne. Príprava v učilišti sa ukončuje úspešným vykonaním záverečnej skúšky.

(2) Učilište sa zriaďuje a zrušuje podľa § 10 a vzťahujú sa naň § 9 ods. 3, § 11, 12, 14, § 20 ods. 2 a § 22 až 25.“.

Doterajší piaty diel sa označuje ako šiesty diel.

22. § 18 znie:

㤠18

Právo študovať na stredných školách majú žiaci a ďalší uchádzači podľa schopností, vedomostí, záujmov a zdravotnej spôsobilosti.“.

23. § 19 znie:

㤠19

(1) Na štúdium na stredných školách sa prijímajú žiaci a ďalší uchádzači, ktorí úspešne skončili základnú školu.

(2) Do prvého ročníka osemročného gymnázia sa prijímajú spravidla žiaci, ktorí úspešne skončili piaty ročník základnej školy.

(3) Na štúdium na stredných školách sa prijímajú aj ďalší uchádzači, ktorí získali základné vzdelanie alebo základy vzdelania podľa skorších predpisov.

(4) Ministerstvá školstva ustanovia vyhláškou rozsah právomocí a povinností riaditeľov stredných škôl pri prijímaní žiakov a ďalších uchádzačov na štúdium na stredných školách; pri stredných zdravotníckych školách po dohode s ministerstvami zdravotníctva a sociálnych vecí.“.

24. § 23 znie:

㤠23

Spoločensky prospešná práca

Spoločensky prospešná práca žiakov stredných škôl je dobrovoľná a možno ju vykonávať iba v čase mimo vyučovania.“.

25. V § 24 nadpis znie: „Finančné a hmotné zabezpečenie žiakov stredných škôl“,

odsek 1 znie:

(1) Žiakom stredných odborných učilíšť poskytuje stredné odborné učilište z prostriedkov organizácií alebo národných výborov finančné a hmotné zabezpečenie, ktorým sa sledujú výchovné ciele. Žiakom, ktorí sa na strednom odbornom učilišti nepripravujú pre žiadnu organizáciu, sa finančné a hmotné zabezpečenie uhrádza z prostriedkov národných výborov. Žiakom, ktorí sa v praktickom vyučovaní pripravujú v stredisku praktického vyučovania, poskytuje finančné a hmotné zabezpečenie po dohode s príslušným stredným odborným učilišťom organizácia, ktorá stredisko praktického vyučovania zriadila. Žiakom, ktorí sa v praktickom vyučovaní pripravujú na pracovisku praktického vyučovania, poskytuje finančné a hmotné zabezpečenie po dohode s príslušným stredným odborným učilišťom občan, ktorý pracovisko praktického vyučovania zriadil. Finančné zabezpečenie sa poskytuje formou odmien. Hmotné zabezpečenie zahŕňa stravovanie a ubytovanie; žiakom sa môže poskytnúť aj ďalšie finančné a hmotné zabezpečenie. Finančné a hmotné zabezpečenie možno poskytovať aj v období školských prázdnin. Žiakom stredných odborných učilíšť, u ktorých je to odôvodnené komplexnosťou ich výchovy, ako aj žiakom, u ktorých je to odôvodnené ich sociálnymi pomermi alebo zdravotným stavom, možno poskytnúť ubytovanie a stravovanie bezplatne.“.

V odseku 2 sa v poslednej vete vypúšťa slovo „socialistických“,

odsek 3 znie:

(3) Podrobnosti o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných škôl ustanovia ministerstvá školstva vyhláškou.“.

