Zákon č. 103/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník

(v znení č. 162/1990 Zb.(nepriamo), r1/c73/1990 Zb., 527/1990 Zb.(nepriamo), 513/1991 Zb.)

Čiastka 22/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 01.01.1992

103

ZÁKON

z 18. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. IV

Zrušujú sa:

1. vládna vyhláška č. 40/1963 Zb. o náhradách škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám,

2. smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 74894/63 z 22. mája 1963 na vykonanie vládnej vyhlášky č. 40/1963 Zb. o náhradách škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám (reg. čiastka 23/1963 Zb.),

3. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, Ministerstva financií a hlavného arbitra ČSSR č. 39/1966 Zb. o vedľajšej hospodárskej činnosti na niektorých školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie a v niektorých iných školských zariadeniach,

4. nariadenie vlády č. 46/1967 Zb. o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe,

5. vyhláška Štátnej arbitráže ČSSR č. 31/1972 Zb. o zmluvách o príprave dodávky niektorých stavieb,

7. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy,

8. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 89/1976 Zb. o oprávnení na inžinierske činnosti vo výstavbe,

9. § 34 vyhlášky predsedu Štátnej banky československej č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií,

10. vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 17/1979 Zb. o právnych úkonoch odovzdávaním dát,

11. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác,

12. vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 4/1986 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov,

13. ustanovenie § 5, 6 a § 10 až 14 vyhlášky Úradu pre vynálezy a objavy č. 28/1986 Zb. o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve,

15. § 12 ods. 3 písm. a), § 29, § 31 ods. 1, 3, 6 a 7 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom.

Čl. V

Zrušujú sa:

1. vo vyhláške Ministerstva národnej obrany č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu, v znení vyhlášky č. 144/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 9, § 14 a 18;

2. vo vyhláške ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb., č. 107/1981 Zb. a č. 28/1990 Zb., ustanovenia § 1 ods. 2, § 2 až 4, § 6 až 8, § 10 až 14, § 17, § 20 až 23, § 26 až 35;

3. vo vyhláške ministra všeobecného strojárstva č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 27/1990 Zb. ustanovenia § 2 až 10, § 12, 13, z § 15 odkaz na § 4 až 9 a § 12, § 16 až 19, z § 20 odkaz na § 2, 3, 5, 7, 9, 10 a 12, § 21 až 27, § 29, z § 30 odkaz na § 12 ods. 2, § 31 až 33, z § 35 odkaz na § 2 až 4, § 5 ods. 1 a 3 až 6, § 7 až 10 a § 12 až 21, § 36, 37, z § 38 odkaz na § 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 až 15 a § 17 až 21, § 40 až 44, z § 46 odkaz na § 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 až 14 a § 16 až 19 a § 21;

4. vo vyhláške ministra všeobecného strojárstva č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu, v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb. a vyhlášky č. 26/1990 Zb., ustanovenia § 4 až 15 a § 18;

5. vo vyhláške Správy štátnych hmotných rezerv č. 174/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky štátnych rezerv, v znení vyhlášky č. 181/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 4, § 6 až 13;

6. vo vyhláške Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva č. 73/1967 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác, v znení vyhlášky č. 147/1989 Zb., ustanovenia § 18 až 20, § 23;

7. vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác, ustanovenia § 2 až 28, § 30 až 49, § 50 ods. 3 a 4, § 51, § 53 až 55;

8. vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác, v znení vyhlášky č. 179/1989 Zb.;

9. vo vyhláške Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu, v znení vyhlášky č. 30/1990 Zb., ustanovenia § 2, 3, 5 až 7, § 9, 11 až 26, § 28 až 29 a prílohy č. 1 a 2 vyhlášky;

10. vo vyhláške Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív, v znení vyhlášky č. 1/1987 Zb. a vyhlášky č. 3/1990 Zb., ustanovenia § 4, § 6 a 7, § 9 až 14, § 17, 23 a 27;

11. vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu, v znení vyhlášok č. 26/1982 Zb. a č. 12/1988 Zb., ustanovenia § 2 až 22, § 23 ods. 2, § 24 až 34e, § 34f ods. 2, § 34g až 34h;

12. vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 45/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu;

13. vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 84/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky, v znení vyhlášky č. 148/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 13, § 16 až 18, § 20 až 23, § 25;

14. vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 39/1979 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov na odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami, v znení vyhlášky č. 205/1989 Zb.;

15. vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, v znení vyhlášky č. 37/1990 Zb., ustanovenia § 2 až 4, § 6 až 8, § 10 až 12;

16. vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov, v znení vyhlášky č. 199/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 4, § 6, 8, § 10 až 17, § 19 až 22, § 25, 27, 29, § 34 až 36, § 38, 39, § 41 až 43, § 45 až 57, § 59 až 71, § 73 až 76;

17. vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu, v znení vyhlášky č. 200/1989 Zb., ustanovenia § 3 až 9, § 12 až 16, § 19 a 20;

18. vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov, v znení vyhlášky č. 142/1989 Zb., ustanovenia § 3 až 10, § 12 ods. 1 až 4;

19. vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 91/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu, v znení vyhlášky č. 180/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 4, § 9 až 12;

20. vo vyhláške Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja v znení vyhlášky č. 154/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 4, § 8, 9, 13, 15, 17, 19, § 21 až 23, § 25 a § 28 až 30;

21. vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 11/1984 Zb. o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov, ustanovenia § 2 až 21, § 23 až 36 a § 39;

22. vo vyhláške Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 24/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky zberných surovín v znení vyhlášky č. 140/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 9;

23. vo vyhláške Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 104/1983 Zb. o dovoze investičných celkov, ustanovenia § 2 ods. 2, § 3 až 13 a § 15 až 40;

24. vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla v znení vyhlášky č. 75/1989 Zb. a vyhlášky č. 12/1990 Zb.;

25. vo vyhláške Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko v znení vyhlášky č. 29/1990 Zb., ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c), § 3 až 9, § 11 až 13, § 15, 17, § 21 až 45, § 47 až 51, § 57, 57a, § 66 až 75, § 78a až 84, § 86 až 90, § 92 až 94, § 97, 99 včítane odkazov na tieto ustanovenia v § 78 a 98;

26. vo vyhláške Federálneho štatistického úradu č. 49/1989 Zb. o základných podmienkach dodávky prác a služieb v oblasti automatizovaného spracovania dát v znení vyhlášky č. 170/1989 Zb., ustanovenia § 2 až 9, § 12 až 14, § 16 až 29, § 35 až 41, § 43 až 47;

27. vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov v znení vyhlášky č. 141/1989 Zb.;

28. vo vyhláške Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 31/1986 Zb. o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov, ustanovenia § 2, § 4 až 41, § 43, § 45 až 47, § 52 až 66, § 68 až 74, § 76 až 80, § 82 až 85, § 87 až 98;

29. vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 155/1988 Zb. o základných podmienkach poľnohospodárskych výrobkov, ustanovenia § 2 až § 17 ods. 1, § 18 až 20, § 27 až 33, § 42 a 43 a príloha vyhlášky;

30. vo vyhláške Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 156/1988 Zb. o základných podmienkach dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov, ustanovenia § 2 až 15, § 17 až 19;

31. vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 2/1990 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny;

32. vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 11/1990 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov;

33. základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Pragoexport, vydané ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 8/1977 Vestníka FMZO;

34. v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných organizáciami zahraničného obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 12/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 13, § 14 a 14a a príloha;

35. v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení doplnku z 30. marca 1965, a výnosom FMZO č. 10/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 6, § 7 ods. 1, 2 a 4, § 8 až 9a, § 11, § 13 až 26 a príloha;

36. v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Metalimex a Kerametal, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 27/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 9, § 9b;

37. v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Metalimex a Kerametal, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 26/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 9, § 10 ods. 1 až 7, § 11, 11a a prílohy č. 1 a 2;

38. v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Pragoexport, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 11/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 11a, § 11c a príloha;

39. v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných organizáciami zahraničného obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 13/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 11, § 13 až 27, § 29 až 42, § 48 a príloha;

40. v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 9/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 9, § 11 až 18b a príloha;

41. v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Československá keramika, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 25/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 15, § 17 až 18a;

42. v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Československá keramika, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 24/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 5, § 6 ods. 1, 2 a 4, § 8 až 11a, § 12 ods. 1 až 7, § 13 a 14;

43. v základných podmienkach dodávky strojárskych výrobkov na vývoz, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 5/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 18, § 19 ods. 1 až 5, § 20 a 21, § 23 až 25a a príloha;

