Ústavný zákon č. 102/1990 Zb.Ústavný zákon o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

(v znení č. r1/c69/1990 Zb.)

Čiastka 21/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 23.04.1990

102

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 20. apríla 1990

o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Štátnymi symbolmi sú štátny znak, štátna vlajka, štandarda prezidenta republiky, štátna pečať a štátna hymna.

Čl. II

(1) Štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tvorí štvrtený štít, v ktorom v prvom a štvrtom červenom poli je strieborný dvojchvostý ručiaci lev v skoku hľadiaci vpravo, so zlatými pazúrmi, zlatým vyplazeným jazykom a zlatou heraldickou korunou. V druhom a treťom červenom poli je strieborný dvojitý kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Štvrtenie znaku je vyznačené striebornou linkou.

(2) Vyobrazenie štátneho znaku je v prílohe č. 1.

Čl. III

(1) Štátna vlajka Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa skladá z horného poľa bieleho a dolného poľa červeného, medzi ktoré je vsunutý modrý klin od žrde do polovice dĺžky vlajky; pomer strán je 2:3.

(2) Vyobrazenie štátnej vlajky je uvedené v prílohe č. 2.

Čl. IV

(1) Vlajka a štandarda prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je biela s okrajom skladajúcim sa z plamienkov striedavo bielych, červených a modrých. Uprostred bieleho poľa je votkaný znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Pod ním je na červenej stuhe strieborný nápis „VERITAS VINCIT“. Nad oboma koncami stuhy sú zlaté lipové vetvičky s tromi listami. Štandarda prezidenta je štvorcového formátu.

(2) Vyobrazenie štandardy je v prílohe č. 3.

Čl. V

(1) Štátnu pečať Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tvorí štátny znak s lipovými ratolesťami po stranách, okolo ktorého je kruhový opis názvu štátu v českom a slovenskom jazyku.

(2) Pečatidlo štátnej pečate uschováva prezident republiky.

(3) Vyobrazenie odtlačku štátnej pečate je v prílohe č. 4.

Čl. VI

Štátnu hymnu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tvorí hymna Českej republiky1) a prvá sloha hymny Slovenskej republiky;2) pri hraní a speve štátnej hymny sa zachováva toto poradie.

Čl. VII

Používanie štátnych symbolov upravuje zákon Federálneho zhromaždenia.


Čl. VIII

Zrušuje sa:

1. článok 110 ústavného zákona č. 100/1960 Zb. Ústava Česko-slovenskej federatívnej republiky;

2. zákon č. 163/1960 Zb. o štátnom znaku a štátnej vlajke.

Čl. IX

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


Příloha 01

Príloha č. 1
ústavného zákona č. 102/1990 Zb.

Obrázok 01

Poznámka: V prílohe č. 1 vo vyobrazení štátneho znaku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky má byť strieborný dvojchvostý ručiaci lev v skoku hľadiaci vpravo umiestnený v prvom červenom poli štátneho znaku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky správne vyobrazený so štyrmi zlatými pazúrmi na pravej zadnej nohe.

Příloha 02

Príloha č. 2
ústavného zákona č. 102/1990 Zb.

Obrázok 02

Příloha 03

Príloha č. 3
ústavného zákona č. 102/1990 Zb.

Obrázok 03

Příloha 04

Príloha č. 4
ústavného zákona č. 102/1990 Zb.

Obrázok 04

Poznámky pod čiarou

1) Čl. IV ústavného zákona Českej národnej rady č. 67/1990 Zb. o štátnych symboloch Českej republiky.

2) Čl. V ústavného zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1990 Zb. o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.