26. V § 25 ods. 1 znie:

(1) Na gymnáziu, strednej odbornej škole na najmenej štvorročnom štúdiu, na strednom odbornom učilišti v študijných odboroch a v nadstavbovom štúdiu sa štúdium ukončuje maturitnou skúškou. Na študijných odboroch stredných odborných škôl, ktorých dĺžka štúdia je kratšia ako štyri roky, a na učebných odboroch stredných odborných učilíšť sa ukončuje záverečnou skúškou. Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne maturitnú skúšku alebo záverečnú skúšku, prestáva byť žiakom školy.“,

v odseku 3 sa za slová „maturitnú skúšku“ vkladajú slová „alebo na stredných odborných školách na štúdiu kratšom ako štyri roky záverečnú skúšku“,

v odseku 5 sa vypúšťajú slová „po splnení povinnej školskej dochádzky“.

27. V § 26 nadpis znie: „Nadstavbové štúdium a pomaturitné štúdium“,

odsek 1 znie:

(1) Stredné školy organizujú nadstavbové štúdium, ktoré je určené pre uchádzačov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie. V nadstavbovom štúdiu sa študujúci zdokonaľujú pre kvalifikovaný výkon povolania a špecializujú sa na výkon niektorých technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru. Nadstavbové štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.“.

Doterajší odsek 1 sa označuje ako odsek 2,

odsek 3 znie:

(3) Nadstavbové a pomaturitné štúdium sa organizuje spravidla formou štúdia popri zamestnaní.“,

doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4 a na konci vety sa za slovo „odbory“ vkladajú slová „nadstavbového štúdia a“.

28. Názov štvrtej časti znie: „Špeciálne školy“.

29. V § 28 ods. 1 sa slová „Školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť“ nahrádzajú slovami „Špeciálne školy“.

V odseku 2 sa slová „Školami pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť“ nahrádzajú slovami „Špeciálnymi školami“.

Odsek 3 znie:

(3) Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na špeciálne školy ustanovenia vzťahujúce sa na základnú školu alebo na strednú školu.“,

odsek 4 znie:

(4) Špeciálnymi školami sú tiež osobitné školy, odborné učilištia a pomocné školy.“.

Odsek 5 sa vypúšťa.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5, ktorý znie:

(5) Ministerstvá školstva ustanovia po dohode s ministerstvami zdravotníctva a sociálnych vecí vyhláškou spôsob a podmienky pre zaradenie žiakov do špeciálnych základných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, do osobitných škôl, do pomocných škôl a podmienky prijímania žiakov do odborných učilíšť.“.

30. V § 29 nadpis znie: „Špeciálne základné školy“. V odseku 1 sa slová „Základné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť“ nahrádzajú slovami „Špeciálne základné školy“.

Odsek 2 znie:

(2) Špeciálne základné školy majú deväť ročníkov. Ministerstvá školstva ustanovia vyhláškou, ktoré školy majú desať ročníkov.“.

31. V § 30 včítane nadpisu sa označenie „stredné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť“ nahradí novým označením „špeciálne stredné školy“.

32. V § 31 ods. 2 znie:

(2) Osobitná škola má deväť ročníkov. Ministerstvá školstva ustanovia vyhláškou školy, ktoré majú desať ročníkov.“.

Odsek 3 sa vypúšťa.

33. V § 32 v nadpise a v odsekoch 1, 2 a 3 sa označenie „osobitné odborné učilište“ mení na označenie „odborné učilište“,

odsek 4 znie:

(4) Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci, ktorí úspešne ukončili deviaty ročník osobitnej školy.“,

odsek 5 znie:

(5) Odborné učilište sa zriaďuje podľa § 10 a vzťahujú sa naň ustanovenia § 9 ods. 3 a 4, § 11, 12, 14, § 20 ods. 2, § 22 až 24 a § 25 ods. 1, 2, 4, 5 a 6.“.

34. V § 33 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a posledná veta sa vypúšťa.

Za odsek 1 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pomocná škola má desať ročníkov.“.

35. § 34 znie:

㤠34

Začiatok, dĺžka a plnenie povinnej školskej dochádzky

(1) Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé a ak o to požiada jeho zákonný zástupca, lekár alebo riaditeľka predškolského zariadenia, odloží mu národný výbor začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

(2) Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroka školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže národný výbor na základe návrhu riaditeľa školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci školský rok.

