Ústavný zákon č. 159/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990
Účinnosť od 10.05.1990

159

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 2. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 8 sa dopĺňa písmeno r), ktoré znie:

r) životné prostredie.“.

2. Za čl. 21 sa dopĺňa č. 21a, ktorý znie:

„Čl. 21a

V oblasti životného prostredia patrí do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

a) zásadná zákonodarná úprava vo veciach ochrany ovzdušia, vody, pôdy a lesa na základe celostného prístupu ku krajine, ekologických havárií, zneškodňovania odpadov, hospodárenia s druhotnými surovinami a ochrany potravového reťazca človeka pred cuzorodými látkami; výkon v týchto veciach patrí orgánom republík;

b) tvorba štátnej ekologickej politiky;

c) uskutočňovanie medzinárodnej spolupráce a koordinácia medzinárodnej spolupráce v pôsobnosti republík.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.