Ústavný zákon č. 100/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Česko-slovenskej federatívnej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 21/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 23.04.1990

100

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 18. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Česko-slovenskej federatívnej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Česko-slovenskej federatívnej republiky v znení neskorších ústavných zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. Vypúšťa sa Vyhlásenie

2. Články 7 až 15 znejú:

„Čl. 7

(1) Vlastnícke právo a iné majetkové práva občanov, právnických osôb aj štátu sú chránené ústavou a zákonmi.

(2) Štát poskytuje všetkým vlastníkom rovnocennú ochranu.

(3) Dedenie je zaručené.

Čl. 8

Vlastníctvo zaväzuje. Vlastnícke právo sa nesmie zneužívať na ujmu práv iných osôb alebo spoločnosti.

Čl. 9

(1) Vyvlastnenie alebo iné nútené obmedzenie vlastníckeho alebo iného majetkového práva je možné len vo verejnom záujme, a to zákonom alebo na základe zákona a za náhradu. Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok na súde.

(2) Zákon Federálneho zhromaždenia upravuje podmienky prevodov majetku štátu do vlastníctva občanov alebo právnických osôb.

Čl. 10

(1) Nerastné bohatstvo, základné zdroje energie, základný lesný pôdny fond, prírodné zásoby podzemných vôd, vodné toky a prírodné liečivé zdroje sú v štátnom vlastníctve. Podrobnosti ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia.

(2) Zákon Federálneho zhromaždenia ustanoví, ktorý ďalší majetok nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb celej spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného blaha smie byť len vo vlastníctve štátu alebo určených právnických osôb.

Čl. 11

Vlastnícke právo k pôde a dedičské právo k nej zostávajú nedotknuté.

Čl. 12

Výkon vlastníckeho alebo užívacieho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, životné a prírodné prostredie nad nevyhnutne potrebnú mieru.

Čl. 13

Štát vytvára podmienky a ustanovuje pravidlá pre rozvoj a ochranu podnikania a hospodárskej súťaže.

Čl. 14

Cudzie právnické osoby a cudzinci môžu nadobúdať vlastníctvo a iné majetkové práva a podnikať na území Česko-slovenskej federatívnej republiky za podmienok ustanovených zákonom. Štát im zaručuje rovnocenú ochranu ich vlastníckych a iných majetkových práv ako česko-slovenským občanom a česko-slovenským právnickým osobám.

Čl. 15

(1) Česko-slovenská federatívna republika svojou hospodárskou politikou usiluje o rozmnožovanie národného bohatstva, o sociálne spravodlivú spoločnosť a o vytvorenie nevyhnutných podmienok pre slobodný rozvoj osobnosti, rozvoj národov a národností.

(2) Štát dbá o vytváranie ekologickej rovnováhy ochranou prírody a starostlivosťou o tvorbu a ochranu zdravého životného prostredia aj o šetrné využívanie prírodných zdrojov.“.

Čl. II

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov sa dopĺňa takto:

1. Článok 8 ods. 1 písm. l) znie:

l) právna úprava vlastníctva, podnikania a rozhodovania hospodárskych sporov.“.

2. Článok 24 znie:

„Čl. 24

Do pôsobnosti Česko-slovenskej federatívnej republiky v oblasti vlastníctva, podnikania a rozhodovania sporov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti patria:

a) úprava vlastníctva,

b) úprava podnikania občanov a právnických osôb,

c) úprava vzťahov vznikajúcich pri podnikateľskej a inej hospodárskej činnosti občanov a právnických osôb,

d) úprava ochrany výroby a obchodu, ako aj záujmov spotrebiteľov, najmä úprava hodpodárskej súťaže, priemyselných práv, normalizácie, štátneho skúšobníctva a štátnej inšpekcie, mierovej služby a výkon štátnej správy na uvedených úsekoch vo veciach, pri ktorých to ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia,

e) zásady ochrany a využitia nerastného bohatsva,

f) úprava rozhodovania hospodárskych sporov, ako aj rozhodovanie týchto sporov v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia.“.


Čl. III

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.