(3) Povinná školská dochádzka trvá deväť rokov a žiaci ju splnia ukončením obdobia školského vyučovania školského roka, v ktorom dovŕšia posledný rok povinnej školskej dochádzky.

(4) U detí vzdelávateľných na základnej škole alebo v osobitnej škole sa pre telesne postihnuté deti začiatok povinnej školskej dochádzky riadi posúdením školskej zrelosti a ukončenie povinnej školskej dochádzky dosiahnutím základného vzdelania. Podmienky pre posudzovanie školskej zrelosti telesne postihnutého dieťaťa ustanovia ministerstvá školstva vyhláškou.“.

36. § 35 sa vypúšťa.

37. V § 37 ods. 1 znie:

(1) Žiakovi, ktorý pre svoj zdravotný stav nemôže dochádzať do školy, zabezpečí národný výbor takú formu vzdelávania, ktorá mu umožní dosiahnuť rovnaké vzdelanie ako pri školskej dochádzke.“.

38. § 40 znie:

㤠40

Učebnice a učebné texty

(1) Pri výchove a vzdelávaní sa okrem učebníc a učebných textov uvedených v zozname učebníc vydanom ministerstvami školstva môžu používať aj iné učebnice a učebné texty.

(2) Učebnice a učebné texty všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné zdravotnícke školy sa vydávajú podľa zoznamu ministerstiev školstva po dohode s ministerstvami zdravotníctva a sociálnych vecí; učebnice a učebné texty odborných predmetov pre tieto školy sa vydávajú podľa zoznamu ministerstiev zdravotníctva a sociálnych vecí.“.

39. V § 42 ods. 1 sa nahrádzajú slová „za osem rokov“ slovami „za deväť rokov“.

40. § 47 znie.

㤠47

Pomoc škôl záujmovým organizáciám detí a mládeže

Školy poskytujú záujmovým organizáciám detí a mládeže priestory a vybavenie pre ich činnosť.“.

41. V § 48 sa v úvode vety vypúšťa slovo „socialistické“ a v závere vety sa slovo „kádrových“ nahrádza slovom „personálnych“.

42. § 49 znie:

㤠49

(1) Orgány, organizácie a školy, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie, zaisťujú bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s výchovou a vzdelávaním, sústavne vytvárajú podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka a kontrolujú ich dodržiavanie.

(2) Orgány, organizácie a školy, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie, zabezpečujú súčasne aj ochranu žiaka pred rizikami porúch zdravého vývoja, pokiaľ sa môžu spôsobiť alebo zväčšiť výchovnou a vzdelávacou činnosťou školy.

(3) Osobitné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia zostávajú nedotknuté. Škola je povinná dodržiavať opatrenia národných výborov pri zhoršených ekologických podmienkach.

(4) Ministerstvá školstva a ministerstvá zdravotníctva a sociálnych vecí môžu vydávať po dohode s Českým úradom bezpečnosti práce a Slovenským úradom bezpečnosti práce vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia žiaka a o ochrane žiaka pred rizikami porúch jeho zdravého vývoja, ktoré sa môžu spôsobiť alebo zväčšiť výchovnou a vzdelávacou činnosťou školy. Zároveň ustanovia zodpovednosť školy za bezpečnosť zdravotne postihnutých detí.“.

43. § 50 ods. 1 znie:

(1) Pedagogickými pracovníkmi sú učitelia včítane riaditeľov a zástupcov riaditeľov predškolských zariadení, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, učilíšť, zariadení pre záujmové štúdium, školských zotavovacích zariadení, školských zariadení pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, zariadení sociálnej starostlivosti, ďalej vychovávatelia škôl a školských zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti včítane inštruktorov telesnej výchovy, majstri a hlavní majstri odbornej výchovy, vedúci odlúčených pracovísk stredných odborných učilíšť, učilíšť a odborných učilíšť, vedúci stredísk praktického vyučovania, tréneri športových škôl a športových tried stredných odborných učilíšť.“.

