Vyhláška č. 94/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 23/1989
Platnosť od 31.08.1989 do19.03.2004
Účinnosť od 15.09.1989 do19.03.2004
Uzavretie zmluvy 20.03.1989
Zrušený 134/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom podpisu.

94

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. júna 1989

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Dňa 20. marca 1989 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom podpisu. Týmto dňom stratil platnosť Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva zo 4. júna 1959, vyhlásený č. 39/1959 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kórejskej ľudovodemokratickej republiky za účelom upevnenia a rozvoja priateľských vzťahov a spolupráce medzi národmi oboch štátov a ďalšieho rozvoja spolupráce a výmeny skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied sa dohodli takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied na úseku organizácie liečebno-preventívnej starostlivosti a zabezpečenia obyvateľstva liekmi, organizácie hygienickej a protiepidemiologickej služby i boja s infekčnými a parazitologickými ochoreniami, ochrany životného prostredia, prípravy a zdokonaľovania zdravotníckych pracovníkov, organizácie vedeckých zdravotníckych výskumov a v ostatných dôležitých otázkach.

Článok 2

Obe zmluvné strany si budú vymieňať plány spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, ktoré zaujímajú obe zmluvné strany, odborné časopisy a informačné materiály.

Článok 3

Obe zmluvné strany sa budú bez meškania informovať o stave epidémií, vzniku infekčných ochorení na štátnom území zmluvných strán, ktoré vyžadujú karanténu.

Článok 4

Obe zmluvné strany sa budú informovať o zjazdoch, vedeckých kongresoch, sympóziách a iných akciách uskutočňovaných v každom štáte a pozývať na tieto akcie vedeckých pracovníkov a odborníkov druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Obe zmluvné strany si vymenia odborníkov za účelom výmeny skúseností a zvyšovania kvalifikácie.

Článok 6

Na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať svojich odborníkov na konzultácie a prednášky.

Článok 7

Obe zmluvné strany budú napomáhať spoluprácu medzi vedeckovýskumnými inštitúciami podobných odborov oboch štátov výmenou plánov vedeckovýskumných prác, vedecko-technickej literatúry a vedeckých informácií a takisto nadviazaním priamych vzťahov medzi týmito inštitúciami a uskutočňovaním spoločných vedeckých výskumov.

Článok 8

1. Obe zmluvné strany zabezpečia nevyhnutnú zdravotnícku ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť pri akútnom ochorení alebo úraze občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa nachádzajú prechodne na ich území.

2. Zmluvné strany budú umožňovať na žiadosť druhej zmluvnej strany ústavné liečenie vo svojich zdravotníckych zariadeniach chorých občanov druhej zmluvnej strany za podmienok dohodnutých v článku 10 ods. 5 tejto Dohody a určených v plánoch spolupráce dojednávaných podľa článku 11 tejto Dohody.

Článok 9

Obe zmluvné strany budú úzko spolupracovať a budú koordinovať stanoviská vo Svetovej zdravotníckej organizácii a v iných medzinárodných zdravotníckych organizáciách v otázkach, ktoré sú v súlade so záujmami oboch štátov.

Článok 10

Finančné otázky spojené s vykonávaním tejto Dohody sa budú riešiť takto:

1. plány v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy, odborné časopisy a informačné materiály sa budú vymieňať bezplatne;

2. náklady na cestovné v oboch smeroch uhrádza vedeckým pracovníkom a odborníkom vyslaným v súlade s článkami 4 a 5 tejto Dohody vysielajúca zmluvná strana a náklady spojené s pobytom (ubytovanie, stravovanie, miestne cestovné, kultúrne akcie a vreckové v hotovosti) uhrádza prijímajúca zmluvná strana;

3. náklady na cestovné v oboch smeroch a náklady spojené s pobytom odborníkov vyslaných v súlade s článkom 6 tejto Dohody uhrádza prijímajúca zmluvná strana;

4. zdravotnícka starostlivosť v súlade s článkom 8 ods. 1 tejto Dohody v zdravotníckych zariadeniach v ústavnom alebo ambulantnom liečení (včítane stravy a liekov po dobu ústavného liečenia) sa poskytuje bezplatne;

5. náklady spojené s obojstranným cestovným pacientov vysielaných podľa článku 8 ods. 2 uhrádza vysielajúca strana a všetky potrebné náklady spojené s liečením pacientov uhrádza prijímajúca strana.

Rozsah a podmienky liečenia sa určia v plánoch podľa článku 11.

Článok 11

Za účelom vykonávania tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať na určité časové obdobia konkrétne plány spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Článok 12

Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísaný v Prahe 4. júna 1959.

Článok 13

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Dohoda sa uzaviera na päť rokov a bude sa automaticky predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie do šiestich mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

S písomným súhlasom oboch zmluvných strán možno túto Dohodu zmeniť a doplniť.

Dané v Prahe 20. marca 1989 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, kórejskom a ruskom jazyku. V prípade rozdielnosti vo výklade je rozhodujúce ruské znenie.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Prof. MUDr. Jaroslav Prokopec CSc. v. r.

minister zdravotníctva ČSR Za vládu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky:

Ri Dzong-Rjul v. r.

minister zdravotníctva KĽDR

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.