44. v základných podmienkach dodávky strojárskych výrobkov z dovozu, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 5/1980 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 11, § 13 a 14, § 17 až 19, § 23 až 29, § 31a;

45. v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných organizáciami zahraničného obchodu Centrotex, Exico a Karaexport, vydaným ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 6/1979 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2 až 8, § 11 až 14, § 17 až 19, § 21 až 33, § 36 až 75a;

46. v základných podmienkach dodávok surovín, materiálov a výrobkov dovážaných organizáciami zahraničného obchodu Centrotex, Exico a Karaexport, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 5/1979 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 6a, § 7 ods. 1, 4 a 5, § 8 až 15, § 17 až 19a, § 21 až 28a a prílohy B, C a E;

47. v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Ferromet, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 7/1978 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 4, § 6 až 14, § 17 až 18a a prílohy 1 a 2;

48. základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Ferromet, vydané ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 8/1978 Vestníka FMZO;

49. základné podmienky dodávky pre vývoz jabloneckého tovaru, vydané ministrom zahraničného obchodu 22. júla 1964;

50. v základných podmienkach dodávky výrobkov dovážaných podnikom zahraničného obchodu Artia a ú. s. Slovart, vydané ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 19/1981 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 5, § 7 až 11, § 13 a 13a a prílohy č. 1 a 2;

51. v základných podmienkach dodávky výrobkov vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Artia a ú. s. Slovart, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 18/1981 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a, 2, 4 až 8, 10 až 13, § 16 až 21a, § 23 až 33, § 40 a 41 a príloha č. 1;

52. v základných podmienkach dodávky pre vývoz potravín a poľnohospodárskych výrobkov, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou FMZO č. 33/1977 Vestníka FMZO, ustanovenia § 1a až 6, § 8 až 10, § 12, 14, § 16 až 18, § 21 až 25, § 27 až 32, § 34 a 35, § 37 až 43, § 46, § 48 až 50, § 52 až 56, § 58 až 69, § 71 a 72, § 74, § 77 a 78, § 80 až 83, § 85, § 90 a 91, § 93 a 94, § 97 a 98, § 100 a 101, § 102, 105, § 107 až 114, § 116, § 118 až 127, § 129 až 133 a tabuľky č. I až IV;

53. v základných podmienkach dodávky potravín a poľnohospodárskych výrobkov z dovozu, vydaných ministrom zahraničného obchodu 25. júla 1964, v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou FMZO č. 19/1983 Vestníka FMZO, ustanovenia § 2, § 4, § 6 až 11, § 12 až 19, § 22, § 25 ods. 1, 2 a 4, § 26 až 31, § 33 a 34, § 36 a 37, § 39 až 42, § 44, § 45a až 46, § 49, § 54 až 56, § 58 až 61, § 63 až 66, § 68, § 70 až 74, § 77 až 80, § 81 až 84, § 85 ods. 1, 4 až 8, § 86, 88, § 89 ods. 1 až 3 a ods. 6, § 91, 93, § 95 až 99, § 100 až 106, § 107 ods. 1 a 2, § 109 až 112, § 114 a 115, § 117 až 119, § 120 až 125, § 127, 129 a prílohy 1 až 3;

54. úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 8. júna 1978, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dovážaných účastinnou spoločnosťou Skloexport;

55. v úprave Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo 7. júla 1978, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky sklárskych výrobkov vyvážaných účastinnou spoločnosťou Skloexport, ustanovenia § 2 až 12, § 14 až 17, § 19 až 22 a príloha;

56. úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 1. júna 1979, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov z gumy, plastických hmôt a azbestu vyvážaných podnikom zahraničného obchodu Motokov;

57. úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu z 20. júla 1983 o základných podmienkach dodávky obstarania záležitostí vykonávaného organizáciami zahraničného obchodu v znení úpravy č. 14/1985 Vestníka FMZO a úpravy č. 17/1986 Vestníka FMZO.

Čl. VI

V zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

1. sa vypúšťajú

a) v § 43 ods. 1 slová „a inžiniersku“, z odseku 2 slová „a inžiniersku“,

b) v § 143 ods. 1 písm. l) slová „a inžinierskej“;

2. v § 43 ods. 3 znie:

(3) Občan môže vykonávať projektovú činnosť len na základe preukazu osobitnej spôsobilosti.“.


Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.

Čl. VIII

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., ako vyplýva z neskorších zákonov.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.