V odseku 2 sa slovo „Učitelia“ nahrádza slovami „Pedagogickí pracovníci“.

44. V § 51 ods. 2 sa slová „vychovávajú žiakov v súlade s cieľmi a úlohami štátnej školskej politiky“ nahrádzajú slovami „vychovávajú žiakov v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie“.

45. § 52 sa vypúšťa.

46. V § 54 ods. 2 znie:

(2) Stredné školy Zboru národnej bezpečnosti riadi vo svojej pôsobnosti Federálne ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra Českej republiky alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; stredné školy vojsk ministerstva vnútra riadi Federálne ministerstvo vnútra. Vo veciach všeobecne pedagogických postupujú tieto ministerstvá po dohode s príslušným ministerstvom školstva.“,

odsek 3 znie:

(3) Pôsobnosť, ktorú podľa tohto zákona majú ministerstvá školstva alebo iné štátne orgány, vykonávajú vo veciach stredných škôl Zboru národnej bezpečnosti vo svojej pôsobnosti Federálne ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra Českej republiky alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, prípadne minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, minister vnútra Českej republiky alebo minister vnútra Slovenskej republiky; vo veciach stredných škôl vojsk ministerstva vnútra vykonáva Federálne ministerstvo vnútra, prípadne minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.

47. Za ôsmu časť sa vkladá ôsma A časť, ktorá znie:

„ÔSMA A ČASŤ

Súkromné školy a cirkevné školy

§ 57a

(1) Súkromnými školami sú súkromné základné školy, súkromné stredné školy, súkromné učilištia a súkromné špeciálne školy. Súkromné školy sú školami podľa tohto zákona, jeho ustanovenia sa na ne vzťahujú s výnimkou ustanovení § 1 ods. 2, § 10, 10a, 12, 18, § 19 ods. 4, § 20 až 23, § 24 ods. 2, § 27, § 29 ods. 2, § 30 ods. 3 a 4, § 39, § 43 a § 52 až 57.

(2) Pôsobnosť pri zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky a vo veciach všeobecne pedagogických vykonávajú voči týmto školám ministerstvá školstva.

(3) Bližšie podmienky pre zriaďovanie a činnosť súkromných škôl ustanovia ministerstvá školstva, a pokiaľ ide o súkromné stredné zdravotnícke školy, po dohode s ministerstvami zdravotníctva a sociálnych vecí vyhláškou.

(4) Vlády republík ustanovia nariadením podmienky a výšku poskytovania dotácií súkromným školám.

§ 57b

(1) Cirkevné školy alebo školy náboženských spoločenstiev (ďalej len „cirkevné školy“) sú cirkevné základné školy, cirkevné špeciálne školy, cirkevné stredné školy, cirkevné strediská praktického vyučovania a cirkevné učilištia; cirkevné školy sú školami podľa tohto zákona, jeho ustanovenia sa na ne vzťahujú s výnimkou ustanovení § 1 ods. 2, § 10, 10a, § 19 ods. 4, § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 22 ods. 3, § 23, § 27, § 29 ods. 2, § 30 ods. 3 a 4, § 39, § 43 a § 52 až 57.

(2) Pôsobnosť pri zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky a vo veciach všeobecne pedagogických vykonávajú voči cirkevným školám ministerstvá školstva.

(3) Bližšie podmienky pre zriaďovanie a činnosť cirkevných škôl ustanovia ministerstvá školstva a ministerstvá zdravotníctva a sociálnych vecí vyhláškou.

§ 57c

Vzdelanie získané v súkromných školách a cirkevných školách je rovnocenné vzdelaniu získanému na ostatných školách podľa tohto zákona.“.

48. V § 58 písm. a) sa čiarka na konci odseku na hrádza bodkočiarkou a pripája sa veta „riadi aj pokusné overovanie spôsobu a riadenia týchto škôl.“,

v písmene b) sa vypúšťajú slová „orgánov Revolučného odborového hnutia“ a nahrádzajú sa slovami „príslušných odborových orgánov“.

49. Za § 58 sa vkladá nový § 58a, ktorý znie:

㤠58a

Na základných školách, na základných umeleckých školách, učilištiach, stredných školách a špeciálnych školách nie je povolená činnosť politických strán a politických hnutí.“.

50. § 60 znie:

㤠60

Pre občanov, ktorí nezískali základné vzdelanie, môže základná škola alebo stredná škola organizovať kurzy pre získanie základného vzdelania.“.

51. Desiata časť prechodné ustanovenia § 61 až 64b znejú:

„DESIATA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 61

(1) Žiaci, ktorí v školskom roku 1989/1990 úspešne ukončili ôsmy ročník základnej školy a neboli prijatí na štúdium na strednej škole, do ktorej sa prihlásili, alebo si nevybrali žiadnu strednú školu, ktorú im národný výbor ponúkol v rámci voľných miest na stredných školách, pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky v deviatom ročníku základnej školy.

(2) Žiaci, ktorí začínajúc školským rokom 1990/1991 úspešne ukončia ôsmy ročník základnej školy a neprihlásia sa alebo nebudú prijatí do vybraných študijných alebo učebných odborov stredných škôl, pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky v deviatom ročníku základnej školy. Zoznam vybraných učebných a študijných odborov stredných škôl vydajú po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi ministerstvá školstva.

§ 62

(1) Žiaci, ktorí sú v školskom roku 1989/1990 žiakmi prvých ročníkov stredných škôl, splnia povinnú školskú dochádzku a získajú základné vzdelanie úspešným ukončením tohto ročníka.

(2) Žiaci špeciálnych škôl, ktoré majú deväť ročníkov, ktorí sú v školskom roku 1989/1990 žiakmi deviatych ročníkov, splnia povinnú školskú dochádzku a získajú základné vzdelanie úspešným ukončením tohto ročníka.

(3) Povinnú školskú dochádzku splnia aj žiaci, ktorí v školskom roku 1990/1991 dovŕšia deväť rokov školskej dochádzky.

§ 63

(1) Deviate ročníky základných škôl, špeciálnych základných škôl a osobitných škôl zavedené týmto zákonom sa zriaďujú postupne podľa potreby od 1. septembra 1990.

(2) Gymnázia zavedené týmto zákonom sa zriaďujú od 1. septembra 1990.

(3) Žiaci, ktorí sú k 1. septembru 1990 žiakmi druhého, tretieho alebo štvrtého ročníka stredných škôl, dokončia štúdium podľa doterajších predpisov.

(4) Postavenie stredných odborných učilíšť, osobitných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania zriadených podľa doterajších predpisov sa upravuje podľa § 10 a 10a postupne, najneskôr do 31. decembra 1990.

(5) Postavenie gymnázií a stredných odborných škôl sa podľa § 1 upravuje postupne, najneskôr do 31. decembra 1990.

(6) Postavenie základných škôl sa podľa § 1 upravuje postupne, najneskôr do 31. decembra 1994.

§ 64

Základné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť s deviatimi ročníkmi zriadené podľa doterajších predpisov sú špeciálnymi základnými školami podľa tohto zákona (§ 29).

§ 64a

Spoločensky prospešná práca škôl sa podľa § 23 organizuje od 1. januára 1991.

§ 64b

(1) Názvy Ministerstvo zdravotníctva Českej socialistickej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky, Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky sa vo všetkých ustanoveniach nahrádzajú názvami Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Českej republiky, Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvá zdravotníctva a sociálnych vecí“).

(2) Označenie „osobitné odborné učilište“ sa vo všetkých ustanoveniach nahrádza označením „odborné učilište“.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.