Nariadenie vlády č. 121/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1997 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

121

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 23. apríla 1990

o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 269 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) nariaďuje:


§ 8

Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby pracovný čas bol rozvrhnutý rovnomerne na jednotlivé týždne, môže podnikateľ s pracovníkom dohodnúť rozvrhnutie pracovného času nerovnomerne, prípadne za podmienok ustanovených v nariadení vlády Československej socialistickej republiky4) [§ 92 ods. 3 písm. b) zákonníka] dohodnúť odchylne nepretržitý odpočinok v týždni; priemerný pracovný čas nesmie pritom v určitom období, spravidla štvortýždňovom alebo v období celého kalendárneho roka, presahovať hranicu určenú pre týždenný pracovný čas.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 1 Zákonníka práce.

2) § 9 ods. 1 Zákonníka práce.

3) Napríklad zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

4) § 13 nariadenie vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.

5) § 13 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 135/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov.

6) § 7 ods. 4 zákona č. 105/1990 Zb.

7) § 12 ods. 2 zákona č. 105/1990 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené