Zákon č. 110/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov

(v znení č. 180/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 24/1990
Platnosť od 23.04.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z. (nepriamo)

110

ZÁKON

z 19. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa v odseku 2 štvrtá veta a v odseku 6 druhá veta.

2. § 1 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Občania, ktorí zamestnávajú iných občanov, platia poistné na ich dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.19)

(8) Samostatne zárobkovo činné osoby sú zúčastnené na nemocenskom a dôchodkovom zabezpečení na základe platenia poistného.“.

3. § 2 ods. 1 písm. c) znie:

c) nemocenské zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb, najmä podnikateľov, umelcov, ktorí svoju činnosť nevykonávajú v pracovnoprávnom vzťahu, a samostatne hospodáriacich roľníkov.“.

4. V § 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a občania, ktorí zamestnávajú iných občanov (§ 1 ods. 7).“.

5. V § 6 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „umelci [§ 2 ods. 1 písm. c)]“ a slová „a občania poskytujúci vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru“.

6. § 6 ods. 1 sa dopĺňa ustanovením písmena f), ktoré znie:

f) samostatne zárobkovo činné osoby.“.

7. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena a) a označenie písmen b) a c) sa náhrádza označením písmen a) a b).

8. V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „príslušníci Ľudových milicií“.

9. V § 7 písm. a) sa vypúšťa bod 9.

10. § 8 ods. 1 sa dopĺňa ustanovením písmena g), ktoré znie:

g) činnosť samostatne zárobkovo činných osôb, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených vykonávacím predpisom.“.

11. V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

12. § 11 znie:

㤠11

Pokiaľ nevyplýva niečo iné z medzinárodných zmlúv, hodnotia sa z dôb zamestnania a náhradných dôb v cudzine pre vznik a výšku nároku na dôchodok

a) doby uvedené v § 8 ods. 1 písm. f) a v § 9 ods. 1 písm. e), aké ide o česko-slovenských štátnych občanov,

b) doby uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) až d) a g), ak ide o občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území Česko-slovenskej federatívnej republiky a zaplatili za tieto doby poistné; výška poistného je 20 % z vymeriavacieho základu, ktorý je najmenej 400 Kčs mesačne.“.

13. V § 34 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „príslušník Ľudových milícií“.

14. V § 40 ods. 2 písm. e) a f) sa vypúšťajú slová „po prerokovaní s príslušným výborom Odborového zväzu pracovníkov umenia, kultúry a spoločenských organizácií a s príslušným umeleckým zväzom“.

15. V druhej časti druhej hlave sa vypúšťa desiaty diel.

16. V § 58 ods. 1 sa za slová „doby zamestnania v cudzine“ vkladajú slová „ak nejde o doby uvedené v § 11 písm. b)“.

17. V § 71 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „osobného“.

18. V § 82 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Revolučného odborového hnutia, prípadne iných“.

19. § 86 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Štát je povinný poskytovať týmto osobám pomoc pri pracovnon zaradení a uplatnení, ako aj vytvárať podmienky pre ich začlenenie do spoločenského a verejného života.“.

20. V § 90 sa doterajší text označuje ako odsek 2 a dopĺňa sa novým odsekom 1, ktorý znie:

1) Občanom, ktorých životné potreby nie sú zabezpečené prijmami zo zárobkovej činnosti alebo inými príjmami, prípadne dávkami a národný výbor im nemôže zabezpečiť vhodné zamestnanie, poskytujú národné výbory peňažné a vecné dávky.“.

21. V § 100 ods. 2 sa za slová „časť dôchodku“ dopĺňajú slová „najmenej však jedna polovica“.

22. V § 103 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.

23. Šiesta časť znie:

„ŠIESTA ČASŤ

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÝCH OSÔB

§ 145a

Pre nemocenské a dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb platia ostatné ustanovenia tohto zákona a predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov, pokiaľ sa v tomto zákone alebo vo vykonávacom predpise neustanovuje inak.

§ 145b

(1) Samostatne zárobkovo činné osoby sú povinné platiť na svoje nemocenské a dôchodkové zabezpečenie poistné a podávať prihlášky a odhlášky na toto zabezpečenie.

(2) Výška poistného je 25 % z prihláseného vymeriavaceho základu, ktorý je najmenej 400 Kčs mesačne; poistné sa platí za určené obdobie vopred.

(3) Za nesplnenie alebo porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov sociálneho zabezpečenia môže príslušný orgán sociálneho zabezpečenia uložiť samostatne zárobkovo činnej osobe pokuty až do súhrnnej sumy 10 000 Kčs v kalendárnom roku.

§ 145c

Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky môže nariadením prechodne znížiť výšku poistného, a to i len pre niektoré skupiny osôb.“.

Doterajšia šiesta a siedma časť sa označuje ako siedma a ôsma časť.

24. § 160 znie:

㤠160

(1) Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky ustanoví nariadením spôsob pravidelného zvyšovania dôchodkov so zreteľom na rast miezd a iných pracovných príjmov, úpravy cien a zmeny životných nákladov.

(2) Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky môže nariadením ustanoviť so zreteľom na skutočnosti obdobné podľa odseku 1

a) zvýšenie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu,

b) jednorazové zvýšenie vyplácaných dôchodkov.“.

25. Za § 169 sa vkladá ďalší § 169a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠169a

Doby zamestnania v cudzine

Doby zamestnania a náhradné doby v cudzine pred 1. májom 1990 sa hodnotia podľa predpisov platných pred týmto dňom; pritom sa nevyžaduje splnenie podmienky povolenia česko-slovenských štátnych orgánov na pobyt v cudzine.“.

26. V § 177 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a s Ústrednou radou odborov“ a slová „a 4“.

27. V § 177 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a s Ústrednou radou odborov a po prerokovaní so Zväzom družstevných roľníkov“.

28. V § 177 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a úpravu zabezpečenia samostatne zárobkovo činných osôb v dobe vojenského cvičenia,“.

29. § 177 ods. 2 písm. m) znie:

m) podrobnejšie podmienky pre poskytovanie dávok sociálnej starostlivosti občanom uvedeným v § 90 ods. 1,“.

30. V § 177 ods. 2 písm. p) sa vypúšťajú slová „dôchodkového zabezpečenia“.

31. § 177 ods. 3 znie:

(3) Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanoví po dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi vyhláškou

a) pre samostatne zárobkovo činné osoby vymedzenie okruhu týchto osôb, ďalšie podmienky, rozsah a vykonávanie ich nemocenského a dôchodkového zabezpečenia, podrobnosti vymeriavacieho základu, spôsob platenia, vymáhania a zúčtovania poistného, podmienky pre zabezpečenie spolupracujúcich manželov a iných rodinných príslušníkov týchto osôb,

b) podrobnosti vymeriavacieho základu a spôsobu platenia poistného pre hodnotenie dôb zamestnania v cudzine uvedených v § 11 písm. b).“.

32. V § 177 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Českou odborovou radou alebo Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní s príslušným zväzom družstevných roľníkov“.

Čl. II

Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nemocenskom poistení zamestnancov, zákona č. 58/1964 Zb. o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky, Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti, zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení, zákona č. 148/1983 Zb. o zjednotení sadzieb nemocenského, zákona č. 109/1984 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení a zákona č. 51/1987 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení, sa mení takto:

Ustanovenie § 57 znie:

㤠57

(1) Poistné za zamestnancov je 10 % z úhrnu miezd všetkých zamestnancov toho istého zamestnávateľa.

(2) Poistné za zamestnancov, ktorých zamestnávateľom je občan, však je 25 % z úhrnu miezd všetkých zamestnancov toho istého zamestnávateľa; v tejto sume je pritom zahrnuté aj poistné na dôchodkové zabezpečenie. Uvedené poistné sa neplatí, pokiaľ tento zamestnávateľ je povinný platiť daň z objemu miezd.

(3) Mzdou sa rozumie mzda za prácu podľa predpisov o dani zo mzdy, pokiaľ nie je priamo zo zákona od tejto dane oslobodená.

(4) Poistné platí zamestnávateľ.

(5) Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky môže v nadväznosti na zmeny v rozsahu sociálneho zabezpečenia jeho financovania nariadením meniť sadzby poistného.“.


Čl. IV

Osobný dôchodok priznaný na základe § 53 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení alebo iných skôr platných predpisov sa mení od 1. mája 1990 na ten dôchodok, ktorý podľa predpisov platných pred 1. májom 1990 nahrádzal, a to vo výške, v akej sa k tomuto dňu vyplácal; tým nie je do 31. decembra 1990 dotknutá možnosť zníženia dôchodku, ktorý bol predo dňom účinnosti tohto zákona priznaný ako osobný dôchodok, podľa doterajších predpisov o osobných dôchodkoch.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

19) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 110/1990 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené